Make your own free website on Tripod.com

7 m Khoi Lc

 

m Ƕng phng.

 
            Ch, ‰n hm nay em mi ܮc rnh rang vi‰t th thm ch ‹ by t niŠm hnh phc ang dng tro trong tim em, ‹ ch hi‹u ܮc th‰ no l n i ca mt c gio trinh ti‰t ln u ܮc hܪng mi v yu ng. Ch , m hm y, tiŒc tng va xong, cc ngܩi bn thn thuc ln lܮt ra vŠ, nh ch cn c chng, em v ngܩi gip viŒc ang loay hoay d†n dp v sau bui tiŒc nh ca tht l bŠ bn. Mt chng gay v hi men, chng xi‰t ly tay em v u y‰m du em vo phng. Em thy thn thn, ln u, lng em hi hp v cng, khp ca phng xong chng quay li m em vo lng v hn ln m em, nh nh nt vo cnh hoa ang y nha sng...Ci hn u tin ca m tn hn s nh nhng cho em bi‰t bao iŠu huyŠn diŒu. Mt cm gic lng lng do chng m nh nh vo lng em, ln u tin da tht em ti‰p xc vi ngܩi n ng y, em cht thy rn rng khc thܩng ch !. i! cm gic tht l lng, ngܩi em cm thy rung Ƕng, m em nng bng ln. ang m mng vi nhng cm xc mi l th chng bung em ra, nhng ci v ca chi‰c hn ny v hi th nng bng ca chng ph vo mt em, vn cn quyŒn ly em. Lc y em ang mc chi‰c o cܧi bng xoa r trng, mu trng trinh bch mnh mai nh thn th‹ o l ca em, u em ci mt vng hoa trng m ly mi tc huyŠn bung th trn b vai. Mi nܧc hoa Channel mn mng pha ln mi da tht ngy ngt ca em thnh mt mi ǥc biŒt du du. Em bi‰t rng em p, c nhn nt mt m chiu ca chng th r. Chng mm cܩi, bo em thay o ra v cho chng ra ngi ra mt cho tnh to. Em kh "d" nho nh, chng nng cm em ln, ǥt vo mt mt n hn ǡm ui ri bܧc ra. Nhn quanh gian phng xinh xinh em thy thch v cng chi‰c giܩng tri ra trng tinh m i, gc phi l chi‰c t nh vecni, c gng soi, mt ci table de nuit tht m thut ǥt cnh giܩng trn bn phn son. Bn hng l chi‰c bn rng trn y qu cܧi b†c giy mu bng long. u giܩng ‹ sn cho em mt b qun o la ܮc i cn thn, em nh nh trt b chi‰c o chong trng v mc b o ng vo, nhn vo gng em mm cܩi vi em. Chi‰c o ngn tay may rng, c ‹ h, che y hng h thn th‹ nn n ca em lm tng v tuyŒt m ca b ngc n nang, chi‰c mng y ǥn ca em chc rng s lm chng say ǡm... Em ngi vo bn m giy nhng gi qu th chng vo. Chng mc b Py-gia-ma mu tro nht, tc tai tm tt, khun mt p, rn ri, i chn gn guc, ngc n... Tht ng l mu ngܩi m em hng m ܧc. Chng chong tay m em, hn nh vo gy, vo m v kh bo: " Em khng mŒt !, hay ‹ sng mai ri hy xem, by gi ngh em nh!". Lc ny em thy nh ang l lng trn khng, chng bi‰t g hn l bng lng. Chng b‰ ly tm thn thon th, mŠm mi ca em ǥt ln giܩng v vi tay tt n. By gi ch cn li chi‰c n ng ta nh sng du du, em bng hong lng nghe ti‰ng p ca tim em ang ha vi tim chng thnh mt iŒu dn dp, thc dc... Em lng l Ǯi ch... Nh cm thng vi em, chng khng ‹ em Ǯi lu, bn tay cho em gi, chn vt qua i c vo da tht em nh nh, mt vt g cm cm gia hng chng Ƕng y... Em thn c mt. Th tht vi ch em khng hi‹u u c em th‰ no m nhng mu thun va thch th va thn thng. Tht em cng mun m cht ly chng, di u vo ngc chng ‹ ngi ci hi nng ngy ngt ca chng, li thy n lm sao y... Em