Chu*o*ng 28: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 28: Cn Cht G Nh


Ngy ra trܩng, ti tnh nguyn nhn nhim s mt tnh min Ty xa lc xa l . Ti mun i tht xa thnh ph, tht xa Qunh, xa hn nhng k nim ca mt thi yu ng th mng.
Khi nhn giy b nhim, ngh ljn cu ni trܧc y ca ch Kim "chng na ra trܩng em v qu ch dy i", ti khng khi thy cay cay ni mt.
Thng Bo v Kim Dung cng ܮc phn v cc tnh, a i Long An, a ln Sng B.
Trܧc hm chia tay, ba a ti i chi vi nhau sut mt ngy . Sau khi chy lng nhng khp thnh ph, ba a li chui vo qun nܧc quen thuc trܧc cng trܩng.
Ngi ung c ph m a no a ny mt my bun xo . Ti "yu ui" nh. Kim Dung thܩng ngy pht tnh l th m ba nay mt cng nh a m. Ngy cui cng bn nhau, n chng bun che giu tnh cm ca mnh.
Thng Bo tnh hn mt cht. N NJ ngh :
- Bt u t nm ti, vo dp ngh h hng nm, c ng bn gi chiu ngy mt thng by, ti mnh NJu gp nhau qun c ph ny . Nu cht th thi, cn sng th th no cng phi m ti, ti my ng khng ?
kin ca n th hp dn nhng coi b kh thc hin qu. Ti tc lܫi :
- Tao nghi qu.
- Nghi ci g ?
- C a qun !
- Dp my i ! Khng c qun g ht ! Phi ghi vo s tay !
Kim Dung nhn vai :
- Cht th khng cht, nhng l qu gi th sao ?
Ti cܩi :
- Ti s em xch-l ti rܧc.
Bo ni :
- Xch-l ca thng Chng khng ch ܮc th ti y xe ln ti ch b, lo g !
Chng ti bc pht mt hi, mt my ti tnh ܮc i cht.
ng lc , thng Bo Ƕt ngt ng dy ni :
- Thi, ang hi vui v mnh nn chia tay ! Nn n mt lt n bun tr li, tao i ht ni !
Ni xong, n vi v ln xe vt thng nh mun chy trn chng ti .
Cn li hai a, ti a Kim Dung v.
Chng ti chy xe song song bn nhau nhng khng ai ni g. T nhin ti bng nh ljn cu "i cnh bit ly sao m bun vy" trong mt truyn ngn ca Sn Nam v thy lng mnh chng xung. Trong nhng ngy au kh v Qunh, ti tm thy Kim Dung mt nim an i, mt ch da tnh cm ng tin cy . Vi mt ngܩi bn chn thnh nh n, ti cm thy rt yn tm, khng s phi gp nhng thay ǰi tro tr. Lu nay, s c mt ca Kim Dung trong cuc ǩi ti tr thnh thn thit t nhin, by gi sp phi xa n, ti cm thy lng mnh tr nn trng vng k l.
Chng ti vn im lng i bn nhau, trm ngm, phin mun.
Mi ljn khi gn v ti nh, Kim Dung mi ni :
- Mai mt ng nh vit th cho ti nghen !
- Cha bit Kim Dung dy trܩng no lm sao vit th ?
- a hn !
Ti kht mi :
- Hay l Kim Dung vit th cho ti trܧc ?
- Ti cng u c bit ng dy trܩng no !
- Kim Dung c gi v a ch thnh ph nh Lan Anh chuyn.
N lic ti :
- Lan Anh no na ?
Ti cܩi :
- Khng phi u ! Lan Anh l em ti, con b d.
- Cn chuyn ca ng v Qunh ti u ri ?
K t khi bit chuyn tnh cm ca ti, y l ln u tin Kim Dung hi v Qunh. Trܧc nay, ti vn lun thm cm n s pht l ca n. By gi, trܧc lc chia tay, c l n cng mun bit s qua tnh hnh yu ic ca ti .
Ti bun b p :
- Thi ri !
- Ai thi ai ?
- Qunh thi ti .
