Chu*o*ng 17: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 17: Cn Cht G Nh


Ci "gia nh" xy dng theo m hnh Adam v Eva sut mt cht na l xo xo d di vo nm th hai i hc ca ti . Lc ny, Qynh l c n sinh lp mܩi mt. Cn Trm hc lp mܩi hai .
Th phm gy ra s ln xn ny l thng bn mc dch ca ti, thng Bo . Chc cc bn cn nh Bo, nhn vt m khi ni chuyn vi Qunh ti mܮn tn Nj lp lim chuyn i chi s th vi Kim Dung.
Nm tin, ti vi n ch tr chuyn s s . Qua nm th hai, hai a cng chung mt nhm thuyt trnh. Nhng ngy chui vo th vin lc tm ti liu khin ti v n thn vi nhau hn. Trong nhm ca chng ti, n l ch nhim NJ ti, cn ti l thuyt trnh vin. Do , hai a thܩng cp k vi nhau .
Sc so trong th vin chn, hai a thܩng la c cc qun c ph . Ngi qun chn, ti li r n v nh chi .
Con mt n tinh nh mt mo . Qunh chy qua gp Lan Anh nhong mt ci chy v, Bo nhn xt :
- Con nh d thng gm !
Nghe ci ging xut xoa ca n, ti mun ni in. Ti r n v nh chi, ct yu l chi vi ti nhng coi b n khng mun chi vi ti na m li mun chi vi Qunh.
- Con nh u ra vy my ? - Bo hi .
- trong nh n ra ch u !Khng Nj ljn ging gy s ca ti, Bo hi tip :
- Nh n u vy ?
Ti nh phi cho n bit a im :
- K bn y n !
Bo ln ti :
- N tn g vy ?
- Qunh !
Tht l au kh khi phi khai tn ngܩi yu vi thng bn cht tit ny nhng ti khng bit lm sao giu gim. Ti ch mong cho Bo ng hi na . Ti b li cu chuyn :
- Ngy mai mnh c ti th vin na khng ?
Bo gt ngang :
- Chuyn Nj ngy mai tnh !
N kht mi mt ci ri tr li NJ ti c :
- Nh Qunh c ngܩi yu cha vy ?
Ti ni sng :
- Khng bit !
Ni xong ti mi thy mnh ngu . ng l no mt ngon, gin mt khn ! Phi chi ti ni Qunh c ngܩi yu ri cho thng Bo tp bt ci ming li ! ng ny ti ni khng bit, th no n cng lm ti . Y vy, n ni :
- My d c, st bn m khng bit ! tao !
Ti hi hp khng bit n nh lm g m n ni "Nj tao" nghe pht st !
Lt sau, Qunh li chy qua .
Bo gi git :
-Qunh !
ng l thng liu mng ! Qunh nhn Bo, mm cܩi :
- Anh ku Qunh h ?
Lc ny, ti gin Qunh d s. Con gi g m v duyn, gp ai cng cܩi .
Bo trng tro :
- Em ngi chi !
Qunh lic ti ra hi . Khng bit lm sao, ti nh nhe rng cܩi . Ti cܩi mo xo nhng Qunh khng tinh t Nj nhn ra iu . C b ngi xung gh. Ti tܪng nh Qunh ngi ln tri tim ti .
Bo bt u ba hoa, n gii thiu :
- Anh l Bo, bn ca anh Chng !
Qunh reo ln :
- A, em bit ri ! Anh Chng c ni v anh. Hm trܧc anh vi anh Chng i s th ch g ?
Khng ng cu chuyn li xoay ra nh vy, ti git bn ngܩi, vi kh vo chn Bo .
Bo chng bit t gip g nhng thy ti ra hiu, n gt u ba :
- , i chi s th vui d s ! Hm no Qunh i chi vi bn anh ! Anh s dn Qunh i tu la !
Ci thng lu c ht ch ni - ti hm hc trong bng - i chi th i ba ngܩi m ljn khi i tu la th n li cho ti ra ra, ch Nj Qunh vi n !
Qunh tr mt :
- Tu la u m i ?
- Th trong s th ch u ! Tu la dnh cho tr em !
Bo pha tr khin Qunh cܩi khc khch.
Thy Qunh cܩi, Bo cng ba hoa bc pht tn. Phi th tht l v khoa n ni, Bo rt c duyn, ti khng th no bt chܧc ni . Sut bui, n ni chuyn trn tri dܧi t, chng u vo u, vy m Qunh c ngi nghe say m .
Cn ti th ngi im thin tht bn cnh nh mt ngܩi tha, thnh thong bc dc h mi mt ci, va nh nhc nh va nh ra du chm ht. Nhng thng Bo c l i . Ti gin tm gan nhng chng bit lm sao .
n khi Qunh v ri, ti mi cn nhn Bo :
- Ti y chi vi tao m my c ngi ni chuyn u u !
N cܩi h h :
- My thng cm ! Con nh d thng qu, tao khng lm sao rt ra ܮc !
N cng khng rt ra khi Qunh ܮc th ti li cng mun rt ra khi n. Ni theo ngn ng kh tܮng th bo ngoi khi xa ang tin v pha t lin, gi cp mܩi, cp mܩi hai, nguy cp lm ri ! Nu khng kp thi ngn chn, ging t p ln u ljn ni .
Ci thng Bo mc toi ny, phi gi n l thng Bo mi ng ! Ti sao qu khng tha ma khng bt my i, Bo i !

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 18
Created & Maintained by Thanh H