Make your own free website on Tripod.com

C Gio Tho

           

         Ti l mt thanh nin 17 tui   ang theo h†c trung h†c ti Si Gn . Tuy mi 17 tui nhng thn th‹ ti trng khe nh mt chng trai 20 , la tui m cc
chng trai bt u t m vŠ tnh yu v b kch thch vŠ dc tnh . Tuy to con nhng tnh tnh ti rt nht nht khi ti‰p xc gp g vi phi n , nhng ngܮc li
bn tnh ti rt ham mun & thch th khi ngm nhn nhng thn th‹ ny n & cng y sc sng v cp nh hoa trn tra nh cc tri to ca cc c gi dy th
. Nhng bui i h†c vŠ i ngang cc trܩng n sinh nhn nhng c gi mc mini jupe ngn ‹ l cp i trng nh bng bܪi & gi thi bay bay t o lm phi by
trܧc mt ti nhng ܩng cong tuyŒt m , nhng i mt en huyŠn , n cܩi tr trung ti mt ,, thn hnh cao ro cn i trng rt g i cm   & hp dn lm ti mt bng ln , tim p mnh v lng ti sc si ln ca s dc tnh , ti mun chm ti ‹ n ti nut sng nhng tm thn ng†c ng & li‰m h‰t nhng phn son trn khun mt yu kiŠu tnh t ca h† . Mc d rt khao kht yu & ܮc lm ch mt tm thn trong trng ca cc c nng nhng v nht nht nn ti khng dm lm quen vi c no c .

         Mt hm tnh c †c trn bo ph n mc tm bn bn phng thy ng nhng dng ch nh sau : “ Mt thi‰u n 28 tui , gio vin vui tnh chng
ch‰t sng Ƕc thn mun tm mt em trai ‹ an i , ha s l ngܩi ‹ u tt , tn lc gip ǫ ‹ c kinh nghiŒm vo ǩi . a ch......”

†c xong nhng dng ch y ti cht le ln trong u tia sng nh k lc tm ܮc ܩng vŠ , ti thm ngh vŠ kinh nghiŒm ch y s gip ti loi b nhng mc cm vŠ tnh yu , ch s l gio vin km thm viŒc h†c hnh cho mnh . Cm t bo ti d tm s nh ca ch , ‰n trܧc ci chung iŒn ti hi hp bm mnh mt hi chung di , ti nn th tim ngng p sau hi chung , mt chm chm nhn cnh ca m m hi lm tm ti bng c mt , khong hai pht sau cnh ca bt m , ngܩi ch tinh thn 28 tui xut hiŒn trong b b mu thin thanh , gng mt trng ti mt , sng mi d†c da nm trong khun mt tri xoan , trng ch rt p mc d khng cn tr trung & ngy th nh cn dy th , thn hnh ch y sc quy‰n r thon th n cܩi duyn dng ‹ l hm rng trng bng , ti ang sng ngܩi lng tng th ti‰ng trong tro vang ln :

Xin l‡i cu cn gp ai ?

Ti lng tng trong giy lt ri vi a t bo ph n ra trܧc nh mt b ng ca ch trng tht d chu lm sao

Cu †c t bo ny ? Mi cu vo nh chi

Ch li mm cܩi ti thm ngh n cui ca hc sao li quy‰n r th‰ nh !

Ch i trܧc ti theo sau cng vi chi‰c xe . Tht l mt ngi nh lš tܪng , thanh nh v y tiŒn nghi cho mt gia nh . Sau mt lc tr chuyŒn rt thn mt , ch vui v nhn ti lm a em   tinh thn ca ch , ch cho bi‰t ch ang dy h†c mt trܩng gn nh , chng mt cch y hai nm & v dn ti vo m‡i bui chiŠu ‰n nh ch ‹ ch km viŒc h†c hnh cho ti , ti vui v nhn li & ra vŠ .... T hm ngy no ti cng ‰n nh ch chi ,h†c bi tn dc , nghe nhc . Tnh ch em ngy cng m thn mt , nhng ti li cm thy c ci g khc l vi tnh cm ch em thng thܩng v nhng khi tr chuyŒn hay ging bi ch thܩng nhn ti mt cch ǡm ui & mi nܧc hoa quyŒn vi mi da tht lun ta ra ngo ngt bn ti , gy cho ti mt cm gic lng lng m . Nhng lc y tay chn ti bn rn ngܩi nng ran ln , ti khng nghe ܮc g c   , hai tai ln , u nng bng tim p lon x , ti   cm gic l ch bi‰t nhng g khc l ca ti , nn khi ngi gn ch thܩng hay c† i vo i ti & lc ging bi ch thܩng hay chm qua vai ti c† i v cng phng ln ti , hi th m m ca ch ph vo gy ti to nn mt s kch thch m , nhng lc ti rt thch & hi s s ....

        Mt hm nhn dp gi‡ chng , ch mi ti ‰n dng cm tra cho vui . Sau ba cm thnh son hai ch em cng ra phng khch tn dc , ܮc mt lc ch quay ra xem bo , ti tranh th ly bi ra h†c ‹ tm gic ng   tra . Khong na ti‰ng sau bun ng ti vt tp nhn sang ivng thy ch ng ri vi t bo ‹ trn mt che i khun mt quy‰n r , ngc ch php phng theo hi th i v cng trn trn y nha sng ca ch nh ln hp xung nh hai ng†n ni la mun ni lon . B‡ng ch th mt hi mnh ci nt bm o trn ngc bung ra l khe h gia hai mp v trng mut , nhn n ngܩi ti b‡ng nng rang ln ,tim p lon x . Ti c gng ly li bnh tnh ,b‡ng ch co   chn ln chi‰c qun the b st vo da tht to thnh nhng ܩng cong tuyŒt m , chi‰c qun lt mu hng b l lng ngang xng chu & v h b , hi th ti cng dn dp ti du mt nhn k li , ti ng ln i vi li t lnh rt cho mn hmt ly nܧc y p nga c ung mt hi di ‹ ly li bnh tnh & dm cn dc v†ng ang si sc trong thn th‹ ti , li thm mt nt o na bung ra nh c mt bn tay v hnh iŠu khi‹n   , hai tri o trng non nh ang mi m†c , hai nm mu hng na kn na h nh nh nhp nh nh mun lm tng thm ci nt o na vy . Trn tnh li ti bܧc ti v‡ vo vai ch nh nh , ch h ri quay ra ng ti‰p . Tri i ! Lc ny cp v ch l hn ra ri , cp v to chi‰m c lnh ngc cng phng ca ch bn v phi lm tm vi nt rui duyn dng , ngc php phng theo tng hi th , b kch thch qu mnh nut nܧc mi‰ng c mt ci ti ngh : hay ch c tnh gy ra cnh ny , d sao ch vn cn tr v thi‰u n ng hai nm nay ri . C trn tnh ti ngi xung lay ch ln na ch c rn nh , tay ct ln xoa v tri ri li ti v phi bn tay trng ngn c xoa nh ri li ngng . Ti ly h‰t can m ǥt tay ln vai ch th kh ng thy ch Ƕng y g c , ti vut nh xung v tri ca ch , b‡ng t†i git bn ngܩi khi nghe ti‰ng th di dܧi t bo ang che khun mt ca ch , s yn lng tri qua ti bo dn a c hai tay mn m v ca ch , ghm cht xoa mnh c hai v , ti m ngang hng ch hn ht vo i v trn tra trng hng , ti li bo dn m tung hai nt o cn li . O i ln da bng trng ngn thon th m rng nh ang ch mt s i hi mnh liŒt , da tht ch nng bng ln , ti hn nh ln da bng ch lm gai c ch ni ln , c l ch ang th c . Ti bo dn lung tay vo qun ch ko nh xung ngang h b , t ci rn su m lng bng   lng np st vo da tht chy di xung pha dܧi lm ni ln mt vng da trng ngn , ti cng lc cng t m s kch thch cng cho ti bo dn hn , ti ko mnh qun ch xung cht n th thy l p lng rm hn & m†c den c hng . T i y ti h‰t s c phn vng v do d khng bi‰t lm sao ko qun ch xung h‰t m khng lm ch th c gic ...B‡ng ch un mnh v ny ln , l i dng c hi quš bu ti git mnh chi‰c qun ra khi mng ch , ton thn ti nh b iŒn git trܧc mt l cp i thon mn cn nt thon p , lng dܧ i phn bng th m†c di to ra mt hnh tam gic , n mnh dܧi m lng l hai mp tht mu hng n ܧ t , ni vng ln xung quanh l cc s i lng qun queo bm nhau . Ti thm reo ln y l m o ci m ti hng khao kht by lu nay , tht l tuyŒt du v k th , ti kh s vo y th ch c Ƕng khp hai i thon th ca mnh li , che mt i ci khe h y . Ci khe sui thin nhin y mng o , ti dng tay vut nh m lng mu en mܮ t m y & ko nh xung hng , ti mn tr n hai mp tht trn v m p hai mp tht hng & khng c mt t v‰t g c , ti mun a lܫi vo y nhng thy ngi v l m o , khng ging ܮc cn dc v†ng in cung ang cun cun , ti ci phng o qun nm xung t , nh nhng leo ln mnh ca ch m p vut ve bt k‹ ch th c hay ng , ch a tay kh cn ti li nh ni :

Th‰ l ch em mnh hi‹u nhau ri nh

Ni xong ch cm dng vt ang cng cng ca ti c† Šu Šu vo i ch , u

dng vt cng ca ti r ra mt th nܧc trong veo & nhn nh t v s c† st kch thch ti ‰n tt Ƕ , ti ngi dy tut lun hai ng qun ra khi i chn trn tra thon di ca ch xung t ri dng hai tay dang rng hng ch ra , n mnh dng vt vo m o nhng do hai mp tht dnh vo nhau   nn dng vt ti tut r a ngoi . Ti n lin tc cng lc cng nhanh nhng khng c k‰t qu g , lc ch b t bo ra khi mt & khe kh ku ln :

           O i ! au em ... t t ch em lm ch au qu i n !

