Chu*o*ng 7: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Cn Cht G Nh


Ci "quyt nh mi" n ljn mt cch rt tnh c.

Mt trong nhng cng vic u tin ca ti ci t Si Gn ny l mua mt chic xe p.

C xe p, ti mi c th i lng vng trong thnh ph cho quen ܩng quen s, ri i thi, thi LJ li cn phi i hc. u c th bt dܮng ti ngh lm Nj ch ti ljn trܩng hng ngy ܮc.

Ti tnh mua xe mi nhng dܮng ti can. Dܮng ti bo mua xe mi ǡt tin c khi li gp dm, Nj mua tng b phn v rp cho chc n.

Hm th dܮng ti mua v cp ning, hm th ci p-an, hm th ci sܩn xe, mi ngy mt th.

Ci sܩn xe c mm, thot trng thy nga con mt, nhng dܮng ti bo ng vy ch n rt tt, sܩn mi ngoi tim khng snh ܮc. Ri dܮng di vo tay ti mt lon sn bo ti sn li sܩn xe.

Ti ngi co cho ht lp sn c mt ng mt bui. Xong ti xoay trn ra, bc u "tn trang" li ci sܩn.

Ln u tin lm "th", trng ti tht hch! Ti hnh nh Lan Anh mt xu. Chc chc ti li ku:
_ Lan Anh i, chm gim anh iu thuc !
_ Lan Anh i, rt cho anh cc nܧc !
N chy v chy ra, mt nhn nh kh:
_ Ba nay anh ging nh mt ng vua !
Ti cܩi:
_ Tay anh dnh y sn, em khng thy sao ?
N va k cc nܧc vo ming ti va nhn xt:
_ Em cha thy ai nh anh! Lm c cht xu m qut sn y ngܩi!
_ Lt na anh ly xng chi !
Cng may ti ci trn ch khng tiu ǩi ci o.
Ti sn ci sܩn xe cn thn nh hi nh tp v bn . Ti o b tng nht c, tnh sn tht p, chiu khoe vi dܮng ti.

u xong xui, ti phi ci sܩn xe trܧc sn cho mau kh. Chc chc ti li chy ra ngm "cng trnh" ca mnh. Dܧi nh nng mt tri, mu xanh dng lp lnh trng tht p. Ti phc ti qu x. Gi ch cn nh dܮng ti k thm vi ܩng ch trng chy dc thn xe na thi. Th l c th gn bnh vo, tra da, lp ghi-ng v yn tm "phc" ln yn!

Ln th ba ra thm "cng trnh", t nhin ti thy c iu g l l. Ci sܩn xe bng dng trng ging nh con nga vn!

Ti bܧc li gn v ti mt khi nhn thy trn sܩn xe hnh chc vt xy xt, vt no vt ny to bng ngn tay ci. Th l tiu ma ci "cng trnh" tim c ca ti!

Ti sng st nhnh quanh v cht trng thy thng To. N ang i lng thng v nh, trn tay vung vy mt ngn roi.

Ti lin ui theo v bt gp n ch ca lܧi. Thy ti, n giu bin cy roi ra sau lng.

Ti cha tay ra, ging hm hm:
_ a cy roi ra!
N khng khng khng chu a. Ti vng tay ra sau lng n git ly cy roi. Ci thng tht l lm, n dng c hai tay gi ly cy roi, mi mm cht. Ti ni sng nghin rng git mnh mt ci. Thng To nh phi bung tay. N khc tht ln.

Mc cho n khc, ti a ngn roi ln st mt v ng nh ti ngh, ngn roi loang l nhng vt sn. ch th l n dng cy roi khn kip ny qut vo ci sܩn xe.

Ti ngng u ln tnh hi ti n nhng ti cha kp m ming thy quai hm cng . "B chn" khng bit xut hin t lc no, ang ng sau tm ca lܧi lng l nhn ti bng nh mt sc nh ao. Vn dng ng hai tay chng nnh vi v du cn mun thu.

C l ting khc ca thng To lm kinh Ƕng gic ng ca "b chn" trong hang su ! Ti ngh thm v bt gic li mt bܧc theo... bn nng sinh tn!

Trm ht mt v pha ti:
_ Anh ln n hip con nt h !
_ Ti c lm g n u !
_ Khng lm sao n khc ?
_ Ti mܮn cy roi...
_ Anh mܮn roi lm g ?
Ti kht mi:
_ coi th...
Trm quc mt, ht hai ci n pha:
_ Roi c g m coi ?
Ti cha cy roi ra:
_ Ch coi y n! Ti sn ci sܩn xe c bui, thng To n ly cy roi ny n qut h ht trn!
Trm lnh lng:
_ H th sn li!
Ci kiu n ni ngang nh cua ca n khin ti tc nghn hng:
_ Ch... ch...
t nhin Trm cܩi toe:
_ Ti bng tui anh, anh ng ku ti bng ch!
Ln u tin ti thy Trm cܩi vi ti. V cng ln u tin ti nghe n ni ܮc mt cu ng hong. Cn gin trong ti gim ܮc phn na. Ti hi li:
_ Vy ch ku bng g ?
_ Ku bng tn thi!
Trong khi ti ǿc mt ra th Trm hi tip:
_ B anh gin ti lm h ?
Ti p ng:
_ u c.
Trm li cܩi:
_ Ti hi chi vy thi ch con Qunh n ni l anh khng bit gin ai bao gi.
Ti git tht, ming m cho qua:
_ ... ...
Khng Nj ljn v mt sܮng sng ca ti, Trm ni tip:
_ Ti ti thy b tch anh kh kh, ti chc chi cho vui. Ba nay tr i ti khng n hip anh na u, nu c cng in t thi!
N chc ti, ti ru thi rut, vy m n bo cho vui. Nhng nghe n ha s bt n hip ti, ti hi mng mng. V vy khi nghe n r:
_ Ti nay anh qua nh ti chi nghen!
Ti gt u lin. Nu Trm khng r, chng bit ljn bao gi ti mi thc hin ܮc nh ca mnh.
N cn "d kh" ti:
_ Ti nay m ti lm ko u phng, ngon lm!
Ti sng mt ln:
_ Ti khoi ko u phng lm! Hi nh ti n cp, khng, ti xin tin m ti mua ko u phng n hoi!
May m ti ni nhanh, ging ti li hi kh nghe, nn Trm khng nghe kp, ch nu n bit ti hi nh hay n cp tin m ti, ti ch c nܧc Ƕn th. N chi c n ni vi Qunh na chc ti khn gi v qu sm.
Lm nh Trm džc ܮc ngh ti hay sao, t nhin n nhn ln tri ni bng qu:
_ Gi ny con Qunh theo m ti i gi ri, ti mi v.
Trong khi Trm cn ang nghin cu kh tܮng trn tri, cha kp nhn xung t, ti len ln chun v nh. ng li , n ni hng nhc li chuyn "C lng ging" ba trܧc, chc ti xu!

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 8
Created & Maintained by Thanh H