Chu*o*ng 30: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 30: Cn Cht G Nh


Khi chin tranh bin gii Ty Nam n ra, Trm ang l ph b th phܩng on, tnh nguyn i b Ƕi, bt chp s ngn cn quyt lit ca gia in`h. Tm thng sau, Trm hy sinh Xa-Mt, Ty Ninh. Ngy ti v li thnh ph, Trm mt hn mt nm.
Trܧc khi nhp ng, Trm c vit th cho ti mt l th nh Lan Anh chuyn. Nhng lc ti chuyn sang trܩng mi, th khng c ngܩi nhn nn b tr li .
Lan Anh k xong, lin chy i ly l th ca Trm a cho ti .
Ti run run cm l th . Phong b ng vng, bn ngoi NJ a ch trܩng c ca ti . a ch ny chc Trm hi Lan Anh. Ti bi hi x phong b v m th ra džc.
Trm vit :
Anh Chng thn mn,Khi anh nhn ܮc th ny, c l ti ln ܩng ra bin gii . K h va ri, ti ngng anh di c nhng chng thy anh v. Nhng ti cng on ra ܮc l do ti sao anh khng v nn ti chng trch anh u .
Anh c yn tm m trn k dܧi ljn chng no anh cm thy mi chuyn thc s qua i . D sao ti cng tic l khng ܮc gp anh mt ln trܧc khi i . Trong thi gian qua, ti lun lun coi anh nh mt ngܩi anh, mt ngܩi bn thn trong gia nh v ti cng lun lun mong mi chuyn tnh cm ca anh v con Qunh s dn ljn mt kt thc tt p, vui v. Lc , ti s rt sung sܧng ܮc coi anh l em r ca ti v ti s tha h n hip anh. Nhng rt cuc mi chuyn li chng i ti u .
Ngay lc ny y, ti vn cm thy xu h vi anh, vi d Ba, vi nh Lan Anh v thi Ƕ ca gia nh ti i vi anh trong nhng ngy va qua . Lc trܧc, c mt ln anh hi ti v nhng thay ǰi tnh cm ca con Qunh, ti ni vi anh l ti cha th tr li ܮc. V by gi, khng gp anh th qua l th ny ti s ni cho anh r Nj ti khi y ny trܧc khi i xa .
Chuyn bt u t hi mi gii phng, lc anh v thm qu . Trong nhng ngy , ba ti c hp gia nh li Nj tnh ton cng vic v bn nh tng lai cho my a ti . Ba , m ti c nu chuyn ca anh vi con Qunh v k li nhng iu trao ǰi gia m ti v d anh trܧc y . Ba ti gt pht vi l do gia nh ti by gi l gia nh cch mng, ba ti l ng vin, l cn b cch mng trong khi ba anh l s quan ch Ƕ c v ang chun b i hc tp ci to . Do , nu ly anh, l lch con Qunh s b nh hܪng v tng lai khng pht trin ܮc. M ti hi no ljn gi vn phc tng ba ti nn khng ci li ting no . Ch Kim khng pht biu kin ring m quay li hi con Qunh. Lc , con Qunh khc, n ni l n yu anh. Ba ti nt mt ting, n ngi im v sau chy ln gc nm khc tip. Ch c ti vn quen tnh bܧng bnh nn dm ci li ba ti . Ti hi ti sao ba ti vn thܩng khen anh l mt thanh nin tt m by gi li khng cho con Qunh ly anh. Ba ti ni s nh hܪng v sau . Ti ni : chuyn v sau lm sao bit ܮc v x s nh vy l ch k. Ba ti mng ti hn v ni l lm theo quan im cch mng. Ti li ci : cch mng em li hnh phc cho con ngܩi ch u c ph hoi hnh phc ca con ngܩi ! Ba ti gm ln : my ni ai ph hoi, v tt cho ti mt ci nh tri ging. Ti , ti v con Qunh nm m nhau khc rm rt. Lc , ti thng con Qunh d s !