Song ch ko dng vt ca ti ra , lc ti khng cn bi‰t g na cng lc cng nhp nhanh hn , nhng nh ch cm dng vt c vo m o nn ti ܮc hܪng nhng giy pht tht l sung sܧng , mt cm gic lng lng tuyŒt vi xm chi‰m c th‹ xc ti . Ti rt dng vt ra ‹ ly ch†t su vo m o ‹ tng thm phn khoi lc , nhng v rt ra qu mnh nn n tut ra khi m o & m vo hng ca ch , n m bn n† m bn kia lia la mt th nܧc trng c bn ra hai bn i ln bng lm ܧt c m lng en tuyŠn m†c hai bn m o ca ch , dng vt nhp vi ci na ri ngng li . Ti th hn h‹n v mŒt lc ch mi ln ti‰ng :

_ Tht l hng h nh k cܧp em n hhi‰p ch sao ?

Ti git mnh s hi nhng sau ch n mt n cܩi u y‰m & vng tay qua c ti ko gh u ti xung & ǥt ln mi ti mt n hn nng chy . Mi ch v mi ti cng m ra , ch p miŒng ch vo miŒng ti & nt mnh ... tht m i lm sao , ti i‰ng c ngܩi tht khng ng mt viŒc lm to bo li c k‰t qu nh vy . ang mi m vi š ngh vŠ s   thnh cng ban u ti bng dy khi nghe ch ni :

_ Ci viŒc ch em mnh va lm l mt iŠu quan tr†ng ǩi em , viŒc cn phi h†c hi vi vng hp tp s lm hng viŒc a y em !

_ Ti xi‰t cht ch hn ln khun mt tri xoang yu kiŠu v ni :

_ Em sܧng qu ch i ! y l ln u tin em lm viŒc ny

_ Ch ngc nhin nhn ti ni :

_ Th‰ bn b khng ch em sao ? Con nt thi nay khn sm lm , c l ch mnh em l khng   bi‰t thi nhng ch cng rt cm n em cho ch s trong
trng   ca em

_ Vy ch cho em nhng g ?

_ Vy ch dy cho em nhng nghŒ thut khi ny i   nha ?

_ ܮc thi , tuy em cn nh nhng ci dng vt ca em to nh ci di cui , ti cng ch cܩi vang , lc ny ti v ch Šu trn trung nh nhng . Mt lc sau ti thy n ܧt dܧi bng tht kh chu th ra la 2 tin hkh m lc ny ti bn vo i ch , ch vi vo nh tm ly khn lau u dng vt cho ti , lau xong ch li lau m o ca mnh bng mt c ch u y‰m tru m‰n , ch ni :

_ Ch em mnh vo bung ng i , vo ch s dy em bi h†c u tin

Ti ngoan ngon bܧc theo ch , i sau ch ti c dp ngm nhn thn hnh k lܫng , dng i ch uy‹n chuy‹n , du dng , tm lng trng ngn kh un o , i mng Šn ǥn n nang , nhng ci p vo mt ti nh mi m†c , gi ln mt ln sng kch thch mi lm cho dng vt ca ti cng cng ln . ‰n ni ti ngi phch xung chi‰c giܩng tri drap trng mut , ti dang rng hai tay ra cho thoi mi , hai chn ong a cao hng ti hušt so theo mt iŒu nhc a thch . Ch ‰n t ly ra hai ci ly pha l tuyŒt p , rt vo mt t rܮu vang , sau khi chm cc ch v ti ung cn , mt cm gic lng lng ng†t ngo dng ln trong d dy ca ti   & tht l th v khi trܧc mt ti l mt ngܩi khc khi ang kha thn , cnh tܮng lc ny p nh chn bng lai tin . Ch d†n dp hai ly rܮu ri mc li qun o & bt u bi h†c u tin trong khi ti vn trn trung nh nhng , ch ni :

_ A n i l mt cuc tranh ginh t‰ nh , giai on u l phi sa son trn u , giai on hai cm c cng lu cng tt , giai on l xut tinh em phi quy‰t liŒt , giai on bn l k‰t thc

_ Ti ku ln :

_ Ch a ra nhiŠu giai on qu c y nh l nh gic vy

_ N cn hn nh gic em , v phi bi‰t vn dng h‰t sc lc & tr c mi mong t uc k‰t qu . Trong giai on sa son ngܩi n ng bao gi cng ng vai tr ch Ƕng , trܧc h‰t phi vut ve mn trn ngܩi n b , nh vut ve vo m o . Ÿ c cht tht g†i l mng c cha m hch chuyn sn xut cht nhn l i‹m kch thch ca ngܩi n b , em phi r nn vut ve cho n chy nܧc nhn ra , em nh phi s tht nh nhng khng ܮc ly tay mc th bo v nh th‰ s lm cho ngܩi n b au ǧn . Ni xong ch ko qun xung cm tay ti ch vo ch‡ m o   & th†c tay ti vo y , lc u ti thy kh sau n ܧt , ch ti‰p :

_ Giai on u ca trn u cn phi hn cho tht nhiŠu

_ Th‰ phi hn vo u h ch ? Hn vo m o h ?

_ Ch cܩi mt ri ni : qu› n ! Em nghe ch ni ti‰p , khi hn vo mi xong em cn nh vo tai ngܩi n b , sau quay sang hn v t v hn di ln c , hn vo gy lm tng thm phn rung Ƕng ri li hn dn xung ngc , phi hn u v mt nh nh nn nh v ch ‹ s m xoa bp ch khng ܮc bp mnh s lm au nh hoa ca ngܩi n b . N‰u dng miŒng mt nh u v ny th tay phi xoa bp u v kia ‹ k‰t thc giai on sa son , nn ‹ š mt ngܩi n b khi thy h† nhm nghiŠn mt li c v m mng , hi th dn dp , c th‹ nng bng ln , em s vo m o khi cha thy nܧc nhn chy ra th em phi khŠu nh nh vo m hch cho ‰n khi nܧc nhn chy ra . N‰u khi cha c nܧc nhn chy ra m em li tn cng th s b rch u dng vt & s lm cho ngܩi n b au ǧn , ‰n lc tn cng m lm cho ch th bi‰t th lm sao m thng ܮc . Tn cng y l ch ni tn cng sao cho ng lc ‹ cho hai a cng ln thin ܩng , ‹ cng hܪng khoi lc ch khng phi phn thng bi . Em hi‹u cha ? Sau khi hn xong nh cm u dng vt c† st vo m o , em phi tm cho ra m h ri cm dng vt c† st vo hai mp m h hay r ln r xung ch‡ khe mng c ‹ tng thm phn khch Ƕng cho ngܩi n b . Khi vo ܮc mt na dng vt ri th em nhn mnh cho ‰n h‰t , song em phi ngng vi giy ‹ to s thm mun ngܩi n b . Sau nhp Šu Šu & cng lc nhp cng nhanh cng mnh hn . By gi ‰n giai on cm c cng lu cng tt v khi thy ngܩi n b rn r v sung sܧng , xi‰t cht ly em th em phi xi‰t cht li & nhp cho tht nhanh , tht mnh khng ܮc ngng li giy pht no c v lc ny c hai cng xut tinh mt lܮt . ‰n giai on cui c hai xi‰t cht ly nhau ‹ tn hܪng giy pht tt cng ca s khoi lc , phi vut ve mn m ngܩi n b ri mi t t rt dng vt ra mt cht , rt thm mt cht & cui cng nh nhng rt ra h‰t nn trnh rt ra vi   s lm cho ngܩi n b mt hng th , lm nh th‰ s chng t cho ngܩi n b bi‰t mnh khng phi l k ch k› ch mun sܧng mt mnh l giai on k‰t thc . Thng thܩng ngܩi n ng xut tinh ra ri v h‰t khoi cm nn h† rt dng vt ra mau lm _ O i i ! ng r rm ch na , ch sܧng qu em i ‰n tt Ƕ ri y n ,hy leo ln mnh ch mau ln ko ch xut tinh by gi

