Make your own free website on Tripod.com

Lš Hoa

 

    Sng sm hm sau Chn Tng chia tay Lš Hoa hn ngy gi gp b†n Ty s Hi oi.   Tuy gn nh thc tr†n m ‹ lm tnh   nhng hm nay Lš Hoa trng
ti ri. C cht n ng vo c khc. Hai ngܩi lm cng tiŒm vi thy b ch ti cܩi vui v th rt ‡i ngc nhin. Thܩng ngy b vn quu qu† ch u c vui v nh th‰.   Mt iŠu l m h† khng on ra. ChiŠu li   Thu ‰n n Lš Hoa rng ri. Thu l bn h†c ca Hoa thi cn   h†c Marrie Currie. Nng hiŒn ang lm cho mt hng hng khng. Thu ly d i n ri vŠ building Cu Long,   ni y ,Thu c mt cn phng chng, sng Ƕc thn.Nng bo thch sng   Ƕc thn hn,thch lm g th lm.Nng thuc loi a dm nn c rt nhiŠu bn trai. Ch l bn trai thi ch khng ng no   ܮc nng ch†n lm b rut.Hm no thch ai th nng r ngܩi   i khiu v ri vŠ lm tnh.i khi hng nng g†i hai g vŠ mt lc. D nhin hai ngܩi ܮc ch†n phi l bn vi nhau. Thu cm khng ai ܮc ghen tung v vn. Anh no mi quen m t ra v vp,sn n l nng qut ngay. Nng ni thng rt trng trn:

  _Anh ch l ngܩi tnh mt m ca ti m thi. Lš ra ti c th‹ tm gp anh vi ln na, nhng nay anh li t Ƕng ‰n tm ti nh th‰ ny th ti phi gi t anh lun. Vy t nay mnh bi bai lun nghe. Gp ti u anh phi lng i ch‡ khc, nh vy s tt cho c hai ngܩi. i khi sau mt m lm tnh, sng ra nng bo thng vo mt anh kia:

  _Anh chi y‰u lm m anh cng khng bi‰t b na. V ci m ngoi ca anh m ti r anh vŠ m qua. Ti u c ng anh y‰u xu nh th‰. Anh chng kia tiu nghu nh mo b ct tai, li thi ra vŠ. T m Thu b thin h ǥt cho ci h‡n danh   l "Thu t lnh". Tuy nhin i vi bn gi th nng thn mt,vui v lm. Nng chi thn vi Lš Hoa v mt vi ngܩi na. Gp nhau ch‡ ca Thu,h† u ht tng bng v k‹ cho nhau nghe nhng cuc du h i tm khoi lc. V h† ni tc nghe lnh ngܩi. l thi quen ca c bn ngܩi. Trong bn ngܩi ca b t qu y th Hoa l k t ‰n h†p   nht v nng qu bn rn cng viŒc, hai na s phi nghe nhng chuyŒn m ly ca ba ngܩi kia. ng chng ca nng tr thnh bt lc, nng ang thi‰u n ng m li nghe h† k‹ nhng v "chi sut m" th nng ch c nܧc in ln m ch‰t! Hm nay sn dp b nh i hoang v va mi ngoi tnh m qua nn Hoa cm thy rt hng th ‹ b†n qu› ci u ht. Trong b†n th Thu bi‰t nhiŠu chuyŒn cp lc nht. D hi‹u l v nng ang trong building Cu Long, mt ni ni ti‰ng. Ti t, giai nhn dp du ko ‰n cao c ny. Ngܩi th ‰n tm o, k ‰n gp kp. o v kp c ng trong cao c ny cng cp b vi nhau. Ci mc lm tnh y khng phi l chuyŒn ‹ m†i ngܩi xm x m ngܩi ta ch thm th bn tn khi khng c ai lng vng phng A hay B Thu v Hoa vŠ phng ܮc mt lt th b†n Chc v Phܮng ko ‰n Ko,mt,bnh v tr ܮc by ra.   Thu khi mo:

_, ti bay bi‰t khng? Tun trܧc tao va trng s Ƕc ǡc!

_Th‰ h? Bao nhiu,chia cho b†n tao vi...C b†n nhao nhao.

  Thu cܩi ngt ngho: "Khng phi trng s m tao bt ܮc mt con b lc, mi c 18 tui,kp nh! N cha hŠ chi bao gi, cn nguyn xi. Tao phi dy n tng cht, cng hi bc mnh. V n lp chp lm.

  _Th‰ my c dy n b ln khng?

  _Khng! N nht nh th ‰. Va chi va run m bt n b th ‰n T‰t cng cha dm thc hnh. ܮc ci b li l n cng ln nhanh lm. Ln u n xt x du ra ngay khi cu n va t vo, nhng ch 15 pht sau l n cng tr li. Ln th nh u ܮc chng vi ba pht.

  _C ti‰n b y ch? Nhng n ܮc my ln?

  _Chi c m.Tao cng khng nh l my ln na. N khe lm, cn tao ra lin min. Kh ca n v ca tao ha ln chy ܧt sng ci khn tri giܩng. Tao bt thng b phi ly khn chi ln ‰n my ln. N lm cng viŒc mt cch trnh tr†ng, bn tay nng niu n cn, s lm tao au. Phܮng cܩi r ln:

  _Sau ny ra ǩi chc c c n tr thnh mt chuyn vin chi ln.

  Chc hi:

  _Vy u m my bt ܮc n?

  Thu cܩi r rܮi:

  _Ni vy ch khng phi b lc tht s u. Chng l tao gp mt kp c. N ni n c thng em trai t, cha bi‰t gi l g. N mun giao cho tao hun luyŒn. Tao nhn li ngay v tao cng t m mun bi‰t trai tn n nh th‰ no.

  _Cu ca n c b khng?

  _Khng b nhng n cng nh ci. Khi n tao, tao thy sܧng lm, lm my   .

  Phܮng d Thu:

  _My c th‹ hn n ln na khng? Cho tao hܪng ci si nh. C khi nܧc nh ngon hn nܧc u. C b†n cܩi ngt ngho.

  Lš Hoa khoe:

  _Cn tao m hm qua va mi ngoi tnh.

  _Th‰ h?_C ba nng kiŠu n reo ln.

  _Ch sao?C nm nay tao ch c th dm ch c chi ci no u, nn m qua tao nh ܮc ln chn tng my.

  _U sao l vy?Hn mt nm nay m tn Long n khng my ci no ?

  Xo...

  Hoa trŠ mi:   _Mc x! N bt lc t lu ri. Tao khng mun cho ti bay bi‰t thi v tao xu h. C chng bt lc th phi du, ai dm khoe ra?

  Thu ni,v thng hi:

  _Ti nghiŒp khng? Nhn chi c hn mt nm nay. N‰u my cho tao bi‰t th tao pht cho my v s kp gi c, tr c...

  Chc t m:

  _Th‰ hm qua my chi thng no?

  _Chn Tng.N chi dai lm, lm.

  _N c bi‰t cch b ln khng?

  _Sao khng? N b ܮc lm. Trng mt n i‰m th‰ kia m li li‰m h‰t kh ca tao m‡i ln tao ra. Tao cng b n hai ln. N ܮc tao nut h‰t
tinh kh th sung sܧng lm.

  C b†n li cܩi .

  Phܮng ni:

  _Tao c bi‰t tn Chn Tng. My phi coi chng nhng tn c v i‰m ng nh hn. Ti n Šu l nhng thng ch mun li dng n b.

  Lš Hoa nhn vai:

  _Thy kŒ, tao cn n ng ‹ tr th tn Long nn cho n chi m qua th‰ thi. Tao cng xem n nh cng c. C th‹ tao s cn gp n na v n bi‰t cch lm cho tao sܧng.

  Chc cng khoe thnh tch:

  _Cch nay vi tun tao c gp li thng b c. Lc cn l sinh vin, tao cho n ph trinh. Nay gp li n tao vn thch. Bi vy d c chng con tao cng ln i chi vi n hai ln. Ti bay gi kn chuyŒn nghe. Thng chng tao ghen kinh khng. Thu hi d vŠ b c ca Chc:

  _Th‰ n chi c kh hn hi n ph trinh my khng vy?

  Chc cܩi cܩi,vnh mt ln:

  _Kh hn nhiŠu ch. Hi n ph trinh tao n cng c cht kinh nghiŒm ri, nhng   so vi by gi th km xa lm. By nm vŠ trܧc n khng bi‰t b, by gi n b rt k thut, li i chi ki‹u 69. N bi‰t dng mܩi ngn tay ca n nh n   trn ngc v hai cnh sܩn tao khi‰n tao nng ln ngay, khng Ǯi n b hay   th†c vo.

  _V sao hi y my cho n ph trinh m ri khng ly n? My c th‹ k‹ cho b†n tao nghe n ph trinh my nh th‰ no khng?

  Chc gt u, ung mt tch tr ri thong th thut li:

  _Do y n theo ui tao st nt. Ngy no cng a n, thnh thong li mua tng tao vi ba th. N xin tao ban n cho n nhng tao c ln la t chi. Sau cng v n van xin tao gh qu nn mt hm tao cho n ci qun o v cho n s song hn ht, khng cho n chi. Lc y tao cng nng lm, mun cho n nhng li ti‰c r ci mng trinh nn thi khng cho. Ti bay bi‰t khng, lc y n cng ci qun o ra h‰t,cu ca n ngc ln cng ngc nhng b tao y ra hoi nn nh chu. Tao thy n nng qu khng n ‹ cho n tht v†ng, bn hi n c cch no lm cho cu n xu xung hay chng? N liŠn nn bo tao ly tay vut vut cu n mt chp l cu n s xu xung ngay.

  _Ngha l kp bo my "xc chai" cho n?

  _Lc y tao mc c qu.T th gi tao c nm cu n ng bao gi. Nhng hm y tao liŠu lm th. Ch mt lt l n bn tinh kh ra, chy xung y tay tao. My ln sau hn h vi n tao khng ‹ cho n dn vŠ phng n na.Mt hm n bo tao"Anh mi mܮn ܮc cun phim tm ly v ci my chi‰u,em ‰n xem phim khng?"Tao hi phim g n ni phim Thy i‹n.T m tao theo n.Lc ngi ch n sa son tao thy trn bn c my mi‰ng chocolate ca Nht Bn,tao hi n n ܮc khng,n gt u Lc phim ܮc chi‰u ln tm vi trng cng trn tܩng tao ht hong nhn n.T ra l mt cun phim con heo.Cnh mt cp trai gi hn ht nhau ri vt nhau xung bi c.Tao mun bo n tt my,v tao s khi xem phim tao s nng ln,nhng tao cha kp ni th b‡ng thy c th‹ tao nng ran,nht l pha dܧi m h.

  _Th‰ l my mc mu n ri.My mi‰ng chocolate c cha thuc kch thch cc mnh.Tao bi‰t loi m,c liŒt lm.

  _Lc y tao u c bi‰t g vŠ my mi‰ng chocolate.Tao ch ngh l nhn cnh thng kp trong phim n b ln con b n nn tao nng ln thi.

  _Ri sao na?N my ra liŠn ?

  _Khng n galant lm.m tao hn ht vut ve lu lm.Kš l l lc chnh tao nng n n ci qun o tao ra nh cnh m tao va thy trong phim.N ci qun
o ca n na ri m tao s song khp ni.Cun phim dt,my t Ƕng tt.Nhng tao chng cn coi thm na.By gi tao v thng b tao cng ang ng phim ch cn g na. K‹ ‰n y,Chc cܩi ln hinh hch.Nng ni:

  _Ti bay bi‰t khng vo lc tao cm tܪng ngܩi tao nh ni nܧc nng ang si,tao nng qu,nng qu sc tܪng tܮng.Khi thng b va vut ve ci mu l tao chy nܧc ra ngay,ra nhiŠu lm.

  Thu hi:

  _Kp c ci xung b my khng?

  _Tao ni ri.Do y n cha b ln,ch c my ci vut vut xoa xoa m tao phi ln ti‰ng van xin n t cu vo v tao nng qu,nng kinh khng.Kp t cu vo ri tao mi ngng nn n.Tht ra lc n t cu vo tao cng thy au nhng tao nghi‰n rng chu ǿng cho n m lng ci mng trinh.C th‰ cn nng tao mi h xung.V ‰n lc tao mi cm thy au rt!

  _My n ‰n hai mi‰ng chocolate Nht Bn m sao khng nng nh in. C b†n li r ra cܩi. Thu a ra m Š ngh hp dn:

  _B†n t qui ti mnh ba no phi t chc mt ci party Ƕc o va c mc nhy m va c mc ǧp ht,li cmn chi hi ng na.Ti bay c dm d khng?

  Chc ni:

  _Chng tao n ghen lm,tao chu thua.N m hay ܮc n s gi‰t tao.

  Hoa v Phܮng bng lng tham d.

  Thu ti‰tl:

  _Tao tng tham d party c mn bŠ hi ng, lm.Ri ti bay s m ngay. Hoa nghe ni thch lm.V nng ang thm chi.Nng cn c nhiŠu n ng ‹ tr th ng chng bt lc.

  Phܮng hi:

  _S t chc u v gm bao nhiu cp?

  _Tao s mܮn mt ci vila rt ln.Hai v chng ch nh cng s tham d cuc chi.Nh vy mnh ch cn mi thm vi ba cp na,v d nhin l phi tm ba tn kp cho ba a mnh.

  Hoa ngy th hi:

  _Th‰ trong mn bŠ hi ng,cc cp c quyŠn thay ǰi o kp vi nhau khng?

  Thu cܩi ngt:

  _My kh lm. bo l bŠ hi ng m.o l ca chung,kp mun chi em no th em phi chi,khng c quyŠn t chi bi‰t cha?

  Ni chuyŒn mt lt ri c b†n chia tay.Hoa li ng chung vi Thu.Nng d nh s y lun n‰u ng chng khng ‰n nng n.

Sng hm sau Lš Hoa bo Tm ti x‰ vŠ bo co lo vi ng Vn Long rng chng c ngܩi n ng no vo phng lm viŒc ca b ch v nh vy s rnh m ch l chuyŒn ph cng v ch. ng Vn Long ngh ngi giy lt ri quy‰t nh bo thng Tm ngng i d xt v ng ta, v ng bo thng Tm ti‰p tc li xe cho ng nh thܩng lŒ. Tuy ban ngy Tm ti x‰ li xe cho ng Vn Long nhng ban m n phi ‰n binh inh Cu Long ‹ ng ti phng ca b ch v Lš Hoa d†a n rng.

: _Lc no cng c thm t, cnh st theo di em. Vy tt hn em dng c vŠ nh. Ti ‰n ch‡ ch ng, ng c bi‰t em ng ch‡ ch th s ‹ cho em yn thn. Tm ti x‰ nghe li. N s b mi vŠ Cc cnh st vo lc na m th kh. Lš Hoa cng dn n ng vŠ nh n ung g c, nng s dt n i n m‡i bui ti. Hm sau thng tm ‰n cn phng ni m n ng vi b ch hm trܧc. Ra m ca cho n khng phi l b ch m l mt ph n khc. B ny p hn b ch, sc du thm ngo ngt. Tm khng li, n hi

: _D tha b, em c hn vi b ch ca em ti cn phng ny. ng l s phng 1A y m.

_B ch em tn g?

  _D...b Vn Long.

_Phi ri. B ch em ‰n chung vi ch. B i c viŒc, em Ǯi mt lt. Tm bܧc vo ngi ni gh‰ trong phng khch. N ly lm l. Tuy b ch ni b nh phng mt ngܩi bn nhng m hm trܧc lc n ng y sao khng thy b ny. Chc b ny l ch cn phng. B‡ng b kia,tc l Thu, bn Lš Hoa hi thng Tm:

Ch nghe ni em c biŒt ti m bp phi khng? Tm p ng: _D d th em cng m tm tm vy thi. NghŠ ca em l ti x‰, em ch m bp chi chi thi ch u phi th tm qut th thiŒt. Ni xong thng Tm cܩi ngܮng ngp.

  _U,ch nghe ch Lš Hoa ni em m nghŠ lm kia m. Thi ng c du nghŠ. Lt na i n xong vŠ ch s nh em y. Tm hi lo ngi. Sao b ch gii thiŒu u vy ka! Mnh u c phi th m bp. By gi, , ti nay b ny bt mnh m ri b ch bt mnh m na, chc l mi tay ch‰t lun. N ang ngh ngi th Thu bo n:

  _Em c ngi y Ǯi ch Lš Hoa, qun b Vn Long vŠ ‹ cng i ch C n cm. Ch vo tm cho n mt . Thu vo nh tm, nng ‹ ca m v v†ng ra:

_Ch nghe ni em c b. Ch mun nghe em k‹ chuyŒn vŠ con b ca em ܮc khng? Em c ngi ni to ln, ch trong ny nghe r lm. Thng Tm ngh: my b ny k qu, c mun mnh k‹ chuyŒn b bch ca mnh cho my b nghe. C ti‰ng Thu tng hng trong phng tm:

  _Em khng mun k‹ h. Khng sao. Tm s b bn ca b ch pht lng ni nhanh:

_D tha b, chuyŒn con b ca em c g u m k‹. N i bn ch thng, khng c chng diŒn g h‰t. Ni ti y Tm ngܧc ln nhn tm ki‰ng ln treo ni vch. N git mnh khi thy b ch nh ang trung ng trong phng tm, ch nܧc chy y bn. N nhn thy b ny p c. p hn b ch n l ci chc. Ngc b to hn, chn b di hn, cn ci mu th cng cao hn mu ca b ch, nhiŠu lng hn v lng di hn. Tm say sa nhn vo tm ki‰ng cho ti khi Thu bܧc vo bn tm, khut dng. N th pho, ni thm: my b nh giu ny chng cn gi š t g c. Treo mt tm ki‰ng to t b nh th‰ kia vo v tr c th‹ phn chi‰u tt c nhng g trong phng tm l chuyŒn l, ri vo phng tm m chng cn ng ca,li l s l khc. H† lm nh ci s h† ci trung n chng khc g lc h† mc y qun o. Cn ci b ch ca n tht k. B‡ng dng cho n chi ǩi, chng mc c g c. Mai mt b ta h‰t gin chng, vŠ nh tr li, khng bi‰t b y s i x vi n ra sao. Cha bi‰t chng b s ui n i ‹ trnh n mch vi ng Vn Long vŠ ci v n ng vi b? Ngh ti y, Tm th di ngao ngn. Nhn vo tm ki‰ng, li thy hiŒn ra b bn ca b ch n. Tm ngn ng ng nhn b ny ng lau mnh.
B‡ng n nghe b ta g†i n:

  _Em Tm .

D b bi‹u chi.

_Ch vo nh tm m qun ly theo sch. Ch ‹ sn nhng qun o m ch nh em vo y ‹ mc sau khi tm m ri qun mt. Nhng th y ch treo ci mc o, st tm ki‰ng ni vch . Em m h‰t vo y gim cho ch. 0 Tm d d. N ti‰n li gn bn tm ki‰ng ln. Hnh nh b n† hiŒn ra trong y r mn mt v n trong bung tm ܮc vn sng choang. N m ci o lt, ci qun lt v o m treo ni mc o. Xong n rn rn ‰n st ca phng tm cm m qun o a vo, trong khi n vn ng ngoi.

  _D o qun y tha b.

