Chu*o*ng 18: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 18: Cn Cht G Nh


Ti ngn chn thng Bo bng cch khng r n ljn nh chi na . Nhng do ny n khoi ti ljn mc ti khng r n cng t Ƕng m ljn nh. C tun n gh "thm ti" ljn ba, bn ngy lin.
D bit tng bng d n nhng chng l n ljn chi, ti li ui n v.
Cui cng ti nh mc xc n, bng bo d : nu Qunh tht s yu ti th d Bo c khua mi ma mp ljn my cng ng hng lay chuyn ܮc tnh cm ca Qunh. Cn nu Qunh l ngܩi d dng thay ǰi th r rng c b khng xng ng vi tnh yu ca ti . M khng xng ng, c g phi tic, phi bun !
Ti t trn an mnh nh th nhng trong bng vn c lo ngay ngy . Lo nht l thng Bo ngy cng t ra to tn. Nhng ngy gn y, d bit ti khng c nh, n vn hin ngang gh thm. Ri vin vo c khng gp ti, n tt qua nh Qunh, ngi chi c bui . N ch thiu ci khon xung ch ngi bn ht vt vi Qunh na thi .
Cn Qunh, chng hiu c b tip Bo l v n hay v... ti . Ti lun t Ƕng vin : v coi Bo l bn thn ca ti nn Qunh i x vi n nim n nh th, ch nu Bo khng phi l bn ti th ng hng !
Nhng v ai th v, ti vn cm thy nhi tim mi khi Qunh khen Bo trܧc mt ti :
- Anh Bo vui tnh gh ! Ni chuyn vi nh tc cܩi mun cht !
Ti bnh phm y c :
- Thng ba hoa ni ting trong lp !
Qunh c n :
- Bn anh m anh gi l thng !
Ti p ng :
- Anh l li ...
Ming ni m trong bng ti tc thng Bo anh ch. Chng bit n gi nhng ph php g m by gi Qunh li bnh n ra mt. Ti mi ni Ƕng ljn n mt cht, Qunh bt b ri .
Lan Anh nm nay mܩi bn tui, hc lp tm, bit chuyn ǩi cht cht. N cnh gic ti :
- Em thy anh Bo qua chi vi ch Qunh hoi !
- K nh !
Ti lm b thn nhin nhng trong bng lo st v.
Trm khng ni bng gi nh Lan Anh. Mi ln gp ti, n NJu bo Ƕng trc tip :
- Anh coi chng ng bn ca anh !
Ti ngh ti ngh lui nt c vn khng bit lm sao "coi chng" thng Bo . Do ny n ljn gp Qunh u c thm thng qua ti . Kh mt ni, ngay t ti di dt giu Bo chuyn ti yu Qunh, by gi n ang "trin khai" tnh cm, l no ti li th bo ph ngang. Ti ch c cch ngm b hn lm ngt.
Ni chung, ca Bo ai cng bit. Chng hiu Qunh c bit khng m c b vn tnh b giao thip vi n.
Ti rt mun bit Bo ni nhng g vi Qunh nhng ti khng ti no m ming hi Qunh ܮc, d l hi kho lo ljn my .
Cn thng Bo th d ti khng thm hi, n c b b . Mi ngy n li thng bao mt tin mi :
- Hm nay Qunh cܩi bng mt vi tao su ln !
- Tao va chn Qunh mt ci dܧi gm bn !
- Qunh ha s i xi-n vi tao !
Chng hiu nhng iu n ni c tht hay khng, ch nghe ci ging khoe khoang trng trn ca n, ti c mun m cho n mt c.
Mc d ti vn tin nhng li khoc lc ca Bo l ba ǥt, lng ti khng khi bun ru . Bun nht l ti khng bit lm sao Nj kim tra nhng iu n ni . Chng l mi ln n ti gp Qunh, ti len ln chui xung np dܧi gm bn Nj xem n c chn Qunh tht khng ?
Mt hm, ti va l mt v lp, Bo chy li v vai ti :
- Tin`h hnh cng ngy cng sng sa ! Hm qua tao mi tng Qunh mt bi th . Con nh thch lm !
- Xo i my !
Ti c khng tin nhng Bo chng minh lin. N lt tp ly bi th a ti :
- Bn nhp y n ! My džc i !
D ght cay ght ǡng bi th ca n, ti cng t m džc th.
N nnh nt Qunh mt cch l liu :
- Trc xinh trc mc u nh
Em xinh, ch mi tn Qunh xinh !
N nhi ca dao Nj ly lng Qunh. Ring chuyn thy gian ln. C ngon th t mnh sng tc, lm g phi bt chܧc thin h.
dܧi, n con` gi ging tnh t, džc pht bc :- Ai lm ai nh ljn ai
Bi th ai ni vi ai nhng li
Thng ai tc bic mi cܩi
Tng t ai nh mt ngi long lanh.
Ai, ai, ai ! C ngon th xng tn h ng hong, lm g phi lp l nh n trm ! Li cn "thng" , l cn "tng t" lng nhng lt nht. c my cu th lng l ca n, ti dn lng lm mi khng x toc t giy .
Bo chng nghi ng gi,` thy ti džc xong, n hi :
- Hay khng my ?
Ti bt mi :
- Thi hoc !