_ Th ra trong lc ch ging bi cho ti , ch hng phn ‰n tt Ƕ

_ Ri ti thun tay m ngang hng ch ng ngܩi ch xung , lc ti nh con h i v mi , tay phi ti git phng hng nt o ca ch , tay tri lung vo lng qun tut qun ch ra , ch ny mng ngܮc ln ‹ tut qun ܮc d dng , qun ch ܮc tut ra nhanh chng , ti thy m o ca ch gi y nh cao & cng cng trng tht ngon lnh , m hch khut sau mng c by gi nh cao mt cht , tng gi†t nܧc nhn chy ra ܧt c hai mp m h &   mng c lan ra ܧt lun hai bp i trng ca ch , lc mt ca ch na nhm na m ǡm ui nhn ti nh vang ln mi m†c , c th‹ ch ang b kch thch ‰n tt cng nn ch vi dang chn ra ‹ ti t dng vt vo cho d dng , khe m o ang m h ra hng n ܧt   v ch ang nhm mt ch Ǯi Ti liŠn thc hnh theo li gio hun lc ny , ch dng hai tay m ngang hng ti n mnh xung ng thi ch ny ngܩi ln & h xung Šu Šu ng lc lm dng vt lao tut vo m o cng thm mnh bo . Nhng ti‰ng ku †t t pht ra Šu ǥn do dng vt c† st vi   m o & do bng ca ch v ti p vo nhau . S c† st gia hai bng lm tng thm s thm kht ca ti & do qu nht nht ti ǥt mt n hn nng chy ln i mi h m ca ch , hn nh vo hai bn c ch , ti hn di t c xung ngc ‰n cp nh hoa cng trn ca ch , ti dng miŒng ngm u v ca ch nt nh tay tri ti xoa bp nh u v cn li lm ch ny ngܮc ngܩi ln ‹ tn hܪng khoi cm , ti tm ngng vi giy ‹ ht mt hi di trong lc m o ch vn gi cht ly dng vt lm ti mun xut tinh ra , ti vi tp trung t tܪng v kiŠm ch‰ khng cho xut tinh v y l giai on cm c m . Lc ny hai chn ch kp cht vo mng ti nh mun gi cht ly dng vt khng cho n thot ra khi m o , do ang khoi cm tt Ƕ nn ch m ly ti xi‰t mnh lm ti mun nght th

_ Mnh ln em , ch sܧng qu ! Sܧng qu !

Ch ku ln nh th‰ ri ny ngܮc m o ln trn cn ti th nhp mnh xung . O i tht tuyŒt lm sao v sܧng qu i su vo tn c , ti cng lc cng nhp mnh ch rn ln tng ti‰ng theo ci nhp ca ti cng lc cng gim dn v ngng hn . ti gi v m cht ly ch , thn ti p st vo ngܩi ch ln c cp v trn tra trng hng y khu gi lm tm m hi ca ch . S bn tinh ca ti v s xut tinh ca ch lm c hai thy m v sܧng c ngܩi , ti v ch cng m cht ly nhau , ch th mt hi di trn khun mt y mn nguyŒn , ch nghi‰n hai mp m o vo dng vt ang xi dn ca ti . Trong m o nܧc nhn v tinh kh c hai chy ra m a lm ܧt c m lng en ngm bao quanh m o , ti bt u rt dng vt ra t t dng vt xi xung nh con i bng gy cnh trng tht thm hi , thn n dnh y tinh kh & nܧc nhn . Ch a tay cm ly khn nhung ‹ sn u giܩng t bao gi lau sch dng vt cho ti xong ri lau sch nܧc nhn v tinh kh lm ܧt c m lng en tuyŠn ca m o

Nh tha mn ch cui xung nng u dng vt ti ln hn nh v vut ve mn trn vi v u y‰m ǥc biŒt , ch ‹ c b ngc ln ngc ti mt cm gic m i i su vo tm hn ti tht nh nhng & ti m mng ng i lc no khng bi‰t

_ Cht tnh gic ch bo ti vo phng tm chung vi ch cho vui , vo ‰n ni ch thot y nhng c ch ca ch trng tht l hng th . Ch v ti cng vui a trong ln nܧc mt lnh ang ta ra t vi sen , nܧc mt lnh lm ti tiu tan nhng mŒt nh†c lc ny , by gi ti thy mnh kho v xung sc tr li . Ti k lng cho ch , ti k c† mt cch cn thn v nh nhng vo tm lng trn trng nut ca ch , ngܮc li ch k c† mnh cho ti ch vut nh d†c hai sng lng lm ti ni c gai c ln . S c† st v vut ve ca ch lm ti hng ln , dng vt cng cng nh khc cy , ti m chm ly tm thn ng†c ng trng nut ca ch , hn vo m , c ri ln xung i nh hoa cng trn ... Ti ni qua hi th :

_ Ch.....ch cho em n li bi tra nay nha ?

_ Ch kh mm cܩi gt u , ch a tay tt vi sen ri vi tay bt cng tc n bung tm , nh sng ta ra mt mu trng du dng , nh sng lm ni bt ln ln da trng mn mng ang ܧt sng nܧc ca ch , ngc ch php phng theo tng hi th, i v ln xung nhp nhng . Ngܩi ch lc ny tot ra mt v khiu dm ‰n tt Ƕ , ch ni :

_ Ch quen mi ri phi khng ?

Ri nh dn dt ti vo bi h†c mi , ch ng ta lng vo bc tܩng lt gch men hng , mt chn ch ng lm i‹m ta cn chn kia ch gi cao ln ti ng ngc khng hi‹u g c th ch bo ti li gn ri ch gc chn ln vai ti , ti cm ly dng vt t vo m o & y vo tht mnh , n chy tut vo m o ca ch nghe ci t . Ra l th‰ chi ng mt chn gi ln cao lm cho m o ht vŠ pha trܧc , khe tht ca m o h ra nn dng vt th†t vo ܮc d dng , ch xi‰t cht ly ngܩi ti nng ln ‹ dng vt th†t su vo thm . Ki‹n ny tht tuyŒt du do th‰ ng ca ch xc vo d dng to cho ti cng thm s thch th , khi thy mnh thnh cng bܧc u . Cm nܧc xong sau mt lc tr chuyŒn ti hn vi c gio ng yu ca mnh   vo ngy mai , ti p xe vŠ nh m trong lng lng lng nh nhm

Tra hm sau ti ‰n tr v xe b h gia ܩng ‰n nh ch th m hi v ra nh tm ܧt m c o , ch bo ti ci o ra v ly khn lau m hi cho ti . O i ! bn tay ch du dng lm sao ...trong khonh khc ti qun c s mŒt nh†c do ci nng gt ca bui tra h , s ham mun th‹ xc dn dn tng ln nhng cu ni ca ch lm ti ct hng , ch ni :

_ Hm nay em phi h†c hnh ng hong , khng ܮc ln xn nh hm qua na nha ! Km theo l n cܩi tinh qui & b n ca ch . Khng ging lng ܮc ti nho ti m ly ch v ni :

_ Ch cho em n bi hm qua i

_ Ni xong tay ti long vo trong o ch nn bp i nh hoa lia la , khi‰n ch la ln :

_ Mi h†c hm qua m hm nay qun ri sao ? Cha sa son k m em i tn cng ri , ch th khng chu ng chi‰n th sao ?

_ Em qun h‰t trn ri ch i !

_ N ! Nghe li ch ti ngoan ngon ngi xung gh‰ & khng qun ko ch vo lng mnh

_ Hm nay ch dy em bi chi ngi

Ch va cܩi va ni vi ti nh th‰ , cng nh ngy hm qua ch ch mc b bng vi mng khng mc lt , mi tc ch ܮc vn cao & kp li g†n gng lm l ci gy trng mܮt m . Hai tay ti gh vo c ch v ǥt mt ci hn nng chy , dng lܫi li‰m nh vo c ch lm ch cm thy nht nht ri ti ǥt ln mi ch mt n hn khc , hai tay lung vo trong o ch vut ve mn m hai qu o , hai u v ca ch dn dn cng cng ln ...ti ti‰p tc lung tay vo qun ch vut ve mn m r rm m o , khi ch lung tay ci nt qun ti ra ch mn m hai   hn di ti ch mn m kho qu lm ti pht rng mnh , cm thy giai on sa son ti ng pht dy b‰ ch vo phng ng ch chong tay qua c‡ ti kh ni :

_ Hm nay em lm va va thi nh !

_ Lm g th lm hm nay em quy‰t chi‰n u vi ch ti cng y

Ch mm cui ri vo vo i ti mt pht au i‰ng , vo ‰n giܩng ti ǥt ch nm xung nhng ch nghim ngh ni :

_ Hm nay ch dy em nhiŠu ki‹u mi l do em phi bnh tnh v khng ܮc xc Ƕng , nh th‰ em mi theo kp bi h†c v hܪng ܮc tr†n vn cc khoi cm

_ Nghe ch ni vy ti vi vng ngi dy ngay ngn v ch bt u ging

Giao cu l cch lm cho c hai cng sܧng cng hܪng khoi cm , n b h† trm lm phi vut ve mn trn ng ch‡ v n i ng lc th mi tha mn ܮc cn tnh dc ca h† . H† ch c khoi cm khi ܮc vut ve nh nhng m i cn nhng hnh Ƕng th bo ch lm h† au ǧn v chn ght em m thi . Ti liŠn hi :

_ Du dng l nh th‰ no h ch ?