  _U sao em khng em v y m li ng ni ca nh th‰. Ch nh em em vo m. C g m em ngi. Tm nh bܧc vo. Thu ng gia phng tm, hai tay chng vo cnh sܩn,ngܩi hi ng vŠ pha sau. Nhn thy nng trong ki‰ng l mt chuyŒn nhng nhn thy nng bng xng, bng tht ng y khi‰n thng Tm hi ngܮng. Lc n trao m qun o cho Thu th n nhn xung t, nhng n li‰c nhn ci mu vi m lng en m†c ln st bng dܧi. N ni thm: b ny nhiŠu lng qu. Thu bo thng Tm treo qun o ci mc o trn tܩng, n lm xong, nng bo n:

  _Em Tm ly hp phn thoa trn bn kia, em rc ra tay ri xoa ln lng gim ch, xoa Šu khp lng. Tm lng l lm theo iŠu Thu sai n. Khi n xoa h‰t ci lng Tm ng dy mt n nh tri gc. Thu cܩi cܩi, nng li tru ch†c n:

_Em ng , Ǯi ch mc xong ch s nh em ci gim ch my ci nt o m pha sau lng. Tm ci mt xung, l nh d d. Thu va mc qun o va li‰c nhn ‹ d phn ng ca thng Tm. Nng mc ci o nt v vo, cha lng ra ‹ thng Tm gi ci mc sau lng. Xong nng khng mc qun o vi. Nng vi tay ly chai du thm trn bn phn, cm n xt xt vo ci mu. Khi lng mu ܧt m nܧc hoa, nng ly tay xoa Šu ln m lng. Ri Thu mi mc qun lt. Khi ci o m ܮc mc vi, li mt mn ci nt sau lng. Sau Thu nhon miŒng cܩi, ly mt ngn tay qut vo m thng Tm:

_‹ mnh i n ri lt na vŠ ch s xem xt ci nghŠ ca em. Thng Tm ngܮng mun ch‰t, c n‡i cu n khng chu xu xung, m n cng chng bi‰t lm sao. C ti‰ng cha kha tra vo ca pha ngoi. Thu hi v†ng ra:

  _My h Hoa? VŠ tr vy, tao Ǯi my st c rut. Lš Hoa m mt gi vo, qung ci gi ngay gh‰ sfa. Nng thy thng Tm. Li‰c xung h b n nng bi‰t ngay n ang nng. Lš Hoa cܩi ngt: _My lm sao m em Tm n c ci gm mt xung vy h Thu? My c la ry, nh p g n khng. Ti nghiŒp thng em ti x‰ ca tao qu. N c ti g vy? ‰n lܮt Thu cܩi r:

_Tao u c lm g n, my th hi n coi. N ang ln cn Ƕng cn nn mc c ci mt xung vy thi. Chng c ai lm g n c. Phi vy khng em Tm? Thng Tm mun Ƕn th. Ci ca n ca n sao m dng ln lu qu, lm sao cho n xu xung by gi? Lš Hoa a ra Š ngh:

  _Hay l by gi tao chin trng g vi dm bng, ba a mnh n cho ǫ i . Ni ti y nng nhy mt vi Thu:

_ˆn xong trng g chin vi bnh m my chu kh lm mt xa cho em Tm ‹ ca n xu xung. Lc y mnh mi ko nhau ra ܩng ܮc ch Thu ng š:

_C lš, my lm trng g chin i. ‹ tao sn sc em Tm mt cht cho n bt kh chu trong ngܩi. Tao v em Tm s n sau. Thng Tm cha kp phn i ti‰ng no th Thu dt tay n vŠ pha giܩng ng. Nng bo n:

_Em ci h‰t qun o ra. Thng Tm mc c mun ch‰t. Tuy nhin n vn lm theo lŒnh ca Thu. Trong khi thng Tm ci th Thu cng l lng ci o m ra. Thu ni vi Lš Hoa:

_Tao cho my lm khn gi min ph , rng m ra mt. N‰u my c thy hng qu khng chu ni th lm ci si nh. Thu hon ton trn trung. Nng nhy ln giܩng, thng Tm xung. Trng nng nh mt con th dn vn mi. Con cu ca thng Tm vn cng cng. N dng thng ln, coi b hng dng. T ny ‰n gi m cu n vn cha xu xung, nh vy c ngha l thng Tm mnh lm. V chnh n cng mun ܮc chi b bn ca b ch hay b ch Vn Long nn n mi duy tr ܮc s cng cng lu nh vy. Thu t ra l mt ngܩi lo luyŒn trong chuyŒn chn gi. Nng cm con cu vut nh,tay kia kh bp bp hai hn di, mt nng nhn thng vo mt Tm ti x‰. K‰ Thu ly my u ngn tay nh nh ln ngc v hai bn b sܩn ca con mi. Thu g nh, lܧt nhanh nh ngܩi nh n piano. Tr chi nh n trn b sܩn c tc dng lm cho anh hng nng ln tt Ƕ. Tr ny phi ܮc luyŒn tp v ch nh nh my u ngn tay thi v phi lܧt tht nhanh ch khng phi g bch bch ki‹u nh cc lang Ty lc khm bŒnh vn lm. Ton thn thng Tm run ln, ngܩi n ny ny. N bt u th gp hn lc bnh thܩng. Thu vn con mi mt lc kh lu. Nng c ci khoi l khi bt ܮc con mi nng phi ko di thi gian a gin, c nh th‰ nng mi thy thch th. Thng Tm xui tay. N bi‰t my b nh giu hay c my tr mi l. Tuy n nng qu sc nhng n vn c chu ǿng ‹ xem b ny lm g. Lš Hoa chin xong my ci trng g dm bng. Nng ra ng gn bn giܩng:

_Thu tao n trܧc nghe, i lm ri. My lm xong n sau nh. Thu khng cn kin nhn ‹ a vi con mi na. Nng cng nng lm ri. Dm thy chy ra ܧt m lng mu. Nng ngi ln i thng Tm, cm con cu qut ln,qut xung gia ci khe m h. Nng cho u cu c† c† vo mng c. S c† st em li cho Thu khoi lc m nng mong Ǯi Thu va c† u cu vo mng c va th, va ht h. Mt lt cm thy nng qu, Thu khng cn c th‹ chu ǿng ܮc na. Nng t cu thng Tm vo l‡ m h ri t t nhn vo. Khi vo ܮc na chng, Thu bn nhp mt ci tht mnh. Ph†p! Tr†n con cu nm trong m o ca Thu. Nng khi s nhp nhp nh,sau cng lc cng mnh hn,nhanh hn. Thu rt thch ng vai ch Ƕng, nng mun lm kœ m hn l nm dܧi. Cu ca thng Tm vo tr†n trong m o m Thu vn c rp rp mng tht mnh. Dܩng nh nng cho rng n vo cha h‰t, cha st. Thu nc nh th‰ ܮc chng mܩi pht th thy thng Tm rn ln. N nh mun ni g nhng n ni khng nn li. Lš Hoa ngi ni bn n thy vy vi la ln:

  _Thu my ngng ngay li i. Thu ang nc ang hng, nghe Lš Hoa la, nng vi ngng ngay li v ngi xung. m h nng vn nut tr†n con cu ca thng Tm. Nng quay vŠ pha Lš Hoa:

_G th‰ my?Tao ang hng m my l tao ct hng. Kh i l kh! Lš Hoa cܩi r:

  _N sp ra m my c nc mi. Tao s n xt x du ra ri my li chi thŠ om sm v bt n b. Tao s rng n cha bi‰t b ln u. Thu cܩi cܩi, ht mi tc la xa sang mt bn:

_A, th‰ ra my c m š gip tao h. Tt lm, cm n my. Tht ra lm trn ri l chng cn bi‰t g na h‰t. Cng may c my lm gim st vin bo tao ngng kp thi khng th em Tm ra ri v tao phi xung nga. Thng Tm nghe hai b ny ni chuyŒn vi nhau m git mnh hong s. Va ri n sp ra tht, ch mt ly na thi. Nh ci b tn l Thu ny ngng li sau ti‰ng la ca b ch m n kiŠm gi ܮc tinh kh khng cho bn ra. N va nghe hai b ny ni ‰n chuyŒn b v viŒc ny lm cho n s thc s. Gn hai nm nay lm tnh nhiŠu ln vi con T, c bao gi con b bt n phi b u? Thnh thong n c nghe lm chuyŒn ca my b sn sn trong xm. My b cܩi r ln khi ni ‰n chuyŒn b. N ngh chi th chi ch viŒc g phi b. K qu! By gi nghe hai b i p vi nhau c ni ‰n chuyŒn b n liŠn van vi my b tha cho n ci v ny th ǫ kh cho n. Thu li nhp nhp. Nng nhp tht nh ct š ‹ hܪng th lu hn. Nng va nc va suy ngh: "Thng nh ny cng c sc do dai y ch. Gp a khc †c sa ra ri. Mnh u c va g". Nhng cng ch mt chp sau li nghe ti‰ng thng Tm rn ln. Thu khng mun ko di thm na. Nng ngh:" Mi ln u chi n m lm cho n mŒt qu,n s s, m nay lm sao c th‹ ti‰p tc". Ngh vy nn Thu nc nhanh hn, rp rp vi ba ci l thng Tm bn kh ra trong m h nng. V nng ang ngi trn cu ca thng Tm nn tinh kh ca n bn su vo trong t cung nng. " Tinh kh thng ny nng qu, v n ra nhiŠu qu", Thu ngh nh th‰. Nng nm di trn ngܩi thng Tm, th ho h‹n. Khi thy bt mŒt ri, Thu m u thng Tm hn vo mi ri ni nh:

  _Ch cm n em. C thy sܧng khng?

D c, em cng thy sܧng lm. Con T ch thng v con By ht vt ln cha bao gi leo ln lm nh b va lm. M ti n u c thm tho, p nh b. Thu cܩi ngt, nng leo xung i vo bung tm. Lš Hoa ngi ni bn n ni vi thng Tm:

_By gi th n xu xung ri phi khng Tm? Em vo tm mt ci cho n sch s ri ch em mnh ra ch C ki‰m ci g n.Ch on chc em i bng lm ri phi khng? Tm d d, n vo nh tm lc Thu ang ng dܧi ci vi bng sen. By gi thng Tm chng cn s sŒt g na. Thu thy n vo bo n:

_Em bܧc vo y tm chung vi ch. Mnh tm mau mau cn i n na ch. Ra ti nh hng MKng, Lš Hoa g†i cho thng Tm mt da tht b bt t‰t ǥc biŒt v bo nh hng ct sn ra, ko thng Tm khng bi‰t dng dao na. Tm n xong, Thu bo nh hng lm cho n mt ly sa ht g ‹ n ung ly sc. Thu ni: T nay em g†i ch l ch Thu. Cn b ch ca em th g†i l ch Hoa. Bao gi c ng ch ca em cnh b ch th mi g†i l b em nghe r cha. Dng ti‰ng b n lm mt i s thn mt gia ch v em, mt hng na. Lc c ba sp sa ng dy th Chn Tng bܧc vo nh hng. Hn reo ln khi nhn thy Lš Hoa. Hn ‰n, cho Thu v nhn thng Tm vi v mt d xt. Lš Hoa hi‹u š, nng trn an Tng: _Em Tm y l ngܩi tn cn ca em, anh ng ngi. Nhng n‰u anh mun ni chuyŒn ring th mnh li Ǣng kia. Ni xong,Lš Hoa ko Chn Tng li mt bn ni gc. Thu bo thng Tm:

_Mai em gp ng ch, trong lc li xe cho ng em ng ti‰t l chuyŒn ch Hoa ni chuyŒn vi ng . Cn chuyŒn trong phng gia ch, ch Hoa v em th em cng phi gi b mt lun. ‹ l chuyŒn l ch‰t c m y. M ri ch Hoa gin em s bo ng c qun 1 nht em lun . Nghe ni em trng tn vi mt cha ng cܧp rt d dn. N‰u ng c mun nht em th ng c ni rng em chnh l tn cha ng cܧp can nhiŠu ti cܧp ca, gi‰t ngܩi l em s nm khm bc 10 cun lch l ci chc. Thng Tm nghe ni ti c bt th run lp cp. N d d, t ni thm: "Sao mnh xui qu vy, trng tn vi cha ng cܧp th nguy to ri. May m mnh c b ch che ch, ǫ qu. Vy mnh phi trung thnh vi b ch. Cn ng ch th mnh cng ti nghiŒp cho ng b mnh cm sng nhng l‡i y u phi do ni mnh. Khng lm theo lŒnh b ch th phi vo bt gp ng c, ng no cng kt. i cha, li ci b bn ca b ch y na. B dm qu, khng bi‰t m nay b cn hnh h mnh nh th‰ no na y. Tht ra ܮc chi n b p nh hai b ny l iŠu mnh khng bao gi dm ngh ‰n. Nhng lm va va thi th cn sܧng, ch lm lin min mnh chu sao thu? Thng Tm ang ngh ngi lan man th b ch Vn Long ri bn bn kia sang ni nh vi Thu:

  _Tao theo Chn Tng vŠ nh hn hm nay. Vy my vŠ vi thng Tm, mai gp li. Thng Tm khng hi‹u sao b ch khng vŠ nh b bn cng vi n nhng
n khng dm hi li thi. N lc u ni thm: _My b nh giu vn minh qu nn chng cn chung thy vi chng. ng Vn Long m bi‰t v ng vi thng ti x‰ ri i vi trai c m th‰ ny chc ng dm t vn lm. VŠ ti building Cu Long, Thu bo   thng Tm cng nng ln giܩng ng mt gic cho khe ri s tnh sau. Tm ni thm trong bng: "ng th ng mt gic ti sng mi dy ch ng mt gic l ng lm sao, v tnh l tnh chuyŒn chi". Nhng n l trai mi ln nn cng chng cn hi han li thi, n ln giܩng, quay mt vo vch ri i vo gic iŒp trong nhy mt. Thu cng ng thi‰p v nng hi mŒt,cn ng ‹ ly sc. Na m, thng Tm ang ng say b‡ng n git mnh thc gic v Thu lay nh n dy v nng bt n sng choang. Tm tnh gic hi: " C chuyŒn chi ch?" Thu cho n ly rܮu thuc c ngm cht dm dng hoc, ung vo l cu cng ln hoi. Nng gt thng nh:

  _Em ng ngy ln qu, ch khng ng ܮc. Vy em ung ly rܮu thuc ny i. N s lm cho em ng m khng c ngy na.No nghe li ch, ung i, ch cng em nhiŠu. Thng Tm tܪng tht. T ra n ngy to qu lm cho b ny khng ng ܮc. N chng cn hi di dng, nc cn ly rܮu. Xong n nm xung nh ti‰p tc ng li. N m mng ܮc mt lc chng hn na gi ng h th Thu day sang m n. Lc ti khi ln giܩng Thu ch cho n mc ci qun x ln, cn nng ch mc ci slp.1 Tm cm thy ngܩi n nng ran. N ngh chc l do hi nng t ngܩi b Thu truyŠn sang. B Thu m n tht cht, i gc ln i n. Ri mt bn tay m du xoa nh ngc n, i ln ln xung ‰n bng ri bn tay y th†c vo trong qun, nm cu n bp nh nh. Ch my giy ng h sau l cu n cng ln mt cch rt mau chng. N nghe nh cu n bi‰n thnh mt hn than chy v khng hi‹u sao n nng ‰n th‰, li cng qu sc Bn tay ca Thu mt rܮi. N nghe d chu v ܮc bn tay y mn m, vut ve cu n. Mt lt Thu bo n ci ci qun x ln ra qung xung sn, cn Thu cng qung lun ci qun slp. Nng bt thng Tm day mt vŠ pha nng Thu hn ln mt ln mi ri ln xung ‰n ngc thng Tm. Nng bo n nm nga, on chm ln vut ve, mn trn pha bng dܧi ca n, ri ti con cu. Thu dng lܫi li‰m hai hn di, tay mn m pha trn. Mt lt nng li‰m khp con cu v dng li quy u, thng Tm nhy nhm ln.N cha bao gi ܮc n b "yu" theo ki‹u ny. Sܧng qu, qu! N nhn xung pha dܧi. i, mt b Thu ny p lm sao. Mi tc di ca b la xa mt bn vai, lܫi ca b th ra di tht di li‰m li‰m u cu ca n. Thng Tm cm thy hnh phc qu sc. N tܪng n thnh tin, bay bng trn chn tng my xanh. B‡ng Thu nh cu thng Tm, nng chm ln pha trn,bo n:

  _Ch mun em b ch. Hy lm theo li ch i ri ch thng nhiŠu. Tm ng ngc:

_Ch bo em lm g? Ch mun em b v ch h? ܮc, em bi‰t b v m. Thnh thong em c b v con T ch thng. Thu bc d†c th di. Nhng nng cng nm xung, hai chn dng ra.Thng Tm nhm dy, bp bp mt bn v ri ci xung b mnh tht l mnh nghe chn cht. Thu bt cܩi xoa xoa mi tc ngn ca n:

  _Em b g m mnh qu vy. Ch u c sa, em nt mnh th‰ my i na cng vy thi . N, b nh nh vy thi. Tm ngܮng ngp lm theo. Tay n bp bp, miŒng n b nh nhng. Mt lt Thu nm mt bn tay ca n a xung pha dܧi, ‹ ln m h.

  _Em bi‰t ci ny l ci g khng? Thng Tm suy ngh rt nhanh.Ba trܧc b ch ca n hi, n ni l chim, b bo khng phi; k‰ n ni l cua cng khng phi, ti khi n ni theo ci tn m gii bnh dn vn g†i l ci ln th b ch ca n mi chp nhn. Vy b ny chc cng g†i theo ci tn y. Ngh vy n
p:

  _D tha ch, ci y l ci ln. Thu cܩi ln hinh hch:

_Tܪng em li g†i n l chim, c, s, cua khng ng em dng ng ch qu. By gi em s n em c thy c cht nܧc ang rn rn ra khng? S vo ci khe gia y. Thng Tm vch lng, ly hai ngn tay vut vut theo ci khe tc l ni ti‰p gip ca hai mp ln. Qu n thy c cht nܧc nhn nhn. N c s mu ca con T m‡i ln n sp leo ln chi con T nn n bi‰t n b thܩng chy ra cht nܧc nhn nhn m‡i khi h† nng. "Nh vy l b ny nng lm ri y" . N nh thm! Thu d d‡ n: _By gi ch mun em chui ngܩi xung pha dܧi nh ch lm lc ny khi ch hn v li‰m con cu ca em . Ri em li‰m cho h‰t cht nܧc y i. Va ri ch li‰m cho em vy em cng phi bi‰t iŠu p l cho ch vui vui mt cht coi no. Thng Tm nghe c lš. N chui ngܩi xung pha bng ca Thu, p mt vo ci mu, hai tay n vch m lng rm rp, qun qun.

_Li‰m i ch thng. Thng Tm tun lŒnh. N th lܫi ra li‰m trn hai mp ln, ri ‰n ci khe. y l ln u n lm chuyŒn ny. N thy ci th nܧc nhn nhn ny chng c g gh gm c. N li‰m ci khe ܮc mt lt th Thu bo n:

_By gi em dng hai tay banh hai ci mp ln, hai ci mp pha ngoi . Ri cha, em thy g?

_D trong c hai ci mp nh.

_Li‰m n i, ri li‰m ci l‡. Em thy ci l‡ ch?

_D thy.

_, lm i. Th lܫi cho tht di coi no. Thng Tm lm theo li ch dn. Khi lܫi n li‰m ni ci l‡, nܧc nhn t trong tun ra. N vi li‰m h‰t v ch
Thu mun n li‰m sch cht nܧc kia m.

  _Ly tay banh ci l‡ ra. Ri cha. t ci lܫi em vo su tht l su ri ngoy ngoy ci lܫi pha trong y. Thng Tm li lm theo lŒnh. Lܫi n t vo su pha trong v ngoy ngoy. Thu rn ln sung sܧng. Lܫi thng nh k‹ ra cng nhm y ch. Th‰ l n h†c bi h†c v lng vŠ" cch b ln"m n chng d Thu cm thy khoi tr lm khi ngh ‰n s viŒc nng dy thng nh b. Cn ci v b mng c na. Thu th dn dp, rn ln mt chp ri a hai tay xung xoa xoa u thng Tm v bo n:

  _Ny gi em li‰m ci l‡ ri. Em ly lܫi r t ch‡ ci l‡ ln pha trn coi no.....Thu nhy dng ln khi lܫi thng Tm lܧt trn ci mng c.Nng tng ܮc b rt nhiŠu ln, nhng chng hi‹u v sao thng ti x‰ con nt ny li lm cho nng c cm gic mnh ‰n th‰.