ngi qu i, ch nm nhn vut ve mn trn ca chng, khp ngܩi em nng ran, ni y gai c, hi th dt on... Lc ny em mi thܪng thc ܮc s tuyŒt vi ca nhng chi‰c hn mn man khp mt em ri cui cng cn cht vo mi em, chng nt tht nh nh vo mi trn ri mi dܧi. S thn thng ca em lc ny khng ngn ܮc nhng cm xc rt ro thch th, em nt li mi chng v thy tht v cng ngon. Mt lt sau chng a chi‰c lܫi ca chng qua miŒng em v r khp ni. Em nt vo lܫi chng v a lܫi em cho chng. C nh vy mt hi lu em thy khoan khoi h‰t sc. Th‰ ny mi em cng chu. Thi gian nh ngng tri, em cng nh chng ang ǡm mnh trong hng v ca tnh yu...Chi‰c hn u tin mi l, hi hp, nhng n hn ny mi li ro rc am m. Nhng li yu c ng†t ngo rt vo tai em: " Em! Anh yu em lm...! Em c yu anh khng?..." Mt em lim dim, nhng n hn thay cu tr li. Thn th‹ em v chng cn cht ly nhau tܪng chng nh khng th‹ no mun ri ra na, tay chng m mn s sm khp ngܩi em. Nhng cm gic ro rc lng du i, ng h i‹m mܩi hai ti‰ng. Em bung mnh thi‰p i trong v ca nhng chi‰c hn yu ng nng thm...Cht em tnh dy v nht nht... Em ng ܮc mt gic tht ngon lnh vi nhng bn rn mŒt mi ban chiŠu. Chng lc y ang chong qua ngܩi em, ang u y‰m hn mn trn khp mt em nhng nhng chi‰c hn ny khang khc, quy‰t liŒt hn. Ri chng ti‰n dn xung c em, ri xung ngc v ngng li tht lu gia i v nn n ca em qua ln vi o mng... Em nhn ܮc nhng cm gic k diŒu. Em hi hp qu chng! Hay l pht quy‰t nh ca ngܩi con gi ‰n ri chng. Em ang ng ngn vi nhng š ngh h‡n tp th tay chng ln vo o em ri nh nh ti‰n gn ‰n i v cng cng ca em, tay mn m se vo u v. Tht em thy rn rn v nht nht h‰t sc. Va thn, em x tay chng ra, lng bng hong th chng m g†n em vo lng u y‰m t bao gi. "Em ng s! Hm nay l ngy sung sܧng nht trong ǩi chng ta. Lt na y anh s lm cho em m sung sܧng. Anh s dn dt em vo tt nh ca i n nhng em rng kin nhn chu au mt cht nh." Chng qu c mnh lc k l. Nh cu ni y, em thy bt ngay nhng b ng ban u. Em cng ro rc hn, qung tay m ly lng chng, by gi em mi nhn thy mnh my ca chng trn trung nh nhng, b ngc cng phng y sinh lc i‹m thm mt chm lng en tng thm nt ho hng. i cnh tay rn chn cun cun bp tht ang xi‰t ly em. Qu tht em khng hi‹u chng ni "Tt nh ca tnh yu" l g?. Nhng lc ny em thy thch lm ri... Em rc u vo ngc chng ri th th p li nhng li m trܧc y em khng bao gi dm ni: "Em yu anh, em yu anh lm, ng lm em au anh nh!". Khng hi‹u khi ni ra cu y em ngh g nhng v tnh em bng lng cho chng lm au em ri. Mt nt, hai nt... ngc em nh c g chn ngang, tim p thnh thch... Chi‰c o b m tung ra, b ngc vun cao kiu hnh, i nm v xinh xinh hng nh khiu khch, nh mi m†c chng.   