_ L vut ve mn trn nh nhng , khi vut ve em ǥt ngn tay vo ngn chn ngܩi n b ri vut nh ‰n mng ri vut vŠ gt chn li , ln th hai lm mnh hn . iŠu ny d hi‹u thi ln th nht lm cho da tht ngܩi n b c cm giac nga ngy nht nht , ln th hai em ch mnh lm h† phi rng mnh . Cn trn em dng tay xoa lng , vut nh ct sng hay l nn nh hai b vai lm cho ngܩi n b khoan khoi d chu Mi i su vo lš thuy‰t lc trng ch nghim ngh qu nn s ham mun ca ti lng xung lc no khng hay , c l ch mc l trnh cho ti b kch thch . By gi ch mi bܧc xung khi giܩng v t t thot y , ch lm tht kho lo nh nhng khng thua g v n sn khu , lc ny dng vt ti cng cng ln ti vi vng ci qun o ra qung ba xung t . Ch bܧc li gn giܩng v dang rng hai chn ra bo ti ng gia hai chn ch , ch cm ly dng vt t vo m o lc ti nhp nh vi ci th dng vt chy t†t vo v khut hn trong m o . Ti ang nhp lin tc vi th‰ ng ny th ch bo ngng li , ch m cht ly ti v bo ti ngi xung giܩng , ti ngoan ngon nghe theo ch li bo ti chng hai tay xung giܩng ri sau ch vng hai tay ca ch ra sau lng ti kp cht li khi‰n cho dng vt ti l†t cng vo m o . Sau ch gc cp hn thon th ca mnh ln vai ti , m o ca ch mt ln na cong vt ln , ln ny dng vt ca ti b kp cht trong m o hn na v hai chn ch qun ly c ti , ch bo ti xi‰t cht ch vo lng ‹ dng vt ti‰n su vo m o hn , ti hi :

_ Ki‹u ny l ki‹u g h ch ?

_ Rng cht na i em

Ni xong ch bo ti th ch ra song ch h hai chn xung giܩng ri co chn tri nghing vŠ pha chn phi cn chn phi th gc ln chn tri ti , vi th‰ nm l lng ny m o s nm nghing mt bn ti nhp tht mnh vo m o lm ch phi rn ln v   sܧng qu , ri ch kh quay mt xung mt giܩng chng hai tay xung ri t t nng ngܩi ln do hai u gi ca ch chu xung giܩng nn mng ch dn dn cao ln trng ging con ch ang ng bng bn chn vy . Ki‹u ny tht tuyŒt v khi nng mng ln ch a m o ra pha sau nn ti c th‹ nhp ܮc thoi mi v d dng , ti vng tay m ly bng ch v nhp Šu cng lc cng mnh ko mnh vŠ pha sau ‹ nhn dng vt vo su trong m o , ch sܧng qu reo ln :

_ Nhp mnh v nhanh ln em

_ O i ! Ch sܧng qu em i !

Ti rng mnh my ci tinh kh bt u bn mnh vo m o , dng vt ti u xu xung ti rt dng vt ra chm chm ‹ khng lm mt s hng th ca ch . Ti nm vt r a giܩng m hi r ra v qu mŒt sau ci ki‹u giao cu lt lo ny , ti nnh :

_ Em phc ch qu , ch dy hay qu !

Ch cng nm nga ra v tha mn hn h‹n ni :

_ Em cng thc hnh gii qu ch ! ng l h†c tr ngoan ca ch

Th‰ l c gio cng h†c tr ngoan m nhau ng mt gic trong lc c th‹ c hai Šu trn trung . Sau ba cm chiŠu ti v ch ngi tn dc phng khch , ch hi :

_ Lc xut tinh em c cm gic g khng ?

_ Em thy lng lng m tht l tuyŒt

_ Em ni ng ngܩi n b khi xut ti nh cng vy , cho nn khi h† xut tinh ri m em cha xut tinh v chi dai hoc v y‰u sc th h† chn lm , v nhng ci nhp ca em khng em li s khoi cm cho h† v ngܮc li n lm cho h† au ǧn

_ Nhng lm sao bi‰t ܮc lc no h† xut tinh h ch ?

_ i‰ y d lm khi ang giao cu m ngܩi n b rn r mt nhm nghiŠn li tay chn h† tm cht ly em th lc h† xut tinh

_   Khi em phi lm g h ch ?

_   Lc em phi m cht ly h† gia tng sc nhp cho tht mnh v phi tp trung vo nhng giy pht chn chn em s xut tinh mt lܮt vi ngui n b . Nh th‰ c hai s cng sung sܧng , m tuyŒt du

ang chm ch nghe nhng li khuyn bo quš gi y th s i hi xc tht b‡ng dng t u p ti , ti khng kiŠm ch‰ ܮc nn vi ni :

_ Th‰ mnh thc hnh thm mt ln na i ? Sao em thy hng qu ch i !

_ Ch bt cܩi v mng :

_ Ci qu› n ! Ch ham thc hnh khng nm vng lš thy‰t g c , hm no ch cho b mt ch‡ khng cn sc ‹ vŠ cho bit

_ Ti cܩi h h p li

_ N‰u khng vŠ ni th em ng li y vi ch , hai ch em mnh mc sc m thc hnh nhng lš thuy‰t ca ch

_ B mi 17 tui m kh tch y bng ri sao ? Hng va thi ch

Khng ni nng g c ti ci phng qun o mnh ra vt trn thnh gh‰ salon , nho ti b‰ phc ch ra khi gh‰ v ǥt ch nm di trn ivng . Ti nhanh nhn ci phng hng nt o ca ch , hai tay ti lung ngang hng ch nm ly lng qun ch v tut mnh ra khi i chn tuyŒt p ci xong ti ni :

_ Tha ch by gi ti sn sng tun lŒnh ch

_ LŒnh ca ch l em phi tut xung t mau

_ Ti ngc nhin ku ln

_ U ! Sao li xung t b ch tnh ui em vŠ hay sao ?

_ kh ! ng c ngc th‰ ch no c ui em vŠ u , c em ch vui v sܧng lm ch , ch bo th em c lm theo i

Theo li ch ti ngi dy bܧc xung t c theo ci gi nm ch bܧc theo sau ti , ‰n vch tܩng ch bo ti ‹ ci gi nm xung st vch ch ngi ln gi lng ta vo vch dang rng hai chn ra , ti thy hai mp tht ca ch cong ln pha trn m o mt cht , m h thp thong n hiŒn dܧi m lng qun queo en mܮt trng hp dn v cng . Nhn thy vy ti bi‰t mnh phi lm g ri , ti ti‰n ‰n bn ch qu gi xung tay cm dng vt c† quanh m h ch mt hi lu lm ch sܧng m hai mt nhm nghiŠn li kh mp my , nܧc nhn t m hch ca ch t t r ra... Ti cm ly dng vt n nh vo m o v s lm mnh ch s b au nhng do nܧc nhn ch r ra qu nhiŠu lm cho dng vt chy tut vo m o mt cch khng my kh khn,.Lc ch bo ti rt dng vt ra khi m o khong 2 3 phn ri nhm tht k m m vo. Ti thm ngh, ki‹u g m k l th‰, nhng ti vn nghe li ch nhm tht k m o m lao mnh dng vt vo, ti ch s m trܮt ra ngoi nhng l thay khi lao mnh th dng vt tut vo trong m o ngay, ch nc nh mt ci v ku ln m t ti‰ng y tha mn, lao vo rt ra ܮc vi ci ti cm thy mŒt liŠn m chm ly ch & nhp lia la, khi y ch cng m chm ly ti ku ln :

i ! Sܧng qu, ch sܧng qu em i !

 

Bn tay ch vut nh hai bn ct sng ca ti khi‰n ti rn c ngܩi, cng lc mt cm gic lng lng ‰n cc Ƕ, tinh kh ca ti bn xi x vo m o ca ch... Lc rt dng vt ra khi m o th n xu xung, r nh ga mc ma & nܧc nhn dnh khp dng vt ca ti, ch mm cܩi ch vo dng vt ni rng :

Cu qu t ang khc ka, ai bi u em p n chi vi ch lm chi, by gi n khc ai m d‡ n.

Ti ng†ng c mt khng bi‰t tr li sao, bn nh trng lng :

Chi k ny mŒt qu chng.

Tuy em mŒt nhng ki‹u ny lm ch sܧng lm.

Ch bt   cng qu, em th lng c u gi, mi chn gn ch‰t, cn ch th sung sܧng mt mnh.

y em ng trch ch, sau ny ch s dy em mt ki‹u chi m ch c n ng l sung sܧng m thi cn n b th mŒt l ngܩi ra.

Ki‹u g vy ch? Thc hnh ra sao h ch?

Th t t ch, em lm g m gp gp vy.

Ni   xong ch ly khn lau dng vt cho ti, va lau ch va ni :

Dng vt ca em n si l nh vy m cn i lm g na. Em tht l ham, em nn nh sܧng mau l xut tinh mau y nh!

Mun trnh iŠu , em phi lm sao h ch ?

