Make your own free website on Tripod.com

Ch Kim

 

        Cu chuyŒn xy ra vo nm ti mܩi lm tui, ti h†c trܩng Trng Vng. y l mt ngi trܩng ni ti‰ng vŠ k› lut v o c do c cha iŠu khi‹n. Tuy mi mܩi lm tui nhng thn hnh ti rt l ny n v thon g†n tܪng gn nh l mܩi tm mܩi chn tui. Cc b phn pht tri‹n gn nh hon ton khc vi la tui bn lp. Nh tri ph h, ti c mt sc p kh i. Vi gng mt tri xoan, nܧc da trng, mi d†c da, mt p, lng mi gi cm, miŒng tri tim, hm rng trng Šu ǥn. Vi thn hnh cn i do vy m cc bn thܩng ca tng ti khng nhng v sc p m cn v cch n mc. Ti rt ly lm hi lng v sung sܧng v m‡i khi tm, ti ngm nhn thn th‹ mnh vi ln da trng hng mu trng g v cp v thon p vi nhng ܩng cong tuyŒt m, khng c ly mt v‰t so. Cn b ngc ti th tht l khu gi vi nhng khi tht hng lun lun cng cng lm ti rt t ho vŠ n. Cn gia hai bp i thon thon, ti thy c mt tm lng en tuyŒt mܮt lm l ln hai mnh m o cong ln trng nn. V tnh con gi t m,ti thܩng hay vut ve n do vy m ti hay ‹ š ti n. Pha trong c mt ht hng nm kn o gia hai mp m o kht vo nhau. C ln, ti th ly ngn tay t t vo m o th thy cm gic rng mnh, nht nht chy khp c th‹ ng thi thy thch th l l. C ln ti mnh bo hn, n ngn tay vo su ‰n lt c ngn tay, tay ti chm vo ci l‡ nh th ti c cm gic nh c mt mi‰ng da mng c sc co gin n hi. Tnh t m ni dy, ti cng n su ngn tay vo th hi thy au nhng ti thch th k l. T , ti hay t m mn m m‡i khi ti tm ra hay thay qun o. May cho ti, ch Lan l ngܩi trong gia nh qu ti mi ly chng hn mt thng nay. Ti ti chi nh ch v ܮc ch thut li chuyŒn giao hp vi chng ch mt cch t› m v chi ti‰t vo m tn hn cng nh nhng m khc. V ch cho ti coi b 'PLAY BOY' vi 136 ki‹u v chng phi nh th‰ no mi sung sܧng. Ch k‹ cho ti nghe nhng Ƕng tc lm tnh vi chng tht t› m v ch cho ti nhng cch lm sung sܧng v m nht. Cng t , ti thܩng tm nhng cun truyŒn nh: "By m khoi lc", " C gio Tho",... Sau nhng ln xem xong, ngܩi ti ro rc kh chu, m o ti hay nng hng hc mt cch cao Ƕ. Vo nhng lc nh vy, ti ly ngn tay t vo v n su trong m o, n thiŒt su, ti nh khng cn thy au ǧn m ngܮc li, ti thy m khi c mt cht nhn trng r ra. T , tnh tnh ti thay ǰi lun lun, bun vui bt thܩng v u c lun ngh v vn. Xem qua nhng hnh nh, nhng cnh m ly, nhng cnh giao hp ca i trai gi...lm ti thܩng ‹ š ‰n loi vt khi chng giao hp. c biŒt l thch th khi thy dng vt ca n ng tht s. Do mt s tnh c trong khi ang phng tm mt m mng nhn cnh vt xung quanh, Ƕt nhin mt thanh nin hng xm khong 25-30 tui ang thay . Khi anh ta quay li
th tt c p vo mt ti, gia ngay hng, cch rn chng gang tay l dng vt vi ci u lng bng v ci thn th di v to nh di cui chc u xung hai tinh hon, cng nhn cng m ly, tt c nh ܮc ph bi mt m lng en rm rp. T , hnh nh y c m nh ti. Ri ‰n mt hm ti thy hai con ch giao hp mnh liŒt lm ti thy ngܩi ro rc ham mun tnh dc, mt nng bng, tay chn bn rn, m h tng tc cng cng ln nh mnh con c r. Ti liŠn cho tay v qun slip v thc vo m o. ‰n ci th 3 th lm m o bn ra mt cht nܧc nhn ܧt c y qun slip v cng lc , ti c cm gic sung sܧng cc Ƕ,ti nhm nghiŠn mt li, ti ngh phi chi lc ny c ngܩi con trai no ‰n th hay bi‰t my, ti s hi‰n dng tt c cho anh ta v rt khoi ch khi p dng ܮc nhng hi‹u bi‰t vŠ tnh dc m ch Lan dy trn lš thuy‰t, chc lc ti sung sܧng ‰n ch‰t mt. Ti liŠn ngh ngay ‰n nhng a con trai cng trܩng v cng xm, ti cm thy tht v†ng v h† qu c hn v chc khng hi‹u ܮc khao kht ca ti vŠ vn Š ny, š tܪng ca ti thch ngܩi ‰n vi ti phi tht cao ln v tht lo luyŒn, bi‰t lm nhng g ti ang cn.. .

