Chu*o*ng 11: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Cn Cht G Nh


Trong s mt ngn hai trm th sinh i thi ba trܧc, rt mt mt ngn. Ti may mn nm trong s hai trm ngܩi cn li .
Hm ti v bo kt qu, d ti mng lm. D ni :
- d nh in bo cho m chu bit !
Ti can :
- Khoan , d ! Cn phi thi vn p na ! Qua ܮc vng ny mi tnh l u .
Ni vy ch trong lng ti rt hy vng. D sao chen chc gia hai trm ngܩi cng d th hn chen chc vi c ngn ngܩi ..
Ti vui, Lan Anh cng vui ly . C Trm, Qunh cng vy .
gip ti "yn tm" hc bi chun b vܮt qua k thi quyt nh, Lan Anh t ra "phc v" ti mt cch st sng. Sut ngy ti ngi hc mt ch v sai n chy lng vng. Thuc l. Dim quyt. C ph sa . Tr, ko, Yaourt. (Danh mc n ung ca ti mi b sung thm "mn n tnh cm" yaourt). Lan Anh chy kh ngܩi . Nhng n khng ku ti "ging ng vua" na . N ch mong ti thi u .
Trm v Qunh cng t qua chi hn. Ti hi th Lan Anh cho bit Trm v Qunh mun gi yn tnh cho ti n thi . iu lm ti bun mt my ngy . Qunh u c bit khi Qunh qua chi ti hc bi mau thuc hn l lc... hc trong yn tnh ! Nhng m thi, d sao th ngy thi cng ang ljn gn.
Sng hm ti i thi, d ti "bi dܫng" ti mt t ph tht to . Qunh chy qua "tin ti ln ܩng" cng ܮc "k" mt t . Ti bt chܧc Qunh, b bnh m b vo t ph, hp s sp. Xut hnh gp n b, ai cng bo l xui . Ring ti th ngܮc li, sng sm m mt ra gp Qunh, ti cho l hn ht bit !
Ti trܩng, ti thy mi ngܩi ng l nh ngoi hnh lang. Thi vn p, ban gim kho ku tng tn ngܩi mt.
Trong khi ch ti lܮt mnh, ti ngi bt xung trܧc hin, lt sch ra xem li . Lo th xem vy thi, ch lc ny ti chng cn u c no nht thm ly na ch.
Ngi k bn ti l mt con nh tc x, mang king cn. N n mc trng rt chܧng. Qun ty ng cht b st hai chn, o s mi rng thng thnh di gn ti gi . Th tht l trng n ng ng, ti c lic trm mt ci . Gng mt n kh p, thanh t. Mi thng, hi Ty mt cht. Nhng mi tc ca n khin ti pht rt, khng dm nhn lu .
N khng bit ti "rt" n nn n ly u gi n cng u gi ti mt ci:
- B nh ng khng chu hc bi sao ti y ngi hc ?
Ti xoa xoa u gi, p:
- u c ! nh ti vn hc, gi xem li cho nh !N nhn vai:
- Gi ny lm sao nh ni !
N ng l nh tm l. Ti th di th nhn:
- , ti xem m chng nh ܮc ch no !
- Vy ng xem na !
N gp m nh ra lnh. Nghe li n, ti gp sch li .
Thy ti l ngܩi d nghe li xi by ca ph n, n khoi lm, lm quen tip:
- ng ngoi Trung mi vo phi khng ?
- .
N gt g:
- Nghe ci ging nng chch ca ng l ti bit lin !
Con nh ny k cc ! Ti trc tui n m n c ku bng "ng", nghe chܧng chܧng th no ! Nhng ti ngh trong bng ch khng dm ni ra . B tch v cung cch n ni ca n khng cho php ti ci li mt iu g. i ti gp mt ngܩi nh Trm mt, nay li thm c bn mi ny chc sp sa xp lp nh qu bong bng x. Bt gic ti bung mt ting th di .
N lic ti:
- C g u m ng lo d vy ?
Chng l ti ni vi n l khng phi ti lo chuyn thi c m lo b n n hip. Ti nh hi lng sang chuyn khc:
- Chc ch l ngܩi Si Gn ?