Th em phi t t khng ܮc hp tp, bp chp lm xut tinh qu sm, khi‰n ngܩi n b mt i s hng th. Mun khng xut tinh qu sm th em phi tp trung t tܪng ‹ nn s xut tinh li mt cng quy‰t : khi dng vt mi n vo m o th em phi nhp nh Šu, khi vo su em phi ngng li mt pht, sau ti‰p tc nhp nh Šu, v khi ngoi dng vt quen vi kh ng kh bnh thܩng, nn khi em nht n vo trong m o th s m ܧt ca m o cng vi ci nng 41 42 C, s c† st gia dng vt vi m o lm em xut tinh sm, v vy mun trnh em phi dng li lm cho dng vt quen vi kh hu v hon cnh mi. Khi vܮt qua giai on th tng tܪng ca em s tr li bnh tnh & sng sut, lc s hng phn ca em s chm hn khng lm em xut tinh sm. Ngoi ra mun ko di s giao cu, em phi tp trung t tܪng v ngh ti viŒc khc chng hn tr chuyŒn vi ngܩi n b hay lm mt viŒc g th t tܪng ca em s qun i s kch thch &   cn mt cch khc na l sau khi nhp mnh vo m o th em dng li mt t, xong ri em li dng li mt t, xong ri em li nhp Šu vi ci ri li ngh, c th‰ em ko di s giao c u ‰n bao gi cng ܮc. Ngoi cc cch trn em khng nn   dng cc thuc kch thch sinh dc v cc thuc ny rt nguy hi‹m, n‰u ung nhiŠu n s lm t liŒt dng vt, vŠ sau c th mc bŒnh suy nhܮc sinh dc. Dng vt ca em c th‹ b sng v ln khi xut tinh hoc s mt kh nng xut tinh hoc xut tinh hoi khng g cn li, hai hn di ca em s b sng to ln rt nguy hi‹m. Tm li, d em c chi ki‹u no i na th lc xut tinh phi thoi mi, c hai cng m   p vut ve nhau cng xut tinh cng mt lܮt th s t ܮc nhng khoi cm tuyŒt vi. Trong khi ch ang ng i ta lng vo vch ging bi th ti nm di dܧi nŠn gch bng ngm ngha tm thn ng†c ng ca ch. Thn th‹ ch tuyŒt vi hp dn lm sao, ph n c th‹ dܧi ca ch ni bc gia ln da trng nn n y l mt m lng tuyŠn qun queo m†c xui chiŠu t trn xung dܧi trng tht hp dn, cp i ch di & thon cng vi i mng ny n , cng cng to ra cho ngܩi ngm c cm gic nh khiu khch mi m†c tht l khu gi....

ang mi ngm ch ti b‡ng git mnh v ti‰ng “ bong bong bong” trong tro pht ra t ti‰ng ng h nh ch. Ngܧc mt ln nhn chi‰c ng h tn gi ti ri, ti ni vi ch :

i ! Thi gian tri mau qu h ch, hm nay em ng lun y vi ch ܮc khng ch ?

B em tnh ngy mai khng i h†c sao?

Ngy mai em ngh v l chu nht m.

nh ! Mai l ch nht m ch qun mt.

Ni xong ch mm cܩi a tay vut m lng tua tu vy quanh dng vt ca ti, ch tinh nghch xon cc si lng vo lm ti au i‰ng, r i ch cm dng vt ca ti m vut ve, nn bp, ch li ri rm vo hai hn di ca ti, v nht qu nn hai hn di cat ti teo li & xon cng, mt cm gic   y khoi lc lan dn trong c th‹ ti, mt ti nng bng, tim p lon x. Dng vt t t cng cng ln, u dng vt lc ny cng trn nh mt qa tn la trng tht oai nghim, hng dng. S ham mun khoi lc dng ln mnh m trong ti, ti nhn chm chm vo thn th‹ trn trung ca ch, ch mun nho vo n ti nut sng ch cho tha cn kht v†ng in cung vŠ tnh dc, tht th‰ ch liŠn bo ti :

Sao hm nay em hng qu vy? By gi hai ch em mnh vo phng ng i, trong m cng hn, vo ri lm g th lm.

Ti vng li cm qun o bܧc theo ch, vo phng ng ti nm vt ra giܩng & ngh ‰n s khoi lc m mnh sp ܮc hܪng, ti thm ngh khng bi‰t b ch s ch cho mnh cch chi no y. Trong lc , ch bܧc vo bung tm ly ra mt ci khn la en nht xung lp nŒm & bܧc ln giܩng, ch bo ti dang rng chn ra hnh ch V, ri ch bܧc ln i ti v dn dn ln   bng lm ti rt kh th, au bng, ti nghi‰n rng chu au & a mt nhn ch. Vi th‰ ng k l, ti nhn ra ngay kha cnh lš th ca n, i chn trn tra ca ch to thnh hnh vng cung, hai cnh cung y gp nhau m o, ti th y m lng tuyŠn qun queo bm quanh m o ca ch trng nh chi‰c vng miŒng Ƕi trm ln m o, cao hn cht na l vng da trng ngn l p l cp v trn tra.... Ti ngm cha thch th th ch bܧc xung khi bng ti, ngi ln i ti & dng dng vt c nh vo m o, cng nh bi h†c trܧc ch kch thch cho nܧc nhn chy ra & t mnh dng vt vo m o ch nm ln ti to cho ti mt cm gic thch th. Hai chn ch kp cht ly mng ti & nhp mnh xung my ci lm ti m ton thn, ti cng gh cht ly mng ch, mn trn vut ve i mng trn tra, ny n. Ch bo ;

Em hy ny ngܮc mnh ln i... mnh ln na     !

Khi ti ny mnh lin tc th trn ch sng qua sng li lm ti sܧng tt Ƕ, tinh kh ti bn o t vo m o, ti gh u ch xung ǥt ln i mi h m mt n hn, lܫi ti & lui ch nt mnh vo nhau, hn xong ti ni ;

Nh ngy no bܧc vo nh ch em cn rt r, by gi ܮc dim phc lm ngܩi tnh ca ch, em thy mnh ܮc ngang hng vi ch tht l tt s phi khng ch?

Thi ng c so hoi, em lm nh bnh ǣng lm vy, lc no em cng ln mnh ch ch c ngang hng hi na u. Vy ch ai ln nhng nhy p ln p xung lm rung c giung vy ? Hm nay ch quy‰t vng ln ginh ly quyŠn bnh ǣng nn ch mi leo ln mnh em , em hi‹u r cha.

Ni xong ch vo vo i t i lm ti au i‰ng & bt cܩi khanh khch. Ti‰ng cܩi ca ch trong vt nghe m tai lm sao.

Hm nay thc hnh nh vy l ri, ch em mnh tm ra ri i ng. Mai ch dy em khoi lc & ki‹u chi mi, ki‹u g†i l ki‹u   chi   bnh ǣng.

Tm xong ti ch ‹ thn th‹ la l ln ging ng. C hai m cht ly nhau ng say sa. Khi tnh dy th ch ti thc dy t lu & ang chun b cho bu i n sng. Mt lt sau ch bng vo ci khay trn, trong c hai ly c ph sa nng khi bc nghi ngt & da cm chin nng hi. Hm nay, ch mt chi‰c rope mng tanh bng vi mouselin trng, thp thong dܧi lp ci l chi‰c c†t x trng m ly cp v cng trn & chi‰c slip cng trng m kht ly m o trng tht khu gi & y quy‰n r. Ch ct ti‰ng ;

Em ng d qu, ‰n gi ny mi dy. Thi i nh rng ra mt ri cn n sng na ch.

Hm nay trng ch p & hp d n qu.

ng c so hoi, em h†c cch nnh m hi lc no vy?

Ch p th em khen p ch c nnh m g u ?

Ch bt cܩi, ti cng cܩi theo & i ra mt.

Bu tri ch nht p tuyŒt, m†i ngܩi l lܮt i li trng tht vui mt. Ring ti & ch quy‰t nh nh ‹ n i vi nhau cho tha thch. i‹m tm xong, ti
nhc kho ch vŠ li chi bnh ǣng nh ch ha hm qua. Ch lܩm ti ri mm cܩi :

T t sao em hng qu vy?

Ti ch dy em hay qa nn em mun h†c hoi hoi.

Ti & ch bܧc vo phng ng, ti nm vt xung giܩng trong khi ch m ch m ly ti hn ti tp, ch r mng, vut lng lm ti rung Ƕng c ngܩi, ch dng bp i trng nn c† vo hai bn i ti, s c† st lm ti nht nht thch th, trong chc lt dng vt ti cng cng ngt nh c php mu no xy ra. Ti liŠn qun o lt ca mnh ra qung i xung giܩng, ci qu n o xong t i quay sang vut t m thn ng†c ng ca   ch, ln ln ci chi‰c rope mng tang trng r c da tht ca ch, k‰ ti‰p l chi‰c coc x   m ly cp v ny n cng chu chung s phn, sau cng l ci si lip cng b bn tay tn nhn ca ti tuc phng ra. Ch bo ti nm xung & nghing ngܩi sang mt bn, ch cng nm xung p mt ch vo mt ti, hai tay vng qua c ti gh st vo & ǥt ln mi ti mt n hn, miŒng ti ngm cht mt bn v phi ca ch nt nh nh lm ch ni c gai c ln... C l giai on sa son nn ch cm ly dng vt ti t mnh vo m o ‹ m mng cho giai on ti‰n cng, ch cp i chn thon th ca ch v2o thn ti nhp mnh, ti cng t chn vo tܩng nhp lin h i. Vi ki‹u n i ny, ng l ki‹u chi bnh ǣng v khng ai ln ai c, c hai Šu nm nghing. Bng ch ht ti nm nga ra ln mnh ti, t trn mnh ti ch ra sc nhp mnh xung, v gng s nn m hi ch tun ra ܧt m c t m thn nn n & mŠm mi ca ch, ‹ t cng bng ti m cht ch lt ngܮc xung, lc ny ti nm ln mnh ch, sau ti dng u gi banh rng hai chn ch ra, i tay rn chc ca ti ln xung & nng hai bp i ch ǥt ln vai mnh lm cho i chn nn n ca ch cp ly cn c ti, lc ny m o ch ny cong ln, cng cng kp cht ly dng vt ca ti, ti ra sc nhp lia la, mt cm gic sung sܧng ‰n rn ngܩi, tinh kh ca ti   bn o t vo m o ca ch.