Ta nh mt con h i gp mi ngon, chng ci xung v em hn ly hn ‹ bn ny ri bn kia, hn tht lu vo nhng u v xinh xn xong chng kŠ miŒng vo nt... Em sung sܧng m nhm nghiŠn mt li lim dim tn hܪng. Lc by gi ngܩi em nh pho tܮng g‡, mt tܮng g‡ sung sܧng. MiŒng chng th nt, lܫi chng th r vo u v em, tht em khoan khoi v nht nht v cng, ngܩi em ǩ n rn ln nho nh, tay em cng s song xoa tm lng chng, thn em co du‡i v ngn... Lc y em mi cm thy dܧi hng em c mt th nܧc nhn chy ra, em khng th‹ no ngn li ܮc. Tri i! sao em sung sܧng qu. MiŒng em rn nho nh..."Anh i", ngܩi em ny ln, tay bm cht vo chng. Lc y chng nh cm thng vi s vui sܧng mnh liŒt ca em, tay chng r v ri r dn vŠ pha dܧi... Ln vo lp qun mng manh, s vo bn em. Tay chng tht k diŒu nh c iŒn, s ‰n u l em rn rn ‰n y. Thn th‹ em by gi khng kiŠm hm ܮc na, n ln ln, ny ln ܫn xung... MiŒng chng vn nt v em khng ri, tay chng r m khng ngng... Em chu khng ni nhng kch thch ca chng na, nghing qua m ly chng tht cht, chng cng m ly em, c š ‹ dng vt cng cng ca chng chm vo hng em v c† qua, c† lai. Tay chng th m mn tm nt qun... Mt lt sau chi‰c qun em ܮc chng ci ra t lc no, chi‰c slip chng cng ang ln vo ci ti‰p... Th‰ l trn mnh em cng nh chng khng cn g che y na c... Tm thn trinh bch nn n ca em l l trܧc mt chng, i v n nan trn y sinh lc ang cng phng theo hi th, chi‰c eo thon th, nhng ܩng cong tuyŒt m hai bn hng v nht l chi‰c ca mnh y ǥn ca em qu khiu khch nh ang ch Ǯi, th chng "chi‰u c" chng ci xung hn vo ca mnh, g m mn mang nhng si lng t mn mng..., tay vut ve hai i nn n ca em lun. Chng hn vo y tht lu, i bn tay chng cng lc cng qu qut n cng vi chi‰c miŒng ca chng lm hi th ca em dn dp hi thc... Bt gic em a tay s vo gia hng chng. Eo i ! Dng vt chng va to va di trng thy ngn, n cng nh mt que ci khng ngng gc gt chi‰c u khc hng n ang loe ra, trng tht ngon mc. Em cm n mi trong tay khng mun ri. Chng hn tng chp, khp ni trn thn th‹ em ri li nt vo u v em mt cch say sa. Nhng lc ny khc lc ny, miŒng chng th nt nt lܫi chng th li‰m vŠ nm v em, tay vn khng qun s song khp ngܩi em. Lc ny em khng cn thi‰t g vi s viŒc bn ngoi na c ... B‡ng nhin chng bn hng em ra, tay vut ve hai bn hng ri mt ngn tay ln vo ca mnh... C th‹ em nh ngng †ng li, em trn mnh ra, rn ln nho nh. Bn tay tai c y vn khng ngng, n ti‰n ln, ti‰n ln vo bn trong... ti‰n vo, lui ra, c† bn ny ngoy bn kia khi‰n em run mnh xut kh ra dm dŠ... Chng nh cha tha, n ti‰n su vo bn trong... em trn mnh trnh n th n li lui ra, ri li ti‰n vo, ti lui khong y khng bi‰t bao nhiu ln ...‹ ri li ti‰n su vo bn trong su na, em ܧc chng vo h‰t mt ngn tay, m no n c chu yn u c ng† ngoy lun, lc ngoy bn ny lc ngoy bn kia khng ngng. Em co ngܩi ny ln gi†ng rn r:"Anh i! Anh i! Thi i anh...em...!". Gi†ng em tt ngn, miŒng chng cng ri v em ra v k vo ca mnh em m nt, lܫi chng tht ti tnh, n xon tt, vn v ci mng c ca em ri t ln vo bn trong, nh mt nh thm hi‹m t m mun khm ph xem c g b mt bn trong. Lܫi chng r qua r li lm em h‰t sc. u chng t su vo hng em dܩng nh mun nut ly ca mnh ca em vy. Lܫi chng lc l di ra lc tht li lin hi lm em rng mnh. Mt dng kh nh pht ra chy vo miŒng chng, l lng chng nut h‰t, ri li ti‰p tc m li‰m, nt lm em sung sܧng qu, mun tht ln, ngܩi em qun