N git bi th trn tay ti :
- My cc c tm hn thi ca g ro ! Khng bao gi tao a th cho my džc na !
Ni xong, n hm hm b i .
Cn ti th hm hm ngi li .
H, - ti nh bng - ngܩi ta lm th l Nj ni v nhng ci cao siu, rng l"n ch ai ǩi li lm th Nj tn gi nh n. M li l nhng cu th d c. c th n, chc Qunh s m bng cܩi b. ngh an i ti rt nhiu trong bui sng u m .
Bui tra ti qua nh Qunh chi, Qunh em bi th ca Bo ra khoe ti :
- Anh Bo lm tng em bi th n !
Ti bng bo d : th tnh ca Bo m Qunh li a ti xem, chc c b nh bnh phm, ch bai n. Ti khoi ch, gi ging mc ngoo :
- Hay lm phi khng ?
Khng ng Qunh gt u :
- , hay gh !
Ti ng sng nh tri trng. Phi mt lt sau ti mi nh thn li ܮc. Ha ra Qunh em bi th khoe vi ti l Nj khen thng Bo .
Ti hi, ging gin di :
- Vy chc em thch lm ?
Ti cha thy ai v t mt cch ng ght nh Qunh. C b ni tnh kh :
- Thch ch !
Ti khng ni thm na cu, lm li b v.
Chiu , ti ngi l trn gc, loay hoay tp lm... th . Ti khng th Nj thng Bo Ƕc quyn s dng "v kh" li hi ny ܮc.
Ti hc hnh khng ljn ni ti, k thi cui lp nm ngoi, ti xp trn thng Bo c mܩi bc nhng ti li khng c khiu lm th . Ti tng ch bi th ca thng Bo thm t nhng by gi, sau mt hi loay hoay vt v, ti rt mun lm ܮc nhng cu th "d c" nh n.
Gch gch xa xa mt lc, ti cng "sng tc" ܮc hai cu :
- Gi tng em, c gi lng ging
N cܩi em c rt nhiu duyn.
Thot u, bt chܧc tr nnh nt ca thng Bo, ti nh vit "n cܩi em rt c duyn". Nhng ri thy n thiu mt mt ch, ti nh phi sa li l "n cܩi em c rt nhiu duyn".
C rt nhiu duyn m ngm nga mt hi, ti thy cu th v duyn d s.
Trong khi ti ang nhm ti nhm lui trong ming tnh "sng tc" mt cu khc Nj thay vo th Qunh Ƕt ngt xut hin.
C b th u ln khi gc, cܩi hi :
- Anh ang lm g vy ?
Ti vi vng nht "bn tho" vo gia cun tp :
- Anh ang hc bi .
Nhng ti khng nh la ܮc Qunh. C b ch cun tp :
- Anh giu t giy g trong vy ?
Ti nhn nh :
- C g u !
Qunh cng nghi ng :
- Khng c g sao anh li giu ? Th ai gi cho anh phi khng ?
Ti git tht, vi cha t giy ra .
c xong, Qunh hi :
- Th ca anh h ?
Ti gt u .
Qunh li hi :
- Anh lm tng Qunh phi khng ?
Ti li gt u .
Tܪng Qunh khen ti nh khen thng Bo, ai d Qunh ni :
- Anh ng lm th na ! Th anh bun cܩi qu !
Mc d ti bit th mnh chng ra g nhng nghe chnh ming Qunh ni ra iu , ti cht lng ngܩi .
Thy ti ru r, Qunh r :
- Ti nay, anh i coi ht vi em khng ?
Ti mng rn, qun bng mt ni bun sng tc :
- i .
Ri sc nh ti thng Bo, ti but ming hi :
- Hm trܧc, anh Bo dn em i coi phim g vy ?
Qunh tr mt :
- Em i coi ht vi anh bo hi no ? Ai bo anh vy ?
Nh vy l thng Bo ni xo . Chng thm nh k ng nga, ti tr li lp lng :
-Anh tܪng vy thi !
Qunh nhn mt, trch :
- Tܪng g k vy ?
Ri t nhin Qunh ni thm :
- Ngoi anh ra, t trܧc ljn nay em cha i coi ht vi bn trai bao gi !
Ni xong, khng hiu sao Qunh bng mt v chy vt v nh. Cn ti, ngi trn gc m ti c tܪng nh ang ngi trn my . Ngܩi ti c l l lng lng nh vy sut c tun l.
K t ba , ti khng thm "coi chng" thng Bo na . Ti mc k n mun lm g th lm.
ng nh ti ngh, sau mt thi gian tn cng quyt lit thy khng n thua, n t Ƕng rt lui c trt t. N than vi ti :
- Con nh b ngoi trng d n qu nhng tri tim n bng st, my !
Ti chc :
- Ch my bi th tc chin ca my u ri ?
Bo th di :
- N khoi th tao nhng li khng khoi tao, th mi kh !
Nghe n ni, ti cܩi h h. N trch :
- Tao au kh m my li cܩi !
Ti v vt :
- Ti b tch my ng tc cܩi qu !
Bo chng nghi ng g ti, n trit l thm my cu ri tc lܫi b i . Cho ljn lc ny, Bo vn khng h bit ti yu Qunh. N c tܪng ti "kt" Kim Dung. Mi ljn khi ti lm mt chic xe p th n mi bit chuyn.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 19
Created & Maintained by Thanh H