Khi n a xong v qu mŒt nn ch trn trung vy m ng, khng thm lau chi    g c, ti cng nm kŠ bn ch thi‰p i. Khong mt gi, ti tc gic, bn cnh ti ch vn say sa ng khng mnh vi che thn, lc ny ch nm nghing quay mt va tܩng. Ti   tut xung gio ng i vo bun tm, ra ry dng vt sch s, ti bܧc ‰n t rt cho mnh mt cc rܮu vang nga c ung cn, rܮu lm toi nng bng mt cm gic lng lng lm ti khoan khoi d chu v cng. Ti bܧc vo giܩng nm st cnh ch nh ng ti‰p nhng khng sao chp mt ܮc. Lc ny ch bng co chn li lm i mng trn tra ca ch ny ra pha sau,lm hai mp m o ch xŒ xung & b mi i v lp tinh kh ca ti & cht nhn ca ch bm ln p vo mt ti lm ti thm thung qu, dng vt li cong cng ln. Ti m ngang ly ch, m mm khp ngܩi ch, ti hn nh vo lng ch ko xung tn mng. Ti thy ch khng phn ng g c, ch vn ng say sa sau cuc giao hoan mŒt mi khi ny, lc ny ti p st vo lng ch trong khi tay a xung cm dng vt tm l‡ m o , ti tm ra m o khng my kh , t vo v nhp nh nh trong khi ch vn ng say khng hŠ bi‰t . Ti nhp mnh dn ‰n khi dng vt ti ngp su vo m o , ti vng tay qua mnh ch ri dng tay xoa nh ln cp v trn tra , ti hot Ƕng nh nhng v thn tr†ng s ch thc gic tht hi hp , b‡ng ch git mnh thc gic v hi‹u chuyŒn g ang xy ra nhng ch nm yn khng phn i , ch a bn tay bp mng mŠm mi xi‰t cht ly i tay ang xoa bp i v ch ca ti , thy th‰ ti ra sc nhp lin tc , tinh kh ti bn v†t vo tn y m o sau nhng c nhp hp tp y . Khi thm mŒt ti dng li th dc v im lng , ch kh mng ti :

_ Hi trm o bt qu tang m khng bi‰t mc c !

_ Ti g phi mc c ch ! M ch c sܧng khng ?

_ Bt ng qu nn ch khng sܧng g c

Ti rt dng vt ra , lc ny n dnh y tinh kh v nܧc nhn chy xung nh con g b mc ma . Ch ni : g ch‰t mi c cht xu m r cnh , mng xong ch cm ly dng vt ti nng niu v u y‰m

_ Em mun cho n dng ng ln khng ? Ch s lm cho em thy ngay by gi , ch l ph thy m !

_ Ch lm em xem th coi

_ Ch vo nh vo dng vt ri ni

_ Thi ch tha cho em , hm nay vy l ri mnh i tm ra ri cn n cm na ch

Th‰ l ti t gi cn gc tr† v d†n c ‰n nh ch lun ti , mi sng ti i h†c cn ch i dy nh th kha li , chng ti phi nh ngܩi nu cm thng v thi gian rnh r‡i c ‹ ngi mt lt sau khi quen dn bng ti ti a mt nhn xung quanh th thy ri rc hai dng vo viŒc i n hoang lc . Tuy vy , khi ra ܩng ch em ti x s nh hai ch em rut nn hng xm khng ai nghi ng g c , nh vy m nhng cuc i n ca hai ch em ti khng hŠ b pht hiŒn . Cc cuc giao hoang chng cht ngy cng nhiŠu v tun ra o t nh thc ǰ

Hm nay nhn dp l ging sinh ti r ch i chi cho vui , khi thm mŒt th mng m

bung xung , ti v ch vo xem phim rp Rex , chng ti ch†n mt ch‡ c nhiŠu gh‰ trng khp ni hng chc cp trai gi li dng bng ti m p lm tnh ln nhau , cnh tܮng ny lm cho ti b kch thch hng th v cng . Ti vng tay m hng ch ri long tay vo qun ch m mm m o , nh on ܮc š nh ca ti ch a tay ko nh phc ma tuya qun ti xung mc dng vt ti ra ri mn m vut ve . Hng qu ti nhy qua ngi chung gh‰ vi ch ti ǥt ch ln i v ci nt qun ra , lc dng vt ti dng ng ln nh cy ct bum ti tut qun ch xung ch li ko ln , ti v ch ging co qua li mt hi th n b‡ng bt sng rp ngh gii lao , ti hong ht chy vŠ gh‰ mnh khng kp ci nt qun dng vt ti lc ny xu xung nh tu l chui ho , ch nhanh nhn ly vt o ca mnh ph qua ngܩi ti . Nhng ngܩi xung quanh nhn chng ti vi v ngc nhin sng st , v mc c nn hai a b ra vŠ mc d cha xem h‰t phim . Ra khi rp ch cng nhng mt lt ri cng vui v tr li , sau khi vng vo qu a cc ܩng ph kh lu ti cng ch r vo cng vin L Vn Tm ngi ngh chn , ti a mt nhn khp cng vin th thy cp tnh nhn ang u y‰m mt cch vi v hp tp . Cch ch‡ chng ti ngi khong 10 mt mt cp tnh nhn ang m y‰m nhau ti bi hoa l , i mi c hai dnh vo nhau dܩng nh khng c mt sc mnh no ngn cn ni . Lc ny tri se lnh ti vng tay qua hng ch ko mng vo lng mnh cho m , tay ti vut nh t m ch di xung c ri li ngܮc ln , ti long tay vo trong chi‰c o di ch ang mc ko mnh chi‰c co c x ra khi cp v ca ch , ti xoa nh vo u v v lu lu n nh vo mt ci mt th nܧc nhn t t tun ra lm ܧt c i tay . Ti rt tay ra v long vo qun ch tm m h ri vut nh d†c hai bn khe m h , khŠu nh ngn gia vo m o mt lt sau mt th nܧc nhn li   chy ra cn g lc cng nhiŠu . Ti thm ngh c l ch cng b quang cnh xung quanh kch Ƕng v s u y‰m ca ti kch thch d lm nn ngܩi ch nng bng gai c ni ln khp c ngܩi . Ti ǥt ch ngi ln i tri ti v tut qun ch xung vi m nt v ko pht ma tuya ca ti xung , dng vt ti bt ra cng cng nh cy inh hai tt ch nhn mt bo ti :

_ Thi i em vŠ nh mnh tha h m chi , em mun g ch cng chiŠu h‰t y ng qu ngܩi ta nhn thy k lm

_ Ÿ y em thy ai cng mi m u y‰m nhau c khng ai ‹ š ‰n mnh u m ch lo

Khng th‹ no ngn ܮc cn dc v†ng hng qu nn chn phi ti lung xung cp i ch , tay ti vng qua hng ch gh mnh vo lng , tay phi ti a xung cm ly dng vt a vo m o v ny ln . V ang ngi nn dng vt ca ti khng th‹ vo su ܮc , thy vy ch vi vng tay qua sau lng ti gh st vo vo mnh ch ‹ dng vt vo ܮc su hn , ch sng mng tht kho lo uy‹n chuy‹n ch sng ti sng lui a h n mng l†t vo lng ti ‹ dng vt c th‹ cm su t na . Tuy vy , dng vt ca ti vn khng th‹ vo h‰t trong m o , bc mnh v ki‹u ngi ny khng tha mn cn kht v†ng tnh dc ang dng ln tt Ƕ , ti qut ch xung nm nga trn bi c i tay rn chc ca ti m cng ly mng ch , ti nhp mnh v lc t trn xung . Cc i trai gi ang u y‰m b‡ng ri ra v nhn vŠ pha chng ti , khng th‹ dng li ܮc na ti c nhp v nhp nhp mnh hn na , sau khi tinh kh bn o t vo m o ti vi ng dy ko qun ln ci khuy li , ch cng bt dy theo ti v ko qun ln vi v c hai nhanh chng ri khi cng vin trܧc ci nhn ngc nhin ca cc cp tnh nhn   . Ti s vo qun mnh th thy ܧt v nhy nha bi tinh kh ri ti a tay vo qun ch th m o ca ch cng n ܧt , khi ti rt tay ra th ch cc nh ln u ti v ni :

_ B ti dy cho cu ‹ em ra cng vin bi‹u din cho thin h xem hay sao ?

_ B ch khng thy bao nhiu ngܩi nhn mnh vi i mt ngc nhin v knh n‹ y sao ?