qui rn r, tay bu ly lng chng ln ln... Chng cng bi‰t em sܧng lm ri, nh cy cung dng thng ln ‰n tt cng th phi bung tn. Chng bn ngi ln, banh rng hng em ra ri hn vo ca mnh ca em mt hi tht di. Chng bo y l chi‰c hn k› niŒm tin a ǩi trinh n ca em, a ǩi em vo mt giai on mi y hoa thm c l. Em va hi hp va lo u. c t mo thc y em mnh dn ti‰n ti ‹ bi‰t ܮc th‰ no l hnh phc v chng. Em tri qua giai on u, giai on m mn lm cho em m sung sܧng bi‰t bao. Chc rng khi dng vt ca chng t vo ca mnh em s lm cho em sung sܧng gp bi. Em bi‰t rng chng cng nh em cng sung sܧng khng km, th‰ no chng cng lm cho em toi nguyŒn nn em c yn lng ch Ǯi giy pht m ly... Th y... Sau khi hn di khoi tr ri chng cm dng vt cng , t t n vo ca mnh em. Ch i! Tht em thy i ngi cho em qu, dng vt chng va di va to ln th‰ kia lm th‰ no chui vo ca mnh em ܮc, chui vo ri th ch u cho n ... Khng... lc y dng vt chng t vo ca mnh em mt khc ri, chng t t n su vo thm... B‡ng em thy rn rt, vi lch mnh   ‹ trnh th chng nh nh rt ra ri y vo ..rt ra...Em cm thy ca mnh t t khoan khoi. Em lim dim tn hܪng cm gic sung sܧng y. Cht em au x rut, lc y chng n dng vt vo tht su em au qu mun bt khc th chng ng†t ngo rt vo tai em: "Em i! Hy rng chu au trong chc lt, ri em s thy sung sܧng v tn, y l bܧc u a em vo ci h v thn tin y!".   Em vn thy au nhng trong ci au y c pha ln m sung sܧng. Em cn rng rng chu v nn n chng lm nh nh dm em. Chng ci xung hn vo i mt ang m lŒ v rt but. Lc by gi dng vt ca chng chui c vo trong ca mnh ca em ri. Tht k diŒu lm sao lc ny em khng thy au ǧn kh s na. Tuy c hi rt, nhng m‡i ln chng nhn mnh dng vt vo ti t cung em th em rng mnh sung sܧng. Ch th ngh xem ci vt m m y, cng d dng th†c su vo ca mnh em mt cch ti tnh nh th‰ th em sung sܧng ‰n bc no... Lc ny em thy sung sܧng qu ch i! Ci cm gic m, t ti ca mnh, thm cung, khng lm sao t h‰t ܮc. Thy em h‰t au chng yn lng nhn vo su thm, cng t su vo ca mnh em chng no em chng y. Chng bt u nc nh nh vo ca mnh em, em phi trn mnh nghi‰n rng li m chu s sܧng tng dn, em mun lm i. Ch i! sao m sung sܧng th‰ ny, em bn gh cht mng chng n vo thm cho v em rn r: "Anh i mau i anh!". on em khuy‰n khch chng nc cng mau v mnh hn, nhng m sao lc ny em vn thy chm, cng hi thc chng... Nܧc nht kh by gi chy ܧt h‰t hng em ri, cng ra nhiŠu em cng thy sܧng, cng . Ngܩi em nng ran, hi th dn dp t on... M‡i lc chng nc mnh hn, dng vt cng lc cng su trong ca mnh em. M‡i c lc mnh ca chng l m‡i ln em ht h.
    Dng vt ca chng vo su qu ri, m vo t cung em lun, em m sung sܧng, miŒng khng ngt ku rn r: "Anh i sܧng qu anh i!". S sung sܧng l ‰n tt Ƕ, hi th em dn dp. Ri em trn mnh li, t ca mnh em nܧc nhn ra m Š. Chi‰c giܩng HongKong vn nhn nhy Šu Šu nhp nhng vi chng. Chng nc cng mnh, kh em cng ra dm dŠ ‹ gy ra nhng ti‰ng "†c..†c..†c". Em sܧng ǩ n, miŒng ht h rn xi‰t. Cht chng nc th†c vo tht mnh, dng vt chng th†c tn t cung em " †c..