Nhng ti vn ngh mi chuyn s khng ljn ni no . Ti lm cng tc on nn c quen bit nhiu ch, nhiu anh t trn qun xung lm vic. Gp ai, ti cng hi quan im ca h v chuyn anh v con Qunh. Mt s ngܩi cho ba ti ng. Nhng cng c mt s ngܩi cho ba ti sai . Nghe vy, ti mng lm. V qua ti bit rng y khng phi l ch trng chnh sch ca cch mng m ch l quan im ca mi c nhn, bi v nu l ch trng, chnh sch th mi cn b, ng vin NJu phi thng nht ch u c kiu mi ngܩi ni mt cch nh vy .
Ti v bn vi con Qunh v r n cng thuyt phc ba ti . Nhng ba ti vn khng lay chuyn. ng mng c hai a nhng cho ti l a xi gic nn li tng ti thm mt ci tt.
Mc d b nh au nhng ti khng h s hi v ti tin rng ti ang lm mt vic ng ǡn Nj bo v hnh phc ca anh v con Qunh. Ti d nh s nh mt s ch trn qun c quan im rng ri v chuyn ny ljn ni chuyn v thuyt phc ba ti . Cn nu khng ܮc, ti s tnh cch khc.
Khng ng ti cha kp lm g, con Qunh cn. N s lm to chuyn, ba ti gin ui n ra khi nh. Ti trn an n : khng ai ui my u ! Nhng n cng quyt khng chu, n bo : thi, nghe li ba i cho ri ! Ti hi n : my yu anh Chng khng ? N bo : yu, nhng nu ba cm th khng yu cng ܮc ! Anh nghe n n ni vy c ܮc khng ! Ti li ni : nu vy my l mt a phn bi . N bo, n cha h ni vi anh l n yu anh v ngܮc li anh cng cha bao gi th l tin`h yu vi n nn khng th bo n phn bi ܮc ! Ti khng bit con Qunh c ni tht khng nhng nu du s tht l nh vy, l no n khng phi l a con gi phn bi ! Tnh yu u phi ch ܮc ni ra ngoi ming lܫi m cn bc l trong cch quan h vi nhau na ch, phi khng anh Chng ?
K t , tnh cm ca ti i vi con Qunh phai lt i nhiu . Ti hon ton tht vng khi nhn ra n l mt a con gi hi ht, v tm, thch ܮc chiu chung v khng h c trch nhim vi ai k c vi chnh bn thn mnh. V vy, tin`h yu m n dnh cho anh trܧc y l c tht nhng khng su sc, sn sng sp ǰ bt c lc no nu gp sng gi. Tuy mi ln nhng n li an phn nh ngܩi gi cho nn n s u tranh, d u tranh cho hnh phc ca chnh mnh.
Tic rng ti nhn ra iu qu mun, nu khng ti chng tm cch ngn cn anh i chi vi ch Kim Dung d rng ti khng bit gia hai ngܩi c chuyn g hay khng.
Anh Chng thn mn,
Trܧc y ti khng k g vi anh mc d ti v cng au kh khi trng thy v mt thn th ca anh bi v ti lun c mc cm ti l con ca ba ti v l ch ca con Qunh. Cng chnh v tm trng nng n m hm nay ti tnh nguyn ra mt trn mc d m ti khc lc v ba ti tm mi cch Nj ngn cn. Nhng ti khng phi l con Qunh. Ti quyt i l i cho bng ܮc !
By gi th anh i xa v ti cng sp sa i xa, khng bit ngy no mi gp li nhau nn ti vit l th ny cho anh. Lc ny, ti thng anh v nh anh kinh khng, anh c bit khng ? Gp anh th chc ti khng dm ni nhng cu "tin`h cm ܧt t" nh vy nhng by gi anh ang xa lc xa l, ti chng s anh cܩi u !
ng bun na nghe anh Chng ! Anh hy c gng vܮt qua nh anh ni vi ti hm no . D xa nhng ti vn lun lun cu mong anh s tm ܮc mt ngܩi yu xng ng, xng ng gp trm ln con Qunh ! Trong nhng ngy sp ti, ti s c tm mt nhnh lan rng tht p, lc no cng mang theo bn min`h Nj ch chng no anh c tin vui, ti s em v tng cho c bn ca anh, anh c thch vy khng ?
Nܧc mt ti nhe trn nhng trang th Trm vit. Nhng dng ch ng nghing, lay Ƕng nh nhng cnh rng trܧc gi. Trn cnh rng no, Trm ng xung m khng kp ch ti bo tin vui ?

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 31
Created & Maintained by Thanh H