Ti s Kim Dung s hi ti "ti sao", "v u", ti phi gii thch rc ri, ry r. Nhng Kim Dung chng hi . N ch tc lܫi, bnh lun :
- Vy cng ng !
Nghe ci ging c kha ca n tuy ang ru thi rut, ti cng phi ph cܩi . Lc trܧc ti mt xe, n cng bo l ng, by gi ti mt ngܩi yu, n cng gi ging . N ng l ... Kim Dung !
Trܧc khi i, ti c qua cho gia nh bc Tm.
Mi ngܩi tip i ti rt t t. C c my a bnh ngt by trn bn. Nhng qu thc ti chng bun n mt cht g. Trm ni n my ln, ti mi cm ly mt ci bnh.
M Qunh ni :
- Chu i nh bin th v cho bc !
Nu mi quan h vn nh trܧc y, li dn d s lm m lng ti bit bao nhiu . Nhng lc ny, ti hiu rng ch l li a n ngt lt theo kiu x giao . V vy, ti ch d l nh trong ming cho qua .
Ti vn ngi ng ch ti thܩng ngi trܧc y khi km my ch em Qunh hc, c ch Kim, Trm, Qunh cng vn ngi quanh chic bn vi dng ngi quen thuc nhng khng kh gn gi, thn mt ngy no hon ton bin mt nhܩng ch cho nhng mu chuyn gܮng go v ri rc.
Ch c Trm v ch Kim tr chuyn vi ti . Qunh ngi lng l bn cnh, nt mt khng biu l mt cm xc g r rt. i mt Qunh vn c v hn nhin trong sng, i mi vn duyn dng cht ngܩi, nhng lc ny ti ch can m nhn lܧt qua v vn khng th no tin ܮc ci i mt ngy th y li che giu Ǣng sau n nhng tnh cm tht thܩng.
Lc ti v, Trm theo ti ra tn ch ca lܧi . N ni :
- Anh i ܩng bnh an nghen !
- . Cm n Trm.
t ngt Trm nm ly tay ti, nghn ngo :
- Anh ng bun na ! Ti c ht sc Nj gip anh nhng khng thay ǰi ܮc g !
Ln u tin ti thy Trm khc. Ti c tܪng nhng git nܧc mt hon ton xa l vi con ngܩi c tnh cch cng ci nh Trm. Nhng by gi nhng git nܧc mt kia ang ln trn trn m Trm v ri trn tay ti nng bng.
Ti lng ngܩi v bt ng, v xc Ƕng v c ni au ang qun qui trong ngc. V ti cng bun b nhn ra tm hn ca hai ch em Qunh rt khc xa nhau . Gi nh tnh cm ca Qunh cng chn tht, hn hu ܮc nh Trm th ǩi ti s ǫ kh bit bao !
Khi ni bi hi lng xung, ti kh bo Trm:
- Trm c yn tm ! Ti s c gng vܮt qua !
N sit cht tay ti :
- Chng no ngh h anh nh v thm ti nghen !
Ti gt u :
- , ti s v thm Trm.
N li ni :
- Tnh ti bp chp, a nghch ph, c g anh ng gin ti nghen !
Ti mm cܩi :
- Ti c gin Trm hi no u !
N cng cܩi v ly tay qut nܧc mt :
- Khng gin th thi ! Mai mt i dy xa c cn g anh nh bin th cho ti !
- C g cn u m cn !
- Th anh c ha i !
- Ha sao ?
- Ha l nu c cn th anh bin th cho ti ! Ti ch ni l "nu" ch b !
- , ti ha .
Ha xong, ti mi ܮc Trm cho v.
V nh, ti mi bit l hi chiu Trm mua cho ti mt cy vit my, mt cy thuc l v mt gi c ph nh Lan Anh trao li . Lan Anh cng sm cho ti th, no l x phng, khn mt, bn chi ... Chc n li ly trong s tin "m cho, em Nj dnh" ca n. D dܮng ti th nht trong ti xch ca ti mt xp tin khng bit bao nhiu, ch thy dy cm.
Sng hm sau, ti ra khi nh t lc tri cn t m. Theo ti ra bn xe l hnh bng ca Qunh, chp chn v m nh.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 29
Created & Maintained by Thanh H