        Ri b‡ng mt tia hi v†ng lo ln,ti cht ngh ‰n ch Kim, y ng l ngܩi lš tܪng ca ti. Hnh nh ch Kim hiŒn ln trong u ti, ch l ngܩi hay
‰n nh ti, ch rt m‰n ti. Lc ti cn nh, ch thܩng m ti v hn ht. Ch nm nay khong 35 tui, p trai, vui tnh, ho hoa, phong nh, hay bng a nn c nh ai cng m‰n, vi n cܩi duyn dng ‹ l hai ci rng kh‹nh tht quy‰n r. Ch sng Ƕc thn ti nh 120A, nghe ni ch b tht tnh khng cܧi v na. Ti ngh chc ch cng ang cn ti lc ny v ti ao ܧc ngay by gi ch ‰n, ti s xng i vo ch v ch xung. Ti ngh ch s ch‰t vi ti ngay v ti rt quy‰n r vi cp ngc to p nh hai tri o tin v khun mt rt tuyŒt m. Ti ngh thm nh vy v ti li tܪng tܮng ‰n cnh ti v ch u y‰m nhau lm ti thm nng cc Ƕ. Ln ny khng km hm ܮc, ti thun tay ly tri chui xanh ‹ gc bn v bܧc l v bung ring thc mnh tay v m h, tuy b cn bt bi hai ci qun nhng cng lm cho tinh kh bn ra. Ln ny th m tht. Ti nm lim dim. Khi tnh dy th ti thy hai ci y qun ܧt sng. Nh li ch Kim, ti quy‰t nh ngy mai l Ch nht ti s ‰n nh ch ‹ chinh phc ch lm cho ti tho mn ܮc cn dc v†ng ang nng trong ti...Ti nh vi thn hnh s ny la, vi sc p ca ti, tt nhin s cng thm b khu gi, th ti chc s t ܮc nhng pht giy sung sܧng. Ngh ‰n , ti thch th bܧc vo phng tm.. . m , ti thao thc khng sao chp mt ܮc, ch mong cho tri sng ‹ ‰n nh ch Kim v ti thi‰p i vi nhng hnh nh m ly m ngy mai ti s ܮc
hܪng. Khong 5 gi sng, ti thc dy v thy trong ngܩi nng ran, m h cng cng cc Ƕ v ti quy‰t nh bt dy xung nh tm ra v khng qun ra m h cho tht sch. Khi tm xong, ti ln xin php m i ‰n nh ngܩi ch Ch Ln ‹ mܮn tp n thi. M ti ng š ngay v rt vui mng khi thy con chm h†c. Nhng m u hi‹u nhng g ang thc dc con. Ti vo phng ly nܧc hoa xt ln b ngc cng cng nh mun n tung ra, cn m h lc ny ang git lin hi. Ti vi v thay qun o. Trܧc tin, ti mc qun slip mu hng v khoc ln mt mini jupe. Sau , ti trang i‹m cht t ri i xung nh, ly xe phng nh bay ‰n nh ch Kim. Ti bm chung mt lc lu, ch mi ra m ca. Thong thy ti, ch rt ngc nhin, vui mng, vn v mi ti vo nh. Ch nhn ti vi cp mt m m v khen: Chu Thanh ca ch lc ny p qu! Lm mt ti bng v cp v ang cng cng cng phi nhc nhch. V ch ni ti‰p: Thanh ca ch ng yu qu! Ti a cp mt nhn ch tht tnh t,y tru m‰n v ngh thm: " Ch i! Sao ch khng ni l ch yu chu c phi hay khng... Sao ‰n lc ny m ch cha hi‹u chu sao? Ch qung tay m chu i, chu khng khng c u!". Ch cht hi lm ct t dng suy ngh ca ti: Chu ‰n chi hay c chuyŒn g? Ti mng r tr li: Chu mun chi thi...v nh ch ci ny v chu sp thi! Ch ni: Thi gc qua i,by gi chng ta n sng ! V ba n ܮc d†n ra. Ti cm thy n rt ngon khi ܮc n cng ch. ˆn xong, ch hi: Thanh thch nghe nhc khng? Nhn mt ch, ti bi‰t l c cn cu ri. Ti tr li: Thanh thch lm! Ri ch ni: Vy ta vo bung trong nghe nhc! Ti theo ch vo bung bn, cn bung ܮc sp x‰p g†n gng v y m†i tiŒn nghi. Hnh nh y l bung ng th phi v cnh bn c mt ci giܩng, gc giܩng ‹ ci cassette. Ch bt my, mt iŒu nhc m du ni ln, ch nm tay ti