Chu*o*ng 20: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 20: Cn Cht G Nh


Khng th va i hc vi Kim Dung li va i hc vi Qunh. Gia hai trܩng hp, ti chn trܩng hp sau . iu hon ton d hiu, bi v ti yu Qunh. Cn vi Kim Dung, chng ti ch l bn. cnh Kim Dung, ti cm thy nim vu Nhng bn cnh Qunh, ti cm thy hnh phc.Nim vui v hnh phc ging nh hai b ca mt dng sng, l ra ti c th ung dung bi thuyn gia . Nhng Ǣng ny, Qunh bt ti phi cp mt b, cp v pha Qunh.
Khi ni sung sܧng trong lng lng xung, ti bng cm thy y ny v quyt nh ca mnh. Ti c cm gic ang phn bi li Kim Dung, phn bi li tnh cm chn thnh ca n. Lm th no Nj gii thch vi Kim Dung v mi chuyn ? Ti loay hoay vi ngh sut m v ch chp mt khi tri gn sng.
Hm sau, Kim Dung vn ljn n ti nh thܩng l. Lng y xo trn, dc ܩng ljn trܩng ti khng ni mt cu .
Kim Dung t v ngc nhin :
- Ba nay ng lm sao m khu vy ?
Ti th di :
- Ngy mai tr i, Kim Dung ng n ti na !
N bu mi :
- C vy m cng lm mt nghim ! ng mua xe mi ri ch g ?
Ti lc u .
Kim Dung nhܧng mt :
- Ch ti sao ?
Sau mt thong do d, ti cn mi :
- Ngy mai ti i vi Qunh !
- Qunh no ?
Ti p mt cch kh khn :
- C b cnh nh.
Kim Dung bt u hiu ra :
- Ngܩi yu ng, phi khng ?
Ti gt u v thy mt Kim Dung ti hn i . Trong mt thong, ti cm thy mt ci g ang tan v trong ti .
Nhng Kim Dung qu l mt c gi bit t ch. Sau mt chp mt sng s, n bnh tnh li ngay . N gt g :
- Vy cng ܮc ! Ci l quyn ca ng !
Ti ni vi ging ca mt ngܩi phm ti :
- Kim Dung c gin ti khng ?
N nhn vai, p gn ln :
- Gin !
T lc , Kim Dung khng quay sang tr chuyn vi ti na . Cn ti th khng can m Nj gi chuyn.
Ti gi ra chi, Kim Dung b v, ngh lun hai tit sau .
Tra , ti i b v nh, ngc nng nh eo .
Kim Dung ngh hc sut mt tun. Trong thi gian , ti hc khng v ly mt ch, trong lng lun day dt khng hiu hnh Ƕng ca mnh liu c ng khng.
n khi ti inh ninh Kim Dung b hc lun, ang nh gh nh n th n l d ti lp.
Thy Kim Dung xut hin, ti mng r nh bt ܮc vng. Mt nim vui k l trn ngp khp ngܩi ti . Ti nhn n nh nhn mt ngܩi thn i xa v, lng tng khng bit ni g.
p ng mt hi, ti hi mt cu cc k v duyn :- Kim Dung khe ch ?
N lic ti :
- Lm g m khng khe ? B ng tܪng ti sp cht ljn ni h ?
Ti mt :
- u c !
- Khng c sao ng nh chiu nay gh nh ti ?
Ti ngn ngܩi ra :
- Sao Kim Dung bit ?
N cܩi :
- Sao li khng bit ! Tnh ng ti cn l g !
Ti phc ln :
- Kim Dung ti tht !
N tc lܫi :
- Cha ti lm u ! Nu ti, ti bit ng c ngܩi yu ri !
Nghe Kim Dung nhc chuyn , ti chp ming ng l ch khc. Thy vy, n hi lng :
- My ba nay ng c chp bi y khng ?
- Kim Dung mܮn tp h ?
- .
- Lt na ly .
Lc ra v, Kim Dung r ti i ung c ph . Hai a gh vo qun nܧc quen thuc trܧc cng trܩng.
Thy ti i b, Kim Dung hi :
- Lt na c Qunh gh n ng h ?
- Khng ?
- Sao vy ?
Ti p ng :
- My ba nay ti i hc mt mnh.
- Sao li i mt mnh ? - Kim Dung li hi .
Ti ngi im, khng tr li .
Kim Dung nheo mt ng ti :
- Ti ngh hc lm ng y ny nn ng cha i chung vi Qunh ch g ?
N ni trng phc, ti nh gt u :
- .
Kim Dung chm kh vo vai ti :
- Nu vy, ngy mai ng c th i chung vi c ta ܮc ri . Ti khng ngh hc na u !
Ging n bng nhin du dng k l, khc hn thܩng ngy . Ti lng l nhn ra ܩng. Bui tra, nng chi chang trn nhng tng cy ip, in xung mt t nhng bng en im sng. Thnh thong, nhng cn gi nh lܧt qua, mn man nhng nhnh cy lm ri xung nhng chic l phn chiu nh sng nom nh nhng git nng vng lܮn l trong khong khng ngi ng. Ti di theo nhng chic l, lng bi hi khng bit Kim Dung c cn gin ti na hay khng.
Dܩng nh džc ܮc ngh ca ti, Kim Dung bng ni :
- Ti khng gin ng na u ! Hnh Ƕng ca ng khng c g sai, ch c iu n hi Ƕt ngt, t ra l vi ti .
R Kim Dung ni tip - ln u tin ti nghe n ni bng mt ging tm s :
- ng bit khng, nh ti ch c hai ch em gi . Ch ti ang du hc Php. T lu, ti thm c mt ngܩi anh trai hoc mt ngܩi em trai kinh khng. Ti mun ܮc chm sc mt ngܩi n ng. y l mt tnh cm t nhin, ng ng hiu lm ! M m bn trai ca ti ton nhng tn lu c...
Ti quay li v bt gp nh mt ca Kim Dung. Tia nhn ca ti c l lm Kim Dung t i . N lc lc u nh Nj xua tan i nhng tnh cm mm yu v tr li ci ging khinh bc c hu :
- Nhng ng ng ngh l ti yu ng. iu s khng bao gi xy ra hoc nu c xy ra th cng khng phi by gi. Lc ny ti ch coi ng nh mt ngܩi bn thn hoc nh mt a em c ln m ti qu mn. D vy khi a em chia s tnh cm vi mt ngܩi con gi khc, ti vn cm thy mt mt...
D tr li kiu n ni to bo, cui cng Kim Dung vn khng che giu ܮc ni bun ca mnh. Ti nghe Kim Dung ni, khng hi li, khng ngt li v ti hon ton tin nhng li tm s ca n. Trong tm trng bng khung kh t, ti nm ly tay Kim Dung sit cht v th thm.
- Ti hiu . Kim Dung ng bun na !
N ging tay khi tay ti, nghinh mt ni :
- Ti c thm bun ! M ng ng lm b an i ti nh mt ng anh tt bng. ng ch l mt a em kh kh thi ! Mt a em , ng hiu cha ?
Ti gt u, mt nhn nh :
- Hiu !
Chng ti ri khi qun v Kim Dung ch ti v nh. Ln ny ti khng ginh ch na m lng l ngi pha sau . Nh mt a em c ln. Phi khng, c bn thn mn ca ti ?

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 21
Created & Maintained by Thanh H