Chu*o*ng 27: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 27: Cn Cht G Nh


Gia nh d ti v gia nh bc Tm khng ai bit ti i p xch-l . Ti giu bin. Nu bit, tt d dܮng ti s cn. Chiu no chy xe, ti i b ra Ng By, nhn bn giao xe t ngܩi chy xe ban ngy . Bui ti, sau khi tr xe, ti li th b v nh. D ti hi, ti bo l i dy km.
Thng thܩng, chy xe ljn khong chn, mܩi gi ti, ti kim s tin cm nܧc cho mt ngy . T giy pht , Nj gi sc ngy mai i hc, ti khng rܧc khch na, ch p xe t t i tr.
Tri ti . Gi mt. Nhng nh n thy ngn to ra mt th nh sng m du, m mng trn ܩng vng. y vng li nhng ting l tr chuyn th thm. Nhng lc y, va thong th p xe i ti va nh Qunh da dit.
Gi nh Qunh khng thay ǰi, gi nh tnh cm gia hai a ti vn nh ngy no th lc ny, sau khi lo xong phn cm o, ti s gh n Qunh i chi . Ti s ch Qunh i n bnh cun, i n kem, yaourt, i ung chanh mui ... ni chung l tt c nhng th g Qunh thch. Chng ti s i do bn b sng, s i trn nhng con ܩng thanh vng ngp y l rng, ni chung chng ti s ...
ang m m mng mng, ti bng nghe "sm" mt ting, chic xch-l li v l ng chng knh, cn ti bn xung mt ܩng, m c ngܩi . Va bun cܩi va au, ti ngi th mt lc mi lm cm ngi dy ǫ xe ln.
Tay li xe xch l rt nh, chy xe khng chm ch l i v l nh chi . Tnh ti li hay va i va ngh ngi lng bng nn b nm t hoi . Nhng i vi ti, nhng c ng ny khng thm tha g so vi c ng trong tnh yu .
Chuyn ti p xch-l, Qunh khng bit nhng Kim Dung li bit.
Ti c tnh giu Kim Dung nhng khng hiu thng Bo mch lo nhng g m mt hm Kim Dung hi ti :
- ng chy xe ngon lnh cha ?
Ti gi b ngy th :
- Xe g ?
Kim Dung p vo tay ti :
- p xch-l ch u phi n cp n trm g m ng giu !
Ti nh cܩi kh.
N NJ ngh tnh b :
- Ti nay ng gh ch ti i chi i !
- i u ?
- Th i loanh quanh !
- Ti hay li v l lm !
- Li v xe ti mi s ch li v l th n nhm g !
Th l ti ti gh nh Kim Dung. Kim Dung by gi khng cn cn nh c. N ǰi cn nh kia cho nh nܧc ly, cn nh ny, nh hn. N bo cn nh c rng qu, bun thiu, i khi li gi li hnh nh ca m n khin n mun khc.
N ni nh m th ti tin nhng n ni n khc th ti khng tin lm. Ti cha thy n khc bao gi.
Thy ti LJ xch xe trܧc ca, Kim Dung mng lm. N nhy tt ln xe, ku :
- Ti lun bc ti !
Ti nhܧng c, hi :
- Ti u ?
N khot tay :
- Mun ti u th ti !
Ti chng bit ti u nn c ch n chy lng vng bn phng tm hܧng.
Chy , chng ti gh vo qun n.
Khi n xong, ti ginh tr tin. Kim Dung gt pht :
- ng chy xch-l ܮc my ng m i lm tng ! ti tr cho ! ng b gi ti i ri nhng ti vn cn giu, ng c yn ch !
Trn ܩng v, Kim Dung ni hng NJ ngh :
- ng nhܩng cho ti ch mt lt coi !
Ti hong hn :
- Thi, cho ti can ! Kim Dung ng phi ngܩi ta chc ti i t sm !
Ti ni y chang ging thng Bo .
Kim Dung lm ra v ngoan ngon :
- Khng sao u ! Ti chy cn thn m !