†c..". Em mun tht ln v qu , cp i non em kp cht li, dng vt chng cng b dn p c mnh vo mp ca mnh lm em t ngܩi, rn ln sung sܧng. Em ny t ln ph vi chng cho dng vt m su vo ca mnh em hn. Tay chn em bn rn, mt em di i, lc y chng cng sung sܧng qu ri, nc vo tht gp. Ri trn mnh li m cng ly em... Dng vt chng bn mnh tinh kh m m vo "ln" em nh sui chy... Ri nhng ci xi‰t, vn mnh, vng ly th‹ xc em lm em mun nghn th. Chng t nng thn hnh y ln mnh em nhng em khng thy kh chu, li cng m na l khc. Th‰ l h‰t, ngܩi em lng lng, em ܮc hܪng giy pht i n, ln u tin tht tuyŒt vi. Mng trinh em rch, t y em khng cn l ngܩi con gi trong trng na by gi em l n b, nhng em khng n hn v em cng chng ܮc bi‰t mi v ca i n, tht thn tin tuyŒt diŒu nht ǩi. V k‹ t y em s cn ܮc n‰m nhiŠu mi v sung sܧng hn na... Bao nhiu khao kht ܮc tha mn, nhng cm gic ro rc ham mun lc u lng xung. Chng th di khoan khoi hi: "Em c sܧng khng ?" Em mc c khng tr li ci u vo ngc chng ngi ly ci hng v ngy ngt ca n ng.. Ngܩi em thy lng lng l thܩng. Thn th‹ em by gi rm ran nh c ki‰n b vy. Lc ny em mi thy rt ca mnh, nhng ci rt d chu lm em thy thch th hn l au ǧn. Tm ra trng vy y nht kh ca chng v em. Chng ly chi‰c khn tay trng nh nhng chi vo ca mnh em, nht kh ha ln mu hng nhy nha y khn. Chng bo ct chi‰c khn ny lm k› niŒm ng ghi nh ny. Sau cuc i n ti bi, em nhm mt hi tܪng li t u m em khng khi nng bng hai m. Chng vn cha chn, vn m p em hn ly hn ‹, tay mn m cp v em se se nm v ri hn vo y. Lc ny em khng thy ngi ngng e thn nh trܧc na, mt ln chung ng th‹ xc vi chng em thuc vŠ chng ri chng mun lm g em m chng ܮc. Nng niu r bp cp v em chn, chng l xung ca mnh em mn m, vut ve chm lng t mn trn chi‰c g y ǥn ca ca mnh em ri p miŒng vo hn ht t du u y‰m lm. Ngܩi em ܩi trong khoan khoi, chng lm g th lm em vn nm yn khng khng c. Mt lc ri chng d dng vt vo mi em bt em hn ‹ t n n lm cho em sung sܧng. Em cng nghch ngm vi dng vt chng. Tht vo ko ra m‡i lc nh th‰ u dng vt l ra trng rt hay khi‰n em nghch mi khng chn. Chng dܩng nh thch th vi tr nghch ngm y lm. Dng vt chng t t cng ln, chng li m chm ly em v hn vo ca mnh em, lܫi chng li tm mng c ca em m nt. Trong khi em cng nt dng vt chng, lng thy r ln niŠm ham mun. Cng tr c ti in nhng ln ny chng nt c nghŒ thut hn. Chng r lܫi vo tht su bn trong, va nt va b mt hi lm em rng mnh, nht kh li chy ra... Tuy mŒt, nhng em cng t ra mun chng lm mt ln na, chng chiŠu š em. Th‰ l chng em li sung sܧng, ln ny em thy sung sܧng hn ln trܧc nhiŠu v chng chi tht lu, nc tht mnh, tht vo ca mnh em, lm em rn la ht h khng ngt. Xong ln ny em mi tht tha mn. Chng m em c th‰ ng ‰n sng. Va m mt ra l chng mn m u y‰m em ngay. Xc tht em li bng dy i hi... Ca mnh em li phi mt phen ti bi na v nhng ci m, th†c, ngoy nhng mnh em trn li chu ǿng, ri nhng ti‰ng rn r, ht h. Khi chng ri em ra th em ch l mt th‹ xc qun qui m ...
  Bn ngoi tri sng....
