Chu*o*ng 25: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 25: Cn Cht G Nh


Sng hm sau, ti p xe vo trܩng.
T ngy gii phng ljn nay, y l ln u tin ti tr li trܩng nn lng c hi hp on non on gi th.
Ti gp Kim Dung ngay ti cng trܩng. Ti mng r v xc Ƕng nm ly tay n :
- Ti tܪng Kim Dung i ri ch ?
- i u ?
- V y m !
N cܩi :
- Ch c ng b ti v thi ! Ti v lun th b ng li cho ai !
Ti t m :
- Lc Kim Dung i li, hai ngܩi c ni g khng ?
N nhn vai :
- Ti u c i ! Ti li l hon ton ngu nhin thi ! ng lc ra phi trܩng th ti li i lng bng u u . Khi ti v nh mi hay ng b gi Ǯi khng ܮc, i ri .
Ni xong, n lic ti :
- Cn ng lm g m mt tm mt tch vy ?
- Ti v qu .
Trong khi ti ang k cho Kim Dung nghe v tnh hnh gia nh ti th thng Bo dn xc ti . Thy ti, n cܩi toe :
- Tao tܪng my s qu my trn ri ch !
- S ci g ?
- S lao Ƕng.
Ti ng ngc :
- Lao Ƕng g ?
N nheo mt, cܩi cܩi :
- Lao Ƕng g th lt na my s bit !
ng nh n ni, lt sau th ti bit lin. Chng ti v lp ngi hc h hc ht mt hi ri ǰ x ra ngoi i lm v sinh. Sinh vin cc lp chia nhau tng tp dy c, qut sn, t rc, khing bn khing gh chy ti chy lui nhn nhp.
Ti va dy c va hi thng Bo :
- Hm ry, trܩng mnh hc hnh g cha ?
- Cha . Phi lao Ƕng ! Lao Ƕng l vinh quang m !
Thc t l sut mt thi gian di sao , chng ti cha i vo hc tp chuyn mn m ch yu sinh hot chnh tr, tham gia cc cng tc x hi v i lao Ƕng cc nng trܩng.
Ti ngc nhin khi thy Kim Dung tham gia lao Ƕng rt vui v v tch cc. Trܧc y, ti c tܪng con nh giu nh n chng bao gi cm ni cy cuc. Nhng thc t hon ton ngܮc li .
Tuy vy, do cch n mc ca mnh, Kim Dung vn b cc cn b ca trܩng v ca lp lit vo phn t tiu cc.
Trong cc bui sinh hot, a no ph phn n l n c li lin :
- B lm cch mng l khng cho ngܩi ta n mc theo mnh h ?
- Nhng ci o g m di qu...
- o ti di k ti, mc m g my ngܩi !
V vy m ti kia khng a Kim Dung. Ti vi thng Bo chi thn vi Kim Dung cng b ght ly .
Nhng chuyn trܩng khng lm ti bun bng chuyn nh. Qunh cng ngy cng c v xa lnh ti, hoc t ra ti cng c cm gic nh vy . Trܧc y hai a ti thn mt, gn b vi nhau bao nhiu th by gi li xa xi, h hng by nhiu .
Mi ln ti r Qunh i chi nh trܧc y, bao gi Qunh cng thoi thc vi nhiu l do . Sau vi ln b t chi nh vy, ti m ra xu h v ngi ngn. V nhng ln sau ti nhn ra mnh bt u rt r, lng tng mi khi gip mt Qunh. iu khin ti v cng au kh.
bao nhiu m ti trn trc nm phn tch, tm hiu nguyn nhn ca s thay ǰi Ƕt ngt kia nhng khng ti no gii thch ni . Ti l m hiu rng c mt iu g xy ra trong nhng ngy ti v qu bi v ngay hm ti tr va Si Gn, thi Ƕ ca Qunh thy khang khc.
Nhng iu l iu g th ti cha khm ph ra . Ti ǥt ra nhiu gi thit nhng xem ra khng c gi thit no hp l. Chng l Qunh li nghi ng mt iu g trong quan h gia ti v Kim Dung ? Hay l c mt anh chng no xut hin trong nhng ngy vng mt ngn ngi ca ti ? Ti lc li gia mt rng cu hi v khng bit lm sao m mm ܮc li ra .
Ti nh gp Qunh hi cho ra l mc d ti cm thy khng phi l hnh Ƕng kho lo nht.
Lc ny, Trm i cng tc phܩng on. Trong khi ch thi vo i hc, Qunh cng hay theo ch i cng tc, rt t khi c mt nh.
Nhng lc v nh, Qunh chng con` chy qua chi bn ti nh trܧc kia . Thm ch nhng khi ti sang bn Qunh, c b c ngi l trn gc, dܩng nh mun trnh mt ti .
Mt hm, ti ng v vn ngoi u hm bng thy Qunh i u v. S gp g bt ng khin ti ti ngܩi i nh b in git.
Nhng ti cha kp bt chuyn th Qunh mm cܩi cho ti ri ro bܧc i thng.
Ti ing ngܩi, vi v ui theo :
- Qunh !
