Chu*o*ng 29: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 29: Cn Cht G Nh


Cng vic dy hc mi m v vt v cng gip ti ngui ngoai phn no au kh. Ch ti dy l mt vng qu ho lnh, trܩng lp lp xp, hc tr th li thi lch thch. Thy v tr khng ch dy hc m cn xm nhau lp nh, ǡp vch, san nn, ng bn ng gh. Khi rnh, hc tr cn dt thy i cu c, o khoai .
Tnh cm thn thit ca hc tr v s qu mn ca b con a phng gip ti khuy kha rt nhiu .
V chnh bn thn ti cng bt ti ngy m lao u vo cng vic khng mt pht giy xao lng, mt phn v thng hc tr, phn khc Nj u c khng c th gi rnh ri ngh ngi vu v .
Nh vy, ti khng c nhiu thi gian Nj nhn ngm v gm nhm ni au kh ca mnh. Thm ch c lc ti tܪng c th qun ܮc Qunh v ti va mong va khng mong iu xy ra .
Nhng ri dn dn ti pht hin ra tnh yu ca ti i vi Qunh vn cn sng mnh lit trong ti, khng chy bng nh trܧc y nhng dai dng, m , khng phai nht v han g mt cht no . Thܩng ngy n b nn dܧi x b cng vic, dܧi s cܫng bch ca ch, nhng cng nh con th b nht trong chung ch chc ch s li lng ca ti l n li vng thot ra v ku ln nhng ting ku nhi but.
Nht l vo nhng ma ni, ni nh Qunh dng ln tng ngy theo con nܧc. Ng ra t b tri nܧc bao la, lng ti khng khi dn bun. Nhng hnh nh m p ngy no li hin v nhc nhi .
Bui chiu ngm mt tri ln bn kia rng trm, ti nh Qunh. Bui ti nm nghe gi h trn mi l, ti nh Qunh. Bui sng va m mt ra, ti li nh Qunh. Nhng ni nh ban ngy d sao cng khng ljn ni dai dng lm. Ti c th vi u vo son gio n hoc xch cuc ra vܩn khi mng, dy c Nj xua ui n i . Ch trong nhng gic m, ti hon ton bt lc trong vic ngn cn s a ct tn nhn ca Qynh. C b hin ljn v cng y nh ngy xa, ku ti ch i hc trn nhng con ܩng quen thuc, ri li nhng nho bt ti tro ln hi hoa trn cy s nm no . Khi ti tt xung t a chm hoa cho Qunh, c b cܩi vi ti bng mt v cha tay ra :
- Anh cm tay em i !
- Chi vy ?
- Dt em i chi !
Ti sung sܧng nm bn tay xinh xn, m p ca Qunh nhng cha kp bܧc i, ba Qunh xut hin vi nt mt gin d :
- B tay ra !
Ti git mnh thc gic v thy hai tay mnh ang ǥt trn ngc, tay ny ang nm ly tay kia . Nhng lc y ti ch bit th di nm ch sng. Ng li, ti s Qunh li hin v a ct vi tri tim ang m ca ti .
Nm thao thc day qua tr li, bt cht ti nh ljn cu Kiu ti džc trong k thi vn p nm xa :
- Khi v hi liu Chng i
Cnh xun b cho ngܩi chuyn tay ?
V ti bun ru t hi khng bit by gi Qunh c "ngܩi mi" no cha . ngh Ƕt ngt cng lm ti thm day dt. M tnh yu cng tht l, nhiu khi ti cng ly lm ngc nhin khng hiu ti sao Qunh c x vi ti t bc nh th, ti vn c nui trong lng mt tnh yu p v mt nim hy vng m h i vi Qunh. nhiu ln ti tm mi l l Nj ln n Qunh, Nj t chng minh rng l mt con ngܩi tm thܩng, bi bc, khng ng Nj nh thng cht no nhng vn khng sao thuyt phc ܮc tri tim ngc nghch, l ca ti .
Chnh v vy m mc d Qunh thc s quay lng vi ti, ti vn thp thm lo s Qunh s ljn vi mt ngܩi con trai khc.
Nhng ti, k ang xa Qunh hng trm cy s v khong cch a l v hng t t nm nh sng v khong cch tnh cm, lm sao c th ngn chn ܮc iu khng may !
Trong mt l th gi cho ti vo khong cui nm dy hc u tin, Lan Anh bo cho ti bit Qunh c ngܩi yu mi . l anh Phong, b th phܩng on.
T lu ti chun b tinh thn Nj n nhn loi tin "bo t" ny nhng khi džc th Lan Anh ,ti vn ri vo trng thi sng s, cay ǡng. Th l "cnh xun b cho ngܩi chuyn tay" ! i vi ti, mi chuyn th l xong, u m, en i . By gi ti ch mun ni vi Qunh mt iu : Hy tha cho anh, ng tr v m m bt anh dt em i chi na !