v bo: Ta nhy i! Ti si‰t tay ch v u a theo iŒu nhc. Lc ny, dc v†ng trong ti ni ln, ti thy cnh vt m i. Ti ng vo lng ch cho cp v cng cng c† vo ngܩi ch. Ngܩi ch nng ran. Ch si‰t tay ti ri t t m chm ly ti v hn ti tp ln mt ti. Tay ch s song ci o ngc ti lm n bung ra. Sau , ch s song cp v ca ti lm ti sung sܧng qu c. Ti ngh ch tht l lo luyŒn v o ti t t bung ra tng nt tng nt mt, ‹ l ra b ngc trng nn n vi hai u v hng ho v to nh hai qu o m†ng ang b ch Kim khm ph, mn m lm hai u v ca ti ng v ngܩi ti nng ran ln. Ti m ch tht cht. Ch ǥt nhng n hn nng bng ln mi ti. Lc ny, ti thy dc v†ng dng ln d di v s i hi trong ti vŠ th‹ xc ang ‰n cc Ƕ. ng lc , ch b‰ nga ti ln, c ti nng tru xung v ngܩi ti mt thng bng. Ch t t ǥt ti xung giܩng, h thp miŒng xung hn ti. S dy v vŠ th‹ xc lm ti sung sܧng, khp ngܩi ti nng bng ln. Ti nt tht mnh v cung lon. Lܫi ch cun li lm ti m ngy ngt, ngܩi ti mŠm nhn ra. Ch ti‰p tc khm ph cp v ti lm khoi lc dng ln. Ri vi bn tay nng bng, ch ci chi‰c mini jupe ca ti ra, ‹ l ci qun slip mu hng. Khi ci ci jupe xong, ch t tay vo m o ti vut ve lm ti sung sܧng mun chy nܧc mt. Ri khng chu ni na, ti ly tay ch n mnh vo m h lm mt ln nܧc bn ra tung to. Ch ko t t qun slip ca ti xung v k miŒng vo m h ti v nt rt say sa. Ngܩi ti lc ny nh l la mun n tung ra, ti nc ln trong cn khoi lc cc Ƕ. Khi ti m mt ra th thy ch vn cn mn m thn th‹ ti v ni: Thanh p tht! V a cho ti mt ly rܮu. Ch ni: y l rܮu champagne rt b cho c th‹ v gy kch thch thܮng hng. Ch
a ti ung mt na v ch ung mt na. Ung xong, ti thy khoan khoi, ng thi hng ln, ti ngi dy ci phng chi‰c o ci h‰t nt v c chi‰c qun slip tut ‰n chn. Sau , ti cm dng vt ca ch ang cha thng vo m h ti v git lin hi. Ti ܫn cho cp v cng ln v c ngܩi ti rung ln. Ti nm ly dng vt ch t v miŒng ti v cn nh in di. Ch cng b, nt, hn ht in di. Hai xc tht trong hi men qun qut nhau, b mt nhau ki‹u. Ti cng lc cng hng ln v ‰n lc khng chu ܮc na, ti bn xoay ngܩi, tay cm dng vt ch t vo m h ti. Ch hnh nh cng vy, hai tay bp cht hai u v ti v bt u lc nh nh. Ti rt ln sung sܧng. Ch dng h‰t sc lc lia la v rt mau. Ti thy sܧng cc Ƕ, ti liŠn nm ly mng ch n mnh vo thm v ti ܫn m h ln ‹ dng vt ch cm tht su vo ngܩi ti. ‰n lc ny,tinh kh m h ti trn ra ngoi, ho chung vi tinh dch ca ch. Hai chng ti m nhau m. Ti sܧng qu rn r: Sܧng qu!Sܧng qu!...Ch i lc mnh na i... ‰n lc , nܧc mt ti tro ra v qu m, sung sܧng. Ti v ch c ‹ dng vt trong m h m ng mt gic ‰n tra. Khi tnh dy, ch ly khn lau ngܩi cho ti ri ni: Ta i xem phim tnh cm nha! Ch ly my chi‰u phim v lc ny...ti nhn thy giܩng c mt khoanh dy treo l lng vi mt vng trn ln v nm dy xung quanh chia lm hai r ra hai bn bng nhau, ton lm bng cao su, dy di dy ngn cao thp rt l. Ch ni: Mt lt na s cho Thanh thܪng thc cnh vܩn hoa h gii. Ti ngh l tht, khng phi nhng ki‹u m mnh bi‰t, chc l hay lm. My chi‰u phim bt u chi‰u. Ch va m lng ti va s m.