_i cha m i, sܧng qu, con sܧng qu... Thu rn, cng lc cng ln. Tm bi‰t rng: "Ch Thu thch n li‰m   ch‡ ny" nn n cng tr ti nh ci lܫi tht nhanh. Mt   chp khng cn Thu ch dn, n t Ƕng ngm ci mng c b   nh nh. Thu rn ln to hn. Khoi lc lan i t ci m h lan   dn ln bng, lan khp t chi. Nng dng hai tay n nh u   thng Tm vo st mu ca nng. Чc sc nng mun ch st c ci m h vo mt n, nh vy mi . Tm bi‰t ch Thu sܧng lm nn n cng mt, b ci mng c vi tc Ƕ nhanh hn. By gi th nܧc nhn ca Thu chy ra lnh lng. V bn b ci mng c nn thng Tm u c th‹ li‰m cht nܧc y cho sch. B‡ng Thu r ln mt ti‰ng. Nng th dn dp ri cht kh ca nng tro ra ngoi: Thu va "ra". Nng lm ngܩi i mt lc, hai tay nng bung thng xung nŒm giܩng nhng hai i nng kp u thng Tm tht cht. Thng Tm b ngp th v hai ci i kp n cht qu. N vi ly tay y nh hai ci i no trn ca Thu ra, ngng u ln, th mt hi di. N thy ch Thu mt nhm nghiŠn, hai cnh mi php phng, miŒng hi h ra. Thng Tm s ch Thu ngt xu nn chm ln, nt nt ci miŒng ca Thu My pht sau, Thu m mt nhn n, m u n nt lܫi v cn mi n. Thu thŠu tho:

  _Em lm ch sܧng qu. Va ri em c bi‰t tt c nhng viŒc ch bo em lm, tng hp li g†i n l ci g khng?

  _D khng, th l em li‰m ch ch g?

_Khng phi. g†i l b ln, em bi‰t cha?

_A, th ra b ln l lm nh th‰ . Em c tܪng kh khn gh gm lm.

_Vy l em h†c xong bi h†c nhp mn ri. Mai kia c ai yu cu em b ln th c th‰ m lm. A, xem no, ch qun mt ci phn ca em. Nng a tay xung s cu ca thng Tm: vn cng nh . Nng mm cܩi ni thm: my ung mt ly rܮu c dm dng hoc ca tao l cho my ti s trong m nay. Phi, Thu bi‰t rt r. Ung th rܮu c dm dng hoc vo th ‰n ng gi cng cng cng ln mt ti‰ng ng h, hung chi y l mt thanh nin mi 21 tui. Thu cng bi‰t l mnh chi c. Nhng nng mun t thng Tm phi nn n ‹ cho n chi ‰n khi n xu xung. Nng mm cܩi bo thng Tm:

  _By gi ‰n lܮt em ܮc sܧng. Ch cho em leo ln ch cho ti khi em ra v em khng mun chi na th ch mi ng. Tm trong tnh trng cng cng lu qu ri. N mi phc v ch Thu, qun khuy rng n cng ang nng, m nng kch liŒt. ܮc lŒnh ca Thu, n leo ln t cu vo v nc tht mnh. Cu ca n ngp su vo trong m o. Ri c th‰ n nc lin hi. N mun x cho n "ra"nhanh nhanh ‹ hܪng s khoi lc v sau cn i ng ch,khuya qu ri. Nhng n cng nc, cu cng cng ln nh cng ngc khc ci. ‰n gn mt ti‰ng ng h th n mŒt qu, bung tay nm sp trn ngܩi ch Thu, th ho h‹n. Va lc y, Thu rܧn ngܩi ln. Nng li t khoi lc, li "ra". Nng cng th dc nh thng nh. Nhng ch mt lt l nng ly li phong Ƕ. Thu xoa xoa u thng Tm hi nho nh;

_Em khng mun na ? MŒt ri ? D qu vy. N‰u em khng mun na th rt ra i ng. Thng Tm cng mun ng lm. Nhng cu n nng qu, kh chu qu, cha ra ܮc lm sao ng. V b Thu ch d, n nh tܧng b khch, t i ca mt thng thanh nin u c cho php n u hng d dng nh vy,nhc qu. Ri n khi s ni tc cng nh Thu, chng cn e d g na h‰t:

  _Khng hi‹u v sao ti nay em lu ra qu. M†i khi em con b ca em lu lm l na gi h. Chc ti ci ln ca ch cht qu. Hay ti em b ln ca ch, nut
kh ca ch vo nhiŠu qu nn n lu ra? Thu cܩi r ln nh mt ngܩi in: "Thng nh ny kh qu. N‰u m nut kh ca n b s lm cho lu xut tinh th cc ng ua nhau xin b ln v, b ln tnh nhn, b ln b ch, b ln Mary s‰n...ch u c Ǯi cc b, cc c nn n i gn mun gy lܫi cc ng mi chu ci xung b v b mt cch min cܫng, ra ci iŠu kh s lm vy. Thu bi‰t cng c mt s t n ng t nguyŒn v t Ƕng lm ci cng tc b, li‰m. l nhng ng vo la tui trung nin, ngha l cha gi nhng cng khng cn l kp tr na. H† thuc thnh phn nnh n b rt k v h† rt ght cc ng o c gi. C iŠu l khi h† t Ƕng ci xung b, h† cng mong mun ܮc"p l", nhng h† khng dm m miŒng yu cu. Thu cng hi‹u rng nhiŠu b mun"p l"theo ngܩi ta thܩng ni c qua c li mi toi lng nhau. Nhng cc b mc c qu khng dm lm ci chuyŒn p l, d rng ch lm th"cho n bi‰t mi ǩi". Ring Thu thuc loi ph n "nhn h‰t m cng cho h‰t". Cn g na phi e d, hay e lŒ khi hai ngܩi trn trung nm trn giܩng v ng š cng nhau vui hܪng chuyŒn lm tnh. Thu ang ngh ngi lan man th thng Tm li leo ln ti‰p tc. N khng lm tht bo nh lc u na. N ngh c l lm chm chm, nc nh nh, va khe va khoi v bi‰t u n s"ra" nhanh hn l lm hng hc. Nhng n tnh sai. Khe th c khe hn lm hng hc nhng n c ra u? iŒu ny khng xong ri. Tc th thng Tm ǰi chi‰n thut mi. N va lm nhanh li va lm chm. Cu n nng v cng khc nhng ln n chi con T. N chng hi‹u ti sao hm nay dai qu sc nh vy v n qun lng i ci ly rܮu thuc m Thu a cho n ung cch y vi gi. Tm bt u th ph ph. M hi n ǰ ra nh tm. MŒt ri B‡ng Thu r ln nho nh. Nng li ra mt ln na. Nng t ܮc khoi lc cc i‹m ln ny nn mi r ln nh th‰. Nng nhm nghiŠn mt, m o nng co tht li v si‰t con cu lin hi, nn thng Tm on rng ch Thu ca n li " ra" . Tm nm sp trn ngܩi Thu. Nng m lng n vut vut t ci gy ‰n ci xng khu. N thy lm, hnh phc lm. Nhng n khng bi‰t phi chi ‰n bao lu na n mi ra. Thu nm lim dim mt mt lc lu. Khi cn khoi lc lng xung, nng y thng Tm qua mt bn v bo n:

_Em nm ngh mt lt i. Ch dy p my ci trng g pha sa cho em ung nghe Tm. Tm ung mt hi cn ly sa ht g. Thu a n ci khn tm bo lau mnh my cho kh m hi. V nng cho n nm ngh mt lc lu. Ri Thu ly khn lau khp con cu ca Tm. on nng khi s li‰m. Nng dng lܫi li‰m ci quy u. Ch‡ ny l ch‡ y‰u i‹m ca n ng nn m‡i ln lܫi ca Thu nh vo quy u th con cu li git git. K‰ Thu ngm tr†n cc tht gn vo miŒng. Nng va li‰m quy u,va b. Nng cho i mi c† st t trn xung dܧi ri li t dܧi ln. Trong khi y th tay nng bp bp hai hn ng†c hnh. Bn tay kia nng cho n i thm hi‹m xung phi dܧi, xung na. Khi ng hu mn, Thu th†c mt ngn tay vo. Thng Tm r ln v khoi lc. N cha hŠ c cm gic ny bao gi. qu, sܧng qu. Ch Thu qu l tay c nhiŠu kinh nghiŒm. Thu vn bp ci quy u, tay kia vn bp nh nh i trng di. Thng Tm sܧng m. Chc cn khuya con T ch thng hay con By ht vt mi lm ܮc cho n sܧng, khoi nh vy. n b vn minh v p qu c nhiŠu ti nghŒ hn n b thuc lp bnh dn. Tm ngh v nhn xt nh th‰. 639582*1N cho rng n may mn lm. Ch phi mt cng eo ui m vn ܮc chi, chi th dn, chi sut m, v chi n b thm tho p na ch. Nhng hiŒn thi vn Š m thng Tm phi gii quy‰t ngay l chi cch no cho n"ra", h n ra ri th t nhin n xu xung ngay. Ch Thu ang b, li‰m n, ngha l n ch viŒc nm ra m hܪng, vy m n c thc mc vŠ v cu c cng ln. VŠ phn Thu chng c ǥt cu hi g vŠ v ny. Nng bi‰t r l do s hiŒu nghiŒm ca cht dm dng hoc pha trn vi nhiŠu v thuc c n khc.Thng Tm s cn cng cng nh th‰ lu lm.Tha h cho nng hnh h. B mt lc kh lu, Thu leo ln ngܩi thng Tm. Nng p dng ngay k thut sng v sy. Bnh thܩng n‰u khng c ung dm dng hoc th ch cn nng sng sy nh th‰ Ƕ mi pht l anh hng no cng ri i. Nh thng Tm th ch Ƕ nm pht. K thut sng sy Thu h†c ܮc ca my mTu. My m ny th phi x‰p vo loi chuyn vin thܮng thng trong lnh vc cung ng khoi lc cho n ng. Thu cng h†c ܮc k thut s dng nhng bp tht nh trong m o. N‰u bi‰t s dng, m o c th‹ co tht li v si‰t con cu mt cch cht cha. Si‰t vo ri bung li ra, ri li si‰t vo. C th‰ vi ba ln l chng kœ m s x‰p gip quy hng. Thng Tm ang nc, b‡ng thy ch Thu sng ci mng, sng Šu Šu lm n sܧng qu. Nht l ci l‡ ca ch Thu qu kht khao th hiŒu qu ca nhng ci sng cng ln ‰n cao Ƕ. Ri n li cm gic nh ca n b mt g†ng km bng gn tht si‰t li, si‰t tht cht. Si‰t ri li nh ra, c nh th‰, Tm tܪng mnh ln tin. i cha m i, sao m sܧng qu, qu nh vy. Ci ch Thu ny gii hn b ch ‰n my bc, gii qu! Thu hi thng Tm:

  _Sao em khng nc i. Ch lm g mc ch, bn phn em l phi nc Šu Šu nghe cha. i ch c nm trn ngܩi ch th ‰n bao gi em mi "ra". Tm b ry, n cm thy t i ca thng con trai b thng tn. Sao n d hn ngܩi n b ny qu vy. V t i, thng Tm ht mt hi di, ri nhp nhp lin hi, nhp nh v bo. Ti‰ng nh†p nhp nghe r mn mt. Thng Tm tܪng tܮng con cu ca n l ci chy v m h ch Thu l ci ci, v n ang gi go trong m khuya. Thu li chun b ‹ xut kh mt ln na. Nng ngng sng sy ‹ n nhn khoi lc. Khi nng xut kh nng rn to ln mt ti‰ng ri ni lm nhm:

_ ch na i, i ng ngng. Ui, ui ch sܧng qu, em gii qu. Ch yu em qu. B‡ng thng Tm rng mnh mt ci mnh. Cu n ngc ngc trong m o,ri git git lin hi. K‰ l mt tia tinh kh bn ra vo tn trong su ca c th‹ ch Thu. Tinh kh bn ra mi dܩng nh bt tn. Tinh kh cng ra thng Tm cng thy sܧng. N th dc nh ngܩi ht hi, bung tay nm trn ngܩi ch Thu. N tܪng nh bao nhiu kh huy‰t trong ngܩi n theo dng vt n tun dm ngi dy th Thu m lng n ko nm xung, khng ‹ cho con cu ri khi m h. K‰ nng p dng k thut co tht bp tht trong m o ‹ vt cho h‰t, khng cn mt gi†t nh tinh kh no cn st li mi thi. Mt lc lu, Thu mi y thng Tm xung mt bn. Tm ti x‰ h miŒng, th nh ci l rn, ph ph. N mŒt mun ch‰t. My ti‰ng ng h ri by gi mi ra. T chi n r ri. B trn ny chc n phi dܫng sc lu lm. By gi m ch Thu bo n lm na, chc n s qu ly ‹ xin tha. Thu cng mŒt lm. Nng v thng nh vt ln vi nhau c l ‰n ba bn ti‰ng ng h l t. Nhng tia sng y‰u t l†t qua khe h ca khung ca s bo hiŒu tri sp rng ng. Thu mm cܩi mt mnh: "B trn ny ngy mai thng Tm lm g cn sc m i lm, chc n phi tm ngh. A, m n c th‹ chy trn lm ch chng chi. Ri con Lš Hoa s trch mnh ch k›". Tuy lo lng l thng Tm c th‹ khng ‰n cn phng ny na nhng Thu bt cn,nng ch bi‰t hܪng th. Hm n† nng ph tn mt thng nh 18 tui. Hm nay li lm tht mt tn 21tui,hn qu!C ti‰ng ng V n Long th di sܩn sܮt.T ngy v ng b i ‰n gi hn na thng.ng xung nܧc nh nhn b tr vŠ nhng b Long l i.B cng khng c mt ngoi tiŒm vi hng ngy.Khi b ti l ‹ xem xt s sch hoc ti‰p vi ngܩi m b hn trܧc. B giao cho c Su Vng,mt nhn vin tn cn thay b trng coi h‰t m†i viŒc.ng V n Long bi‰t b v ‰n nh b Thu,bn ca b, cao c c tn l Cu Long,ܩng Hai B Trng nhng ng khng mun ‰n ‹ gp b.Cn ‰n tiŒm vi ‹ gp b th mt mt qu.Nhn vin tiŒm vi s coi ng ra th g na.ng bi‰t chn v  ng bt lc nn b mi b nh ra i.ng tin chc trong na thng qua b cm sng ng,iŠu ng chng cn.ng tr thnh ngܩi bt lc vnh vin th lm sao ng c th‹ cm b i ng vi trai?B mi c ngoi 30 tui,xun tnh phi phi th ng n cm b i tm trai cng chng khc no cm mt a tr khng ܮc ko trong khi c hng chc h ko ܮc by la liŒt trong nh n. By gi s th‹ nh th‰ ny,n‰u b v ng tr vŠ m ri b cn i ng l ng nh ng vi trai hay vi bt k ai th ng cng ha vi b ng s lm ng. B‡ng ng Long ngh ‰n nhng v u thu.Khi bn ng nghiŒp ca ng trng thu nh h† dng em v,ch v hay c v ca h† na cho my tn quan n m,quan su c quyŠn th‰.N‰u b Long m chu hy sinh gip ng nh ki‹u cc b kia hy sinh gip cho chng th ǫ cho ng bi‰t my. Kh n‡i b chng bao gi ngi nghe ng ni ‰n 10 pht th lm sao ng c th‹ ni r cho b nhng chuyŒn nh th‰. ng V n Long li th di.Kh qu!ng mun t vn ch‰t i cho rnh n ǩi.Nhng ng cn b m v my   a em dܧi tnh nn ng
ch‰t khng nh.Suy tnh ‰n 2 ngy ng V n Long mi quy‰t nh gi cho b mt ci th.Thi th mnh xung nܧc ‹ b vŠ qun xuy‰n viŒc nh. Thng Tm ti x‰ v ch b‰p coi b hi lng ri a.Vng ch nh g m†c ui tm l vy.ng i t sng ‰n ti mi vŠ th nh ch c b l ch nh thi ch cn ai v y na. ng va vi‰t va ǡn o.Sau cng ng quy‰t nh:Ha s ‹ cho b hon ton t do,b mun giao du thn mt vi ai cng ܮc.T hm b nh i ‰n nay n‰u b c cp b,vui v vi ngܩi no ng cng b qua, min l b tr vŠ. ng cng khng qun p m rng n‰u b vŠ v bng lng thay ng i giao thiŒp vi my thng Ty c quyŠn th‰ th s giu to, ng c y d kiŒn nn mi vi‰t ra ‹ b ܮc r. Khi x‰p l th b vo phong b ng li th di.y l v n kiŒn u hng,ng bi‰t nh vy.B Long m tr vŠ th b s l b ch tht s,cn ng nht nht phi tun theo li b. B Long †c th ca ng rt k. ChiŠu b g†i iŒn thoi ‰n s ca Thu bo nng vŠ tiŒm vi ca b ‹ cng i n. Ngi n nh hng Kim Hoa,Thu †c bc th ca ng V n Long do Lš Hoa trao cho,nh c vn c nn tr vŠ hay khng? Thu †c,ngm ngh ri pht bi‹u:

_Theo tao th ‹ cho thng ch ch mt tun na ri hy vi‰t tr li My hn s tr vŠ,nhng khng ni r ba no.‹ cho thng ch va mng l my bng
lng tr vŠ, va ln rut v my khng ni r ngy vŠ. Lš Hoa c v phc ti c vn ca Thu:

  _My tnh nh vy ܮc lm,tao s lm theo li my. Nh vy l ch u hng,mnh vŠ tc oai,tc qui,di g i lun ‹ ch rܧc b con ging h† dܧi tnh ln chi‰m ci nh ung cng tao gy dng.M Thu n,ch ni ci v giao thiŒp vi Ty,my c š ki‰n g khng? Thu suy ngh giy lt ri v‡ trn:

Tao ngh ra ri.Thng ch khng ni thng ra y nhng tao bi‰t thng ch nh mܮn my lm ci mi ‹ nh my thng Ty c quyŠn th‰.V l thng ch khng ܮc quyŠn ghen na th th th b cho i n c cn c li. Lš Hoa ng š vi š ki‰n ca Thu.Nng bo Thu:

  _Ti mnh h†c trܩng m ra nhng tao cng hi ngn my thng Ty d xm. NhiŠu thng trng nh kh Ƕt,s thy m. Thu cܩi h ng hc,ni nh vo tai Lš Hoa,v nng s cc thc khch ngi bn k‰ bn nghe lm:

  _N to th c ca n cng to,chi cng sܧng ch sao. Lš Hoa nt nh:

_Thi i,my lc no cng ngh ‰n ci .Nhng tao nghe ni my thng Ty n cao to nh ܩi i nhng c ca n nh lm.V n ch lm hng hc ܮc vi pht l h m ngay,nh vy th chn pho. _Cha chc,v ci cn ty.Tao nghe con Thoa n ni c thng Ty chi dai lm,chi ‰n my ti‰ng cha ra. N‰u may m my gp mt thng nh th‰ th bi‰t my. Va ܮc ti‰ng l hy sinh cho s nghiŒp ca chng con,va ܮc hܪng khoi lc. Lš Hoa b‡ng sc nh ‰n ci v m Chn Tng sp ǥt.Cng l bo nng i mi chi my thng Ty ‹ lm p phe chuy‹n ngn lu. Lš Hoa lm bm:

  _Cng li Ty na.Sao m lm Ty thc dn th‰.

