Chu*o*ng 8: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Cn Cht G Nh


Ln u tin qua nh bc Tm, ti khng dm i mt mnh. D ti phi dt ti qua. i theo h tng ti, cn c nh Lan Anh.
Bc Tm trai ln tui hn dܮng ti. Dܮng ti ku bc bng anh. Bc Tm gi ln tui hn d ti. D ti ku bc bng ch.
Bc trai lm ngh mc, i lm thu cho ngܩi ta l chnh, nt mt rn ri, tay chn gn guc. Bc trai t gn gi vi con ci bng gc gi. Bc gi lo bn bun, ch ba. Phn bp nc giao cho Trm v Qunh. Thng To cn nh, ܮc i chi th dn. Ch Kim i lm, ܮc min vic nh, khi rnh ri ܮc quyn nm džc tiu thuyt. S phn cng trong nh i khi nh vy.
Hm ti qua, bc trai v bc gi tip n nim n v thn mt. Sau khi hi chuyn hc tp ca ti, v dn ti "thܩng xuyn qua chi, mun qua lc no cng ܮc", hai bc quay qua ni chuyn vi d ti.
Chnh thc n tip ti l nhng nhn vt bng vai phi la. Ngi quanh ci bn by sn ko u phng l ch Kim, Trm, Qunh v ti. Lan Anh v thng To th chy ti chy lui trong nh, thng thong x li gn bn nhn mt ming ko, ming no ming ny tht to, trng pht tc.
Dm ba ch em, ti m thm xp hng: Qunh s mt, ch Kim s hai, Trm s ba. l cn c theo b ngoi, cn b trong th ti cha bit. Nhng theo nhn nh "khch quan" ca ti, c l Qunh vn chim s mt. Ti nh li bui tra hm trܧc, Trm tr o ti thi rt, cn Qunh bnh ti chm chp. V li, ngܩi c n cܩi d thng nh Qunh th xt b trong b ngoi, t b tm hܧng, b no cng nht.
Ch Kim hi ti:
_ Chng v y, tnh thi vo trܩng no cha ?
_ D, em tnh thi vo s phm.
_ Ch, tnh lm ng gio hn! Chng no ra trܩng em v qu ch dy i! Qu ch thiu thy gio d lm!
Ci "qu ch" y tc l M Tho, ni bc gi vn i i v v bun ht vt. Gia nh bc Tm trܧc dܧi, mi di ln Si Gn ܮc mܩi my nm nay. H hng ca bc M Tho cn kh ng.
Ch Kim ku ti v dܧi qu ch dy hc, chc l thun ming ni chi thi nhng ti li ngh khc. Ti ngh "su sc hn: v M Tho dy hc, ng nhin l phi "lm r" ! Ch ti qu ngoi Trung t nhin m u xung M Tho lm chi! Sung sܧng vi vin cnh , ti gt u lin:
_ D, ra trܩng xong l em v lin!
Trm ngi bn cnh ti tng hng mt ting lm ti ht hn. Ti tܪng n nh ni "Chc g thng ch thi u" nh ba trܧc. Nhng khng, ln ny n ni nh hn:
_ Tܧng anh lm thy gio, hc tr sc my m s!
Qunh t ny ljn gi lo n ko, khng ni ti'ng no, thng thong cܩi vi ti mt ci bng... mt, by gi thy tnh mng ti ang b e da, lin ln ting:
_ Hc tr d nh ch mi khng s thy ch hc tr no li khng s!
Trm cܩi tnh:
_ My ng c ni oan cho tao! Tao m d! Tao hin thy m!
Ri Trm quay qua ti:
_ Phi khng anh Chng ?
N hi kiu , ti nh phi gt u.
Trm ng Qunh, cܩi hch hch:
_ Thy cha!
Ch Kim ni:
_ Con Trm bt cht ngܩi ta trng trn qu! Em phi cnh gic vi n nghe Chng!
Ti ngi cܩi cܩi, khng ni g. Xa nh, nh m, nh qu, nh bn b, by gi ngi gia mt gia nh m cng, nhn my ch em cܩi a vui v, lng ti cng ǫ c n.
Ti ngi ni chuyn vi ba ch em Qunh kh lu. n khi my da bnh trn bn ht sch, c bnh tr cng khng cn mt git, ti ng dy co t. Lc ny ba m Qunh i ng. D ti v Lan Anh cng v t hi no.
Trm v Qunh tin ti ra ti tn ch ca lܧi. Khi Trm va quay vo, Qunh Ƕt ngt di vo tay ti mt gi giy nh:
_ Cho anh !
Ti sng s cha kp hi th Qunh chy vt vo nh. C l trong mt thong, c b cm thy mc c v hnh Ƕng ca mnh.
Gi giy nng hi trong lng tay ti nh mt con chim non. Ti ng lng trܧc hin c ljn mܩi pht Nj tn hܪng nim vui bt ng .
Vo nh, ti rn rn tre1o ln gc v hi hp m gi giy ra. Mt chic bnh. Mt chic bnh xinh xn. Chc l hi chiu i n gi, Qunh th chic bnh Nj dnh tng ti.
Chic bnh xanh xanh nom tht hp dn, na khuya i bng, ti tnh "gii quyt" gn cho ri nhng cui cng ti dn lng ܮc. ng no y cng l tng vt ca Qunh, c b phi ct cng mang t "phng xa" v cho ti. Ti phi coi n nh mt mn n... tnh cm ch u c th xi ti n nh chic bnh mua ngoi ch ܮc.
Ngh vy, ti nh nut nܮc bt ǥt chic bnh trn gi sch, ch trang trng nht. Ti s khng n, ti s bo qun n nh bo qun tri tim ti, Nj mi ngy nhn thy n, ti s nh ljn Qunh v nh rng Qunh lun ngh ljn ti, k c lc... n gi. Chic bnh s nm , ngy ny qua ngy khc, thng ny qua thng khc, nm ny qua nm khc, trang trng v thing ling, bt dit v gi nh nh mt biu tܮng y ngha.
Ti ngi chim ngܫng "mn n tnh cm" ca mnh mt cch ngy ngt, u c tܪng tܮng lung tung ri ng thip i lc no khng hay.
Sng hm sau, va m mt ra ti ngc u dy dm ln gi sch. "K vt" ca Qunh chut tha mt tiu.
Ti thn th sut c bui snh, trong lng gin my con chut kinh khng. N no tha lc ti ng bn chng li xi mt "mn n tnh cm" ca ti. Phi chi ti c th ha thnh mo, ti s thp c ci bn v gio dc , dy cho chng bit rng bnh khng phi lc no cng dng Nj n m c khi cn dng Nj biu l mt tnh cm kh ni no . C phi vy khng Qunh ?

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 9
Created & Maintained by Thanh H