   
m th ba
 
Ch ! Hm nay l ngy th ba, hai ngy qua em ܮc ngp ln trong i n. Ngy hm nay ca mnh em vn cn ran rt, c l ni mng trinh b rch cha lnh nhng ci rt qui l ny lm em nga ngy bn trong hn l au. N lm em ro rc m‡i khi ngh ‰n chng. Tri sp ti, x‰p ǥt cm nܧc xong, th chng chy vo s xung bn em vut ve nng nu, chng hm nay tht ti mt, hai m ri mt ng khng lm chng mŒt mi t no c, sc lc vn di do. Em va tm xong thn th‹ tht thoi mi. Chng nm k‰ bn em phc h†a chng trnh m lt na em phi i ph. Nghe chng ni em bt rt khng yn ch mun bt tay vo viŒc. Hm nay qu tht khc vi hai hm trܧc, em hi hp h‰t sc khng bi‰t ri y em c chu ni chng khng? Chng bt u ci em v chng ra, dng vt chng bt u diu v dng oai, u ngc ln cao, tay chng bt Ǣu hot Ƕng s m khp ngܩi em. Em va nht nht va tht khoan khoi. Chng s khp ngܩi em, vut ve hai bn bp i non mn mng ca em ri dng li ca mnh em. Em bi‰t chng sp sa lm g ri. Tuy chng chi em nhiŠu ln ri nhng em vn tht rung Ƕng. Bn tay chng r ‰n u, gai c em ni ln ‰n . Em bt i ra th ngn tay chng ln vo hai bn mp ca mnh em c† ti c† lui, bn ny ri bn kia lm em khoan khoi h‰t sc. C lc chng se nh vo mng c v bp khe kh, phi bi‰t rng ni y d lm cho thn th‹ b bi‰n Ƕng nht, m chng th tht c c nhm vo ch‡ y m se bp mi, em sܧng run c ngܩi ln. Ngn tay chng ln su vo l‡ ca mnh em v c† c† ngoy ngoy, khi tht su vo lc li rt ra, em thy h‰t sc. Ngܩi em bt u ny ln tng hi, lc lch qua bn kia khi lch li theo chiŠu ngn tay ca chng. Chng t ngn tay vo su hn na, c nhm u t cung em m ngoy. i! em sܧng qu ch i! Chng cng ngoy mnh em cng sܧng in ln ܮc. Rng em phi nghi‰n tht cht ‹ khi bt ln ti‰ng tht, chng vn iŠm nhin ngoy th†c cho ‰n lc em khng cn kiŠm hm ܮc na, mt dng nht kh bt chy ra ܧt c hng em, chng mi thi dng li ǫ em ngi dy. Em ng ta lng vo vch tܩng hng bt rng ra, mu ln em ny vŠ pha trܧc. Ca mnh em l l vŠ pha trܧc. Ca mnh em l l vŠ pha chng nh kiu khch. Tht em hoang mang h‰t sc nhn chng ng pha xa tay lm lm cm dng vt di thng cng , cha vŠ pha ca mnh em. Khng hi‹u chng chi ki‹u g y m em c chu ni khng? B‡ng chng ly trn ri chy nhanh ti, dng vt chng m ngay vo ca mnh lm em ku ln thnh ti‰ng t. Tri i! Em sܧng in ngܩi ln, m cng thn h‰t sc. Dng vt chng chui t†t vo ca mnh em, thu ti t cung. Chngli rt ra, ri chy li m ti na. Ba bn ln, ln no em cng cht lܫi ht h v sܧng, v thn. Sau vi ln nh vy dng vt chng th†t ngay ca mnh em, hai tay chng b ly t em m nc thc vo. Tay chng si‰t t em vo thm, ci no ci ny em sܧng t c ngܩi, c cht lܫi ht h lun. Chng cng lc cng hng nhiŠu, nc cng mnh vo ca mnh em... †c †c...Em sung sܧng lm ri, rng mnh lun my lܮt. Nht kh t ca mnh em chy ra dm dŠ, ܧt c hng em v hng chng v nhu c xung t. Em m cng chng li, chng ‹ nguyn dng vt trong ca mnh em, c th‰ b‰ em ǥt ln giܩng. Ni y em li mt phen m vi chng na. Em lim dim i mt khng cn bi‰t g na, ch thy thch v trong ca mnh ln trong t cung. Bn tai em nhng ti‰ng †c †c... †c †c... ln hi th nng bng dn dp ca chng. Em ch bi‰t nghi‰n rng trn mnh chu ly s khoi lc y. c lc em phi rn ln nho nh, xc tht em by gi ang on oi trong cn ma gi ph phng. Ri mt hi th di khoan khoi, mt thn th‹ nng nŠ ph chp ly ngܩi em, mt dng nܧc m m bn vo ca mnh em, vo tn t cung em. Em trn mnh n nhn ci cm gic sung sܧng, nh nhng lan vo xng ty, xc tht em. Ch ! l thn gi, n‰u ai mt ln m‰m mi v i n vi ngܩi mnh yu th c thm mun mi. My m qua em va sung sܧng va au ǧn, nhng vn thch th mun chng chi mi. i! Chi sao m sܧng qu, chi sao m qu. Chng chi em bao phen on oi, o in v thn xc chng.