  _My ni g th‰?_Thu hi.

  _Tao nh li hm trܧc tn Chn Tng c ni vi tao mt p phe m chnh y‰u l pha d my thng Ty s Hi oi ‹ p phe chuy‹n ngn. Thu li cܩi nh nc n:

  _Vy l my c s chi Ty.Nhng p phe c xng ng ‹ cho ti mi l n chi khng?Hay li ch l p phe tp riu.Tao hi ng kh n ng bt p phe ca thng Tng.ng c tܪng ti Ty thc dn n ngu.C khi n li dng,lm my banh cng gy g†ng ri th n th cho ci p phe cm th tc lm,hc mu ra ܮc. Hoa gt g ra iŠu nng cng am hi‹u ch khng phi l mt nai t.Thu v‡ vai Lš Hoa ni nho nh:

_Cn thng Tm ti x‰.T hm y ‰n nay n trn biŒt t m lun.My c g†i vŠ nh bo ch b‰p nhn n li khng?

_C tao c bo con Su.Tao ch ni m m h h thi.Nhng thng nh mt dng lun.Tao nghi l ti my qu.Ti hm chc my hnh h n c m nn n s n trn l phi.My tham qu,phi n t t ch gp mi l ǧp ngu nghi‰n lm sao bŠn ܮc. Th‰ cn thng nh 18 ca my u?

  _Gia nh n gi n ln Lt h†c ri,chn qu.Ti nay c mc g khng?Kp th tao khng thi‰u,b i cng cha h‰t, nhng tao ch thch my tn d sai bo.Tao thch loi n ng chu ly v n b ch khng thch my thng t ra ta y thn cao thܧc rܫi lm chc ny chc n†.. Nghe ti y,Lš Hoa khng nhn ܮc cܩi.Nng cܩi r rܮi,ci gm u xung m cܩi.Vi ba thc khch bn bn cnh nhn thy Lš Hoa cܩi nh in th ngc nhin nhn nng.Thu vi g†i bi tnh tiŠn ri ko Hoa ra xe. Ra ‰n xe, Thu Š ngh:

_Tao c bi‰t hai thng trc tui mnh. Ti n mܧn chung mt ci apartment ܩng Calmette.C hai Šu Ƕc thn,khng p trai lm, nhng l loi n ng c h†c thc,rt nnh tao m‡i khi gp tao.Duy c iŠu ti n c d bo vi mnh trn giܩng hay khng li l chuyŒn khc v tao cha xi hai thng bao gi. My c mun bt ti n i nhy ri sau ty c ng bi‰n cho qua m nay khng? Lš Hoa gt u ng š.Thu li xe vŠ Cu Long ‹ g†i iŒn thoi hn kp v ‹ trang i‹m,thay qun o. Thnh v Tr†ng ‰n building Cu Long vo lc 9 gi ti.Hai kp ny thuc loi con nh kh gi,c i Ty h†c.HiŒn lm cho hng x ng con s. C hai Šu t chi ly v mc cho gia nh chi ra.i lm vŠ l c hai i vi o ‰n khuya,m no cng nh m no. Tr†ng ܮc ngܩi quen gii thiŒu vi Thu.Chng c dp nhy vi Thu ti mt party. Thy Thu p lng ly nhng c v kiu k nn chng hi ngi khng dm m miŒng tn tnh.Chng dt Thnh l bn chung nh v l ng nghiŒp ‰n gii thiŒu vi Thu,mc ch l ‹ Thnh d† dm ܩng i nܧc bܧc h  Gp ܩng c gi mn th Thnh rng lnh . ChuyŒn ny chng t Tr†ng thuc loi ngܩi tnh ton, bi‰t li dng ngܩi khc.Cn Thnh th tri ngܮc hn,chng thuc loi phi b, thng nh rut nga. Ngay t lc u gp Thu, Thnh cha mt v sc p ca Thu.Nhng chng cng hi e d v chng bi‰t n b p hay chng lm.Chng c d† hi vŠ Thu th ܮc gii n chi cho bi‰t nhiŠu chuyŒn vŠ Thu v h† bo "Thi tm qun ci mn i. Kh khn lm, hch lm!".N‰u nng bi‰t s iŒn thoi ca toa ri m nng cha g†i cho toa th c ngha l toa khng ܮc nng tuy‹n ch†n.Vy c rng
ch,ng c mon men li gn. Ti nay nghe iŒn thoi reo, Tr†ng bt iŒn thoi ln.Khi bi‰t l Thu Tr†ng hi d† dm:

_A, ngܩi p.Lu qu khng gp li.Thu nh hi ti hay gp Thnh? Chc l g†i n,ti lm sao c dim phc ܮc ngܩi p g†i,c phi vy khng? Ni xong Tr†ng cܩi rn.

_G†i c hai.Ba nay Thu c mt bn gi ‰n chi.Ti ny nh i Arc n Ciel.Xong sang bn Grande Monde n.Vy hai ngܩi c bng lng i h tng ti ny
khng? Tr†ng cܩi,ni nnh:

_ܮc h tng mt ngܩi p nht Si Gn nh Thu th lm sao m t chi ܮc.ChuyŒn ngn n m mt th.Th‰ nh my gi th b†n ny ti n y?

_Chn gi.Nh nghe.Thi ‹ lt gp s ni chuyŒn nhiŠu.Cp y. Thnh va t nh tm ra hi ai y.Tr†ng thut li u ui.Thnh reo ln:

_Vy l ti nay b†n mnh c mc ri.Khoi qu!Sao b‡ng dng b y li g†i ti mnh th‰ nh.Nghe ni b y c hng t kp p trai kia m.Vy l m nay ti mnh nhy ch‰t thi.Xong ri d d‡ mc khc,liŒu c ܮc khng? Tr†ng chŠ mi:

_My ng tܪng b.Ti n cn kp i h tng ‹ tr tiŠn dancing,tiŠn n ch d g d d‡ ti n.C ti n d d‡ mnh th c lš.Tao l nhn li ri chng l g†i li t chi, ch tht ra tao hi ngi con nh Thu.Ai cng bi‰t n thuc loi dm ng s mt nhng n thch thng no th thng ܮc hܪng.Gp a n khng thch m c xp li tn tnh,n qut ngay vo mt gia cng chng, xu h ‰n Ƕn th m trn,tao ngi lm. Thnh nghe Tr†ng khai xu vŠ Thu,chng cng hi cht d.Con nh gh lm ch va g.Nhng ngh cho cng hm nay cng l chuyŒn vui, mt t tiŠn th c s chi. Ngh vy chng thc gic Tr†ng sa son o qun.Chng d Tr†ng:

_N‰u my ngi chi th tao s lm u tu m nay,ba khc ti phin my.Mnh phi t ra anh hng ch.Cha nh trn no cun gi chy di ? N kh kh n mnh phi p dng chi‰n thut:" Ch n chi thi ri a n vŠ, pht tnh ˆng l khng thm tn tnh,d d‡ g c xem ti n phn ng ra sao? Tr†ng nghe Thnh thun chi h‰t ‰m nay th ng š ngay. Lš Hoa quan st hai kp ny mt cch kn o.Khng p trai,nhng cng tm tm. C hai Šu n mc chi chut,o qun Šu thuc loi ǡt tiŠn c. Tr†ng li xe, Thnh ngi b ng sau vi Lš Hoa,Thu ngi b ng trܧc,Thnh k‹ chuyŒn vui khi‰n Lš Hoa cܩi ln hinh hch. Thu c v nghim ngh nn Tr†ng ch m ch vo viŒc li xe. Khiu v trܩng Arc n Ciel hm nay tht ng khch.C l v l ngy cui tun.Thu nhy vi Tr†ng, Thnh nhy vi Lš Hoa.V h† ǰi o kp sau mt vi bi.Lš Hoa thuc loi d di thy hai anh ny c v lch s nn nng vui v lm.Nng ngh n‰u m nay mt trong hai ngܩi Š ngh vi nng th nng s cho,khng bi‰t š Thu ra sao? VŠ phn Thu th nng cng ni chuyŒn vui v nhng trong thm tm th khng thch hai anh chng ny.Thu bi‰t Tr†ng mun tn tnh nng nhng ngi ngng sao nn khng dm ng li.Cn Thnh th t ra ci m hn, nhng cng cha tn nng cu no.Thy c hai g khng g no s n n ro ri‰t nn t i ca Thu b thng tn i cht." vy th m nay th mnh vŠ ng vi con Hoa cn hn.B†n mi khng quœ ly th viŒc g ta cho".Thu ly quy‰t nh ngay khi cha ri v trܩng.Tuy nhin nng ni thm:tn Thnh c v ܮc hn tn Tr†ng.N‰u ngy no mnh kt kp m mun chi th s g†i Thnh.Cn tn Tr†ng n‰u Lš Hoa n ng th pht cho n.Nng cng thin vŠ Thnh hn khi thy c hai chu tiŠn nܧc v trܩng v tiŠn n Gran Monde Šu do Thnh tr.Tr†ng ngi tnh b khi Thnh mc bp. Thu rt ght nhng ng c mu ko mch nha nn cng cho Thnh thm i‹m.ˆn xong Tr†ng r vŠ nh ca hai chng ܩng Calmette nh ph n m ba ng cho vui nhng Thu gt i.Nng nhy mt cho Lš Hoa ri bt Thnh li xe a vŠ building Cu Long. Va vo phng Lš Hoa hi ngay:

_Sao my khng chu vŠ nh ti n nh ph,c vy ti n mi c c hi xin x mnh ch.Ti n khng cn tr nh thng Tm nhng tao ngh xi tm m nay
cng ܮc.Cn hn ch c hai a mnh m nhau ng. Thu nhn vai:

_My d di vi b†b chng qu u ܮc. Hn chi my cho tn Chn Tng lm x lng.Tao th hi khc.Tao kh kh n lm.Th l nh thng Tm th tao thch v
mnh tr†n quyŠn hnh h n v xem n nh mn chi.Cn l kp th phi quœ ly tao v tnh nguyŒn lm n lŒ d ch l n lŒ mt m. Bo g th lm
ny,c phi thc sut m cng phi thc ‹ phc v tao.

_Lm sao my bi‰t ܮc ti n khng quœ ly my. c dp no ‹ chng by t u.

_Th c ‹ .c mt u m s.N‰u ti n g†i v mi mnh i chi na,lc y mnh s tnh. Tao ngh hai a nn chay tnh m nay.Sng hm sau l ngy ch nht, Thu r Hoa i n sng tiŒm m cy nhn Dakao ri vŠ LaPagode ung c ph. ang ngi quy ܩng vo tch c ph, b‡ng Thu la ln:

_Anh Tm! Lu qu mi gp. Vo y. Ngܩi m Thu va g†i tn l mt g ‹ ru quai nn, cao ln, va t ngoi ܩng bܧc vo. Thu gii thiŒu:

_y l Lš Hoa, Bn em, cn y l anh Tm, dܮc s. Tm vo trc 34 hay 35 tui, n mc ki‹u th‹ thao. Va ngi xung chng ni nhanh:

_Anh va t Hu‰ vo y ܮc hai ngy. nh i tm em th li gp em y, may qu. Th‰ no, c em gi ca anh, do ny lm n ra sao.

_Cng bnh thܩng thi. Cn anh nh thuc ty ca anh Hu‰ c pht t khng? _d chu lm. Cn c bn em y...

_D, em tn l Hoa. Anh c g†i tn cho tiŒn.

