Chu*o*ng 19: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 19: Cn Cht G Nh


Ti mt xe trong mt tnh hung rt ng... mt.
i hc v, chy ngang qua mt hiu sch, ti gh vo . nh bng vo xem lܧt mt ci ri ra lin nn ti khng kha xe . Nhng cng cn st mt t cn thn trong ngܩi, ti dng xe ngay trܧc ca, chnh gia thm, Nj tin "trng nom".
Ti bܧc vo hiu sch, c ba bܧc ti ngoi u li mt ln. Khi ly cun sch trn gi xung cng vy, c džc hai, ba dng ti li quay u ra ca dm chng chic xe . Ti dm chng ljn ln th mܩi th chic xe bin mt.
Tra , ti i xe lam v nh.
Thy ti th b t ngoi u hm v, Lan Anh hi :
- Xe anh u ri ?
Ti cܩi:
- Mt ri !
N trn mt :
- Gin hoi ! Mt xe m cܩi !
Ti kht mi :
- Khng cܩi th bit lm g by gi !
K t hm , ti i hc bng... chn.
T nh ti ljn trܩng khng xa lm, i b cng chng mt mi g. Th b t t ngoi ph, ti li ܮc thܪng thc th vui do mt, nht l khi i trn con ܩng y bng mt chy ngang trܧc cng trܩng.
Nhng kh mt ni, ti ljn lp ngy no cng tr.
Ti ngy th ba, Kim Dung hi :
- Lam` g i tr hoi vy ?
Ti cܩi :
- Ti ti i b.
Kim Dung ngc nhin :
- Xe ng u ?
Ti th ra :
- Mt ri !
- Lm sao mt ?
Ti k li u ui s vic.
Nghe xong, Kim Dung gt g :
- Mt l ng !
Tܪng nghe ti mt xe, n s an i ti, ai d n phn mt cu khin ti chng hng.
Ngi hc mt lt, Kim Dung day sang ti :
- Lt na, ti cho ng qu giang v nh.
Ti gt u .
K t hm , ngy no Kim Dung cng gh n ti i hc. C ba n ni hng ngh hc bt t, khng ti n, ti cng m lܩi nh lun.
Hm sau, ti trch n :
- Ngh hc m khng bo trܧc, lm ti b mt mt bui !
N nhe rng cܩi :
- Vy l ng tin b ܮc cht cht !
Ti ni sng :
- Tin b ci con kh !
N li v tay :
- Ln u tin ti thy ng vng "con kh". Vy l ng tin b ܮc hai cht !
Nghe n khen, ti git mnh ngm ming li . M ming, l tc mnh vng by, n li khen ti "tin b ܮc ba cht" th nguy to .
Nhng t hm tr i, Kim Dung khng ngh hc thm mt ngy no na . N n ti NJu ǥn.
Mi chuyn tܪng l m p. Khng d mt hm Trm trch kho ti :
- B anh mun con Qunh bnh na h ?
Nghe thong qua, ti bit Trm mun nhc ljn chuyn Kim Dung n ti i hc, ti chp ming :
- C g u !
Trm c v gin :
- C g hay khng c g, ai m bit ܮc !
Ni xong, n b i mt, khng cho ti kp gii thch ly mt cu .
Ti ng ng ng ngc ngc mt hi ri quyt nh chy sang gp Qunh.
ang ngi hc bi trn bn, thy ti qua, Qunh lin quay mt i ch khc. Ti nh ngng ngi xung bn cnh v ku kh :
- Qunh !
Qunh khng quay mt li .
Ti li hi :
- Em gin anh h ?
C b vn ngi im.
Thy tnh hnh c v gay go, ti ngi ǿc mt ra, ngh k. Ngh ti ngh lui nt c chng ܮc k g, ti nh bm bng hi thng :
- B em khng thch ch Kim Dung n anh i hc h ?
Qunh gt u . Nhng c b vn khng ngonh mt li .
Ti nhn nh :
- Chuyn c g u ! Anh ni vi em ri ...
- Anh ni sao ?
- Anh ch thn vi ch Kim Dung theo ... kiu bn b !
Qunh vng vng :
- Bn b g m ngy no cng ch i hc !
Ti chng ch :
- Th ti anh mt xe !
- Anh mt xe sao anh Bo khng ch anh i ? - Qunh bt b - Anh Bo cng bn anh vy !
- Anh Bo nh xa, khng tin ܩng. Vi li, nh i xe p !
Qunh quay li :
- Ch cn em i xe p th sao ?
Ti ng ngc :
- Sao l sao ?
Qunh lܩm ti :
- Em ku anh i chung vi em, anh c i khng ?
Ti nh khng tin vo tai mnh. C l no Qunh li a ra mt NJ ngh c lit nh vy, m li ni vi mt ging tnh kh !
- Em ni tht hay ni chi ? - Ti hi li .
Qunh cܩi, mt nheo nheo :
- Ni tht !
- Tht th i ! - Ti st sng.
Qunh nhn thng vo mt ti :
- Vy l anh khng i vi ch Kim Dung na hn ?
Ti gt u :
- , khng i na !
Ti , mt ln na ti c cm gic mnh ang ng trn my, l l lng lng. Nhng ln ny, d ang ǡm chm trong ni hn hoan chong ngp, ti vn git mnh khi nhn ra Qunh chng hn nhin nh ti tܪng.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 20
Created & Maintained by Thanh H