        B phim chi‰u cnh mt i thanh nin ngܩi Nht ang m nhau ti b sui c bng mt. H† hn ht nhau say sa. Tay ngܩi n ng lun vo chi‰c vy
m ca ngܩi ph n v s m lung tung, thnh thong li a ln miŒng li‰m. Ngܩi con gi cng vy, tay ln m khuy qun ca ngܩi con trai v ko dng vt ra. Dng hai tay, c ta mn m dng vt ca ngܩi con trai ra chiŠu thch th lm. on c hai ngܩi cng ng dy, ci qun o qung xung t. Ri h† m ly thn th‹ trn trung ca nhau, hn ht s m nhau cung lon. Ngܩi thanh nin ny p trai, kho mnh, dng vt rt to v di. Ngܩi con gi c khun mt tht xinh, ngc to p nh hai tri o rt quy‰n r, nhng i hi ngn v m o li c nhiŠu lng en ngay c mt vng gia bng nn km gi cm hn ti xa. Hai ngܩi trn trung b nt nhau cng bi‹u din cc ki‹u ng nm say sa cung lon tng t ch Kim lm cho ti hi sng. Lc ny, ngܩi ti b kch thch qu mnh bi ch Kim lun tay s nn thn hnh ti, h‰t xoa bp cp v li mm m m o, v b phim dm lon gp phn lm cho ti hng cc Ƕ. Ti nhn ch Kim, thy dng vt ch cng cng cng v ngu. Ti ku ln: Chu sܧng qu ch i! Ngay lp tc, ch b‰ xc ti ln ǥt vo my vng dy, a ngܩi ti u ln ri bung tay t t. m h ti cha ra, on ch bo ti ko my si dy a ngܩi ti u ln ri bung tay t t. Trong khi , ch ǥt mng ti v iŠu chnh cho m h ti v chnh xc ngay dng vt ca ch ang dng ra nh ct bum. Vi sc mnh t trn xung nn ln ny, dng vt ch m vo m h ti rt mnh. Ti ch nghe c ti‰ng "†t" th dng vt nm g†n trong m o ri. Ti rng mnh sung sܧng, m ‰n cc Ƕ. Ch cng vy, t ch cong ln nh phong n gnh qun vo t ti. Ti co mnh hai si dy, nhn nhy theo nhp n hi ca si dy. Ti vi cho thn hnh xung Ǣng sau lc qua lc li, sng ti sng lui. Ti cm thy kch thch cao Ƕ. Ch un ngܩi ln v lc tht mnh, sng qua sng li, khi‰n dng vt ch ng vo lng ti, ri ng vo t cung ti tht hnh phc. Chn tay ti h‡n lon m ly qu, ti but miŒng rn r: Sܧng qu ch i! Ch lm mnh na i! Tay ch bp v chu mnh na i! i sܧng qu! Sܧng qu ch i! Mt ln nܧc mt ti chy ra v ti m khng cn bi‰t tri t l g na. Tay chn ti bn rn k l. Bt gic, ti m nho xung t khong chi‰c khoanh k d vo lng ch v cm ly dng vt ch t v miŒng ngm tht su tn cung h†ng lm mun nght th. Ti liŠn b, nt, cn nh nh ln u dng vt ch mt cch hong lon. Ln ny, tinh kh ca ti v ch bn ra cng mt lܮt. Ch cng quay xung b mt m h ti tht mnh. Chi mt hi, ti cm thy mŒt v thi‰p i lc no khng hay. Khi tnh dy 4 gi chiŠu, nhn quanh khng thy ch u,ti ct ti‰ng g†i:Ch Kim i!   t nhin xut hiŒn mt gng mt ru ria xm xom, mt eo knh en, ngܩi trn trung, ngc y lng l trng tht d s. Ti s hi la ln: Ch Kim i cu chu!   B‡ng mt gi†ng ni vang ln: Thanh ng s, ch y m! Va ni, ch va ci cp mt ki‰ng v b ru ra. By gi, ti mi hon hn v m ch xi‰t tht mnh. Ri ch ly b ru gi chong ln ngc ti lm ti nht nht v kch thch qu. Sau , ch ly b ru qut xung hng ri qua mng, ln ti m o. Ch ngm ly m h ti lm ti nht nht mun tc th, tay chn lung cung, ti ku vang: Ch i nht qu, chu chu khng ni! m h ti co git lin hi h‡n lon. Ch vut ve mt hi ri hi ti: Thanh c sܧng khng? Ti ni: Sܧng th sܧng tht nhng Thanh mun ch lm nh nh, ch lm mnh qu Thanh chu khng ni. Ri l c bu, m la lm sao? Ch u y‰m hai