_Ti nh ni c em h† ca ti c mt bn gi p qu. Lc ny khi mi bܧc vo y ti chong ngܩi v nhn thy sc p ca c, ca Hoa. Lš Hoa n mi v ܮc khen: _Chc anh ni chi cho vui vy thi ch Hoa m p ch‡ no. D sao cng cm n anh khen. Thu cܩi ln khanh khch: _ng anh h† ca tao c bng cp vŠ khoa nnh m y Hoa . M l nnh m th thiŒt bn Ty. Anh Tm i du h†c nhiŠu nm bn Ty, ly bng dܮc s b‹n. V Thu quay sang Tm bu mi: _Anh vn gi tt nnh tt c bn gi ca em. Cn em th anh chng thm nnh ly mt cu bao gi. Tm cܩi xa: _Em th p nht nܧc ri, c khen cng bng tha. V li anh khen v nnh em t lc em 16 tui, anh ngh chc em nhm tai v nhng li nnh b ca anh. Thu cܩi tt mt, li‰c Tm ri ni: _Bi‰t th‰ ngy xa em hnh anh tht k, cho anh ch‰t ln ch‰t xung ‹ by gi anh khng cn ܮc ngi y m nnh b n b. Tm cng nhn Thu mt cch tnh t. Chng vy tay g†i bi cho bnh m croissant v c ph. Thu hi: _Anh vo Si Gn chi bao lu? _Chc l lu. V anh d nh m thm mt dܮc phng na y. Cn nh thuc ngoi Hu‰ anh s giao cho mt ngܩi bn qun tr. N‰u tm ra a i‹m tt anh s
xc ti‰n ngay viŒc thu nh, ǥt hng cc hng bo ch‰. Khi no nh thuc khai trng anh s li y lun, thng thng ra Hu‰ mt ln ‹ tnh s sch m
thi. Thu reo ln: _Th‰ th hay qu nh. Anh v em s gp nhau thܩng hn v cn chuyŒn ly d ca anh dt khot cha? _Xong ri, by gi anh hon ton t do. , hm nay em v Hoa c hn h vi ai cha. N‰u khng c hn vi ai th anh xin mi c hai i chi hm nay. Em Thu vn building Cu Long y phi khng? _, em vn . Ti mnh i loanh quanh mua sm vi th ri i Th c v Bin Ha chi. Tm ti‰p theo: _Ti vŠ, thay qun o xong b†n mnh i n cm Ty nh hng Guillaume Tell ri i nhy. Thu cܩi tt, li‰c Tm: _‰n l h‰t mc ri ? Chng trnh ca anh phc h†a xem ra khng c on hu. Tm cng cܩi tnh vi Thu: _‹ em a Hoa vŠ nh sau anh em mnh bn viŒc nh sau. Thu ch Hoa ri ni vi Tm: _Hoa gin chng, ‰n chung vi em t na thng nay ri, cn a n vŠ u na. _Th‰ . vy sau khi v trܩng vŠ anh a Hoa v em vŠ nh anh, hay em mun vŠ building Cu Long ty š. Bin Ha vŠ. Tm a Thu v Hoa vŠ Cu Long, hn s gp li ‹ i n, i nhy. T sng ‰n gi Lš Hoa rt thc mc vŠ s thn mt, l li gia Tm v Thu. H† l anh em h† tht khng? by gi l lc nng phi hi cho r. Nghe Lš Hoa hi. Thu k‹ h‰t khng du di‰m: _nh l anh h† tao tht my. B con xa thi ch khng phi anh em ch bc hay anh ch em bn d. _Nhng theo tao nhn xt th gia my v nh c s giao du thn mt. Thu cܩi rn: _ng, my c c nhn xt y. Giao du thn mt y qu i ch li. Ny, ni cho bi‰t chnh nh l ngܩi ph trinh tao, lc tao mi 17 tui.
_Tri t! Ri gia nh my khng ai hay bi‰t g sao? Hai a lm sao qua mt m†i ngܩi? Thu k‹ li cho Hoa nghe: _Tht s th Thu cng chng r gia nng v Tm c lin hŒ huy‰t thng ra sao. Nghe ni l b con xa lc xa l. S d Tm v nng gp g nhau thܩng xuyn l v hai nh st vch vi nhau. Tm ܮc ba m Thu giao ph viŒc km h†c cho nng. Cho nn chng ai nghi ng hay ‹ š s qun qušt gia nng v Tm. Thu yu Tm t lc nng mi 15 tui. Mi tnh u nhng lc ngi nghe Tm ging bi trong phng h†c ca nng, Thu thܩng c š ng chm vo Tm. Nhng lc nh th‰ nng cm thy nh c mt lung iŒn chyvo ngܩi nng khi‰n nng lng lng. Nhng lc bi‰t r nh khng c ai ngoi nng v Tm ngi h†c trong phng th Thu ti‰n xa hn. Nng ko gh‰ ngi st vo Tm, c š th vo m Tm. Ri nng gi v hi mŒt, ng u da vo vai Tm. Nhng lc y nng mun Tm m nng v hn nng nhng Tm chng lm g h‰t. Nng t hi sao anh Tm chng ‹ š g ‰n mnh c. Nng †c rt nhiŠu ti‹u thuy‰t lng mn nn nhim nng. Nhng mi tnh u trong ti‹u thuy‰t nh hܪng rt nhiŠu ‰n s m mng ca nng. C khi nng tܪng tܮng rng Tm v nng yu nhau tha thi‰t, ang lm tnh vi nhau. Ngi da vai, th vo c v mt khng thy c hiŒu qu nn Thu ngh phi ǰi chi‰n thut, nng ngh phi to bo mi mong li cun ܮc s ch š ca Tm. Tuy nhin nng chng bi‰t phi lm cch no. C nh th‰, cho ‰n nm nng va trn 17 tui. By gi nng bi‰t nng phi lm g ‹ chinh phc Tm:
l ci thn hnh ny n y nhng ܩng cong khiu ngi vi nhng ni i, khe sui hp dn m to ha cho nng. M‡i khi ng trܧc tm gng ln treo trong phng ring, nng thܩng ly tay vut ve, xoa nn khp ngܩi trong khi mt nng chm ch nhn vo gng. Nng nng i nh hoa ln bp nh nh , ly my ngn tay se se u v. ng tc ny lm nng ro rc. Khi nng a tay xung vut ve ci mu vi m lng va lng phng th s ro rc cng tng. T nhin nng ny ra š ngh bp bp ci mu.Nng bp bp mt lt th mt nng nng bng ln, mt khoi cm rt l chy rn rt khp ngܩi nng. Bp mu nh vy chng vi ba ln, nng li ny ra sng ki‰n mi: cho mt ngn tay vo ci khe h gia hai mp mum mp ca ci mu. Di Ƕng ngn tay t t xung khe h. Nng lm nh   vy trong khi mt nhn vo tm gng. Ci mu ca nng trng phau. Nng ly my ngn tay banh hai mp ra. Pha trong l mt mu hng hng. Nng c† my ngn tay   vo mnh hn, nhanh hn. Hi th nng tr nn dn dp, ngܩi nng nng ran. Cng c† ngn tay nhanh chng no cng c cm gic mi l hn chng ny. By gi   nng mi bi‰t s ng chm vo ci ch‡ kn o ny n em li s khoi lc m   nng cha tng n‰m mi. Sau ln u tin, nng c thi quen m‡i ti khi tm xong vo ng trܧc tm gng l xoa nn khp ngܩi ri a tay xung pha dܧi   ci mu bp, cho ngn tay vo c† st gia ci khe h ‹ tm cm gic l. Nng bi‰t l s th dm, danh t m sch v ni vŠ tnh dc do ti bn a cho nng †c, vn thܩng Š cp. Mt hm ti bn a cho nng tp truyŒn dm m c c ln   lt truyŠn tay nhau. Nng †c say m. Ta Š ca tp truyŒn quay roneo y l "By m khoi lc". TruyŒn thut li tun tr ng mt ca mt i v chng mi cܧi. Nm trn giܩng †c tp truyŒn ny, Thu tܪng tܮng nng l c du v
Tm l ch r. Nhng on t cnh ch r th†c cu vo m o nhp lin hi khi‰n cho c du sܧng qu ny hn ngܩi ln, l nhng on Thu †c say m nht. Va lc y, Thu va †c va th dm. My on t cnh b li‰m cn hp dn hn na. †c nhng on ny Thu tܪng tܮng Tm ang ci xung b nng. V Thu c† ngn tay vo c khe h ca m h cng lc cng nhanh cho ‰n khi nng t ܮc nh cao ca khoi lc. Dm thy trong m h tro ra ܧt m tm khn tri giܩng. Nng cm thy sܧng m‡i khi th dm nhng nng bi‰t mun t ܮc s khoi lc tht s th phi c n ng, tc l c con cu bng gn, bng tht t vo m h. Ngoi ra th dm bng cch no i na th cng ch l s tܪng tܮng m thi, cn km xa thc t‰. V ngh ‰n thc t‰, Thu li ngh ‰n Tm. Nng tc ng anh h† ny lm: B con xa lc xa l, sng n bc bn cha ti ni m nh c lm nh l anh rut ca mnh, khng dm m, khng dm hn mnh bao gi. Tm hn mnh nm tui, chc l c lm tnh vi n b ri, vy nh tha bi‰t mnh yu nh, mun dng hi‰n cho nh, vy m nh c lm ng, gi m sa ma. †c i †c li mi nhng on t cnh n i trong tp truyŒn "By m khoi lc", th dm mi cng nhm.
Nng quy‰t phi d ng anh h† vo trng. Thu ngh th ‹ cho Tm nhn thy ci thn hnh ny n, ci ngc cng trn, ci mu m†c lng lng phng xem phn
ng ca nh ra sao. Thu ngh ra mt k‰. Nng hn Tm qua gp nng vo mt ngy ch nht m nng bi‰t chc c gia nh s ra Vng Tu chi ‰n sng hm sau mi vŠ. Nng cng gi v sp x‰p qun o tm ‹ i cng, nhng sng sm ch nht khi m†i ngܩi sn sng ‹ ln ܩng th nng ni nng au bng qu chc phi li nh. i c nh i ri nng mi sang g†i Tm. Chng ܮc Thu cho bi‰t c nh i Vng Tu qua ‰n sng hm sau sau mi vŠ v Thu nghim chnh bo Tm phi ng y mt m nay ko nng s ma, hoc c k gian ln vo nh th nng lm sao i ph. Tm hi: _V sao c nh i chi m em khng i? _Em nh i ri y ch. Nhng lc ny em au bng qu, au qun qui, nn nh phi nh. Nng bo Tm xung dܧi b‰p ph vi nng nu vi mn ‹ hai anh em cng n. Mt lt sau Thu ku ln: "Tri nng qu" v nng vo phng tm ci ra xi nܧc o o. Phng tm nm ngay bn cnh nh b‰p cch nh trn mt ci sn nh. Ci bn ‹ thi tht, lm n k st sn. ng y nhn xo qua l ca phng tm, ch cch my bܧc. Tm ci o s mi, ch cn mc ci o thun, ang ng xt thc n. Thu va tm va ni chuyŒn vi Tm. B‡ng Thu ni v†ng ra: _Anh Tm i! Lc ny em qun ly ci khn tm vo ‹ lau, vy anh ly em vo y cho em, c ܮc khng? Chng bܧc xung sn, ly ci khn tm treo trn si dy. Khi chng bܧc li trܧc ca phng tm nh bo Thu h ca ra cho chng a khn vo, bt ng ca phng tm m toang, Thu ng ngay sau ca, trn trung, nܧc cn †ng trn ngܩi. Tm chong vng trܧc thn hnh ny n ton vn, trng hng ca Thu. Mu ca nng m†c lng en ln phn, ci bng phng, i v cng ln nh hai tri bܪi nh. Nng ang vut ngc bng c hai tay. Rt t nhin, Thu bo Tm: _Anh a khn cho em. Tm mt ci mt qu. Anh c mun tm trܧc khi n khng? Tm . C em h† chng ng , tay vi cm ci khn trng nh mt pho tܮng vŒ n. Nng p qu, sc p ca nng, ca tm thn nng lm Tm ng lng ngܩi qun c viŒc bo nng hy ng ca phng tm li. Thu ng lau ngܩi, vn ‹ ca m, va lau va nhn thng vo mt Tm, v thch . Tm nut nܧc mi‰ng. Chng bo Thu: _Sao em li e ca nh tm m toang ra trong khi cha mc . ng ca li i Thu. Thu cܩi gi†ng ma mai, ch‰ giu: _Anh nhn thy h‰t ri, viŒc g em cn phi ng ca li na. B anh xu h ? Anh l sinh vin trܩng y dܮc, cng l mt h†a s ti t th em ngh anh chng c g ‹ m mc c khi nhn thy mt c gi hon ton kha thn. Tm ni nho nh: _Sao ba nay em to bo qu vy. Mnh l b con, anh em, nhng anh l trai em l gi, em ‹ cho anh nhn thy em nh vy c th‹ hi cho em . _Hi ch‡ no? Thu va hi va ly ci o nt v mc vo. Nng qun hn chuyŒn ng ca phng tm. _, khi mt ngܩi n ng nhn thy mt c gi p ci trung, ng trܧc mt anh ta th anh ta c th‹ c gi xung lm by lm. Thu cܩi khc khch, nng ly o mc vo trong khi nng vn ‹ cho h b nng trng tri: _Em bi‰t r l anh chng bao gi dm lm viŒc cho nn em mi m ca phng tm ra. Tm quay lng li ti‰n vŠ pha b‰p, chng ch h ln mt ti‰ng. Chng u c l mt thi‰u nin na m khng bi‰t c em h† c š lm nh vy ‹ tru tc chng. Tm bi‰t t gn hai nm nay, c em h† kim h†c tr ca chng yu chng. Th cn g na, c ta c gi v ng chm ngܩi ri li ng u vo vai chng, mt nhn vo mt chng ǡm ui. Ch cn c nܧc Thu cha t tnh vi chng bng li ni m
thi. Thu mc xong qun o. Nng i vŠ pha b‰p hi Tm cc mn n chn cha. Gi†ng nng rt t nhin, lm nh chuyŒn va qua khng hŠ xy ra. Trong ba n nng hi Tm vŠ nhng c ngܩi mu ng cho chng v kha thn. Tm ging gii: _Lc cn i h†c bn thi gian trܩng m thut, anh v cc bn anh lm quen ܮc vi my c ngܩi mu ca trܩng. Khi b†n anh khng cn h†c trܩng m thut na th b†n ny ti‰p tc lin lc vi my c ‹ h† ‰n xܪng v ca anh hoc bn anh lm mu. _H† l ngܩi mu chuyn nghiŒp, chc chn h† khng ngܮng cht no khi kha thn ng trܧc mt n ng. Cn em, em khng l ngܩi mu, vy ch anh lc ny em kha thn ng trܧc mt anh, em c mc c khng? Tm nhn c em h† d hi. Chng bi‰t Thu c tnh tinh nghch. Chng nhn vai: _No ai bi‰t ܮc em. Nhng anh hi tht v sao em lm nh th‰? _Anh khng bi‰t ? Gin d l em mun cho anh nhn thy thn th‹ em, ‹ anh bi‰t rng em ln, l mt c gi vo la tui c th‹ ly chng ܮc ri, ch khng cn l con nt na. _Vy sao. Ri anh phi lm g? Thu trng mt nhn Tm: _Lm g th anh phi bi‰t ly. Anh c gi v hoi. Gia anh v em, tuy hai gia nh l b con, nhng theo ba em ni th b con xa, lc xa l. iŠu chc anh cng bi‰t r hn em. Chng mnh khng th‹ lm m cܧi nhng n‰u yu nhau cng chng c ti g. Vy sao anh c trnh n, khng c c ch u y‰m no vi em h‰t. _Anh u c bi‰t š em mun th‰. Ti em khng t tnh vi anh th lm sao anh †c ܮc š ngh ca em. _Em khng thuc loi lng mn. Em khng m mng cho nn em hng t tnh bng li ni. Nhng c ch, hnh Ƕng ca em ‹ cho anh bi‰t l em yu anh. Anh †c ܮc š ngh ca em t trong nh mt ca em m anh Tm. Tm nm tay Thu, gt u: _Anh bi‰t em yu anh qua nhng ci nhn tha thi‰t, qua s ng chm, nhng ch v ngh ‰n s lin hŒ b con m anh phi tng l thi. Gi†ng chng tha thi‰t: _Anh cng yu em ch c phi khng u. Ngi dy em h†c hai nm nay lm sao anh khng th‹ khng yu em? Thu nhn thng vo mt Tm: _Em nghi ng iŠu anh mi ni ra lm. Anh c th‹ chng minh ܮc khng? Tm khng p, chng m Thu vo lng, ǥt mi trn mi nng. N hn u tin khi‰n Thu ngy ngt. Khi chng bung nng ra, nng nhn Tm ǡm ui, ri nng m u Tm ko xung. N hn th hai ko di hn. Thu ngi da vo Tm, v mt hn hoan. Mt lt sau nng bo:
_Hai a mnh d†n dp bn n xong ri ln lu anh ch em lm bi nghe. Ngi nghe Tm ging bi ton m Thu ‹ tm tr tri tn u u. B‡ng Thu ku ln mt ti‰ng ln: "i cha, au qu! " Xong nng m bng. _Sao vy em? Tm ht hong hi. _Chng au bng ca em n li ti pht ri. Hi khuya em au qu l au, cho nn sng nay em phi nh . i, i, li au tr li ri. Nguy qu. Tm cha kp lm g th Thu li nm trn giܩng. Nng ln ln, ku tri khi‰n Tm hong s. Chng lnh qušnh chng bi‰t phi lm g ‹ gip nng bt au. Thu m bng rn ln mt chp, ri li‰c Tm bo: _Anh i tm chai du gi em li y. Tm chy xung lu, tm ܮc chai du em ln th thy Thu ci phng o ng v ci nt v. Thu va rn va yu cu: _Anh i, em au qu, chc ch‰t mt. C du ri h! Vy anh hy xoa xoa khp bng em i. Tm lm theo li Thu. _Anh xoa mnh vo. Ki‹u ngܩi ta lm mt xa vy . Ui cha, au qu. Tm bt u dng c hai tay xoa mnh sau khi bi du. Mt lt Thu li rn: _Nguy ri, by gi cn au n nhch xung dܧi na, ngay bng dܧi ca em. Anh gip em ܮc khng? Tm lo lng: _Anh phi lm sao by gi? Hay anh a em i bc s, m ch nht cc phng mch Šu ng ca. _Khng cn i bc s. Anh hy tut qun ng v ci qun lt ca em ra i. Tm ngn ngi, nhng thy Thu c v au qu, nng nhn nh trng rt thm hi th khng n t chi. Chng vi tut ci qun v ci s lp ca nng ra. _By gi th anh dng c hai tay ch st bng dܧi ca em i. ng c thoa du. Tm lm theo. Chng lo lng cho Thu tht s. Chng ang xoa xoa ni ch‡ ti‰p gip ca lng mu v bng dܧi th Thu cm tay chng ‹ ngay trn ci mu. Tm nhn Thu. Nng nhm nghiŠn hai mt nn chng chng †c ܮc š ngh ca nng. Thy Thu khng ni nng g nn Tm c ‹ yn bn tay nm trn m lng ln phn. Chng ni thm: mu ca con b n p lm sao. Lng mi m†c cha ܮc di lm nn rt mn mng. Da tht ni y hng hng. V lng mi ln phn nn mu trng ca hai ci mp m h l ra . Ci mu no trn, ny n. Ci khe h gia hai mp kht rt. Thu li rn r ln: _Anh ‹ tay nm yn ? Khng xoa bp cho em bt au ? By gi n chy xung ch‡ ri khng cn bng na. N‰u anh thy ngi th thi anh ra gh‰ ngi i, ‹ em t xoa ly vy. i cha au, au qu. Tm ht hong vi di Ƕng bn tay tht nh. Thu th ra: _, anh lm vy i, em cm n anh. Lm nhanh mt cht na i. Xoa vng quanh. Tm li riu ru lm theo, c kh gi khng. au g m nh ngay ch‡ nhܮc th‰ ny. Tay xoa xoa ci mu, Tm khi s thy hi nng truyŠn sang tay mnh.
Chng hng tnh ln ri. Con cu ngc ngc ci u trong qun. Chng c gng kŠm li nhng ch trong my pht ngn ngi, cu chng cng ln nhanh chng. Gi th n nh mt khc ci. Chng ng , chng cn che du g con cu nng. Chng dng st giܩng Thu. y l mt ci giܩng l xo ki‹u Hng Kng, hi cao, nhng ci y qun ca chng nm ngay trn tm nŒm. Thu m mt. Nng li‰c nhn thy s cng cng ca Tm. Nng quy‰t nh rt nhanh: _Hm nay s l ngy dt i‹m. Kh c c hi khc. Mc kŒ s th‹ ri s ra sao. Hai a dt nhau sang Php ri lm m cܧi bn y c sao u. Tm h† Trn, mnh h† ng c dy m r m g vi nhau m s? Thu nng qu ri. Khng cn cch no tr vŠ i‹m xut pht ܮc na. Nܧc nhn t trong m o chy ra. Nng cm thy khoi lc gn kŠ. V chng nng cng thy cu ca Tm cng cng ln, ngha l anh chng cng nng lm ri. Vy cn Ǯi g na. V nܧc nhn chy ra nhiŠu nn Tm thy bn tay rn rn. Mi nng nng ta nh. Tm ht ht mi. Chng thy n thm, mt mi thm ǥc biŒt ca con gi. Thu mun bo Tm ci xung hn mu nhng nng ngi chng bi‰t ni nh th‰ no. Sau cng nng bo Tm:By gi em thy ton thn lnh rung anh . i, lnh qu, m vn au ngay ch‡ y na. Vy anh ci qun o leo ln p cho ngܩi em nng ln, ܮc khng anh Tm? Tm git mnh hi hong. By gi m ci qun o ra m nm m nng nh li yu cu th con cu nng ca chng du vo u? Thu n bi‰t mnh nng th nguy to. _Nhanh ln anh, em lnh qu ri y n. Tm khng th‹ chn ch hn na. Chng vi ci qun o, ch mc ci qun lt nh va ‹ che con cu. Nhng by gi th n cng chng che y ܮc g na. Ci s lp cng ln pha trܧc. Thu li‰c nhn h b ca Tm. Con cu nh mun ch†c thng ci qun lt. Lng en l ra ch‡ bng dܧi ca chng. Ch nhn thy my si lng ca Tm m Thu nng ln d di. Nng vn tha hܪng ci dng mu dm di truyŠn ca cha ln m. i lng my rm en ca n t co iŠu . Tm leo ln giܩng. Ci giܩng l xo nhn nhy. _m em i anh. m cht vo. i em cm thy lnh qu, lnh run ngܩi y n. Thu nm nghing, nng ra du ‹ Tm cng nm nghing nh nng. Hai ngܩi m nhau. Thu gc i nng ln i Tm. Con cu ca Tm by gi dng ng nh ct c. u n c† c† vo m h ca Thu, nhng n vn cn cch mt lp vi. Thu nm tay Tm ‹ vo ci mu. Nng ni kh: _Xoa xoa ch‡ ny ca em i. N vn cn au . Tm va xoa va ngh ngi: _Con nh ny liŠu qu. Ci qun o trܧc mt trai liŠu, by gi n li bt mnh m v xoa xoa ci mu. iŒu ny mnh kh trn thot. LiŒu mnh c dm ph trinh n hay khng y? Con gi g m li tn cng trai ti tp nh th‰ ny. Chc trn ǩi ny c con nh ny l mt._m em i anh. m cht vo.. Ct i tm tru. Chng cn ang ngh lan man th Thu m chng hn ln mi rt lu. Lc bung chng ra nng ni: _Em tht s hng lm ri. Em thm ܮc anh hn khp ngܩi. ChiŠu em i anh. Nng nhn chng bng mt cp mt van ln, ni n. Tm cng hng tnh nn chng ci xung lm theo li Thu. Khi u l ci c trng ngn nh c thin nga. Ri ‰n ci ngc. Chng bp nh mt bn v, bn kia chng va bp va ngm u nm v. C ti‰ng th di ca Thu ri hi th gp rt hn. Tm b c hai bn v. u nm v nh c thoa son, cng cng ln sau khi ܮc Tm ngm v b. Chng mun ngng li khng ti‰n xung na nn b hai nm v mi. Mt lt Thu kh ni:
_Anh hn em pha dܧi na ch. _Ch‡ no? Tm ngng b ngܧc ln hi. _Ngay ci ch‡ m lc ny em nh anh xoa . Tm ngh rt nhanh:"Ch‰t cha. Con nh ny qu qut lm. Cn l gi trinh m n bi‰t ci v b ln ri! Ai dy n vy kia?" Tuy ngh vy nhng chng vn c chiŠu Thu. nh bng sau khi b, chng s tra cho bi‰t ai dy n. Tm hn ci rn trܧc khi ti‰n xung dܧi. Chng th†c u lܫi vo l‡ rn ngoy ngoy. Thu ny ngܩi ln v nng cm nh c mt lung iŒn chy t ci rn xung dܧi ‰n m h. Bn tay ca Tm xoa nh ci mu ln phn lng t. Chng ci xung khi s li‰m tht nh trn hai ci mp ln. Khi li‰m xong ba vng, chng mi khi s cn nh tng khong tht c lng mŠm. Cn tht nh ri ko ra mt cht. C ti‰ng rn ca Thu. Cn gip vng, chng li quay li ni xut pht. Thu va rn nh nh va ht h. Nng ni thm: _Anh Tm cng yu mnh tht y ch. Khng yu sao li cn ln mnh nh th‰ ny. Nng vi tay xung, xoa xoa m tc hi qun ca Tm. Sau khi li‰m v cn hai ci mp ngoi, Tm vch ci khe ra. Chng khen thm:" nh son, ln gi trinh c khc". Tm ci xung lܧt ulܫi trn hai mp nh. Thu ny ngܩi ln, ny ny liŠn my ci. Mi Tm ngm hai ci mp nh hng, trong khi ci lܫi khng ngng li‰m. Thot u li‰m chm, sau nhanh dn. Thu cm thy sܧng qu. Ln u tin trong ǩi nng ܮc mt ngܩi n ng b li‰m. †c my tp truyŒn ny cng c thy cc tc gi m t nhng pha b ln, nng vn ܧc ao l ngܩi trong cuc, ܮc
hܪng s khoi lc m tc gi m t trong quy‹n dm th, th gi y nng ang ܮc b tht s. Cn g sung sܧng hn. B‡ng Thu git ny ngܩi ln. u lܫi ca Tm ngoy ngoy ni ca mnh ca nng. Ci lܫi ngoy lc chm lc nhanh. Dܩng nh n ang tm ܩng len li vo pha trong Ƕng o. Ca Ƕng qu cht, qu khch, lܫi phi len lch mi mi vo ܮc bn trong. N ngoy ngoy hai bn vch khi‰n dm thy ca Thu a ra. Nng khng ngt ny ngܩi ln, hai chn nng hi cong ln. MiŒng Thu rn r, hi th ca nng t qung gn nh ngܩi ht hi. Nng lp bp: _Anh i em sܧng qu. Anh ng ngng nghe anh. Ci lܫi by gi nm g†n trong m o. N cng quy, nܧc nhn cng tro ra lnh lng. Thu rn to hn v thŠu tho my ti‰ng:"em sܧng qu, em sܧng". Thu m cht u ngܩi tnh n nh vo m h. nng xon tc Tm m‡i khi ci lܫi quy mnh hn. Mt chp Tm rt lܫi ra. Chng ngܧc u ln, ht vo mt hi di. T ny gi chng gn nh ngp th v mi chng n st vo m h, ri hai tay ca Thu cn n u chng vo st hn na. Thu thy Tm ngng th la ln nho nh: _Sao anh ngng vy. Em ang sܧng m. ChiŠu em na i. Chng ngoan, ti nay em bao anh i n nh hng. Tm ph cܩi: _Em nh d d‡ anh y ? Cho anh th mt cht ch. Hai tay Tm banh hai mp nh ra. chng i tm ci mng c. N nm , nh t xu, mc d lc y n cng cng ln ri. Mu t li khi‰n ci mng c nh ci mng g. "Chc l con nh nng gh gm lm ri. C xem mu ti ca ci mng c th bi‰t ngay". Tm ni ‹ cho mt mnh chng nghe. Chng kh chm u lܫi vo ci mng c. Thu git ny ngܩi ln nh b iŒn git. T lc Tm khi s b, li‰m ‰n gi nng tri qua mt na gi ng hngy ngt trong s sܧng khoi. Nng ngh nh vy l sܧng lm ri. Bt ng by gi lܫi ca Tm mi li‰m ‰n ch‡ nhy cm nht trong c th‹ ngܩi con gi. u lܫi cng nh nh chng no vo ci mng c th khoi lc cng nhiŠu chng ny. Thu rn to ln, nng qun qui, u lc l, day qua bn tri ri li day qua bn phi, chn nng co ln, hai i kp u Tm nh mt g†ng kŠm.

