Chu*o*ng 4: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Cn Cht G ‹ Nh


D dܮng ti khng c con. Sng vi d dܮng l b Lan Anh. N l chu rut dܮng ti, ku dܮng ti bng cu . Nhng d dܮng ti nui n t nh nn coi n nh con. N cng ku dܮng ti bng ba v d ti bng m .
Lan Anh nm nay mܩi ba tui, h†c lp by . N cng gc dn qu nh ti nhng sng thnh ph t nh nn rt bo dn v lm lnh.
Hm ti vo, Lan Anh i chi mt biŒt bn nh hng xm. Gn ti, n mi l mt vŠ nh. D ti gii thiŒu ti vi n:
- y l anh Chng con d Su ngoi mnh mi v . Con li cho anh i!
Ti chun b sn mt n cܩi thn thiŒn ‹ p li cho ca n. Ai d n hi ngܮc li d ti:
- Con ca d Su th con ku bng em ch sao ku bng anh, m?
N lm ti chng hng. D ti la n:
- Con ng c ln xn! nh ln tui hn, con phi ku bng anh!
N phng phu quay li gt u cho ti . N ni l nh g trong miŒng, ti nghe khng r. Khng bi‰t n ang cho ti hay ang ra ti . Tuy nhin ti vn mm cܩi vi n, ra v mt ng anh rng lܮng.
Bui ti, sau khi i chi vi dܮng ti vŠ, ti ang ngi trn gc li hi x‰p li my cun sch th Lan Anh leo ln ngi cnh ti .
Ti gi b khng bi‰t, c lng l x‰p sch. N ku:
- Anh Chng!
- G em?
- Anh ku Lan Anh bng em h ?
Thy n li bt b, ti mm mi ngi im.
N ngm ngh mt hi ri b‡ng dng nu tay ti:
- N‰u anh vn ku em bng em th em... ku anh bng anh hn?
T dng n ǰi gi†ng ng†t ngo qu x. Ti khoi ch, cܩi kh.
Lan Anh cm my cun sch ln:
- Em gip anh x‰p sch nghen! - , nhng em nh x‰p sch h†c mt bn, sch truyŒn mt bn, ng ‹ ln ln!
Ti va lm va tr chuyŒn vi Lan Anh. N hi ti nhng chuyŒn ngoi qu, cn ti hi n chuyŒn h†c tp. Ni qua ni li mt hi, b‡ng dng ti pht hiŒn ra ti ang ni chuyŒn mt mnh, quay li thy Lan Anh ng mt. N gc u ln cnh tay, mt quay vŠ pha ti, th kh kh.
Sng hm sau, Lan Anh li "truy" ti:
- Anh ngoi qu v, sao khng c qu g cho em h‰t vy ?
- C bao nhiu bnh tri anh gi h‰t cho d ri . Hm qua em cng c n kia m!
N khng chu:
- Bnh tri cho m l khc, cho em l khc!
Ti p ng:
- Nhng anh u c bi‰t em y!
Thy n xu mt, ti m hong, vi hi:
- Ch anh bi‰t lm sao by gi?
N "gii p" ngay:
- Chy ra ܩng mua cho em mܩi cy ko da!
Ti liŠn lm theo li n. N dn mܩi cy, ti mua ti mܩi lm cy . N va nhai ko, va khen ti:
- Anh tt gh!
Ni xong, n thܪng cho ti mt cy ko, cn n n h‰t mܩi bn cy .
Lan Anh c ci tt a "cht vn", thy chuyŒn g n cng thc mc. Ti sng yn vi n ܮc hai ngy, ti ngy th ba n li "gy chuyŒn":
- Ti sao anh giu em?
Ti ng ngc:
- Anh c giu ci g u ?
N kht mi:
- ChuyŒn ci ti xch ! Sao b rch ti m anh khng k‹ cho em nghe ?
