Chu*o*ng 24: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 24: Cn Cht G Nh


Ngy gii phng Si Gn, d ti khng cho ti ra ܩng, s n lc. Ti, Lan Anh v my ch em Qunh chy ra trܧc u hm, ng coi . Nhng b lnh cc binh chng, nn st, giy bottee-saut vt ln lc y ܩng. Nhng chic xe jeep cm c sao vng ch y b Ƕi chy vt qua trܧc cp mt t m ca dn chng. y vng li nhng ting h reo, khng bit t pha no v v l do g.
Thng To chy ra ܩng lܮm mt ci nn st em p xung lm gh ngi . Ch Kim nt mt ting, n hong hn vt ci nn tr ra ngoi ܩng vi v tic r.
ng coi mt lt, chng ti ko tr vo nh. Trong tm trng phn khi, my ch em Qunh cܩi ni lun ming, bn lun linh tinh th.
Ti chng vui m cng chng bun, trong bng c mong chng ܮc v qu gp li gia nh quyn thuc.
Thy ti l v lo lng, bn chn, Trm hiu ngay tm trng ti . N trn an :
- Anh ng lo ! Vi ba na th no cng c xe ra ngoi Trung !
Trong khi ch dp v qu, ti ra tr s khm ph gip bc Tm trai . Bc by gi l ch tch khm. Bc nh ti chp mt danh sch di dng dc t nhng t khai gia nh. Sut ngy, ti ngi l mt ch chp mi c tay .
Ri thy ti vit ch p, bc giao ti my hp sn v cy c, ku ti i k khu hiu . Thot u, ti k trn cc bc vch ca tr s khm. Sau , thy sn cn nhiu, ti nga tay vc c i k tm lum. i ro ngoi ܩng, thy bc tܩng no trng trng l ti pht cho mt l khu hiu . Thy vy, bc Tm khen ti nhit tnh cch mng.
Ti "lm cch mng" ܮc mt tun th c mt ngܩi quen gii thiu ti vi mt chic xe ti sp sa i Hu. Th l ti cho d dܮng, t bit gia nh bc Tm, khn gi ln ܩng.
Lc ti bܧc chn ra, Lan Anh nu tay ti, dn :
- Anh v thm qu ri nh tr vo vi em nghen !
Trm cng dn d y nh vy .
Qunh khng ni g ht, c b ch mm cܩi nhn ti . Ti thy mt Qunh o . i vi ti, nh mt y c ngha su xa hn tt c nhng li dn d.
Chic xe ti ti i y nght ngܩi, gi tr ln b c. Thot u, ti ngi trong thng xe bt bng pha sau nhng ri chen chc mt hi, ti cm thy kh th lin leo ln mui xe . Mui xe cng y p ngܩi nhng ngoi tri, thong gi, d sao cng thoi mi hn.
Xe chy sut m khng ngh. Trn mui xe, ai bun ng th ngi v gia, nhng ngܩi ngi chung quanh dng tay che chn, canh gi, khng Nj ng xung ܩng. Lt sau, mi ngܩi li ǰi ch cho nhau .
Khc hn s lnh ln may mn ca Si Gn, dc ܩng min Trung y ry nhng du vt chin tranh. Nhng bc tܩng l ch du n, nhng ngi nh ǰ sp, nhng ct khi m tri dc ܩng i . y trn nhng cnh ng, trong nhng khu rng cao su bt ngn, v s nhng loi xe qun gii nm vng vi, chng ch, hng hng lp lp.
Chiu ti hm sau, ti v ljn nh.
Thy ti xut hin, my a em ti ku ln mng r. Cn m ti th m cht ly ti, mng mng ti ti .
Nhn quanh, thy gia nh ng , ti nh hn ngܩi . Ni lo lng nng n bao lu nay lp tc tan bin. Ba ti cng c mt nh. Hi ra mi bit ng v nh gn hai thng nay sau khi n v ca ng b nh tan tc trn mt trn Ty Nguyn.
Ti chi vi gia nh v i loanh quanh thm b con, hng xm chng ܮc mt tun th ba m ti gic ti vo li Si Gn. Ba ti ni :
- Con vo trong sm Nj coi nh trܩng c thng ba g khng. nh mi chuyn c m con lo . Con nn ch tm hc hnh, ng ngh ngi g nhiu !Lc ny, ba ti nhn ܮc giy gi i hc tp ci to . Ti tnh Ǯi cho ba ti i ri ti mi i nhng ba ti khng chu . ng s ti v tr, l gp chuyn g trc trc, nh trܩng khng nhn.
Th l ti khn gi tr v Si Gn, nhanh hn d tnh.
Hm ti vo, mi ngܩi xm li hi han ri rt. Nghe gia nh ti v b con h hng NJu bnh yn, ai ny NJu mng.
Lan Anh i t t theo ti, hi :
- Anh v y i hc tip tht ch ?
Ti cc n mt ci :
- Khng tht th anh tr v y lm g !
N xoa u :
- Em s anh v thu dn c v lun !
Ti cܩi :
- Nu v lun th anh v ri ! Anh c c g u m dn !
- C ch sao khng ! bn nh bc Tm !Ti tr mt :
- Anh c gi c g bn bc Tm u !
Lan Anh khng p m ng cܩi h h. Ti bt gic hiu ra n mun ni ljn Qunh. Ngܩi yu ca ti m n dm ku l c, ci con qu con ny ! Ti nh cc n mt ci th n b chy mt.
Ti , ti r Trm, Qunh v Lan Anh i n bnh cun. Nhng Qunh ku bn, khng i .
Trm ng Qunh, ni :
- nh ngoi qu mi v, i chi vi nh cho vui !
Nhng Qunh vn lc u :
- Ti nay , em c vic phi nh !
Khi ni cu , Qunh nhn ti mm cܩi ra xin li .
Khng c Qunh, bui i chi mt ht hng th. Ti n chng thy ngon v tr chuyn vi Trm v Lan Anh mt cch l ng.
Cho ljn khi ra v, ti vn cn bn khon, day dt v thi Ƕ ca Qunh v ti ti mang theo c ni bun mnh mng vo trong gic ng.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 25
Created & Maintained by Thanh H