C b dng li v nhn ti bng nh mt ngc nhin :
- C chuyn g vy, anh Chng ?
Trong mt thong, ti cm thy ht hng nh ang ri xung mt h thm su ht vi tc Ƕ chng mt, khng sao cܫng ܮc. Anh tng yu i mt ca em bit bao, ci i mt hn nhin v ngy th k l nh thc trong anh nhng k nim long lanh v rc r ca tui th, lay Ƕng ni anh nhng xc cm du dng v b mt, sao by gi li c th che giu trong v ngc nhin gi v v lnh m ! C i mi ca Qunh na, by gi pht ra nhng n cܩi khng tht, v i mi y li va hi ti bng mt ging iu th , xa l chng khc g hi k qua ܩng.
Ti ni v cm thy c mnh nghn li :
- Anh... anh khng hiu ...
Thy ti p a p ng, Qunh dm chn t v st rut :
- Anh ni g th ni l ln, em cn phi i cng chuyn.
Cu ni ca Qunh chng khc g go nܧc lnh di vo ngc ti . Ti c km cn gin d cay ǡng ang chc bng ln v ni bng ging nh nhng :
- Em ang vi th thi ! hm khc !
Thc ra cho ljn lc ny, ti khng tin vo ci hm khc lm. Sau ln gp Qunh ngoi u hm, va t i va chn nn ti mun bung xui . Nhng ri ni day dt ca tnh yu thi thc ti phi gp Qunh, phi ni cho c b bit ni kh tm ca ti v tm hiu l do no khin Qunh i x vi ti nh vy .
Ln ny, sut mt tun ti "phc kch" i phng trn gc.
n mt hm, quan st qua l thng ca bc vch, ti thy Qunh ang ngi džc sch trn bn. Ti lin chy qua . Nhng tm ca lܧi kho bn trong. Ti gi ca .
M Qunh bܧc ra :
- i u y chu ?
Trܧc nay, ti qua chi bn Qunh l chuyn t nhin, chng bao gi m Qunh li hi ti mt cu khch kh nh vy . Tuy nhin, ti vn l php p :
- Chu i tm Qunh !
M Qunh m ca :
- Chu v chi ! Nhng Qunh khng c nh ! N i u t tra ti gi !
Khng c Qunh th ti v chi vi ai ? Nhng r rng Qunh mi ngi y kia m ! Ti bܧc v nh v o mt nhn quanh. Qu nhin, Qunh "i vng". Ti tht !
Ti on c b chc li trn trn gc. Nhng chng l ti li ni tot ra iu ? Ti nh tng l ngi ni chuyn vi m Qunh vi cu gܮng ga ri li thi ra v.
Qua s kin , ti chua xt nhn ra rng ngay m Qunh cng ng tnh vi thi Ƕ lnh nht m Qunh dnh cho ti, thm ch ng tnh mt cch qu st sng.
Ti vn l ngܩi hi ht, v tm nhng t hm ti bt u Nj ljn cch i x ca gia nh bc Tm i vi ti . Chng bao lu, ti bun b hiu rng tnh cm mi ngܩi qu nhin ǰi khc mc d iu rt kh nhn ra . Tr thng To cn b, cn mi ngܩi d vn cܩi ni, vn vui v, thm ch vn tt bng vi ti nhng khng kh thn mt, gn gi kiu ... gia in`h ngy xa bin mt. Ba m Qunh v Ch Kim by gi xem ti nh mt ngܩi khch.
Ch c Trm l khng thay ǰi . Mc d i cng tc sut ngy, t khi gp ti, nhng mi khi gp, n thܩng r ti i ung nܧc sinh t v ngi k lung tung v chuyn cng tc ca n.
Nhng lc y, ngi mm cܩi nhn Trm ba hoa lin thong, ti nh chm vo mt cm gic m p d chu v quen thuc.
N ni mt thi mt hi, cht thy ti ngi im, lin quay sang cܩi h h :
- Qun na ! Ny gi ti lo ginh ni m khng Nj anh ni !
- Ti c g u m ni !
- Chng no trܩng anh mi dy vn ha li ?
- Sp ri ! Nghe ni t ba na !
D Trm i vi ti vn thn thit nh c nhng trong nhng cu chuyn gia chng ti gn dy, r rng Trm c tnh khng nhc ljn Qunh. Thy vy ,ti cng lm thinh lun. iu khin cho cu chuyn gia ti v n i khi m ra khng ܮc t nhin.
C ln, khng nn ܮc, ti hi thng Trm :
- C chuyn g xy ra vi Qunh vy ?
Trm im lng mt lc ri th di :
- Anh hy qun n i !
Ti nghe ming mnh ǡng nght :
- Ti sao vy ?
Trm ni, ging bun bun :
- N khng xng ng vi tnh cm ca anh.
Ti nm cht tay :
- Nhng m ti sao ?
Trm ng l i ch khc :
- By gi ti cha tr li anh ܮc ! Nhng ri anh s bit !
Sut mt thi gian di sau cu chuyn au lng , ti cm thy th gii tr nn bun t.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 26
Created & Maintained by Thanh H