Chu*o*ng 6: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Cn Cht G Nh


Ti hm sau, ti nh qua nh bc Tm chi. Ti vo nh d Ba gn mt tun m cha qua thm hng xm, k cng t. Nht l quan h gia gia nh bc Tm vi d dܮng ti rt thn thit. Hai bn chy qua chy li nh trong mt nh.

Nh bc Tm k vch nh d ti. Nhng ca nh th tht vo su hn, mun vo nh phi qua mt khonh sn hp c ca lܧi. Cn gc ti nm k ngay trn khonh sn . Trܧc khi cn gc thuc v ti, tm vch tip gip vi khonh sn b thng mt l to tܧng, Nj th lt hai u. Ti phi ni r iu Nj ng bn no ngh rng ti c tnh to ra l thng "k diu" . D ti c dng mt tm vi bc Nj che ch nhng chng n thua g. Mi khi tri ma gi, tm vi bay php phi Nj l c khong tri. Tt nhin ti khng di g m khng khai thc... tim nng ca ci l thng . Trong thi gian sau ny, thnh thong ti vn th u (ni chnh xc l mt phn t ci u) qua c im chin lܮc Nj...quan st i phng.

Tht ra, s d ti cha qua thm gia nh bc Tm mt phn cng v ti bn rn. Hai ngy nay, dܮng ti phi ngh lm Nj ch ti ljn trܩng i hc xem thng bo tuyn sinh v chun b h s. Thi gian cn li, ti vi u lo n thi. Ti c ngh, chuyn g ch chuyn qua chi nh bc Tm Nj chm vi ngy cng chng mun. Nhng k t tra nay, ti mi v l ra rng ljn nay m cha qua nh bc Tm th qu mun ri.

Ti nh ti hm sau qua chi th tra hm sau li xy ra mt bin c khin cuc ving thm d nh b di bn v thi hn.

S l n cm tra xong, ti rt ln gc, thay v nm ng i-vng nh thܩng l.

Lan Anh ku ti:
_ Sao anh khng nm ng dܧi ny cho mt ?
Ti p ng:
_ ...anh phi sp xp c li mt cht.
_ X ! c chng c bao nhiu m sp xp hoi !
May m Lan Anh ch ni vy thi ch khng hi tip. N hi ti chc ti ht ܩng tr li.

Tht ra ti cng mun ngh tra dܧi nh Nj mong gp Qunh. Nhng ri Qunh khng qua m Trm qua mt mnh chc ti cht. Ti lm b lm tch vi Lan Anh vy thi ch ni chuyn tay i vi Trm, chc Trm s n tht ti mt.

Ti ngi trn gc, va th th va lng tai nghe Ƕng tnh. Gi ny ngh tra, bit u Qunh chng qua chi vi Lan Anh. Nu Qunh qua, ti s nhanh chng tt xung khi gc chy ti gt u cho Qunh hai ci, b thm ci thiu st hm qua.

Nhng ti Ǯi di c c m chng thy g. Hay l Qunh gin ti hm qua khng p li n cܩi lm quen ca Qunh. Nu qu vy, tht ng ǩi cho ti, mt tn va kh va bt lch s ht ch ni.

Ngh ngi lan man mt hi, ti bun tnh em n ra gy. Cy n mi tinh, mi mua my ngy, my hm nay bn hc ti u c thm r. Ba nay ti nh n ni ln ting lng ca ti.

Ti ht bi "C Lng Ging" ca Hong Qu. Ti phc ng Hong Qu ny qu x. Lm sao ng ta bit ܮc ngy hm nay ti k nh Qunh m li vit bn nhc Ƕc a vy khng bit.

ngi cho thoi mi hu em ht nng lc phc v ngh thut, ti thng hai chn xung gc, u a trong khng kh. Gi ny d dܮng ti i lm, Lan Anh cn nh, cha chiu cao, ti khi phi s p trng u ai.

Ti ang lim dim mt, rng ht c:
_ C lng ging i, khng bit cn nh ljn ti.....

Th bng c ai nh "bp" mt ci vo chn ti khin ti git ny ngܩi.

Ti cha kp nh thn xem th c phi Qunh hay khng th mt ting ni dng dc vang ln:
_Ny, anh kia !

Ti run bn ngܩi, tܪng cnh st i bt qun dch. Dm li, ha ra Trm.

Thy n ng dܧi t chng nnh dm ln, ti n n:
_ D, c g khng ... ch ?
_ B anh in h ?

N hi xch m khin ti ng ngܩi ra, khng bit ܩng no tr li.
Thy ti lng tng, n lm ti :
_Ti sao gia tra anh h ht om sm khng cho ai ng ht vy ?

Ti ht m n dm ku ti h ht, ng l ... con trai ! Ngh th ngh vy nhng ti nh phi bung cy n xung, ming p ng :
_ Ti... xin li...
Thy ti c v... d dy, Trm cܩi cܩi b i.
Ra ti ca, n cn ng li hi:
_ Nh ti c ti ba ch em gi, anh ht c lng ging l anh ht cho c no vy ?
_ u c! Ti ht chi vy thi!
Ti tr li m mt rn ti mang tai. May m ti ngi trn gc nn Trm khng nhn thy. Tht l xui tn mng, ti trn ln gc ri m vn b "sao qu t" chiu !

Ti cha kp hon hn nghe ting Lan Anh cܩi h h dܧi nh. Ti bit n cܩi chc qu ti, nhng ang th h phong, ti khng dm gy s vi n.

Nhng, ng nh ng b ni, ht cn b cc ljn hi thi lai! Ti ang ngi r, u gc trn gi, th bng nghe mt ting gi du dng bn tai:
_ Anh Chng !
Va quay mt li, tim ti bng nhi ln mt ci: Qunh.
ng l Qunh! C b d thng ang ng lng chng cu thang, th u ln gc v nhn ti bng i mt su thm, na bi ri na i ngi.
Dܩng nh s mng r ca ti tot ra mt cch l liu trong nh mt nn bt gic Qunh ci mt xung.
_C chuyn g vy, Qunh ? - Ti hi.
_ Khi ny ch Trm ni g anh vy ? - Ging Qunh bun bun.
Ti chi pht:
_ Ch Trm c ni g u !
Nhng Qunh tha bit ti ni di. C b khng hi na m ch ni:
_ Anh ng gin ch Trm nghen ! Tnh ch bp bp nh vy nhng chng c c g u !
T nhin ti thy thng Qunh qu. Ti qu quyt:
_ Anh khng gin ch Trm u, Qunh ng lo ! Trܧc nay anh cha bit gin ai bao gi !
Ni xong, ti tot m hi ht. Cu u th c th ng nhng cu sau r rng l ti ni dc. Trܧc nay, ti gin hng t ngܩi.
Nhng Qunh khng Nj ti ti iu . C b nhn ti bng nh mt tin cy:
_ Anh ni tht ch ?
Ti gt u i:
_ Tht m !
Sau khi ܮc ti bo m, trܧc khi tt xung gc, Qunh cn cܩi vi ti mt ci, d thng khng thua g hm qua. Nhng ln ny rt kinh nghim, trܧc khi Qunh kp cܩi th ti cܩi trܧc, s khi Qunh cܩi xong, ti cha kp cܩi p l, Qunh tt xung t mt tiu.

Chnh v s kin ti t m mc d ha vi Qunh l khng gin Trm, ti ti buc phi hon li chuyn ving thm gia nh bc Tm cho ljn khi c... quyt nh mi.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 7
Created & Maintained by Thanh H