N gt u:
- Ti l dn Si Gn chnh gc. Nhng ng ng gi ti bng ch, c gi bng tn, ti thch hn !
N ni ging ht Trm ba trܧc. Trm cng khng cho ti gi bng ch. Nhng n bt cng vi ti hn Trm. N bo ti gi n bng tn trong khi n c gi ti l "ng", nghe pht ru .
- Nhng m ch... tn g ?
- Ti tn Dung. Th Ung Dung !
Ci tn tht bun cܩi . Ti nghi nghi:
- Chc... Ung Dung ni a ! Ch tn g ng vy ?
Ung Dung cܩi, gii thch:
- Ti v ti tui con nga . Ba ti s ti sau ny phng vo vo khng tr ni do ǥt ti ci tn Ung Dung Nj hm bt ti li !
Ha ra l vy ! Ci tn m cng rc ri gm !
- Cn ng tn g ? - Ung Dung hi .
- Ti tn Chng.
- ng cng con nga h ?
Thot nghe, ti git mnh, tܪng Ung Dung chi ti . Nhng khng phi, n mun hi tui .
Ti khng dm ni ti tui con g, ti ch ni ti tui Mi .
Ung Dung kht mi:
- Vy l ng nh hn ti mt tui . Thuc lp n em !
Thy n gi ging chi tri, ti va tc va bun cܩi . Nhng ti cha tm ra cch g gc th din th ban gim kho ku ljn tn ti .
Ti nh phi nn t i, a cun sch cho n:
- Ung Dung cm gim ti !
Ri hi hp bܧc vo phng thi .
Ngi sau bn ban gim kho c b ngܩi . Chnh gia l mt ng mp tht mp, mt nheo nheo va nghim khc va lu lnh. ng bn tri tc hoa rm, m nhom, n cܩi hin hu lun n trn mi . ng bn phi mt trn quay, da bng lܫng, c hm rng h .
T u ljn cui ch c ng ngi gia hi ti .
Gi l t u ljn cui, thc ra ch c ba cu . Hai cu u hi v vn hc s, mt cu trng t ti p ro ro, cu th hai ti p ng mt hi nhng cui cng cng tr li ܮc. Cu th ba mi t nga:
- Anh tn Chng phi khng ?
- D.
- Anh th k mt tc phm vn hc no c tn anh ?
Cu hi bt ng khin ti ng ngܩi ra .
Ti hon ton khng chun b tinh thn Nj i ph vi cu hi kiu ny . Ti suy ngh tot m hi vn chng ln ra mi ln h b mt gia tn ti vi ci tc phm qu qui no . vy, cp mt nheo nheo ca ng ngi gia c nhn xoy vo ti cng khin ti bi ri tn.
Thy ti sp xu ljn ni, ng hin lnh ngi bn tri lin g b:
- Mt cu th cng ܮc !
G b nh vy cng nh khng, ti thm ngh, lc ny c tri mi bit tn ti nm cu th no trong hng t cu th t trܧc ljn nay ! Ti nn c mt hi v chun b u hng th bng nhin ti nh ljn hai cu th Kiu:
- Khi v hi liu Chng i
Cnh xun b cho ngܩi chuyn tay ?
l hai cu th t tm trng ca ngܩi i xa, thc thm khng bit ngܩi nh kt duyn cng ai cha . Nhng i vi ti lc ny, gi tr ca hai cu th nm ch "Chng", tn ti . Khng c ch "Chng", cu th d c lin !
Ti lin mng r džc to hai cu th, ging knh cn nh džc thn ch.
Khi ti i ra, Ung Dung hi:
- Tr li ܮc khng ?
Ti mm cܩi:
- Tm tm.
- Tm tm l sao ?
Ti k li din bin cuc thi .
Ung Dung nhn vai:
- My ng hi lng xt !
Ni vy nhng n vn hi ti:
- ng c bit tc phm no dnh ljn tn ti khng ?
Chuyn ca ti th ti m tt m chuyn thin h chng hiu sao ti sng d qu chng. Ci tc phm xa lc xa l nh vy m ti cng nh ra:
- C quyn "C Dung" ca Lan Khai .
Ung Dung bn tn bn nghi:
- Tht khng, ng ? Sao ti nghe l hoc vy ?