_i, ba m i con sܧng qu, sܧng qu. Anh lm g m em sܧng qu vy anh Tm. Anh ng ri ch‡ nghe anh. Anh b na i. Tm ngm ci mng c nt nt, trong khi lܫi vn li‰m. Chng t nh: "Con nh ny mi 17 tui m nng ln sm qu. i c anh h† n l mnh phi b n. , th anh b y, b cho r ri tay chn em, cho em ngt i lun". Chng 10 pht sau, trong khi Tm ang tn tnh b v li‰m ci mng c th Thu r ln mt ti‰ng, nng rng mnh mt ci ri t trong m o a ra mt cht nܧc sŠn sŒt. Thu "ra". Nng ngt lm i trong khoi lc. Nng khng cn bi‰t tri t l g na. Mt lt sau Thu m mt ra nhn xung. Tm b v tr, chng ngi dy. Thu nhn chng, y v bi‰t n, tru m‰n. Nng ni kh: _Cm n anh chu chung em. Nng nhn xung h b ca Tm. Chng vn cn mc ci s lp. Thu nhn chng: _Sao anh khng ci ci qun lt ra, cn mc n lm g cho vܧng bn. v li em cng mun xem ci ca anh n ra sao. Em ch thy cu ca nhng a nh, cn ca ngܩi ln th em cha hŠ thy. Tm lܫng l mt cht ri tut qun, qung xung t. Thu nhn lom lom:"Trng n to v di, li cng na. Khc xa cu ca tr con". Nng t nh thm:"t vo ci l‡ mnh chc l au lm. Nghe ni ln u tin ngܩi con gi no cng b chy mu v mn trinh b rch. ng s, nhng n‰u mnh khng cho anh y, khng dng hi‰n cho anh y ngy hm nay th ‰n bao gi mi c dp" . Sau khi xc nh lp trܩng, Thu khng e ngi g na c. Nng ngi dy a tay nm con cu. Nng ni: _N cng qu, m to na. u anh ngi xch li y cho em lm quen vi n mt cht. Thu mn m, vut ve t trn xung dܧi hai hn di. Nng ni a: _Nghe ni n ng no b bp di cng au tri ch‰t. Em vn ch c dp ‹ nm ܮc hai hn di ca anh. Hm nay em toi nguyŒn ri. Vy by gi em bp tht mnh nghe anh. Tm vi nm ly bn tay ca nng, miŒng la oai oi: _i, em m lm vy th anh s i vŠ ngay. V s khng bao gi gp li em na. B em mun gi‰t anh y ? Thu cܩi sng sc:_Anh nht th‰. Em ch mi d†a s s m anh cung ln ri. By gi em mun nng n, ve vut n v...v... hn n nh anh hn ci ca em vy. Anh bng lng khng? Tm cܩi sung sܧng, chng gt u: _‹ anh ch dy cho em. Chng ging gii cho Thu bi‰t khi ngܩi n b mun b cu phi lm th‰ no cho ngܩi n ng sܧng, v ngn chn tinh kh li khi ngܩi n ng sp ra. Thu ghi nhn tng li ch gio, ging y nh nng nghe ging mt bi ton. Mt lt nng thc hnh ngay. Nng va b va d xt phn ng ca Tm. Ri ti khi Tm sp ra, nng cng bi‰t, nn ngng li ngay ng thi nng nm cht pha dܧi, st vi hai hn di ‹ cho tinh kh ng bn ra. Tm khen: _Em mi h†c bi h†c nhp mn m thc hnh ng sch v. Gii qu. Thu vnh mt ln: _Ch b anh tܪng em ngu lm sao? , em †c my truyŒn dm ca Php thy ni lm ki‹u 69 sܧng lm, anh c bi‰t ki‹u y khng? Bi‰t. Hai ngܩi xoay ngܮc u ri b b ng, ng b b. _Vy mnh lm ki‹u i anh. Tm qut mt ngn tay vo m Thu: _Em qu lm y nh. Nhng xong ci tr 69 l mnh vn ht nghe. Thu nhn Tm v b mt: _ChuyŒn cn ty. Va ngm cu ca Tm, Thu va tn hܪng s khoi lc do lܫi ca chng li‰c vo mng c. M‡i khi sܧng qu nng phi nh cu ca Tm ra ‹ rn cho n . Ch mܩi lm pht sau nng li rng mnh, li tun cht kh ra v t ܮc khoi lc mt cch nhanh chng. Nng ra nhiŠu qu khi‰n Tm phi li‰m tht nhanh khng ‹ cho dm thy chy xung giܩng. Sau vi pht giy lm i, Thu hon hn tr li. Nng vn cn ngm con cu trong miŒng, mt con cu cng nhc. Nng t nh:"Mnh ch k› qu! Tm b cho mnh sܧng ‰n hai ln m mnh cha cho nh sܧng ln no". Ngh vy, Thu chm ch vo viŒc. Nng li‰m hai hn di ri cn nh vo ci bu da. on nng
li‰m ln pha trn, li‰m tht mnh. Ti ch‡ quy u nng li‰m tht nh, nh u lܫi vo ci ܩng ch nh. Tm git bn ngܩi ln nhiŠu ln v u lܫi ca Thu lm viŒc thiŒn nghŒ qu. Mt lt Thu ngm tr†n u cu vo miŒng b, trong khi u lܫi vn li‰m. B‡ng Tm rng mnh. Chng khng cn c th‹ t kiŠm ch‰ ܮc na. Tinh kh t hai hn di chy qua ng dn tinh bn ra khi quy u, chy vo cung h†ng ca Thu. Nng ngm quy u cht hn, b mnh hn tinh kh bn ra tng Ǯt nng hi. Thu nut h‰t, nut trong khoi lc. Mt lt con cu ngng git git. tinh kh bn ra h‰t. thu rt n ra t trong miŒng, nng bp bp nh, v li‰m nhng gi†t tinh kh cn st li ni quy u. Tm cm thy r ri tay chn, nhng Thu vn tnh to, khe khon nh thܩng. Nng bo Tm nm ngh cho khe ‹ nng xung b‰p pha hai ly sa sa ht g. Ung xong ly sa Tm dm mc qun o vo th  Thu ngn li. Nng bo: _B anh nh i vŠ hay sao? By gi mi c hai gi tra,   tri nng chang chang anh i ra ngoi lm g? Nm y ng vi em mt gic. _Th‰   c ‹ trn trung nh th‰ ny ng ? _Ch sao! Ai vo y m s. Thi ng ni   li thi na. m em cho em ng trong vng tay anh i. Ti, mnh i nh hng n   cho n khoi khu ri hai a li vŠ y a gin. Nghe Thu ni ti li a gin   tm hi ngi. Chng ngh: "ChiŠu con nh ny bng ci miŒng v lܫi th cng ܮc i. V li, n cng bi‰t cch b cu ri, bi‰t p l cho mnh sܧng th c   th‹ tm chi ci tr ny t nht qua m nay. D bŠ g mnh cng phi ng y ‹ canh "ma" cho n kia m. Tuy nhin n‰u n i i xa hn ngha l bt mnh chi n ph trinh n th mnh s phi i ph ra sao. Ph trinh n m ba m n bi‰t ܮc th mnh ch cn c nܧc Ƕn th". iŠu m Tm lo ngi ri cng phi ‰n. Thu ng mt gic di, ti khi tnh gic th mt tri sp ln. Nng vng nht ca bui chiŠu t y‰u t xuyn qua ca s. Nng m mt ra th thy Tm vn cn m nng trong vng tay, mt chn gc ln i nng. Thu hn nh ln mi Tm ri nng kh g tay Tm ra, nh nhng nh mt con mo nng tro qua ngܩi Tm xung b‰p lm mt ly sa . Ung xong nng tr ln lu.
Tm nm ǰi t th‰. By gi khng c Thu nm trong vng tay nn chng nm nga, hi th nh, khun ngc php phng. Thu nhn xung h b. Con cu ca Tm khng xu hn m n hi ngc u ln. Thu cm nh n trong tay khi s mn trn, ve vut nh nh. on nng li‰m t dܧi ln trn. My pht sau cu ca Tm hi cng cng. Thu ngm tr†n n vo miŒng ‹ b, Va b va rt ra y vo. C ti‰ng rn nh ca Tm. Thu khng lu š ‰n phn ng ca ngܩi tnh, nng ch mun con cu ca Tm cng cng tr li nh hi sng. Ch mi pht sau Thu ܮc toi nguyŒn. Cu ca Tm, nm tr†n trong miŒng Thu, by gi cng cng nh mt khc g‡. Tm , ca mnh, ri m mt. Chng nhn xung h b, Thu ang nm gia hai chn ca chng, mt tay nng bp hai hn di nh nh, tay kia nm pha dܧi con cu, miŒng nng ngm gn tr†n pha trn, lܫi nng li‰m vo nhng ܩng gn, u nng ci xung ngng ln. Tm ngh:"Mc kŒ ‹ cho n b cho ti khi mnh ra, sau mnh b ln n mt ln na; th‰ l xong n". Chng va ngh ti th Thu nh cu chng ra, ngi nhm dy v hn ln mi chng mt cch say sa. Nng ni rt m, nh rt vo tai chng: _By gi em nm xung, anh leo ln t ci ca anh vo em cho anh ci mng trinh qy bu ca em chu khng? Tm nhn nng khng ni mt li no, i mt d hi. Lu lm chng mi hi: _Em suy ngh k cha? Chng mnh u c th‹ tr thnh v chng. Em cho anh ri mai kia, trong m tn hn em s tr li ra sao vŠ viŒc em mt trinh. Thu x mt ti‰ng ri bu mi: _By gi m anh cn ni ‰n chuyŒn con gi vŠ nh chng phi cn trinh nguyn nh thi xa? Em h†c trܩng m m, anh no cܧi em th phi hi‹u rng gi vn minh sng theo tp qun ca ngܩi Ty phng, khi vŠ nh chng kh c th‹ cn trinh nguyn. Bng lng hay khng ty š V li em tnh mnh c gi b mt th ai hay bi‰t m s, m n‰u c th‹ th mai kia anh sang Php, em s theo anh v ti mnh lm m cܧi bn y c g tr ngi u. Nng m Tm hn, kh bo chng a ci lܫi ra cho nng quyŒn vo lܫi nng. Thu b lܫi ca Tm rt ngon lnh. ChuyŒn hn ht th nng tho t lu. Ri nng th th vo tai Tm: _ng š nghe anh. Em cho m anh khng nhn em ni gin ln by gi, v em s khc c th‹ em s ni tc ‹ ch†c gin anh na c y. Tm cn vo vnh tai nng: _Em c bi‰t l em liŠu lnh lm y khng? V li t vo em s au lm. au thu my xanh, ti chng em s khc v chܪi anh cng nn. Thi, ng nghe Thu. Thu giy ny ln: _Em khc by gi nghe. Em bi‰t l s au lm, nhng ng no th em cng phi bܧc qua ci cu y mt ln, c chy thot i u. Hay ch l sut ǩi em ch cho b v li‰m nh anh va lm. ng s em au. Em chun b tinh thn ri, em s cn rng chu au. Nghe ni ‰n ln th nh th s h‰t au, v s sܧng lm. Em m lm. ChiŠu em nghe. Tm vn lng khng. Chng ngn tht s. Ngn ba m Thu. Chng cng mun lm ch. D g ܮc ph trinh mt a con gi p nh con nh ny. Thu nhn chm chp vo mt Tm ‹ xem phn ng ca anh ra sao. Thy Tm c v ngh ngi, nng ni gin tht s, la ln: _ c ln. Gi trinh dng ‰n tn miŒng m cn ng o, t chi. Hay l anh ch bi‰t b thi ch cha bi‰t chi. Ri nng cܩi ln khanh khch, h thp gi†ng: _Anh Tm, anh cha gi bao gi phi khng? Chng m trn mt nhn nng, ngc nhin tht s: _A, by gi em bt u ni tc ri y phi khng? Ai dy em vy? _Xi i, ti con gi h†c trܩng m m. Khng ni tc bng ti‰ng Ty th ni tc bng ti‰ng ta, gp nhau ni chuyŒn ti‰u lm bng thch. Anh khng bi‰t ? _T hi anh sang nh ny ‰n by gi c nghe em ni tc bao gi u. A, ra th‰ y, nh th cc c ngoan lm nhng khi t tp ng cc c li th ni tc phi khng? Thu cܩi ngt: _Chng nhng ni tc m cn chi
tc na. Ti ny h†c Marie Curie ch c phi dn tu viŒn Sacr Coeur u n. Anh m khng quy‰t nh nhanh nhanh em s ni tc thng vo mt cho m
xem. _Ni i. Mi ni i, ta sn sng nghe. Tm cܩi cܩi. Thu hng gi†ng ri ni to: _Hy nghe c nng ra lŒnh cho nh ngi y: Ci xung b ln c nng nhanh ln. B xong leo ln . Khng bi‰t th s b pht 100 roi! Tm cܩi ln ln. Thu cng cܩi. Nng d d‡: _Lm i anh. Thi ci xung b em i ri hi sau s phn gii. Tm hn vo hai nch ca Thu. M hi rn ra ni y. Ni l m hi ch chng hi t no c. "Mi ca gi trinh n thm tht, nht l gi trinh con nh giu". Tm ni thm trong bng. "Ngay nh nܧc t trong m o n chy ra cng chng c mi g". Tm li‰m li‰m nhng gi†t m hi nch. Thu cܩi khc khch: _Nht em anh. Ri nng m u Tm y xung pha dܧi: dang hai chn ra ri v‡ v‡ vo u Tm: b i chng ngoan. Em yu anh nhiŠu. Tm banh hai mp ln ra, li‰m khp hai mp nh. Mt lt ‰n ch‡ ca mnh. Chng nh bng phi li‰m ni ny tht lu ‹ nܧc nhn ca Thu chy ra nhiŠu chng no tt chng ny. Chng s khng li‰m nܧc nhn, ‹ lt na khi t cu vo n s d dng hn. Nhng chng vn khng tin rng chng s t vo l†t. Ci l‡ ny nh qu. Thu khi s rn, hai tay t bp v. Mt lt nng m u Tm n st vo ci mu. Dm thy chy ra nh sui. Nng va rn va lp bp: _Em nng qu ri Tm i. Leo ln t cu anh vo i. em i, em cho anh h‰t y. Khng ti‰c g c. t vo i anh. Tm nghe li. Dm thy chy ra ܧt m chc ‹ y cu vo. Chng ly tay banh hai ci mp ra. m h ca Thu by gi n phng ln. Nng nng qu khng chu ni, rn ln h h. Tm kh y u cu vo ci l‡ nh xu. Nܧc nhn trn lm. Chng ni thm, may ra d y vo. Nhng n ch vo ܮc mt cht th Thu la ln: i cha au qu anh. Tm ngng li ngay. chng ‹ u cu v tr mi ri cm n ngoy ngoy. S c† st ca u cu vo ci l‡ khi‰n Thu cm thy sܧng. Tm c cm u cu ngoy ngoy nh nh nh th‰ mt lc lu ri nh nhng y thm vo mt cht. Chng ǰ m hi trn. Li nh nh y vo th Thu la ln: au qu. Ngng li mt cht, anh Tm. Nng ang nng qu sc tht s, nhng u cu t vo au qu, nng phi lp k‰ hon binh. Mt lt, nng dc Tm: t vo na i anh. Em rng chu au, khng sao ng lo cho em. Tm li t vo. Chng y nh tht nh. Vo ܮc thm mt cht na. Chng ngng li ht vo mt hi di ri bt thnh lnh y vo. Ui cha, au qu. Thu chy nܧc mt, nng st si mun khc nhng c nhn khng dm khc. Nng s Tm thi ch ng lng ri b cuc ngang. i ܮc mt on ܩng, by gi b d th ph qu. Thu ngh nh vy. Nng cng ht mt hi di, ly tay qut nܧc mt tro ra. Nng ngh n‰u khng thu h‰t can m ra lŒnh cho Tm c t vo th s cn ko di mi. Ngh th‰ nn Thu bo Tm: Em hi quen quen vi ci au ri. Anh ng s. C t vo i, lm t t thi. ng thy em ku au m ngng li, em bo anh c lm ti i. Tm i ngi:
Em mun khc ri . Hay mnh ngng li, anh b em thm mt cht na Khng. By gi m anh rt ra th ‰n bao gi mi t v tr li ܮc. N vo cht cht ri phi khng? Em c gng chu ܮc m. ng rt ra, y vo i. Tm li t vo tht nh nhng. Nhch mt cht, nhch thm mt cht na, b‡ng chng cm tܪng nh c mt bc mn chc nm trong m o. Chng cm thy u cu chng chm vo ci chܧng ngi vt y. " Phi ri, l ci mng trinh".Tm t bo. "By gi lm sao? C y nh mi th lm th‰ no ph ܮc mng trinh ". Ngh vy chng ngܧc nhn ln. Thu bt au, ngn lŒ b th tiu ri. Nng nhn Tm cܩi khuy‰n khch: Em chun b tinh thn ri. ng s, t vo i. Bt thnh lnh Tm y vo mt ci tht mnh. Thu ht ln: Ch‰t em ri! Ch‰t em ri! i cha m i au qu. Nܧc mt tro ra. Thu khc st si. Cu ca Tm vo ܮc bn trong m o. ci mng trinh b ph v ri. Thu co hai chn ln ri li du‡i ra. Nng bu cht hai tay vo hai cnh tay ca Tm. Nng th dc, mt nht nht, nܧc mt vn a ra. Nhng Thu khng ni ti‰ng ra na. Nng cn rng c gng nhn chm s au ǧn xung. Tm bi‰t ph xong bc thnh kin c. Vy l khe ri. By gi phi t t, ‹ cho Thu n kp hon hn li ri mi np, mi y vo thm. Chng c ‹ cu nm trong m h, trܩn ngܩi ln ly tay lau nhng gi†t nܧc mt. Chng ci xung hn ln mt ri hn ln mi ngܩi tnh. Thu c nhn au hi Tm: N vp ri phi khng anh? Em au qu, au nh x da x tht, cha bao gi em au ǧn nh vy. Tm an i, v‡ vŠ: N vo ri. Nhng anh ‹ cho m o n quen vi con cu ca anh . Ngh mt lt ri anh s t vo ti‰p. T bao gi tr i c l em ch thy rt rt thi. l s c† st gia vch m o v con cu. Mt lt khi nܧc nhn ca em ra nhiŠu hn, s h‰t rt ngay. Yn tr em cܩi ln xem no. Chng bung mt tay chng c vo nch Thu. Nng cܩi ln rc rch: Nht em. By gi em thy bt au ri. ng nh anh ni, em ch cm thy hi rt rt thi. Anh thy c gi†t mu no khng? C vi gi†t. Tm li khi s t con cu vo thm na. Thu hi nhn mt nhng nng khng rn la g. Tng ly, tng ly mt, Tm t h‰t con cu vo trong m o. Chng nm sp trn ngܩi Thu, hn nng kh ni: N vo h‰t ri, ch mt lt anh s nhp, s nc v em s cm thy khoi lc ngay. C sܧng hn... sܧng hn l ܮc b khng anh? Anh khng r. Lt na t em s phn biŒt hai chuyŒn y. Chng li a: C nng ra lŒnh cho ti h c nng, by gi c nng thy tha mn cha? Thu ly li ܮc n cܩi: Cha nh ngi cn phi phc v ta di di. T by gi cho ‰n sng mai. Vy th ch‰t ti h dzi!Tm nc nh nh. t vo, rt ra tht nh. Nh Thu c nhiŠu dm thy nn kh trn tru. Tm nc nh nh th‰ mt lc kh lu. By gi th m o ca Thu kh quen thuc vi con cu ca Tm ri. Nng bt u n nhn nhng cm gic mi. n chng m o quen ri, Tm ǰi chi‰n thut. Chng nc mnh hn. Thu thy sܧng ch cn hi rt mt cht xu thi. Khng sao. Nng t nh. Vy l xong, mnh thnh n b. Ch on ܩng va qua kh khn qu. Tm nc mnh hn na. Thu co hai chn qup vo lng ngܩi yu. nng thy chng "lao Ƕng" cc kh th thng qu. Khoi lc dn dn dng ln, dng ln mi. Thu cm thy nh c mun v sao chp chn trܧc mt. Tm cng lc cng nc mau hn. Thu khng cn cm thy rt na. Nܧc nhn ca nng chy ra nhiŠu qu. i! nng cm thy hnh phc qu, sܧng qu. Cha bao gi nng thy ܮc s khoi lc nh by gi. Nng vng tay m lng ngܩi tnh, ri m i mng ca Tm. Nng y ph Tm bng cch m mng chng n
xung, n ln. B‡ng Thu r ln mt ti‰ng. Nng rng mnh mt ci tht mnh, ri s khoi lc chy khp chu thn, mt cht nܧc sŠn sŒt a ra t m o,
chy ra khi ca mnh. Thu ngt lm i, chn tay nng r ri. Mt lt, khi nng tr li thc ti th ‰n lܮt Tm cng rng mnh, ri s sܧng khoi chy qua
ng dn tinh bn ph†t ra su vo trong m o ca Thu. Chng bung tay, nm di trn ngܩi Thu, hai i mi dnh cht vo nhau, h† m nhau, si‰t cht vng
tay. c hai cm thy hnh phc trn trŠ...