Nhng mc cho n "d kh", ti vn lc u nguy nguy .
My hm sau, Kim Dung ku ti p xe v trܩng coi vn ngh.
Ti t chi :
- Ti n thy ti n cܩi cht !
- Lm g m cܩi !
- Cܩi ch ! Ti ch Kim Dung ti cng trܩng th ܮc ! Lc no tan ht, ti gh n v !
Kim Dung lc u :
- ng khng i th ti i lm g ! Thi, ti vi ng chy lng vng chi i !
Th l ti ch n i chi .
Thܩng thܩng, c mi ln ch Kim Dung i chi, ti li nh ljn Qunh. Ti c ao ܧc gi nh Kim Dung l Qunh th ti s hnh phc bit my .
Chng th khng ngh th thi, ch ngh ljn Qunh, m li c "gi nh", "gi nh" hoi, ti cm thy au kh v bun ti v cng. Nhng lc y, chn tay ti r ri, bi hoi, chy xe ht mun ni .
Thc ra, do ny sc khe ti cng khng ܮc tt lm. Mt phn lo n thi tt nghip, mt phn lo p xch-l, li thm c sc tnh cm nng n, ngܩi ti m ra u oi, l ǩ nh ngܩi nghin thuc.
i u v nh, ti c tro ln gc nm ln ng ra .
Lan Anh lc ny l mt c n sinh cp ba mܩi su tui . Cng ln n cng d thng. D thng nht l n rt thng ti .
Bit ti bun, n khng bit lm sao an i, ch biu l tnh cm bng cch chm sc ti nhiu hn.
C hm, ti ang ngi hc bi, n t Ƕng mua c ph em Nj trܧc mt ti .
Ti mm cܩi hi n :
- Tin u m mua vy ?
- Tin ca em.
- Em lm g c tin ?
- M cho, em Nj dnh !
N lm ti cm Ƕng qu chng. Ti nm tay n, kh ni :
- Em tt lm ! Cm n em !
N dm ti :
- Sao ba nay t nhin anh ni nng khch so qu vy ?
Ti cܩi cܩi khng p v ci xung hc bi tip. Lan Anh ngi im lng mt hi ri bng nhin tht ln :
- Em ght ch Qunh !
Ni xong, n chy mt. Chc n s ti gin v n dm cng khai ght Qunh ca ti !
D ti hnh nh cng bit tm s ca ti nhng d gi khng ni ra .
Mi ljn khi ti thi tt nghip xong, d ti mi hi :
- Chu lm g m bun bun vy ?
Ti nhn d khng p. Nhng nh mt au kh ca ti ni bit bao iu .
D ti trm ngm mt lc ri th di :
- Chu nn qun con Qunh i, chu !
Trܧc y, Trm khuyn ti nh vy mt ln. V li, ti cng chng ch Ǯi d ti bo iu g tt lnh. Nhng khi nghe cu ni tn nhn tht ra t ming d ti, ti vn khng trnh khi trng thi chong vng. Ti hi d, ging nh nh hi th :
- Nhng ti sao vy, d ?
D ti nhn ti bng nh mt bun b :
- Chu kh qu ! Ba chu i hc tp ci to, cn gia nh ngܩi ta l gia nh cch mng, chu hiu khng ?
Ti cht lng ngܩi, na hiu na khng. Ba ti i hc tp th sao ? Gia nh cch mng th sao ? Ti c trch nhim g trong chuyn y ? Ti v Qunh yu nhau kia m ! M Qynh chng bo Ǯi ti ra trܩng ri s tnh ton cho hai a ti l g ! Ti quay cung trong hng trm cu hi khng li gii p v thip i trong mt gic m m m.
Nhng ngy sau, khi tnh to hn ti li cng cm thy tuyt vng hn. Trn thc t, thi Ƕ ca Qunh v ca gia nh Qunh chnh l cu gii p. D khng thuyt phc, nhng n c vn l mt cu gii p, t ra l gii p cho ti .
vy, anh cn bit lm g by gi, Qunh i ?

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 28
Created & Maintained by Thanh H