- Tht m ! Ti khng nh' ti džc u nhng ngܩi ta c nhc ljn cun sch ny !
Nhng cun "C Dung" chng gip ch ܮc g cho c bn mi ca ti .
Ban gim kho, vn ci ng mp tht mp ngi gia, khng hi tn m hi tui Ung Dung. Ri bt n k tn mt tc phm vn hc lin quan ljn nga .
Ung Dung ng tr nh phng.
Ban gim kho gic, n p liu:
- Tha thy, Truyn Kiu, Chinh Ph Ngm, Lc Vn Tin, cun no cng NJu lin quan ljn nga !
Ban gim kho ph cܩi . ng mt trn hi li:
- Ch cn c vo u m ni nh vy ?
Ung Dung p tnh:
- Tha thy, cn c vo ch Kim Trng, T Hi, Lc Vn Tin mi khi i u NJu tt ln nga ch chng c ng no chu i b.
Ban gim kho trn mt ku n i ra .
Ung Dung k vi ti nh vy ri tc lܫi bnh lun:
- Chc rt !
Ti tic hi hi:
- Phi chi bit trܧc nh vy, ti nhc Ung Dung truyn "Lc sc tranh cng" ri ! Trong c nga !
Ung Dung phy tay:
- Thi k xc n, tru vi nga ! Rt y th ti ghi danh hc bn Vn Khoa, lo g !
Nhng n khng rt. ng l s n "ung dung" tht ! Hm trܩng nim yt kt qu, ti i coi, thy ti LJ th 9 cn Ung Dung LJ th 46 trn 50 ngܩi trng tuyn.
Cng nh t m coi th n rt hay u, ti mi bit tn n l Kim Dung. Thot u tm mi con mt khng thy tn n u, ti tܪng n rt. Trn danh sch ch c tn Th Kim Dung, ti c inh ninh l a khc.
n khi ti gp n, thy n cha tay bt tay ti:
- Chc mng ng! Ti cng u, khng u cao nh ng nhng ni tm li l ti u !
N ni nh din vin kch. Ti ng ngc:
- Ung Dung u hng my ?
N nhn vai theo thi quen:
- Hng 46 ! Cch a ngc c bn bܧc !
Nh vy Kim Dung chnh l n. Cn Ung Dung l ci tn n ba ra Nj gt my a c ln, d tin nh ti .
Ti tng hng:
- Vy Kim Dung l...
N cܩi toe:
- Lm g m ng phi tr mt ra vy ! l mt bi hc dnh cho nhng ngܩi ng ngn !
Ni xong, n ko tay ti:
- Qun chuyn tm pho i ! By gi ti dn ng i ung nܧc Nj chc mng ti, chc mng ng, chc mng my con nga ...
- My con nga no ?
- Th my con nga m T Hi, Lc Vn Tin ci ! Nu thi ngܩi ta ch ܮc honda th ti rt "uch" ri !
Kim Dung dn ti vo qun nܧc trܧc cng trܩng. Khng cn bit ti thch ung th g, n ku hai ly c ph .
Ti ngc nhin:
- Kim Dung cng ung c ph ?
N khng thm tr li, ku thm hai iu Capstan. N y mt iu li trܧc mt ti, cn n ngm mt iu trn ming.
Trong khi ti ang ngn ngܩi ra th Kim Dung ht hm:
- ng c bit lch s l g khng ?
Ti khng bit ti sao Kim Dung li hi ti cu lin ci u lic coi c chic nt o no cha gi khng. Khi thy mi th vn nghim chnh, u ra y, ti nhn Kim Dung ra hi .
N tc lܫi, gii thch:
- La !
Cu gii thch ca Kim Dung qu vn tt nn ljn ba mi giy sau ti mi hiu n mun ti chm thuc cho n.
Sau khi t thuc, rt mt hi, nh khi pho pho, Kim Dung ni ging trnh trng.
- K t gi pht ny, ng chnh thc ܮc coi l bn ti !
Nghe n tuyn b kt np ti lm bn, ti thy lo lo trong bng. V ti cng chng hiu ti sao n khng "chnh thc" t hm thi vn p m Ǯi ljn by gi.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 12
Created & Maintained by Thanh H