Nghe Thu k‹ li chuyŒn nng dng hi‰n ti‰t trinh cho Tm lc Thu mi c 17 tui.Lš Hoa lc u ph bnh: _Mi c 17 tui m my dm nh th‰. Ch trch sau ny my li d chng, chc cng ch v chng my ghen ch g. _ng, tao li d chng cng ch v hn ghen qu m tao th khng mun hon ton mt t do d c chng. _Th‰ lc cha li d my c kp no khc hn chng my khng? _Tht ra th tao khng c kp no c. Tao cng s thin h bi‰t ܮc chuyŒn b mt n m ln,ri s ti tai chng tao. Nhng qu l tao c ngoi tnh. ng hn l tao cn ܮc tha mn xc tht m chng tao khng th‹ phc v tao,khng th‹ tha mn tao nn tao cho g bn ca chng tao n chi. Tn khng phi l kp ca tao. _My ni lng nhng tao chng hi‹u g c.Khng phi l kp m my cho n chi. Thu gt u: _ng, g y l bn chng tao.Thnh thong n ‰n chi,ng li nh vi m.Mt bui ti hn li chi lc chng tao vng nh i Lt p phe. G kia tn l Minh,nh ki‰u t khi hn thy chng tao vng nh nhng tao bo hn mun i n,i nhy g c th‹ a tao i ܮc chng th g nhn li. _Th‰ ri,m vŠ my bt n chi? _T t no,‹ tao k‹.Minh nh tui hn chng tao.Hn cha hŠ bao gi c š nh g gm tao.Cn tao cng khng hŠ c š ngh cho n chi cho ‰n hm y. Tt c Šu do tao m sinh ra chuyŒn.Lc nhy vi Minh tao nh tru ch†c hn nn m tht st.Trong mt bn slow n tt ti thui,tao c c mu vo cu hn th‰ l hn nng ln.Hn nh y tao ra nhng tao c m cht cng,bng cܩi thm rt khoi ch.Hn p ng nh ni g vi tao song tao ni nh: _Nhy i Minh,ng ni g c.Lt na h‰t bn vŠ bn s ni sau. Ban nhc nh liŠn mt lc hai bn slow.Tao c mu vo cu n bng thch.Trܧc khi h‰t bn nhc,tao ko n vŠ bn ri Š ngh g†i bi tnh tiŠn,i vŠ. VŠ ‰n nh,tao bo hn: _Lc ny v trܩng nhy khng ܮc t nhin lm.Em mun khiu v vi anh ti nh y. Minh cha kp ng š hay phn i tao vn nhc,v m hn nhy sau khi tao rt cho hn mt ly rܮu.Tao m hn cht nh lc dancing.Ch my pht sau l hn nng ln.Tao v hi hn: _Anh ‹ g trong ti qun cm th‰?Ly ra i. Hn p ng,khng bi‰t tr li ra sao.Tao cܩi ngt ngho ri ni thng: _Em bi‰t Minh nng.Em cng nng lm.Vy hai a mnh vo phng ng gii quy‰t nghe,cho n h xung. Minh ni lp bp: _Th‰ cn ng x ca Thu? Tao gt i: _Anh y khng c nh.Phng Ty c cu ni rng" K vng mt l k c l‡i".Vy mnh nn qun nh i.V li mnh ch gii quy‰t nhu cu cp bch ch hai a mnh u c m mu la di   ng. Nghe tao ni c lš,Minh chp thun. _Hn chi c kh khng?Lš Hoa hi. _Hn dai hn chng tao,v c kinh nghiŒm hn nhiŠu.Hn lm mnh bo,li bi‰t nhiŠu ki‹u.Trong m hm y hn tao ‰n bn nm ln.Tao khng ng hn ch nh th‰ nn thch lm.Th‰ ri sau ba ,m‡i khi hn gh nh tao ng m y l tao ln chng sang phng hn . _Th‰ chng my khng bi‰t g ? _Hn ng say nh ch‰t,bi‰t g.C ‰n c nm sau do mt s tnh c hn mi bt gp. _Th‰ i gian phu dm ph c b n dao khng? _Khng,chng tao chng ni nng g c.Hn m thm lm n xin li d.Ti khi tao nhn ܮc trt ta tao mi bi‰t.Ti tao khng hŠ nh nhau cho ti khi chia tay. Ngng mt lt Thu hi Lš Hoa: _Tao nh ti nay bt anh Tm phc v c hai a,my bng lng khng h Hoa?Tao nhܩng cho my chi trܧc.Th‰ l nht my nh. Va cܩi Lš Hoa va pht vo vai Thu mt ci mnh: Th‰ my nh chi tr hai b mt ng m nay ? _Ch sao,my ngi ?i by gi ngܩi ta thܩng chi tr hai b mt ng hay hai ng mt b l chuyŒn bnh thܩng. Lš Hoa ngܮng ngp ǥt cu hi: _Nhng chng bi‰t ng anh h† ca my c chu th‰ khng? _Chu gp ch lm g khng chu. D g c hai ci ln ‹ chi trong mt lc.Ngoi tr my tu s,my c thy tn n ng no ch ln cha? _Kh i l kh! Gia lc y c ti‰ng g ca,Tm ‰n.T v trܩng vŠ, Thu ko Tm ra mt gc ni nh: _Con bn em n ang thm n ng,thm chi.Vy anh vui v phc v n nghe. Tm gi u: _Th‰ cn em? _Th em cng nm chung,nhng m ‹ n hܪng trܧc. _C em nm cnh s c y mc c. _Khng,ti ny chi thn vi nhau lm m.N khng mc c nh
anh ngi u.A,hay l...trong khi anh chi n th anh b em,nh vy n s h‰t mc c. Tm d ngn tay vo trn Thu: _Em dm qu t.Gp em l i b vi
li‰m. Thu vnh mt ln: _n b ai chng thch b, c g dm vi khng dm. Vo trong phng ng Thu khi mo trܧc bng cch ci phng qun o.Lš Hoa
ngi yn nhn Thu.Thu gic: _Ka Hoa,my ci qun o ra i ch cn Ǯi g na. Anh Tm ra ngoi phng khch ci qun o i ri vo y khm bŒnh cho ti
ny. Tm ngoi ni v†ng vo: _Anh l dܮc s ch c phi bc s u m khm bŒnh.M hai c bŒnh g mi ܮc? Thu cܩi rc rch: _BŒnh thm
,ܮc khng? Lš Hoa kh ngn tay vo u Thu: _Ni tc va va ch qu›. Khng s anh Tm cܩi cho sao. _i, my sao hay lo b trng rng. Trong gn hai nm tao vi nh ln lt lm tnh,trܧc khi nh sang Php ti tao vn ni tc trong khi chi ch c phi mi ngy hm nay u. My th ni tc trong khi chi,n tng phn sܧng ln gh lm,th i ri s thy p ph. _Th tao vn ni tc lc ang sܧng.Hm nay v c ng anh h† ca my nn tao ngi thi. Tm ci xong qun o,chng bܧc vo phng ng. Thu v Lš Hoa nm nga trn giܩng.Tm va leo ln b Thu vt ngay xung. Nng nm ln ngܩi chng ri trܩn ln trܩn xung,ch š l ‹ cho ci m h c† st vi cu ca Tm.Mt lt con cu hi ngc ln nhng cha cng. Thu bo Hoa:
_Nh ngܩi p dng mi v lܫi sn sc thng nh ny mt cht cho n cng ln.Phn tao,tao s ngi ln mt ca nh. Ni xong Thu ngi chm h‡m ln
mt Tm v ni: _Gi ny chc anh i bng ri phi khng?Khuya qu ri chng cn hng qun no m ca vy xin mi anh xi tm con s lng ny vy.S
ny cng g†i l ln tin y. Tm nh nt nhng Thu ngi hn ln mt chng,m h ln miŒng.Chng le lܫi li‰m khp hai mp.Dܧi ny,Hoa ngm con cu vo mm.Nng vn cn nh cch b cu,tuy lu lm ri nng mi lm li viŒc ny.Lm tnh vi chng nng u c dm gi ngn nghŠ ra.Hm trܧc nng cng c b cu ca Chn Tng nhng ch trong khonh khc.Cn thng Tm th nng ch cho n chi thi,khng dm b v nng s b mt th‹ diŒn l b cu thng ti x‰. D sao nng vn l b ch ca n.m nay gp mt ngܩi n ng c h†c thc,l i‹n trai nn Lš Hoa thch lm. Lc u nng cn e d i vi Tm, v l anh h† ca Thu.Nhng by gi cm con cu va b va li‰m nng chng cn thy ngi ngng g na h‰t.By gi ch c con cu l ng k‹.Lš Hoa b v li‰m mt cch say sa ǡm ui.Ngh ‰n ng chng bt lc,Lš Hoa cng thy quš con cu n ng Lš Hoa li‰m li‰m hai hn di ca Tm.Va li‰m nng va cn nh,tay †ng. ‹ yn mt lt ri nng li rt n ra mt cch chm chp,mi nng tut lp da ch‡ ci ngn xung.Ri li ko tr ln.
Lš Hoa lm cng viŒc ny mt cch trnh tr†ng.Khi nng bt u b th cht nhn t trong m o nng a ra.Nng b mi mi‰t v cng b mnh, nng cng
thy nng hn.m h nng phng ln. B‡ng nghe Thu r ln, Lš Hoa ngng b ngܧc nhn ln pha trn.Thu vn ngi trn mt Tm,hai tay nng banh hai ci
mp m h ra.Lܫi Tm ang li‰m li‰m ci l‡,lܫi xoy xoy.Thu r ln v nng t ܮc khoi lc,mt cht nܧc ǥc sŒt trn ra ܧt h‰t mt mi ca Tm.Mi Tm b kt gia ci khe h ca hai mp,may m Thu banh rng hai mp y ra, bng khng th Tm b nght th ri. Thu sܧng qu,sܧng ‰n tt Ƕ nn nng va rn va ni lm nhm: _Anh n ln em i,cn ln em i cho em sܧng. i,cha m i,sao con sܧng qu th‰ ny! Lu lm ri mi c mt g n ng bng lng ‹ cho nng ngi ln mt v b nng t dܧi ln. Thu nga mt ln trn nh,hai i nng kp u ca Tm.Nng nhm mt li ‹ tn hܪng cm gic ܮc ngܩi tnh chiŠu chung h‰t mc. Nng c ngi nh th‰,v khuy‰n khch Tm: _Anh c gng mt cht nghe   Tm.B em i,b mnh vo cho em t ܮc khoi lc. Lt na,ti phin em,em s phc v anh h‰t mnh.Anh c quyŠn ngi ln mt em. Tm .Chng mun yu cu Thu ng dy ‹ cho chng ǫ ngp nhng chng khng dm.T ngy chng ph trinh   nng ‰n gi Thu lun lun hi‰p p chng. Nng mun chi theo ki‹u no, chng phi tun li chi theo ki‹u .Nng c cch pht rt c. l b cho con cu ca Tm tht nng,xong nng nht nh khng cho chi. i khi nng nt rt to: _Anh l con c ln.Ngܩi ta mun ng m anh li bo chi ng khng thoi mi, khng sܧng. Bo b ln cho ngܩi ta sܧng th anh li bo b hoi nhm qu. Chng bi‰t hm nay c mt Lš Hoa,tha h cho nng ln chn,ln cng,lm phch vi chng.Cho nn lc ny khi nng ngi ln mt chng bt b,chng lng l lm theo. Lš Hoa i ngi h cho Tm: _Thu,my ng ln cho anh Tm th mt cht.My ngi mun dp ci mt p trai ca nh. Thu cܩi sng sc,xua tay: _My lo phn s ca my i.Li thi tao xung tao ot mt bu vt ca my th ng c ngi m khc.Sao my cha leo ln . B my khng thch cܫi nga ?Ngi ln mi sܧng ch, in. Lš Hoa khng tr li. Nng bi‰t m‡i khi Thu sܧng l nng ni tc,ni huyn thuyn.Nhng nng ngh Thu ni c lš.Ti gi ny m mnh vn cha leo ln cng l.Mnh nng qu sc ri! Ngh vy nn Hoa leo ln ngܩi Tm. Nng cm u cu ngoy ngoy ni   ci l‡.Dm thy tro ra.Nng ngoy mt lc ri cho u cu   c† c† vo ci mng c.Lš Hoa va ht h, va c†.Lc u nng lm chm.mt lc cm thy sܧng qu nng c† lia la ci quy u vo mng c.Lc ny mng c ca nng n to hn,cng cng v nh ci mng g. Mt lt Lš Hoa nng qu khng chu ni na. Nng t nhanh con cu ca Tm vo m o v nhn xung,nhn xung.Khi thy tr†n con cu l†t vo trong, nng cn n xung na š chng nng mun cho c hai hn di l†t vo lun, ri nng nhp nhp.Nhng ci nhp ca Hoa c hiŒu qu.Tm cm thy khoan khoi v cu ca chng l†t vo m o. Trn kia Thu cho ci miŒng ca chng ܮc ngh x hi.Nng nm xung pha u giܩng. Lš Hoa nhp mau hn. Thu nm quay u li theo di hot Ƕng ca Hoa.Chng mܩi 15 pht sau,Tm cm thy nh c lung iŒn chy khp thn th‹ ri chng rng mnh mt ci, tinh kh chy qua ng dn tinh em li s khoi lc tt nh,ri n ph†t ra bn su vo trong m o ca Hoa.Con cu git git lin hi,Tm trn mnh.Nhm chng tinh kh ra gn h‰t,Lš Hoa nhm ln cho con cu tut ra ngoi ri nng ci xung b.Nhng gi†t tinh kh cui cng chy vo miŒng nng,Lš Hoa nut h‰t trong khoi lc.Lng v di ca Tm ܧt m cht dm thy ca Lš Hoa.Nng ci xung li‰m sch.Thu nm quan st t ny gi,vt la ln: _Sܧng khng Hoa.Ln my ܮc no n,y bng ri y nh.Lt na ‰n lܮt tao. Lš Hoa tru tc: _Ny,my xem tao nut h‰t kh ca anh Tm. MiŒng ni tay nng bp nh ri vut lb trn.Con cu ca Tm git git ri vi gi†t tinh kh a ra ch‡ quy u.Lš Hoa ci xung li‰m tht sch ri ngܧc ln nhn Thu: _Bo
i l bo.Th ny l b nht trn gian, n my ci b bt t‰t vn khng bng.My c thm khng Thu. D my c thm th cn phi ch cho b c sa mi b ܮc. Thu cܩi rc rch: _Tao nhܩng my hܪng nܧc nht by gi my li ni gi†ng phn trc. Lt na tao s dnh h‰t ‹ xem my c qu xung m xin n hong ban n cho hay khng? Tm ngi nhm dy. Chng bܧc xung t i vo phng tm.Ngou ny Lš Hoa ni nh vo tai Thu: _Anh Tm i ra mt,sc miŒng .Khi‰p,tao thy nܧc kh ca my tun ra y mt mi ca nh,ti nghiŒp qu. _Mc kŒ nh. Lu qu tao mi gp nn tao phi hnh h cho n b.My ti nghiŒp nh h.Vy my ng c bt nh phc v my na.‹ cho tao. Tm tr ra rt mt ly rܮu thuc.Chng cng khng bi‰t y l rܮu g, c thy ci chai ‹ trn t buffet th rt ung.Chng ang cn ung bt c th rܮu no.m nay phi phc v hai ngܩi n b mt lc, khng c rܮu tr lc e kh sng. Chng ngi nhm nhp, trong khi Lš Hoa vo phng tm.Thu nm di trn giܩng.Nng h mt h h li‰c vŠ pha Tm.Nng n mt n cܩi b mt,ni thm: _Cho nh ngi ch‰t.Ta ‹ chai rܮu thuc m nh ngi ly ung ba th m nay phi b mng chi‰n trܩng ny.Ung thm mt ly na i cng. ng kia,Tm cn xong ly u chng li rt thm mt ly na.Coi b t rܮu thuc ny c mi v thm   thm,ng†t ng†t d ung. Thu hng gi†ng ri ni ln: _Anh Tm,rܮu thuc ch ung ܮc hai ly l ti a ng ung na,anh s mt ng c m y. Lš Hoa t phng tm bܧc ra. Nng hon ton trn trung,Tm ln ti‰ng _Em Hoa c thn hnh rt p.Ngc n,chn di v khng c cht m no bng, i.p tuyŒt! _Anh c nnh em khng y?Em m p .Con Thu mi c thn hnh p ch.Thu,my bܧc ra y cho anh Tm nh chim ngܫng ci thn hnh vŒ n ca my. _Thi,tao sp sa hnh h anh y sut m nay,sc my m nh thm khen tao,nh nnh ly lng my l v lc ny nh ch nm di ra, my b, my li‰m ri my leo ln ,nh chng tn t sc lao Ƕng no c m vn ܮc hܪng th. Lš Hoa m bng cܩi.Nng li nm bn cnh Thu. Thu khoan khoi trong bng lm,nng c cܩi cܩi. Tm ngi trn gh‰ sofa lim dim ng.Chng mun dܫng sc mt lt,nhng ch Ƕ 15 pht sau chng b‡ng git mnh.Thu qu trܧc mt chng,gia hai chn. Tay nng vut vut con cu nm cht,ri ci xung b. Thu c kinh nghiŒm rt nhiŠu vŠ khoa b cu n ng.Nng c k thut tuyŒt k.Lܫi nng vn vn rt nh pht trn da tht.Ch vi pht sau cu ca Tm cng ln.Tm nh ngi l ni gh‰ ny mc cho Thu b nhng Thu ch b mt lt ri nm cu chng ra lŒnh: _Ra y hong t ca lng em.u c lܩi bi‰ng ܮc.Phi lm viŒc ch.Ngh gn na gi ri. Tm riu ru ng dy.Chng vn n‹ s c em n† qu qut ny.Chng ni _Lm th lm ch ai s c bao gi. Thu vt Tm xung, nng leo ln t ngay cu vo ca mnh ri nhp cng lc cng nhanh. Nng xoay bn tri,quay qua bn phi,ngi nhn v‹ pha mt ca Tm,ri li xoay ngܩi a lng cho Tm nhn.Va xoay trn Thu va nhp nhp khng ngng Lš Hoa nm nga,nhn Thu hnh Ƕng.Cht Thu bo Lš Hoa: _My c mun ngi ln mt nh cho nh thܪng thc mi v thm tho ca my khng h Hoa?Tao cho php my . _Khng, Ǯi lt na.Tao nm xem my ma may.Show min ph m. Ngi nhp mi chn,Thu nm trn ngܩi Tm,nc nh ri nhanh dn,nhanh dn.i mng trn tra ca nng nhp nh ln xung.Tm a tay qung ngang lng Thu,vut ve xng sng v ci gy mn mng.Chng ngh lan man: _Con nh ny ng l dm c hng.N ngi ri nm nc na gi hn m chng thy n th gp hay t ra mŒt mi g.My c khc leo ln ܮc my pht l th dc v leo xung. Tm va vut lng Thu va khen ly lng: _Em chi hay lm,c v dai sc hn ngy xa. Thu p:
_G ch th em c th‹ c m.Ba nay anh trng s ri . Rng ln cc cng ca em. Li mt na gi tri qua, Thu khng b cuc,nhng nng ra mt ln. Tuy vy nng vn nm trn ngܩi Tm,nhp nh i mng.Kh nhiŠu tay kœ m b Thu h,rt i nhanh chng.S d Tm vn tr tr l v  chng va ung hai ly rܮu thuc cܩng dng c pha cht dm dng hoc. Tm u c ng,chng t nh:"Sao ti ny mnh chu ǿng bŠn b th‰ nh. T lc ny ‰n gi c l c ti‰ng ng h ri.Con b ny nc lia la ch u nm yn.Th‰ m mnh ch thy c triŒu chng no l sp ra c." Nhn thy Lš Hoa nm bn cnh c v ngoan ngon,Tm khng nh ‹ nng nm khng: _Hoa i,em c mun anh b em khng? _D mun ch anh. Nng ngng li cܩi rn:"C ngܩi n b no t chi ci v ܮc b ln bao gi." Tm liŠn Š ngh vi Thu: _Thu, em leo xung i. Ri nm sp chng mng ln,anh s em t phi sau. Trong khi em Hoa s ng a ln cho anh b.Nhanh ln! Thu leo xung.H† ǰi t th‰ nh Tm Š ngh.T pha sau nc ti, Tm y vo mt ci mnh ‰n n‡i Thu h ln mt ti‰ng.Tm vy tay cho Lš Hoa a m h ngay mt chng. Tm va nc va b.T lc ny ‰n gi Lš Hoa nm nhn hai anh em h† chi nhau,nng nng lm nhng khng dm nhy vo nhp cuc.ܮc Tm ng š Hoa nh m c trong bng.