Ha ra khi dܮng ti khu li ci ti cho ti, n nhn thy . Ti gi u:
- ChuyŒn hay ho g m k‹.
- Hay ch sao khng! Lm sao m anh b rch ti, anh k‹ nghe i!
- Anh chng lm sao c. Anh cng khng bi‰t ai rch v rch lc no . Anh xung khi xe, cha kp ngi ln xch l l thy ci ti b rch ri!
Lan Anh c v tht v†ng trܧc cu chuyŒn d c ca ti . N bnh lun:
- Tht em cha thy ai kh kh nh anh!
Nhn xt ca n lm ti git mnh. Hm trܧc, tay xch-l cng bo ti kh kh. Nhng tay xch-l th khng ng ‹ š, bi‰t ǩi no ti m ngi trn chi‰c xe ca anh ta ln na . ng ny, mt con nh st nch mnh ch mnh kh kh th qu l ng ti . Ti th di:
- , anh l mt thng kh.
Thy ti ru r, Lan Anh Ƕng lng thng, n an i:
- Ni vy ch anh khng kh u! Kh m dm i mt mnh ngoi qu v y!
Ti chp miŒng:
- Ci th ni lm g! M anh b anh ln xe, xe chy ti b‰n b anh xung, cng ging nh ngܩi ta ch hng ha vy thi!
- X! Ni vy m cng ni! Thi, ti nay hai anh em mnh i coi ht i!
Lan Anh r, chc n mun gip ti khuy kha .
- Ai ht m coi ? - Ti hi .
- u c ai ht! i coi ht tc l i coi phim !
Ti trŠ mi:
- Coi phim ni coi phim, by ǥt ni coi ht!
Lan Anh mm cܩi:
- Th em ni vy quen ri! Sao, anh i khng?
Ti phn vn:
- D dܮng c cho i khng?
Lan Anh gt u:
- Em ni i vi anh l ba cho i liŠn.
Ti , Lan Anh dn ti i coi phim rp Long Vn. Rp gn nh nn hai anh em i b . Ti ni, ng ln bng qung co mi hay rp ang chi‰u phim "Thng kh ra tnh"!
Ti li‰c Lan Anh, nghi n chi x ti . Nhng n cng ng ng ngc ngc, chng t n cng b bt ng.
Lan Anh khŠu ti:
- Gi sao anh ?
- Sao l sao ?
- Thi, hai anh em mnh i n kem i . Phim ny d c ...
Ti ni mu t i:
- D cng coi! Chng l mnh s "n" ?
Th‰ l hai anh em bܧc vo rp.
Phim chi‰u cnh mt anh nh qu ra tnh mua my cy, c bao nhiu tiŠn b b†n lu manh cu‡m sch. Khng mt ng bc ln lng, anh ta phi i lang thang nht tng mu bnh m...
Ti ngi coi, git mnh thon tht, tܪng ngܩi ta ni mnh. Phim hi, Lan Anh c lm mt tnh nhng khng ܮc. N cܩi khc khch lm ti mun in ti‰t. Nhng ti khng trch n ܮc.
Ra khi rp, ti nhn mt:
- Anh ging hŒt ci anh nh qu kia!
- Khng ging u! - Lan Anh phn i .
Ti nhn vai:
- Em ng l b! Anh thy ging y chang!
- Em bo khng ging m! Em ni tht !
Ti thy mng mng:
- Em ni tht h ?
- .
- Vy em ni tht na i! Ti sao khng ging ?
- Ni tht h ?
- , ni tht!
- Ti v anh kh hn anh nh qu kia nhiŠu!
Ni xong, Lan Anh cܩi hch hch. Cn ti, ti gin tm ngܩi, khng phi gin n m gin mnh. N ni "khng ging" th‰ l ܮc ri, cn p n "ni tht" na chi khng bi‰t!

TruyŒn Khc star Cn Cht G ‹ Nh star Chng 5
Created & Maintained by Thanh H