Chu*o*ng 1: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Cn Cht G Nh


Dܩng nh khi tr thnh mt chng trai mܩi tm tui, khng ch b no l khng phn khi . i vi ti cng vy, l mt ngy k diu v cng.
Ti cn nh trܧc hai nm, khi mt a bn cng lp h hng khoe : "Th l nm nay tao mܩi tm tui", ti ghen t mt cch kh s vi hnh phc ca n. Mc d ln xc nh n, i hc tr hn bn b hai, ba nm, chng ܮc ci vinh d g ngoi mi "u im" to con nn ܮc c ch nhim phn lm lp trܪng. Tuy nhin mܩi tm tui vn c l mܩi tm tui, vn c l ci tui oai v, ng ao ܧc v y b mt i vi bn nhc t nh ti . Lc , ti cay ǡng v cng khi nhn ra rng mnh phi phn u ljn hai nm Ǣng Ǥng na mi ܮc nh n.
Th ri mi hc hnh, mi vui chi, ti qun bng mt s mong ngng nn nao ca mnh. ng mt ci, n ti lc no chng hay, ci tui mܩi tm y . N ti v nhe rng cܩi vi ti, vo mt bui sng rc r y p nng hng v hng thm.
Mܩi tm tui, ti c hai nim vui rng ln, hai bܧc i quan trng trong cuc ǩi : mt chn bܧc vo ngܫng ca ngܩi ln, v mt chn chun b bܧc vo ngܫng ca i hc.
Ca ngܩi ln th rng, tr em ti tui c xc vo t do, chng ai cm cn hay sot v. Nhng ca vo i hc th khng phi dnh cho tt c mi ngܩi . Mun vo phi thi m phi thi u kia !
Qu ti khng c trܩng i hc. Hi nh ti hc cp mt trܩng x, nhng ngy lܩi i hc b m vc roi rܮt chy ti tn cng trܩng. Ln cp hai, phi ra trܩng huyn. Ln cp ba, li ra tnh l. Trܩng tnh ch mi m lp mܩi . Ti tnh hc xong lp mܩi s xin ra thnh ph hc tip. Nhng ti va hc xong lp mܩi, trܩng m thm lp mܩi mt. Ti hc ht lp mܩi mt, trܩng li m lp mܩi hai . Ti hc l lt ht trܩng ny ljn trܩng khc nhng tht ti cha thy trܩng no d thng nh trܩng ti ang hc. Lm nh ban gim hiu s ti bun nn c m ht lp ny ljn lp khc cho ti hc.
Nhng ljn khi hc ht lp mܩi hai th ti nh phi gi t tnh l. Lc , ti thi LJ t ti hai vi hng bnh th, mt th hng thܩng thܩng bc trung nhng cng cho ti dn ܩng vo i hc.
Nhng hc sinh tnh l min Trung nh ti, mun vo i hc phi chn hai ni : hoc ra Hu, hoc vo Si Gn. Ti phn vn hoi khng bit nn i ra ng ngoi hay i vo ng trong. Ba ti lc ny xa, khng gp g cho ti ܮc. L s quan qun Ƕi, ng b iu Ƕng i ht ni ny ljn ni khc, nm th mܩi ha mi tt v thm gia nh. nh ch c my m con ti . M ti th sut ǩi lo chuyn ni tr trong nh, u c rnh ba ci chuyn "tin thn" ca ti .
Ti hi th m ti hi li :
- Vy ch thng Hoa i u ?
Hoa l thng bn thn cng lp ti hay dn v nh chi .
- N i Hu ! - Ti p.
- Vy th my i Hu hc cho c anh c em!
Ci kiu m ti tr li, mun nghe cng ܮc, khng nghe cng khng sao . Ci cu c ngha l : "Ty my !".
Ti b ra ܩng quc l ng trng Nam trng Bc mt hi . Cui cng, ti quyt nh xut hnh v hܧng Nam. K, i Si Gn cho bit, ti nh bng, cn Hu th mnh ljn mt ln ri !
Chuyn i Hu ca ti xy ra cch y nm nm. Lc ti mi mܩi ba tui . l mt chuyn i chng th v g v bt u bi mt tai ha khng u . Mt ba tra, ang ngi n cm, thy hai con ch ginh nhau khc xng, cn ln m dܧi gm bn, ti lin a chn... can thip. Con Bi l php, thy chn ch th ra, ci u cho mt ci ri cp ui lng mt. Cn con Mi-n ang say mu, tܪng chn ti l cc xng, bn nhe rng ǧp mt pht, mu chy rng rng.