 
m th t
 
Ch! ch hnh dung ܮc my hm va qua ca em y hoan lc. Ch ! m nay l m th t, ‹ em thut li cho ch nghe ‹ ch chia s niŠm hnh phc ca em. m nay tht l mt m tng bng ca ǩi em. Sung sܧng cng lm m au ǧn cng nhiŠu. Ch c th‹ ngh, thn em mnh mai m lin ti‰p ba m ri em chu ǿng bi‰t bao giy pht ti bi, th lm g trnh ܮc ci au ǧn cht t. Ni r hn v ca mnh ca em cn mi, khng ܮc rng lm, m dng vt chng th to ln, trnh lm sao khng khi au ǧn rt but. Nhng ch , chnh v nhng ci m rt but y m s sung sܧng cng tng. Em au ǧn trong sung sܧng hoan lc tht kh nghe phi khng ch? Nhng ai tng n i ri mi hi‹u r ܮc. Ring chng, chng rt thch th trܩng hp ca em, chng bo chng rt thch nh th‰,v ca mnh em co tht mi xi‰t dng vt chng hn, chi nh th‰ thy sܧng hn. Ch sau ny em sinh con ci ri th ca mnh em rng ra th s sung sܧng s km i. Bi th‰ n ng vn thch chi "gi cn trinh" hn. Thi di dng qu ‹ em k‹ cho ch nghe. m nay khng Ǯi chng bo, em vo phng ci h‰t qun o ra ri em nm ch chng. Ch ! qua my m chung ng vi chng ngܩi em thy khc, v em n nang ra khu gi hn, nm v th sm hn ch khng cn hng nh trܧc na v cng to hn hi cn con gi. Mng em cng n to ra v c ch rt r e lŒ bi‰n mt. Chng thy em h hang mt ta thin nhin l l th thch lm, trt ngay qun o ra ln nm vi em. Chng nm ly tay em ri hn vo bn tay ri kh hi: "Hm nay em h‰t rt cha?". Em gt g ‹ chng yn lng, n‰u khng chng khng gim lm h‰t sc. Chng ngm i v no trn ca em a tay s bp s song mn m cp v. Em lim dim tn hܪng nhng vut ve u y‰m ca chng. Kinh nghiŒm dy em, trܧc khi mun chi cn phi lm cho ngܩi mnh "nng ln", cng ln ri mi chi. Chng vut ve mn m hn ht tht lu. Ca mnh em by gi cng n nang v trng hp dn hn, hai mp vun cao ln, chnh gia mng c ty, cha ln nh mt chi non va h nhy. Chng se vo y lm ton thn em rng mnh. Mng c sn cng ln ri em thy hng qu ngܩi em bt u hm hm nng. VŠ phn chng th dng vt nng ln cng ngt ang gc gc u lm le mun chui vo ca mnh em. Chng bt em ngi khom u ra pha trܧc, hai tay chi xung giܩng, t ngng cao ln nh ang b vy, ca mnh em l ra pha sau nguyn vn. Chng cm dng vt t vo ca mnh em, c th‹ hai tay chng m cht ly t em m nc ti. Cng lc cng nc th†c vo lm em m sung sܧng, chng cng ܮc th‹ cng m su dng vt vo ca mnh em hn, n vo qu su, u khc ca dng vt chng ng vo t cung em, em gp mnh li rn r.Thy sܧng qu ch i! Nht l lc u khc ca dng vt chng c vo t cung ca em. Nht kh bn ra khng ngt. Chi ki‹u ny dng vt chng vo tht st tht su, thnh thong chng lch qua lch li khi‰n dng vt chng ngoy t pha trong t cung em lm em hi thn nhng v cng sܧng. Cng lc chng chi em cng hn. Em rn r lun mm c trn mnh li chu nhng c nc ca chng m ht h. Nht kh chy ra lnh lng theo hai bn mp ln m chy xung giܩng. By gi chng bo em nm xung hai tay bp ly v em chng th ngi trn hai i em th†c dng vt t su vo ca mnh em tht mnh. Ch i! Em rt thch chi ki‹u ny, n rt l sܧng. Hai tay th bp nn cp v em khng ngng cn t th c nc vo ca mnh em lia la lm em sung sܧng ‰n cc i‹m, rn xi‰t khng ngng. Em lc ny va li va thn va m v m‡i ci nc th†c ca chng l m xung l chm mnh vo t cung em. V lt em nm nga hai i em khp cht ly dng vt chng, c† rt st vo xng hai bn bn lm em m qu. Nhng cng m, cng khi‰n em cng sung sܧng. B‡ng chng nm ln mnh em, hai tay bp cht cp v em, chng nhoi ngܩi ra nc th†c vo †c..†c.. ngܩi em t di i v qu. Em rng mnh nghi‰n rng nhm mt, hai i kp cht ly dng vt chng. Tng dng nht kh bn ra ngܩi em sܧng run ln. Chng lc y cng vy, bn kh lai lng vo t cung em. Cng mt lc em m ca mnh va khoan khoi cp v. Chi ki‹u ny chng v em sܧng bi‰t bao nhiu m k‹. Chng em ng š chi i chi li i ba ln tht ri em mi trn mnh li nm nga, chng li m dng vt vo ca mnh em m yn gic. Xong hm y em bi hoi c chn tay v nht kh ra qu nhiŠu.
