Chu*o*ng 26: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 26: Cn Cht G Nh


Nhng d th gii bun t hay vui nhn, con ngܩi ta cng cn phi c cm Nj n. Ti li ang gp kh khn v chuyn .
Nhng thng u tin sau gii phng, m ti cn gi tin cm vo cho ti nhng thi gian gn y th ngng hn. Ti bit gia nh ang gp hon cnh kh khn. Ba ti vng nh, m ti mt mnh nui su a con hn l vt v, gian nan, nht l t trܧc ljn nay m ti ch bit trng nom nh ca, con ci, u c quen cy cuc nh cng vic hin nay .
Dܮng ti vn i lm c quan c, d ti cng tc hi ph n, trong nh chng d d g. Do , ti lun cm thy y ny v tnh trng "n theo" ca mnh.
Thܩng thܩng Nj nh gnh cho gia in`h d ti, ti ch n cm nh ba ti . Cn ba tra, ti n k vi my a bn trong trܩng.
a no mun n cm tp th th mua phiu . Ti ba, c gom bn phiu, bp n pht mt mm. Khi lnh cm, thay v ly bn ci chn, thng Bo ly d ra mt ci cho ti n k.
Ti sng nh vy ܮc mt tun th Kim Dung can thip.
Kim Dung cng li trܩng bui tra nhng n n cm trong lon guigoz em theo . Trong khi m con trai ti ti xm xt nh n tp th th Kim Dung v my a con gi khc ngi da lng v ct, gi cm ra n.
Mt bui tra, lc ti chun b i n vi ti thng Bo th Kim Dung ngoc ti :
- ng li y ti nh ci ny cht !
Ti bܧc li . Kim Dung a lon guigoz cm cho ti :
- Phn ca ng n !
Thy ti ngn ng, n nhn lon cm vo tay ti :
- Cm i ! Ti c phn y ri !
Va ni, n va ly t trong gi ra mt lon cm khc.
Lu nay, Kim Dung tp cho ti c "bn lnh" trong chuyn ny nn ti cm ly lon cm n tnh, chng mc c g ht. Ti gi lon cm thy c my con tp, n mt hi thy pha dܧi ton ch la . Ti lic n :
- Lm g m chn k vy ?
N cܩi :
- pha trn ng n ht, lt na ly g n cm !
K t ba , tra no Kim Dung cng "nui" ti . Mi ljn khi ti ra trܩng.
Nhng khng v vy m ti khng ngh ljn chuyn kim vic lm thm, mc d ti cha bit mnh s lm ܮc nhng vic g.
Mt hm, thng Bo khoe ti :
- Tao tm ܮc vic lm ri ! My lm khng ?
Ti mng r :
- Lm g vy ?
- p xch-l !
Ti xu mt :
- My gin hoi !
N nhܧng mt :
- Tao ni tht ch ni chi vi my sao !
Ti nhn n, v nghi ng :
- Ti mnh lm sao p xch-l ni ?
N cܩi toe :
- Sao khng ni ! Tao p my ngy nay ri !
Ti nhch mp :
- Xo i my !
N khot tay :
- My khng tin th ti nay tao gh !
Ti , thng Bo p xch-l ljn nh ti tht. N Nj xch-l ngoi hm ri chy vo ku ti . Cha thy xe u, ch mi nhn thy n, ti tin lin. Khng bit n kim u mt ci o mu cho lng c x, ci qun v chng v p li thm ci m ka-ki ca lnh, trng n ging ht my tay p xch-l chuyn nghip. Dm n, ti khng nhn ܮc cܩi .
N dn ti ra "tham quan" chic xch-l . Va ch ch, n va dn gii :
- Ti mnh i hc ban ngy, ch c th chy xe vo ban m, t nm gi chiu tr i . Xe thu bn cu ch Y, ng l phi ǥt tin cc nhng ch ny tao quen nn ngܩi ta thng cm khng bt ng.
Ti va r rm chic xe va nghe n hng hn thuyt minh, trong bng thy khoai khoi .