B ch nh cn tܪng chuyn bnh thܩng, khng d hai ngy sau con Mi-n t nhin ln ng ra cht, mm si bt. M ti hong ln, nghi con Mi-n b di, bt ti i chch thuc.
Thuc tr bnh ch di ca vin Pasteur lc ch c Qui Nhn hoc Hu. Nhng Qui Nhn, ti khng c b con thn thch. Ch Nm, em rut ba ti, l trung s qun y, ang ng Hu. Th l ti theo c ti ln ܩng ra t thn kinh, bng thon tht c s cht dc ܩng.
Va ra ljn ni, ti cha kp th vi v theo ch Nm ljn bnh vin. Ci bnh vin ln nh nh th no, by gi ti khng nh. Ngܮc li, ti nh mi, nh ljn gi ci mi kim to s lm mi chch vo da bng ti ci th thuc ng c, au mun thu xng. Mi khi chch thuc xong, bng ti ni ln mt cc to bng qu trng g, dc ܩng t bnh vin v nh ti phi ly tay xoa mi .
Ngy ny qua ngy n, lin tip hn na thng tri, c khong chn gi sng ti li ljn bnh vin chch thuc, thot u ch Nm dn ti i, v sau ti i mt mnh. Nhng lc rnh ri trong ngy, ti cng theo ch Nm i y i nhng trong tr nh ca ti nhng thng cnh ca Hu nht nha hn mi kim tim kia nhiu . Nhng d sao ti cng ǥt chn ljn Hu.
Cn Si Gn th trܧc nay ti mi ch nghe ni ljn, mi ch džc trong sch bo, xem trong phim nh. Trong tr tܪng tܮng ca ti, Si Gn nh l mt nܧc no , k diu v l lm. Him hoi lm mi c mt ngܩi qu i Si Gn. Khi v, h k trm chuyn l lng, ngܩi ln con nt ngi bu quanh nghe nh nghe chuyn c. C ngܩi i khong na thng v, ting ni nghe cng khc. Thay v ni "tri t i", h li ku "chng c i", nghe l hoc. H khng ni "kht nܧc qu x" nh trܧc y m ni "kht nܧc qu i". Nh thng Bo con ng Nm Khang, i Si Gn v gh nh ti chi, lc cho v, n khng ni "v" nh mi khi m li ni "cho thm Su con da" khin m ti phi ng ngܩi ra mt hi mi hiu .
Nhng thܩng thܩng nhng ngܩi ny ch gi ging Si Gn ly oai vi b con chm xm chng mt tun, li tr v vi ci ging qu king thܩng ngy ca x ti nh c.
Tt nhin ti mun vo hc Si Gn khng phi Nj Tt v tha m "con mi da" nh kiu thng Bo . la tui mܩi tm, i mi, con ngܩi ta ai cng mun ljn nhng thnh ph ln, nhng chn vn minh hi Nj m mang hiu bit v th sc vi ǩi . Nht l mt chng trai tnh l nh ti .
Ngy ti ln ܩng, ngoi m ti v my a em ti cn c rt nhiu b con h hng tin ti ra tn bn xe . Nu ba ti c nh, c l ng s i cng vi ti vo Si Gn. Nhng ba ti khng v ܮc, ti nh phi i mt mnh.
Ngoi va-li ǿng qun o, sch v, ti cn mang theo mt ti sch to tܧng trong m ti nht th n, thuc men v bnh tri . My ngy trܧc , cc c ch cu m d dܮng ca ti em biu ti khng thiu mt th g, lm nh ti l Robinson chun b ra hoang o vy . Bnh tri cc loi ti n ly n Nj hai ba ngy nay, vy m khi i ti ch c th mang theo chng mt phn ba .
C tun l nay, m ti dn d ti iu, vy m ljn by gi, khi ti ngi trn xe ri, m ti vn cm thy cn nhiu iu cha kp ni . B ng bn cnh thng xe, th tay qua ca nm cht tay ti, ming khng ngng nhc i nhc li nhng cu ti thuc lng.
Khng hiu sao ti chng thy bun cht no . C l tm tr ti mi ngh ti cuc sng mi l v hp dn ang ch Ǯi ti pha trܧc. Ch ljn khi xe ln bnh, ngonh u li thy m v cc em ti cng cc c d ch bc khut dn sau lp bi m, ti mi hay mnh khc.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 2