Chu*o*ng 14: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: Cn Cht G Nh


Ni i coi ht vi Lan Anh l Qunh ni chc ti chi ch ti c b nh.
Ti qua chi, thy Qunh v Trm ang ngi hc bi .
Qunh ang hc Php Vn, gp ch b, day qua nh Trm ging. Lc ti bܧc vo, hai ch em ang ngi chu u trn cun tp, ci qua ci li, khng ai chu ai .
Thy ti, Trm ngoc :
- Anh Chng li lm trng ti gim i ! Con Qunh n ci dai qu !
Ti dm v cun tp ca Qunh. l bi tp analyse .
Hai ch em ang ci nhau v vai tr ca ch o trong cu th ca Victor Hugo : " l'heure o l'homme dort...". Qunh bo n l adverbe . ng l c b chng hiu g ht. Trm kh hn, bit n l pronom relatif nhng thay v complment de temps, Trm li bo n l complment de lieu !
Ti lic Qunh. C b nhn ti bng nh mt d hi .
Ti mm cܩi, tuyn b : Trm ܮc 6 im, Qunh 3 im ! L ra Qunh b im 0 nhng v c b thuc... i tܮng u tin nn ti vt thm 3 im.
Sau ti bt u ging gii .
Nghe ti ging, Trm hch tay Qunh :
-Tao ni ng ܮc phn na, 6 im l phi ! Cn my ni trt lt, li thm ti ci bܧng, l ra phi n hai con d-r mi ng !
Ri thnh lnh n day qua ti :
- Phi vy khng anh Chng ?
Ci kiu hi "bt b" ny ca Trm bao gi cng khin ti lng tng. Nhng ln ny Qunh cu ti .
Pht l s chm chc ca b ch qu qui, c b y cun tp ljn trܧc mt ti, hi :
- Cn cu ny ngha l g, anh Chng ?
Ti nhn vo tp : il naquit et grandit dans un village ...
- Ngha l, ti ni, ng sinh ra v ln ln trong mt lng...
- Naquit l sinh ra ?
- , l pass simple ca Ƕng t naitre .
Ti ti ngi sut bui Nj ch cho Trm v Qunh hc. Cng ch, ti cng nhn ra hai ch em mt cn bn trm trng v mn Php vn. Hi ra mi bit t hi nhng lp dܧi, lc bc Tm trai b t, my ch em phi cng m chy vy, xoay x, bun gnh bn bng nn hc hnh chng ra ng ra khoai g. By gi mun i hc thm th li khng tin.
Trm v Qunh cc cc, ti dy mt lc, thy mt ph.
Cui cng, ti gp cun tp li, th ra :
- Thi ngh i ! Bt u t ngy mai, ti s km Trm v Qunh li t u !
Mt Qunh rng r hn ln :
- Anh Chng ni tht ch ?
- Tht.
- Em hc dt, anh khng cc u ch ?
- Cc ! - Ti cܩi .
Qunh vng vng :
- Vy em khng hc na u !
Trm hi :
- C ng tin khng ?
- Khng ! - Ti p.
N tr mt :
- Sao li khng ? Dy ti v con Qunh hc, ng ra anh phi ng tin ch !
Con nh ny n ni ngang nh cua . Nhng khng phi khng c l. R rng n mun tru ti .
Nghe ti nhn km cho Trm v Qunh hc, ba m Qunh rt mng. D dܮng ti cng chng c kin g.
Hc chung vi Trm v Qunh, cn c c ch Kim. Ch bo hc cho vui . V li lm ngh bn thuc Ty, ch cng mun n li ting Php Nj džc toa thuc.
Trܧc nay mun i hc thm khng ܮc, nay gp ng thy nhit tnh qua dy tn nh, my ch em hc rt chm ch.
Ti lm thy, va ging bi va ... lic hc tr.
Mi ln bt gp i mt lc no cng long lanh v y v ngc nhin ca Qunh ngܧc ln, lng ti li mm i trong mt cm gic d chu v li ging bi cng tr nn du dng v m p hn. Vo nhng lc , ti hiu rng sau ny, mi mi sau ny, ti kh lng say m mt i mt no khc.
Thot u, ti km my ch em mt tun ba bui ti . V sau, ti no ti cng qua . Tht kh m bit ܮc nhu cu dy ca ti v nhu cu hc ca ba ch em Qunh, ci no mnh hn.
Nhng bui hc vui v v thn mt thܩng kt thc bng hng v ngt ngo ca ch, tri cy hoc bnh ko - thܩng l ko u phng bi v gia nh bc Tm bit ti rt thch th ko ny .
Ti thܩng ngi nhai ko v tn gu vi "hc tr" cho ljn khi c nh i ng ht, ch cn c Trm v Qunh ngi li . Lc ti mi ng dy cp sch ra v.
T lu, gia nh Qunh i vi ti tr thnh thn thuc. Nhng bui dy km cng khin cho mi quan h gia gia nh Qunh nh l gia nh ca mnh. V ti cm thy iu rt t nhin. Ngܮc li, ba m Qunh cng coi ti nh con. Ch Kim coi ti nh em. Thng To coi ti nh anh. Trm c l cng coi ti nh anh. Ch c Qunh, nhn vt quan trng nht, coi ti nh ... th g th ti li khng bit ! Chng no em mi ni cho anh bit em coi anh l g ca em, Qunh i ?
Nhng Qunh cha kp ni th m Qunh ni trܧc.
Mt hm, d ti ku ti, ni :
- Bc Tm gi bo chu d thng, hin lnh, tt bng, li sng xa gia nh, bc mun nhn chu lm con nui, chu c bng lng khng ?
Li NJ ngh bt ng ca bc Tm lm ti rt cm Ƕng. Ti hi li d ti :
- D ngh sao ?
- Theo d th iu cng tt. Gia nh bc Tm l gia nh n np, my a nh cng ngoan. Nhng quyt nh l do chu .
Thy ti ngn ng, d ti li hi :
- Chu khng chu phi khng ?
Ti p ng :
- Khng phi khng chu nhng nu chu lm con nui bc Tm th mi quan h gia chu v ch Kim, Trm, Qunh, To s nh th no ?
- Th l anh ch em. Anh ch em nui !
- Nu l anh em nui th sau ny ly nhau ܮc khng ?
D ti trn mt :
- u c ܮc ! M sao chu li hi vy ?
Ti mt, khng tr li .
D ti nhn ti d xt :
- Chu thch a no bn phi khng ?
Ti vn im lng.
D ti li hi, ging du dng :
- Trm phi khng, chu ?
Ti lc u . Chng hiu d ti cn c vo u m ngh ti thch Trm. Chc l d thy n bng tui vi t Trm chuyn t ging ti, sng vi n, chc n quay ti nh quay d.
D ti gt g :
- Vy l chu thch Qunh !
Ln ny ti cng im re khng p. Nhng thy ti khng lc u, d ti bit ti "nhn ti".
D ti nh nhng ǥt tay ln vai ti :
- Chu ln ri, chuyn cng t nhin thi ! Min sao ng Nj nh hܪng ljn vic hc tp !
D ti em chuyn ni vi m Qunh. Bc Tm gi chng t g cm cn. Bc ch ni Ǯi ti hc xong i hc ri tnh.
T khi nghe d ti thut li nh vy, lc no ti cng mong chng ljn ngy ra trܩng.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 15
Created & Maintained by Thanh H