Sau khi nhn ܮc tin , ti chng cn thit tha vit th v cho d ti v Lan Anh na . Ti s nhng l th ca ngܩi quen s lm ti nh ljn mi tnh ti ang mun qun i . H , ti lun li trܩng, khng v thnh ph. Qua nm sau, ti ܮc iu Ƕng qua dy mt trܩng khc v tip tc im hi lng ting sut' mt thi gian di, ct t lin lc th t vi mi ngܩi, tr Bo, Kim Dung v gia nh ti ngoi qu . Trong nhng l th vit cho ti, Bo v Kim Dung chi ti ti bi v chuyn ti lin tip khng thc hin nghim chnh ci khon "ng bn gi chiu ngy mt thng by hng nm" m chng ti NJ ra . Ti ch bit vit th xin li v "nhn khuyt im" ch khng tin gii thch l do .
Hai nm sau, cm thy mnh bit tch qu lu, cm thy nh d dܮng ti, nh Lan Anh, nh Trm, nh Kim Dung v Bo da dit, ti ln m tr v thnh ph. Lc ny, ti tin rng mc d ti vn cn yu Qunh nhng ni au kh lng dn theo thi gian, khng cn cn co ljn mc c th gy cho ti nhng c sc nh ngy no .
Va thy ti l mt v ca, Lan Anh ng bt dy khi i-vng, sng st :
- Tri t i, anh Chng h ?
Ti mm cܩi :
- Th anh ch ai !
Lan Anh l v mng r na nh mun chy li m ti nh ngy no na ngn ng mc c. By gi n l mt c gi phng phao, xinh p ra tr nn n ch dm nm tay ti hi :
- Anh i u m bit tm bit tch vy ?
- Th anh vn dy hc dܧi !
- Sao bao nhiu th em gi cho anh NJu b tr li ht ?
- Ti anh chuyn sang trܩng khc.
N cu ti mt ci au ing :
- Vy m khng bo cho em bit !
Ti cܩi h h, khng tr li . Nhng c l Lan Anh on bit l do nn n khng hi ti . N ngm ngha ti k lܫng mt lc ri nhn xt :
- Anh en thi li !
Bt gic ti nhn xung hai cnh tay mnh. ng l so vi hi cn thnh ph, da ti by gi sm i nhiu v nng gi. Nhng Lan Anh nhn xt nh vy cn nh. Lt na Trm nhn thy ti, dm n trn mt pht biu oang oang :
- Trng anh en thui nh cc than hm !
Ngh ti Trm, t nhin ti nn nao mun gp n ngay . Ti hi Lan Anh :
- Ch Trm c nh khng ?
Lan Anh khng tr li m nhn xung t. Thi Ƕ khc thܩng ca n khin ti bng ti hn ngܩi i . Ti nm hai vai Lan Anh lay mnh :
- C chuyn g vy em ? Ch Trm u ri ?
Nh khng nn ܮc, Lan Anh Ƕt ngt m chm ly ti v gc u ln vai ti khc rng rc. V trong nhng ting nc n x gan x rut , ti nghe nh vng li t ci xa xm no mt ging ni t qung, nghn ngo :
- Ch Trm cht ri !
Ti nh b ng inh xung t, ngܩi cht ing. S tht hi hng ljn mc ti khng th no tin ܮc. Ti hi mt cu ng ngh v c ngh Lan Anh s lc u :
- C tht khng em ?
Nghe ti hi, thay v tr li, Lan Anh cng khc to hn. Cn ti th ri vo mt trng thi ǩ n k l.
Khng bun b, khng kh au, khng mt cm gic g r rt, ti thy mnh ang bܧc i trn nhng cm my trng nn ui theo Trm, mc nhng git l ܧt m hai m v mn mn, bng rt trn mi . Trm i pha trܧc, thnh thong quay li nhy mt v mm cܩi nghch ngm vi ti . Nhng d ti c ht sc chy theo vn khng lm sao ui kp Trm. Khong cch gia hai a mi ngy mt xa . Ti ht hong ku ln :
- Trm i, ch ti vi !
Trm lin ng li v quay nhn ti . Ti thy Trm khng cܩi na . M Trm khc, ht nh m hm no Trm tin ti ln ܩng. V cng nh m hm y, Trm ni :
- Anh ng bun na nghen !
Ti gt u .
- Tnh ti bp chp, a nghch ph, c g anh ng gin ti nghen !
Ti li gt u .
- Mai mt i dy xa c cn g anh bin th cho ti nghen !
- , ti s bin th cho Trm ! - Ti st st ni .
- Ri chng no ngh h anh nh v thm ti nghen !
Ti qut nܧc mt, p :
- , ti s v thm Trm !
t nhin Trm th di :
- Nhng m ri anh u c bin th cho ti, ngh h anh cng u c v thm ti ! Thi anh li i, ti i y !
Trm va ni dt, ti khng cn thy Trm u na . Ch c Lan Anh vn ang thn thc trn vai ti .

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 30
Created & Maintained by Thanh H