Ch bܧc bn ti kh bt cܩi khi nghe cu lš lun y ngang bܧng y , c hai ch em vŠ ‰n nh th hai gi sng . A n ung xong lc leo ln giܩng ng ti nh ca thm mt iŒp khc i n na nhng v mŒt qu ti ln ra ng mt

Trong trܪng ch ph trch mt lp n sinh nn thnh thong cc c thܩng r nhau ‰n thm ch , trong ti ch ch š ‰n Dung , Dung ni bt ln gia m n sinh bi mt sc p du hiŠn d m‰n v mt thn hnh hp dn v cn g , khun mt Dung tht ng yu chi‰c sng mi d†c da lm tng thm v yu kiŠu ca Dung , i mt nai en huyŠn ng ngc v i mi tri xoan nm trn mt chi‰c cm thanh t to cho dung mt sc p tuyŒt vi tr trung dng i tht nh nhng uy‹n chuy‹n vi ln da trng tro mn mng ti mt to mt s quy‰n r mnh liŒt v cng

Hm nay ngy cha nht , Dung ‰n thm ch ti do bn chuyŒn dܧi b‰p nn ch nh ti ti‰p chuyŒn vi Dung , ti vui v nhn li v hm nay l ln u tin ti ti‰p xc vi Dung ngܩi m ti hng tn th vŠ sc p . N‰u ti say ǡm ch ti vŠ s chiŠu chung v nhng bui giao hoang bt tn th ti say m Dung vŠ s ti tr ca nng , cu chuyŒn gia chng ti xoay quanh viŒc h†c hnh , gia nh v ǩi sng ca Dung . Qua ti ܮc bi‰t Dung ang theo h†c lp 12 do ch ti ph trch v l con mt gia nh kh gi bun bn vi Si Gn , Dung ܮc thng yu v chiŠu chung h‰t lng . C l ti c nhiŠu kinh nghiŒm vŠ tm lš n b c ܮc sau mt thi gian chung sng vi ch nn ti chinh phc ܮc cm tnh ca Dung mt cch mau l . Sau khi tuy‹n Dung vŠ ti lng thng bܧc vo nh liŠn bt gp ci nhn xoi mi v nghi ng ca ch , ch ni : Con gi nh ngܩi ta l con nh t t‰ , n cn ngy th v trong trng lm em m lng qung coi chng t rc xng . Ti liŠn tr li con b y n cn non chot h› mi cha sch sao m snh bng ch ܮc , ni xong ti a tay vo mnh mt ci vo v khi‰n ch la ln mt ti‰ng ri b‡ng ch dang tay tt   ti mt ci tht mnh , khng hi‹u l do au qu hay l do ghen tc vi Dung nn ci tt ca ch   tht mnh khi‰n ti rt c mt . T trܧc ti gi ܮc ch u y‰m chu chung quen ri   nay b tt mt ci ti cm thy gin d v b xc phm ‰n danh d t i ca mt thanh nin trong ti tr‡i dy bng bng , ti nho ti tt vo m ch nh tri ging , b ti tt tr li ch lng ln nh con h d b nht vo chung , ch nho vo ti m cu. S ch hnh hung mnh ti liŠn nm hai tay ch cng ngt, khng co ct ܮc ti ch liŠn dng hai chn p lung tung vo i vo bng     ti. B‡ng ch trܮt ng sng xoi xung t & do gi cht ly tay ch nn ti cng ng theo & nm ln ngܩi ch. Lc y mt š ngh l lng tinh qui ln ny ln trong u ti, ti   vi bung tay ch ra & nm o ch git mnh, hng nt o ca ch git t ku nghe bt bt... Li dng s t do ca i tay, ch dng tay bu hai vai ti & bm mnh cc ngn tay thon di ca ch lm rch c da tht ca ti, mu vai r ra lm tng s gin d ca ti. Ti liŠn chp hai tay ch xung t, dn hai chn ti ln hai tay ch, lc ny ti ln mnh ch, tay ti git phng chi‰c coc x x tan nt, cp v cng trn nng hi ca ch phi trn trܧc mt ti lm tng thm s kch thch & š nh lc ny ca ti cm hng thm. Ti vng tay ra sau lng ch nm ly lng qun nh tut ra nhng ch p st mng xung t lm ti loay hoay mi khng tho ra ܮc. Bc mnh ti lliŠn ng pht dy nm ly lai qun ca ch x mnh ln pha trn, chi‰c qu n bng vi mng ca ch khng th‹ no cܫng li ܮc s gin d & dc v†ng in cung ca ti nn rch mt ܩng di t chn ln ‰n lng qu n ‹ l ra cp i trng h ng & mt bn mng trn lng ca ch. Trn ngܩi ch lc ny ch c mt ci qun xi lip ma m thi, nhanh nh chp ti liŠn ci qun di & qun i ra qun i xung t, c l ch n ܮc š nh ca ti nn ht to :

Khng ! Khng ! mt dy, khn nn, my khng ܮc lm h‡n th‰.

MiŒng ch ht cn chn th p lung tung vo bng vo ngܩi lm ti lon chong sušt ng, nhng hnh Ƕng nh ǰ thm du vo la, s tc gin cng vi niŠm ro rc lm ti nng bng c ngܩi. Ti chp ly chi‰c qun lt mo git mnh ra, ch ti   vi vng dng hai tay nu li, ging co mt lc ti bt mnh x mnh lm rch tan chi‰c qun lt , hai tay ti nm ly hai tay ch xung , ly chn lun vo gia hai bp i ch lm cho ch khng khp i li ܮc lc ny dng vt ti tm m o ch mt cch in cung , ch vi ny ngܮc mng mnh ln lm dng vt ti tut ra khi m o m vo i vo hng ch ...Cui cng n cng l†t vo m o ti n mnh xung v nhp lm ch ku la tht thanh v au ǧn , mt cm gic khoan khoi v lm cho ti t ܮc mc ch lm ti nhp cng lc cng mnh v mc kŒ s ku ln thm thi‰t ca ch . C l bt au nn ch thi khng giy da nhng thay v rn r v sung sܧng nh m†i hm th hm nay ch rm rt khc khi‰n ti cm thy chnh lnh v gi y khng th‹ dng li ܮc na nn ti cng nhp mnh lin tc cng lc cng nhanh . Mt cm gic m sung sܧng xen ln au ǧn u dng vt lm cho tinh kh ca ti bn xi x vo m o ca ch , song ti bi‰t ti mnh nn im lng cui u xung m khng c phn ng g c , mt lc sau ti mi kh ni :

- Em xin l‡i ch , lc ny v nng qu nn em mi nh tr li ch v v mun bi‰t s khoi cm ca viŒc hi‰p dm nn em mi lm nh vy ch tha l‡i cho em nha
?

Thy ti hi hn v nhng hnh Ƕng nng ni nn ch cng du gi†ng xung v n tn bo ti :

Thi em rt dng vt ra i l ln u ch tha cho em ln sau khng ܮc lm h‡n nh vy na nghe khng ?

D ln sau em khng dm lm by nh vy na u

Sau khi rt dng vt ra ti thy u dng vt rt ln v xung quanh hai mp tht m o lm tm mu pha ln lp tinh kh mu trng c , ch rn
ln :

i au qu ! Em lm ch au qu...

Sau ln cܫng dm , ch bn xin ngh   dy na thng ‹   vŠ qu ch Long Xuyn chi cho vi ni bc d†c ca ch i vi   ti, ng thi cng   cha tr
cc m o ng thng b try tra sau mt   v cܫng dm.

Do thi gian vŠ qu ca ch kh lu, nn s thm mun ܮc i n ca ti ngy cng tng ln mnh. Nhng may thay vo mt bu i sng p tri Dung li ‰n thm ch ti, v ch vŠ qu nn ti cm chn Dung li chi lu hn, qua mt lc tr chuyŒn ti bo‡ng hi Dung:

Dung c thch khiu v hay khng?

Em thch lm nhng khng bi‰t nhy v khng ai hܧng dn c.

Chp ly thi c qu bu y ti liŠn ni :

Anh c bi‰t nhy cht t, n‰u Dung khng t chi anh s dy cho Dung vi iŒu nhy thng dng.

Thy trong nh vng v, khng c ai ngoi hai a ti, Dung vui v nhn li. Ti vo phng ng bt nhc ln t chi‰c my Kenwod, ti bt u vo phn lš thuy‰t:

Bn nhc ny thuc iŠu Slow, iŒu ny khng c g kh c, ngܩi nhy ch cn i qua i li mt cch nh nhng m thi.

Ging xong lš thuy‰t ti nm tay Dung thc hnh, l c gi trong trng Ƕ tui dy th y ngy th nn i tay Dung run ry trong i tay y kinh nghiŒm ca ti. Trong lc nhy ti dng i mnh c† nh vo cp i trn lng & thon th ca Dung, sau mt hi c† st ti thy i mnh n ܧt , thu Dung ǩ c ngܩi. Lc ny, ti dn hn ln, m ly Dung vo lng mnh, ph hi th mnh vo gy Dung lm Dung co rm ngܩi li v nht nht, ti dn d hn nh vo c & m Dung, sau l n hn chy bng vo i mi ang run ry ca Dung, va nhy ti va du Dung li i vng, i mt nhung hiŠn ca Dung nhm nghiŠn li, i mi mp my nh mun ni mt iŠu g nhng khng tht nn li.

