Chu*o*ng 2: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Cn Cht G Nh


T qu ti v Si Gn, xe chy nhanh hn hai ngy mt m. Xe ti bn lc ti ang ng g ng gt. ng sn sn ngi bnh cnh lay vai ti:
- Dy i ch em ! Ti ni ri !
Ti git mnh m chong mt. i hnh khch xung gn phn na, ti lt t chui ra .
Bn xe ng nght ngܩi . Qun x chen chc c dy di . Hng rong khp ni, ting rao inh i . Trong khi ti ang ng ngc trܧc cnh tܮng no nhit th m xch-l bu li . C chc ging cho mi:
- Thy Hai i u, ln xe tui ch v !
T dng ܮc thin h ku "thy", ti va thinh thch va thy ng ng. Trong khi ti ang phn vn, cha bit nn i xe no th mt anh thanh nin vt m ngܩi bܧc ti git chic va-li trn tay ti ri phng phng chy i .
Ti ǧ ngܩi tnh la ln, bng anh thanh nin quay c li ku ti trong khi chn vn tip tc ro bܧc:
- Thy Hai li y, tui ch v !
Khng bit lm sao, ti nh phi vi v ui theo anh xch-l qu qui n, trong bng bt u thy n ci t Si Gn. ui theo ti l nhng ting chi lm bm ca m xch-l b git mi .
Anh xch-l mt tay y xe mt tay a va-li cho ti:
- Thy Hai ngi m va-li cn ci ti trn vai thy Hai a y, tui Nj trn cng xe !
ly ci ti xch trn tay ti, anh xxh-l bng la ln:
- Cht m ! Ti lu manh n rch ci ti ca thy Hai ri ! Thy coi li th c mt th g khng !
Ting la ca anh xch-l lm ti bng hong. Ti cm ly ci ti xch v ing hn khi thy mt ܩng rch di chy sut bn hng. Ti lt t ci ti xch xung, m ra xem. Cng may l qun o tin bc ti b trong va-li . Ti xch ch ǿng ton bnh tri, nn bn lu manh chng ly ܮc g, ch tic l tic ci ti .
Nht chm bnh t b li rut vo li trong ti, ti lng l leo ln xe, trong lng va hm hc va lo u .
- Thy Hai v u ?
By gi ti mi nh l mnh cha ni a ch ca d Ba, ni ti s trong thi gian ti, cho anh xch-l bit. D Ba l ch ca m ti . D theo chng vo Si Gn gn mܩi lm nm nay . Hi ti cn nh nn hnh nh d ti ch nh long thong. Cn dܮng Ba th ti cha gp ln no, ti ch bit dܮng Ba qua th t v qua li m ti k.
Ti ni a ch nhng dܩng nh anh xch-l khng nghe ra . Anh ta li hi:
- Thy Hai v u ?
Ti li tr li . Anh ta vnh tai nghe xong li lc u:
- Thy ni ging kh nghe qu ! Thy ni ܩng l ܩng g ?
Cm thy lng tng v mc c khi phi lp li ln na, ti lin rt t giy ghi a ch a cho anh ta .
Xem xong, anh ta gt g :
- , t ra thy v ܩng B Ht. B Ht m khi ny thy ni tui nghe khng ra !
Xe chy lng vng. Ti ngi m cng ci va-li trܧc ngc nh s ai git mt.
- Hnh nh thy mi ti y ln u ?
Anh xch-l va p va ln la hi chuyn.
Ti gt u .
- Phi ln u khng thy ?
Anh xch-l li hi . Ti sc nh ra anh ta khng thy ci gt u ca ti, lin p:
- D.
- Ti on l thy v y i hc ?
- D.
- Dm ci tܧng th sinh ca thy l tui bit lin ! - Ri anh ta kht mi, ni tip - Sng ci t ny thy phi coi chng, bn cܧp git trm cp y ry, nht l cc bn xe, ch ba . M tܧng thy th kh kh...
Li nhn xt ca anh xch-l khin ti mt. May m anh ta khng nhn thy .
- Ti n rch lc no l qu ! - Ti ni .
- D t ch c kh g u, thy ! Ti thy khng bit thi ! m trܧc ngc ti n cn rch ܮc na l eo trn vai . Ti n ch cn eo chic nhn c cnh nhn ri gi b chen ln, p st ci mt nhn v ti xch ca thy . Thy quay qua quay li l "rt" mt ci lin.
Nghe anh ta ni, ti nghe lnh sng lng. Bn chng chi kiu tri cha chc bit, hung h chi mt k "kh kh" nh ti .
Mi ngh ljn nhng chuyn u m , ti chng cn u c u ngm cnh ph phܩng. D vy, nhng ܩng ph thnh thang rn rp xe c, nhng to buynding cao ngt hai bn ܩng cng gy cho ti mt n tܮng chong ngp. Tht khc xa cc tnh l, cc th trn khim nhܩng qu ti . Nht l khi i ngang Ng By, ti cm thy hoa c mt trܧc mt giao l chng cht vi c man ngܩi xe qua li .
Lt sau, xe r vo mt con ܩng nh v dng li trܧc mt con hm.
- Ti ri, thy Hai .
Ti bܧc xung t, ming hi:
- Anh ly bao nhiu tin ?
Anh xch-l ǫ ci ti trn cng xe a cho ti:
- D, thy Hai cho nm trm.
Ti chng bit mc r ra sao, c mc tin a i . i vi ti lc ny, v ܮc ti nh l yn tm lm ri, khi phi s gp rc ri dc ܩng.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 3