Tm va nc va b.ܮc Tm ng š Hoa nh m c trong bng. Tm nc cng lc cng mnh.Ch my pht sau l Thu r ln, nng rng mnh mt ci mnh
ri cm thy kh huy‰t trong ngܩi tun ra h‰t.Nng t ܮc khoi lc tt nh.Sܧng hn lc ny,v trong khi nng ra Tm c ng sau ti‰p tc y ti,y ti mi.Mt chp sau Thu ni: _Thi tm ngh anh Tm.Ngh mt lt mnh s ti‰p tc. _u hng ri ?Tm c v ǡc ch. _u cn , ng tܪng b.Ta mun ngh mt cht ‹ ung nܧc,kht qu.Ch b ta tuyn b tan hng lun hay sao m nh ngi vi ln chn. Ni xong nng a tay vŠ pha sau y Tm mt ci mnh. Lš Hoa vi bܧc trng qua mt bn,ngi xung giܩng.Ung xong ly nܧc,Thu Š ngh: _By gi Hoa nm nga,anh Tm qu gia hai chn ca Hoa v b ln n Em s nm gia hai chn va hai ngܩi v b anh Tm.Xong cha? B ba li xp chi‰n theo v tr mi. Lš Hoa cm thy d chu khi ܮc nm nga, dng hai chn tht rng cho Tm b.Nܧc nhn t trong m o nng chy ra ܧt m nhng si lng hi qu n qu n.Tm th†c lܫi vo ca mnh ca Hoa,quy quy xung quanh ci l‡ ri a su u lܫi vo. Lš Hoa cong ngܩi,trn mnh.Nng kh ni: _Anh Tm i,em thch b ru ca anh lm.Anh c th‹ c† ru vo cho em sܧng khng? _ܮc ch.Tm ni v lm theo. Lš Hoa rn to v s c† st ca nhng si ru vo hai mp nh,ri vo ci mng c lm nng sܧng mun ngt i.Nng vn c y‰u i‹m l thch nhng anh ‹ ru. Va c ru mp v ru quai nn nh Tm th cng m hn na.T mt n m nay Hoa ao ܧc "ܮc mt b ru mp c† c† vo ln" th by gi nng ܮc toi nguyŒn.Nng ngh ‰n ng chng bt lc m pht tc. bt lc th ch,mnh bo hn ‹ ru ri b, hn nht nh khng chu ‹ ru,khng b.Ha ha phen ny ta cm cho mi vi chc ci sng cho b ght. S tc gin ng chng cng lm cho Lš Hoa thch Tm hn.By gi chng ang mm mm ci mng c.Lš Hoa rn to. Nhng si ru chm vo mng c em li cho Hoa mt cm gic tuyŒt vi.Dm thy chy ra ܧt c tm kh n tri giܩng.Mi nng nng lan trong khng kh.Trong khi y th Thu nm dܧi cng hot Ƕng mnh.u nng quay vŠ pha h b ca Lš Hoa Nng ang ngm con cu cng cng, hܩm hܩm,nng hi.Thu cܩi thm:"Anh chng ung ti hai ly rܮu, tha h m nng,cho ti 9 gi sng cng c th‹ lm.Mnh cn hnh h hn di di.Hn cha ra th vn c phi " . Nng bi‰t cn khuya Tm mi ra nn khng cn vi lm,c b v li‰m t t.Lu lu nng mun ch†c tc Tm bn b tht mnh. Cu chng git git nhng vn khng bn kh ra.Chng c cm tܪng nh con cu chng l ni t i‹m thu h‰t c mu trong ngܩi. N cng cng v nng.Qui l! Chng t hi v sao hm nay n lu bn kh ra th‰ ny.
B‡ng chng nh ra.Ch‰t cha ri!C th‹ v hai ly rܮu thuc ca Thu.Chng nh b ci mng c,ngܧc ln ‹ ht nhng Hoa ang dng tay n u chng xung.Hoa rn ln .Mt nng nh gc.Nng mun ht ln: "Anh n h‰t ci ln ca em i cho em sܧng" nhng nng khng dm. Nng s Thu ghen.Nng bi‰t Thu vn cn yu Tm.S chia s hm nay l v Thu thng bn ang c n,thi‰u kp an i,th‰ thi. Thu va b va ly tay tht tht,vut vut con cu cng ngc nh khc ci. Va b Thu va ngh:"nh hܪng ca cht dm dng hoc gh tht". Nng ch thong thng hi Tm b sa vo by, nhng n‰u hn khng ung my lu rܮu tt ng kh ri.Ch vi ba ln th anh hng thm mŒt, sc u m ‰n sng. Thu mun cܩi vang nhng c nhn, s Lš Hoa tra hi.Tm cm thy thch Lš Hoa,v l ca mi,hai l nng p tht ch khng phi l chng c š nnh b. Va b chng va ngh:"N‰u em ny li d chng mnh s ly em.Coi ci l‡ ny nh xu d thng qu.My em p m thuc loi "rng ln"th cng chn ch‰t". Chng va b va mt ci mng c.Lš Hoa qun qui,th gp rt ri rng mnh.Kh v nܧc nhn chy ra lnh lng.Lš Hoa sܧng mun ngt hn i.Nng nhm nghiŠn mt li. Thu ngng b.Nng bi‰t Lš Hoa ra v ti‰ng ht nho nh v ti‰ng th dn dp ca Hoa.Thu trܩn mnh,bܧc xung t.Tm vn cn p mt vo m h. Mi mng c ca Lš Hoa phng pht trong khng gian,gy s kch thch cho c ba ngܩi.Thu bܧc ln giܩng nm cnh Lš Hoa. Nng v‡ nh vo vai Tm: _Lš Hoa ra ri. ‹ n nm ngh mt cht.By gi anh ngi dy.Qu ln nhng x‰p hai i li.Ri cha, st vo,banh hai u gi ra,kp hai bn mng ca em.Thu gi c hai chn ln pha trn nh v bo Tm: _Anh t cu vo,hai tay nm hai chn em,nc i. mnh cho em sܧng coi no. Tm nc tht mnh. Chng nh bng phi chi cho tht mnh ‹ kh n ph†t ra.Lu qu ri!Nhng chng lm ‰n hn na gi m vn tr tr. Trong khi Thu t ܮc khoi lc mt ln. Tm hi mŒt, mun tm ngng chi‰n,nhng s con nh ln gi†ng lm phch v ch‰ giu th nhc lm,nn chng nh ti‰p tc.

B‡ng Thu la ln: _Ngng,em mun chi ki‹u ch.Anh rt ra ‹ em qu ln, chng mng cho anh t pha sau. T xa ti nay Thu vn thch t th‰ ny. Cu ca ngܩi n ng vo st hn v m h a hn vŠ pha Ǣng sau. Tm cng thch t th‰ ny.Va nc Tm va ngh thm:"Con nh ny tng c chng nhng n cha c con nn ln n cn kht qu.C nh lc mnh mi ph trinh n.Cng nh l n cha sinh n bao gi.Tho no cc b, cc c ta nhau i mua vng son v thuc nga thai vŠ ung cho n ng u thai". Ngh ti Tm sc nh ‰n Hoa. Chng a tay ra du cho Lš Hoa nm xch li ch‡ chng ang qu. Chng bo Lš Hoa cng qu chng mng nh Thu ri vi tay xoa i b mng trn tra. Th†c mt ngn tay vo ca mnh ca Hoa,chng mc vch m o,xoay trn,ngoy ngoy ngn tay.ng thi chng dng ngn tay ci n nh ln mng c. Thu quay u li hi: _Anh ang nc mnh sao li ngng ngang th‰.A,anh s ngܩi p mt phn nn phi mc n cho n khi gin anh phi khng?Anh hy cho em ra i ri em nhܩng anh cho n tr†n mt gi ng h.Em ha chc vi anh nh vy. Tm dng bn tay tri v‡ mt ci mnh trn mng ca Thu: _Sp mnh y n.Ry r qu! Chng khi s y mnh.M‡i ci y lm cho Thu h ln mt ti‰ng v nhi u vŠ pha Ǣng trܧc.Hn di ca Tm p p vo mng.M‡i ln rt ra Tm rt tht nh nhng lc y vo chng nc tht mnh,tn lc. Lš Hoa tht nghiŒp,bun tnh vi tay bp bp hai hn di,tay kia nng th†c vo m o nng,th dm. Tm nhp Šu Šu.Chng ang ngh ngi khng hi‹u v sao Thu lu ra qu th nghe Thu r ln.Nng y mng vŠ pha sau lin hi.Tm reo ln: _Nh ngi ra ri,ra ri nh.Chu thua cha? Thu khng ni n ng,nng c y mng vŠ pha sau nh th‰ cho ti khi nng nm sp xung.Cu ca Tm tut ra ngoi. Trng n bng nhy cht dm thy ca Thu.Nng ang th ho h‹n,u p trn gi. Khng ni li no, Tm ly tay ra du cho Lš Hoa bo nng qu gi chng mng ln y nh Thu lc ny.Lš Hoa va qu ln,Tm t ngay cu vo ca mnh nc mt ci tht mnh,Hoa gn chi nhi nhng nng gܮng li. Nng khoi lm v cu ca Tm cng nh mt thi st.N li nng hi.Ch b vi con cu mŠm xo ca chng nng. Nng thy cn phi nnh g n ng chi dai ny: _Anh Tm tht dai phng.C no ܮc anh cܧi vŠ lm v chc hnh phc lm.m by,ngy ba,ra v khng k‹. _Vy anh chi em ti sng,chu khng? _Chu gp.Lš Hoa cܩi r.Ch ci g th ch ch th lm my ngy liŠn em cng ng š. Thu i vo gic iŒp,nng th nh,Šu Šu. Lš Hoa bo Tm: _Con Thu n ng ‹ ly sc ,anh coi chng.Cht na anh cng phi ng dܫng sc ko con qu› n tnh dy n thy anh cn thc l n bt anh phi lm ti‰p . B‡ng Lš Hoa ku ln h h, nng rn to ri y mng vŠ pha sau cho n nhp vi nhng ci nc ca Tm.Mt lt sau Lš Hoa rng mnh la ln: _Em ra y,em ra y anh Tm.i,em sܧng qu! Tm c nc tht mau,ch š l ‹ cho tinh kh bn ra cng mt lܮt vi Hoa nhng chng cng nc Lš Hoa cng rn ln v sܧng cn cu chng vn tr tr.Vi pht sau Lš Hoa tuyn b: _Ngh mt lt nghe anh,em thm mŒt. Tm rt ra.Chng ly kh n giy lau,cn Lš Hoa nm nga th dc. Tm bܧc xung t, i tm gi thuc.Chng ngi du‡i hai chn trn gh‰ sofa, ht tng hi thuc.Ht ܮc na i‰u chng di tt ri i tm nܧc trong t lnh, xong ra ngoi sofa nm di. Lš Hoa nhm mt.Nng cng i vo ci mng y nh Thu.MiŒng Lš Hoa h m,trng nh nng ang mm cܩi. Tm va ung nܧc va cܩi khan mt mnh:"Chng hi‹u ci th rܮu thuc ny n gm nhng th g m mnh chi mi khng ra".Chng nhn xung pha h b. Cu chng vn cn dng ln,khng thy triŒu chng n s t nhin xu xung.Ch‰t cha!Chng than thm: " Lm sao ng ܮc mt gic by gi trong khi thng nh c ngng u ln hoi". Nhng ri chng cng ng thi‰p i.Qu l chng thm mŒt.Mt lt sau chng ngy Šu,trong khi cu chng vn ch 12 gi.Tm ang ngy kh kh b‡ng git mnh.Chng vn nhm mt nhng l m c cm gic l c bn tay ang nm cu chng vut ve.Tm chng bun m
mt,chng mc kŒ. Thu thc gic th ngi ngay dy.Nng thy Lš Hoa nm cnh,ngy pho pho.n trong phng tt,ch cn bng n ng mu ,l m gc phng.Nng tm xem Tm nm u.A,anh chng ang nm ngy Šu trn sofa. Thu tt xung t,nng i tm nܧc ung.Vi tay ly gi thuc l ca Tm,nng tm dim ri chm mt i‰u.Khi thuc l"Con mo en"lm nng tnh to.Nng ung cn ly nܧc cam xong ni to ln: _u c ‹ cho anh ng sung sܧng nh th‰. Phi hnh ch,cho b nhng ngy xa vng.Chng bi‰t con Hoa my ln trong lc mnh ng? Thu bܧc chp chong li pha ci sofa. "
A, con cu cn cng nguyn.Tt lm!B mt lt ri mnh leo ln chi, cho hn nm dܧi. Thu khi s li‰m hn di,tay vut vut con cu.Nng li‰m dn dn ln pha trn,ngm ly u cu ri ly lܫi nh nh.Tm ca mnh ,ri nm yn.Thu ngܧc mt ln thm d phn ng ca Tm, thy chng khng m mt th  nhn vai, quay tr li ti‰p tc b, li‰m.Mt lt Thu ngm tr†n con cu vo miŒng.u cu ng vo cung h†ng.Thu ngh:"N‰u mnh c tn lc b mi chc hn cng xut tinh. ‹ th coi." Thu c ngm vo ri li nh ra,tay vut mnh nh vy c l cng gn mt gi ng h.Con cu vn cng ngc. Thu ngh: " qu!Cng lu ra th cng tt ch sao".B‡ng Tm ,ca mnh v th di,nhng vn nhn nghiŠn mt.B mi cng chn,Thu leo ln,t cu vo ca mnh.Nng n xung,nhp nh,nhp nh.Ri nm sp ln ngܩi Tm,nc nh nh.Cu ca Tm vo su tn trong cng ca m o, Thu ngh chc c l u cu chm t cung.Lt sau Thu ngi dy, bt u sng,s cng cng vn mc c.Con cu vn hܩm hܩm, nng hi.Thu sng nhanh hn,xoay tri,xoay phi.Chng na gi sau Thu bt u th hn h‹n,nng bi‰t nng sp ra nn sng cng mnh hn,cng nhanh hn.Ri nng r ln nho nh. Nܧc dm t trong m o chy xung,chy xung trong khi Thu rng mnh.Cho ti khi nng ngi ln bng dܧi ca Tm th thm mŒt.Con cu vn nm trong m o, Thu ngi nh vy mt lc ri mi bܧc xung. Tm vn nm nhm mt.Chng l m c š thc rng c ngܩi leo ln ngܩi chng nhng chng vn c nm , khng mun thc dy, mc kŒ. Khi cm gic c ngܩi ln mnh h‰t,Tm liŠn ti‰p tc i su vo gic ng. Thu vo ra ry trong phng tm.Lc nng tr ra th c vi tia sng y‰u t lch qua bc mn che ca s, rng ng ri.Thu nhn ng h, 6 gi sng.Nng ngp di, ln giܩng nm cnh Lš Hoa, ǡp chn ln cho c Lš Hoa ln cho nng ri nhm mt ng:"Mc kŒ con cu nng ca anh Tm.Lt na chc Lš Hoa cn c c hi li‰m lp,hܪng th.Ri khi nh i tm tt n s xu xung,c g m lo. Mnh phi bo lo thy thuc bc ngm thm cho mnh mt chai rܮu thuc na.‹ phng h...".My pht sau Thu ngy kh kh. Khi Lš Hoa tnh dy,nng cng nhn quanh tm ki‰m xem Tm nm u: "nh vn nm trn sofa"_nng bܧc li gn ri la ln: " Cu ca nh vn cn cng.L nh!".Nng vn cn trn trung cng nh Tm.Hoa ngh:" Ti g mnh khng leo ln ". Tri sng r.C ti‰ng xe chy dܧi ܩng. Lš Hoa leo ln.Nng cng sng sy nh Thu." qu!"_nng ni nh.Gic ng di lm cho Hoa li sc nn nng chi rt mnh.Va sng Hoa va li‰c vŠ pha giܩng ni Thu cn ng:" My ng l my thiŒt thi y Thu .Xin php my nh,tao phi ng anh h† ca my cho ti khi no ci ln tao n tht no n y tao mi thi" . Lš Hoa phng nga trong hoan lc. C th‰ nng sng mi.Nhng ri mt lt nng cng th ht ra,rng mnh ri "ra". Cn khoi lc ko di,Lš Hoa rn nho nh,nm sp trn ngܩi Tm. Anh chng vn nhm mt,l nh hi: _Ai ? Hoa hay Thu? Cho anh ngh mt lt.
 

                                                                    HT