bu v ti lm ti Ƕt nhin chu khng ni, ti nng ln qu c. Ti vi a tay cm ly dng vt ca ch mn m. Ti cng thy sܧng v kch thch hn bnh thܩng. Lc , ti vt ch ra v nhy ln mnh ch chi ki‹u "B x xay bt". Ki‹u ny rt nhn nh v thch th. Khi t dng vt vo m o xong, ti liŠn quay quanh ngܩi ch v ly tm l ch‡ giao hp. Ti c lm nhanh ‹ dng vt ca ch n mnh vo t cung ti su hn. Cho ‰n khi, hai ngܩi cng xut tinh. Lc , ti mi thi v th ph ph. Sc nh b phim tnh cm ang coi d, ti v ch ‰n ch‡ my chi‰u phim th thy cnh ui bt ca mt ngܩi n ng v mt ngܩi n b. C hai ngܩi Šu trn trung. Ngܩi con gi vi cp v to v i, ch ta trng o ‹ v gia hai mnh m o c mt ht o nh ln rt nh. Lng m h ca ch ta tht rm rp v en nhnh. Cc iŠu y chng t ch ta cn trinh ti‰t. Ngܩi n ng bt ܮc c con gi nh h v ܮc mi. G c gi xung v miŒng ci xung tm i m†ng ca c gi. Hai chn g gia hai chn c gi lm cho m h c gi b m ra. G nhanh nhn t dng vt vo m o ca c gi v lc lia la lm cho dng vt cng lc cng m su vo m h. Cho ‰n khi dng vt vo gn h‰t th c gi b‡ng qun qui my ci ri nm im, hai tay dang ra v hai chn banh b ra nh khng hŠ c mt s khng c no. Ngܩi con trai vi lc lia la v dn dp, hai tay th bp u v cng cng ca c gi. C gi h hc miŒng ra thch th v mng c ta bt u chuy‹n Ƕng nng ln h xung nh hܪng ng ri vng tay m mng ngܩi n ng xi‰t mnh nh mun lm cho dng vt t su thm. Phn b kch thch bi cun phim, phn v ch c xoa bp lung tung lm ti nng ‰n cc Ƕ, tinh kh bn ra m a c b lng en nhnh ca ti. Ti vi ly tay ch cho vo m o v ni: Chu li mun thng nh ca ch t v y na ri!   Nhanh nh ct, ch b‰ ti ln i, ri gc hai chn ti qua vai ch v ch kiŒu ti ln vai, t lܫi vo m o ti mt lin hi, b nt nghe ng c, ru ch lm ti nht qu. Ti cp hai chn xung pha ngc ch, hai tay vn gi ly u ch. Ch cng knh ti nh vy, ci miŒng ch th gn cht vo m h ti va b va nt i nt li. Sau , ch ti‰n ti cui phng, ǥt ti nm nga da ln chi‰c vng nilon mc sn. Ch cng ngi xung t dng vt vo m h ti, hai tay nng mng ti xi‰t mnh vo ‹ dng vt ngp su vo lng ti v chi ki‹u "Thy cai u hng" v ch bt ti quay ngܮc li ‹ hai mt i nhau, mi gn mi tht l m ly. C lc ch lc mnh qu lm chi‰c vng chng chnh, u a nh ngܩi i tu thu›, c lc a y vng ln cao tht l sܧng. Ti‰ng vng ct kt tng hi nghe nh bn nhc m†i da . K‹ t lc chi trn vng, ch ch la th‰ hn v b v ti nn ti thy cp v cng phng ln tܪng chng nh sp n tung ra. on ch b‰ xp ti ln i ch v a vo dng vt lm tinh kh xut ra lia la. Ch vi ǥt ti nm xung, t dng vt vo miŒng ti ‹ ti ung tinh kh cho tm b. Ri sau , ch gn cht miŒng vo m o ti mt cho tht mnh ri mi bng ti vo phng tm. Tm ra xong, ch mc qun o vo cho ti vi c ch u y‰m v sa son cho ti ra vŠ. Ch rt mt ly rܮu v pha mt