Ti ǥt Dung nm nga ra i vng mt cch nh nhng v Šu ǥn hai bn m o hai bn m o ca Dung lm Dung p tay xung giܩng lin tc v qu sܧng . C l ln u tin ti‰p xc vi nhng kch thch qu mnh nn nܧc nhn ca Dung tun ra ܧt c m o chy xung c i vng . Ti dng lܫi li‰m quanh m o lm Dung rng mnh my ci , gai c ni ln khp thn th‹ , do nܧc nhn t m o ti‰t ra cng lc cng nhiŠu nn ti c th‹ cm thy v mn ca n. Bng nng dng i kp ly u ti ng thi hai tay Dung bu cht ly u ti ko xung. Ti vi a u su vo m o li‰m qua li‰m li ܮc mt chc b‡ng ti nt mnh lm cho Dung rng mnh my ci liŠn & bt u xut tinh ra.... mt th nܧc mn mn, nhn nht chy t†t vo mm ti, lc y v qu hng nn ti nut ngay vo bng. Khi xut tinh xong, Dung vt ngܩi xung hn h‹n ni :

i ! Em sܧng qu anh i!Em cm n anh v lm cho em qu sܧng....

Ti hn nh vo m o nng kh ni :

Dung c yu anh khng?

Em yu anh t khi chng mnh tr chuyŒn vi nhau ln u c.

Sau khi mt qun o xong, Dung ra vŠ v s gia nh trng. Ti tin Dung vŠ bng mt n hn ln i mi b bng ngy th ca nng. Sau ln lm tnh , ngy
no nng cng ‰n vi ti ‹ tn hܪng nhng khoi lc lm cho hai a chng ti cng gn cht   nhau hn. Thi gian tri nhanh trܧc nhng niŠm hnh phc ca hai chng ti.

Hm nay v bn gi‡ vi cha m nn Dung khng ‰n ܮc, bun qu ti nm di trn i vng ngh   ‰n nng. B‡ng mt hi chung reo vang, ti ngc nhin khng hi‹u ai ‰n lc ny. Tuy vy ti cng bܧc ra m cng & v cng ngc nhin khi th y ch ti ng trܧc cng, ch n ti bng mt n cܩi u y‰m:

Hm ry nh c g l khng em ? Em c khe & nh ch khng?

Lc ny trng ch mp ra y.

Thi em ph ch xch va ly vo nh i, c qu cho em y.

Vng li ch ti xch hai va ly nng tru vo nh. Sau khi k‹ cho ti nghe nhng vui bun vng qu yn tnh, ch vo phng ng ngh   sau mt chn ܩng di.
Sau ba cm chiŠu, ti tc tc chy ‰n nh Dung, ni vi nng sau ny ng ‰n nh ch Tho na. Sau mt lc bn bc , hai a chng ti quy‰t nh ch gp nhau vo ti th by & khi ngh h chng t i cng i Nha Trang chi ‹ cng nhau yu ng lm tnh cho tha thch...

T gi Dung ti i thng mt mch vŠ nh, ch ti ang nm xem bo nghe ti g†i ch chy ra m cng & trch yu ti khi ti vo nh :

Gm , em i u lu qu vy lm ch trng hoi !

Ti & ch vo phng ng, ch bt nhc & cng ti nhy, c hai i iŒu Slow chm ri. Hm nay ch mc chi‰c rope mng trng r c da thit, chi‰c coc x, slip mng ܮc mc bng tay rt kho lo m kht lm ni ln cp v cong trn & m o lnh ln ca ch. Trong lc nhy, ch hn ht vut ve ti lm cho cn dc v†ng by lu nay b nn gi c dp bng ln mnh m. Ti ni kh:

T lc ch i, em nh & thm ܮc i n vi ch qu chng.

Ch cng nh mun em lm ch.

Vy ch em mnh cng chung š ngh ri, mnh ng nhy m na m i nhy n†c i?

Ch bt cܩi tt yu ln m ti:

nhy n†c th nhy. M ai dy em ni nh vy th‰.

Em nghe ti bn n ni nn em ni li cho vui.

Ni xong ti du ch li giܩng & ǥt ch nm xung, ti nhanh chng ci a qun mnh ra on quay sang ci cho ch. Ti u y‰m vu t ve cp v cng trn ca ch & hn ln ......Sau mt lc lm tnh ti nh i n cng ch th ch bo ti tut xung t, cn ch th hai chn xung t, mng ch ǥt ngang cnh giܩng cn mng th ǥt trn giܩng, hai bp i trng nn ca ch banh dng ra do vy m o ca ch nh ln cng ngt. i mt ch nhm nghiŠn, i mi ch h m rung ry chi Ǯi. Thy th‰ ti bi‰t mnh phi lm g, ti cm dng vt t mnh vo m   o ri nhp mnh, dng vt ti chy nhanh khut sau trong m o, ch ny ngܮc ln ku ln v cng sung sܧng .

i sܧng qu em i ! Nhp nhanh mnh, mnh ln i. Ch van em...i! qu...

Ti ra sc nhp ti tp. Ch m cht ly ti, vut ve tm lng trn ca ti, vut nh hai bn hng ri ch vut d†c xung ct sng lm ti m c ngܩi. Ti nhp mnh hn na, cui cng tinh kh ca ti bn o t vo m o ca ch.....Ti rt dng vt ra khi m o ca ch & th hn h‹n, mt cm gic lng lng lm ti thch th say sa. Ch ni ;

Em bi‰t khng ki‹u i n va ri l ki‹u t cnh giܩng y. Ki‹u y tuyŒt lm v n lm dng vt c† st vo m o tht   mnh m, lm cho c hai Šu sܧng, em c thy th‰ khng.

ng, em thy ki‹u ny hn cc ki‹u khc nhiŠu.

Dng khn lau dng vt & m o xong, hai ch em ti m p nhau m tr chuyŒn, mt lc sau ch th tay cm ly dng vt ca ti m vut ve m nng nu, ch vut ve hai hn di ti lm n cng cng li. Dng vt ti li bt u cng cng ngt, lc ti m chm ly ch vut ve hn ht, ti hn dn ‰n i ch & ri dng lܫi li‰m vo m o ca ch lm nܧc nhn r ra lin tc & ch rn ln tng chp v qu sung sܧng, thnh lnh ch dng cp i thon th kp cht l y u ti & nhn mnh u ti xung m o ca ch, ton thn ch rung ln tng Ǯt, ch hn h‹n ni:

Tri i sܧng qu!Em hy leo ln mnh ch i.....Mau ln i ko chi xut tinh by gi.

Va ni ch va ta vo thnh giܩng, mt chn ch bung thng xung t, mt bn mng & lng ch cn nm trn giܩng. Nghe ch rn r & cch nm k l y, ti cng vi vng b mt chn xung t ‹ lm i‹m ta & cm dng vt nht vo m o. Ch sܧng qa nn gh cht ly ti, ti nhp cng lc cng nhanh, ch bng vng ch n ang bung thng dܧi t kp cht ly lng ti, dng vt ti nm cng trong m o ca   ch, ti kh rng mnh my ci & mt cm gic lng lng khoan khoi lm ti thch th....Ti bt u xut tinh...

Khi chi dng vt cho ti xong, ch hn nh vo dng vt ca ti vi mt nt mt khiu dm y tha mn. Sau , hai ch em ti m nhau ng mt gc m Šm thoi mi trong khi thn th‹ trn trung kh ng mt mnh vi che thn.

Nhng bu i giao hoan ca ch em ti c tun ra nh thc ǰ & nhng lc rnh r‡i nh ch m ti c thm nhi u kinh nghiŒm v nghŒ thut lm tnh & i n. M‡i bui sng ch em ti li chia tay nhau,ch i dy cn ti i h†c, tra v ‰n nh l i n , n & ng...

Thi gian thm thot tr i qua, h ‰n bo hiŒu s chia tay vi th y c, bn b, trܩng lp n. Ti thu d†n c vo va ly xong, t gi ch ti ‹ vŠ thm gia nh. Giy pht chia tay ca hai ch em ti tht cm Ƕng, ch nghn ngo chc ti:

Chc em i ܩng bnh an nh! Cho ch gi li hi thm hai bc & nh vi‰t th.

Ni xong ch di vo tay ti 100 ngn, ti khng ly nhng ch di mi lm ti khng th‹ t chi ܮc. Ti nin :

Cm n ch ! Ch li mnh gii nhe, h‰t h em li ln. Thi   em i....

   Ti s mnh kh ng chu ni pht chia tay ny nn vi vng bܧc nhanh ln xe. Tm biŒt ch !!...   

                                             COPYRIGHT : 20/10/1994

                                                           P.”PIG”

          Cu chuyŒn C Gio Tho ‰n u ܮc   chuy‹n thnh phim cng tn do cc nghŒ s u t, hng phim THAILAND PIGFILM.

                                          Mun xem phim ny,   xin lin hŒ dch v VIDEO :

                                                  137 Nguyn Thi Bnh, Qun 1

                                         ( phi c ngܩi gii thiŒu, ni l sinh vin Bch Khoa)

                                            Tr†n phim l 120 pht. Gi thu   : 5000/ngy.