Lt sau, Bo bt ti leo ln xe Nj n hܧng dn thc tp. N dy ti cch b li, quay u, bp thng.
Thot u, ti chy ti chy lui trong hm. Sau thy d, ti phng ra ܩng, thng Bo chy k k bn cnh, ming la inh i :
- Chm chm cht ! Chm chm cht !
Khi quanh v ljn nh, ti ni vi n :
- Vy l ngy mai tao hnh ngh ܮc ri !
N kht mi :
- Cha u ! My phi hc thuc cc a danh !
- a danh g ? Ngܩi ta ku ch i u th tao c a ch m ch i ch lo g !
N nhn mt :
- Kh qu ! ng khng bit g ht ! My ba nay con chy xe, con mi pht hin ra mt iu l thin h t bao gi ni s nh v tn ܩng ra c. H ch bo "v ng ba ng T" hay "ti cng trܩng Cng Ha" gn ln th thi ! Nu ng hi li ch l ch no th ngܩi ta cho ng l g m, khng ng tin cy v h s n xe khc ngay .
Ha ra p xch-l m cng phc tp gm !
Ngy hm sau, thng Bo a ti mt tm bn a l dnh ring cho dn p xch-l do n bin son, trong ch r cng xe la s 6 ch no, ng t Nancy u ...
Ti b mt ba ngy Nj hc "a l", mm luc' no cng lm bm : Xm G, Xm Chiu, Cy S, Cy ip, Lng ng, Lng Cha ... ljn si c quai hm.
Hc "a l" xong, ti cn phi hc "kinh t" : ch t u ljn u ly bao nhiu tin ! Ri ch mt ngܩi th sao, hai ngܩi th sao, ba ngܩi th sao ...
Thng Bo "dy" ci g, ti ly s tay ghi chp ci , mc d ti nhm sc mnh ch ch ni hai ngܩi l cng, m trong hai ngܩi phi c mt ngܩi l ... con nt kia !
Ch c mt chic xe nn ti vi thng Bo phi thay phin nhau p, n mt ngy ti mt ngy .
Bui xut hnh u tin ca ti, n p xe p theo h tng v xem c sai st g v nghip v th un nn kp thi .
i ngang mt ng ba, thy c hai ngܩi ang ng trn l ܩng, ti thng xe li, hi :
- Anh ch v u ?
Hai ngܩi lc lm ti ct hng, p i lun.
Thng Bo chy r r theo, cao ging ln lp :
- Dn trong ngh khng bao gi gi khch l "anh ch" m phi ni "thy Hai v u ?" mi ng iu !
Thng Bo ni lm ti nh li ngy u tin ti ljn Si Gn, ngܩi ta ku ti l thy Hai khin ti sܧng rn trong bng.
- M nu ngܩi ta mun i th ngܩi ta t Ƕng ku my, khng vic g phi hi thng vo mt h nh vy ! - Bo tip tc bi ging - Thay v dng xe li th my th t t ngang qua mt h. Nu h khng thy my th my g ci thng tay ku "lc cc" Nj h ch .
Ti va p xe va lm nhm cho nh nhng li dn d vng ngc ca n.
Ba , ro ljn khong chn gi ti, ti cng chy ܮc my cuc xe ra tr.
Thng Bo theo ti ljn su gi th b v. Trܧc khi chia tay, n ni :
- Tao c Nj chai nܧc vi si xch st sau nm xe cho my !
- Chi vy ?
- Chai nܧc Nj ung khi no kht, cn si xch Nj nh ln.
Ti h hc ming :
- nh ln ?
- Ch sao ! Tao giu si xch Nj NJ phng khi b git xe, mnh c v kh m chin u .
Ti rt vai :
- m nhom nh tao m chin u ci mc g ! H ti no xng vo git xe l tao b chy trܧc !
- Khng ܮc ! My phi chin u ljn... git mu cui cng ! My lm mt xe l tao i t lin !
May m sut thi gian p xch-l, ti cha b git xe ln no . Chc l thng Bo cha ljn s i t !

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 27
Created & Maintained by Thanh H