ly nܧc cam ‹ c hai cng ung. Mt lc sau, ch t nhin bun nc ln thnh ti‰ng khc, ch b‰ ti vo lng v vut ve ti. Ti thy thng ch Kim l thܩng, ti ni: Ch Kim, chu khng bao gi qun ch!   Nghe ti ni, ch hn ht ti mnh hn. Khng bi‰t ti sao ti li thy nng m h, n cng ln d qu. Ti vi lun tay vo qun ch nm ly dng vt m mn m. Dng vt ch tht nhy cm. Tay ti va s vo cng di ra v nng hi. Dng vt ch cng ngt nh cy ct bum. Ch cng s tay vo jupe ti, s m cung lon. on ch ǥt ti vo gh‰ sa lng ta lng vo thnh. Hai tay ch banh i ti ra, vn ‹ lun slip khng kp ci ra. Ch t u vo ko qun slip ti sang mt bn v a lܫi b mt chn cht. m o ti nng qu chu khng ni na. Ch lt ngܮc jupe ti ln, ko qun slip xung v t dng vt vo m h ti lc tht mnh. Ngܩi ti da vo gh‰ nn dng vt ch t su vo t cung lm ti m hn. Ch nhn ti tho mn v ni: y l ki‹u "‰ch ngi y gi‰ng". Ri ch bt ti quay lng ra pha ch, p mt vo thnh gh‰, mng cha ra ngoi, hai chn banh ra. Ch cong ngܩi, lun chn xung cho dng vt ch t ngܮc vŠ m o ti. Hai tay ch m eo ti xi‰t mnh, a ln a xung, qua tri qua phi, sng qua sng li. Ti thy kch thch d di v dng vt ch ngܮc chiŠu nn s va chm cng mnh v m su hn vo t cung ti nn ti thy am m v cng, bn rn c tay chn, kh trong m o ti chy ra. Nܧc nhn ra nhiŠu khi‰n m‡i ln ch lc nghe:"†c...†c.." lm ti phi ku ln: Sܧng qu! Sܧng qu ch i! Ch lc mnh na i, lc na i... qu! Mt lc sau,ch quay ti chm hm ngi nh trܧc, ch li t dng vt vo m o ti tht su v dp ln dp xung tht nhanh cho ‰n lc kh ch tun ra cun cun. Ch rt dng vt ra v t vo miŒng ti. Ti nut ng c nܧc kh nng hi ca ch. Ti li‰m mi cho ‰n khi dng vt ch mŠm nhn l†t ra khi miŒng ti mi thi. Ti ly lܫi a dng vt qua li trong miŒng nh ngm ko cao su. Ch cng gn miŒng vo m o ti lm nhng gi†t tinh kh chy vo miŒng ch. Xong u y, ch ko slip ti ln cho ngay ngn. Ti ngi bn ch v xem ng h th 9 gi ti ri nhng mc kŒ, liŠu mt ln na. C hai ngܩi thy bng i cn co. Ti v ch li t lnh ly ngui. Sau 30 pht, ti v ch n xong. Ch ngi ht thuc, va m ti va ni: Thanh, t sng ‰n gi ch c gng lm sܧng. Chu c sܧng khng? Ti a tay tt kh vo mt ch v ni: Ch l vua ri cn g! Ch khng thy chu sܧng gn nh mun ch‰t sao? Sao m ch cn gin na! Trong lc chu sܧng, m o ca chu ch s, hai bu v ca chu ch bp. Thanh thy n ro rc th‰ no y v thy ngܩi mnh mun ni da g. V sung sܧng nn Thanh c gng chu ǿng, n‰u khng Thanh ln mt tiu ri cn g!.

H‰t