 
m th nm
 
Bng chiŠu t bung di trn thm c. Chng em cm nܧc xong. B Su ang lo pha nܧc chun b cho em thn th‹ thm tho mt m. Tm xong em ti tn trong b qun o mng. Dܧi lp o mng manh b ngc em cng phng, khng che y ܮc s ham mun ro rc ang m bn trong. Chng thܩng bo b ngc em l iŠu bt hnh cho k no nhn n. Em hi chng sao vy, th chng tr li: "Ti n qu khiu khch, hng ngy anh ܮc m p n trong lng, tay nng niu n m m‡i ln thy n anh vn thm mun hung chi l ngܩi khc". Em bt cܩi v nhng š ngh ng nghnh ca chng. V tht vy ch ! Ln no c gn em l chng nng niu vut ve cp v lun, iŠu lm em t ho v khoi ch v cng. C mt vi ngܩi bn ‰n chi, chng vi h† ngi phng khch. Tht qui l lm sao, gi ny ti ‰n ni ri m cn khch vi kha. Chng g†i em ra cho hi s s ri cho vo. Qu tht nh li chng ni, s hiŒn diŒn ca em ni phng khch lm cho bao nhiu cp mt trm tr. H† c gi lch s ‹ khi t ra s‡ sng nhng trong ci nhn ca h† khng che giu ܮc s ܧc ao khao kht ܮc. Lc y em tht lng ly, b ngc kiu hnh vun cao ln, chi‰c qun mng m ly chi‰c mng chc nch, trn tra, bn trong mp m n hiŒn chi‰c silip trng lm bc l bao nhiu ܩng nt tn k ca mt ngܩi con gi. Qui sao h† lm g m lu th‰. Em nm y c nghe thy x xo cܩi ni ca h† lm em st c rut. Chc chng cng ang nng lng lm v em nghe chng ang .. cho qua chuyŒn. Chi‰c giܩng nŒm tri ra trng tinh vn cn ghi li m nhng cuc i n cung bo, u y cn phng pht hng v m ca chng v em, mt n‡i khao kht ro rt trong lng em.Em m thi‰p i trong giy pht thoi mi y...Khng bi‰t bao lu, mt bn tay nng hi tut nh chi‰c qun em ra, ri chi‰c o cnh la hng cng ܮc ci ra nt. Bn tay m p y bop bp v em, ri i mi hp tp nt vo u v, em sung sܧng lng ngܩi i, ca mnh em cng b m my mt hi, ngn tay lch vo trong ln em ngoy nh nh, t cung em m. Em phi trn mnh ‹ khi bt ra ti‰ng rn. Bn tai em hi th dn dp nng hi quen thuc ca chng. Ri chi‰c mi‰ng hoa xinh ti ca em b kha cht bng mt n hn kht khao, v em b bp nn se lin hi, ngn tay ca mnh cng th ra tht v, ngoy bn ny c† bn kia. Cng lc ti ba ni ca thn th‹ em b kch Ƕng mnh liŒt, th ch i! lm sao em chu ni. Em qun qui m rn ln ..u..u...Hai tay em s sot bu vu vo khong khng. Em kp cht i li v rng mnh mt dng kh m p bc ra, tm thn m y hoan lc ca em ang lŠnh bŠnh tri trong khong khng. Chng vn cha chu ngng, mi em, v em, ca mnh em vn b kch Ƕng d di hn. Em vt v rn xi‰t nho nh, gi†ng em nghn ngo: "Thi anh i, thi i anh, em chu h‰t ni ri, mau i anh". Em bt dy v ly chng, chng ǫ em dy, ln hai chn chng dܧi chn em, chng v em ngi i diŒn nhau, v mt ti‰ng "t" dng vt chng chui vo ca mnh em trong s m khoi lc. Em nhm nghiŠn i mt, hai tay m ly c chng, chng th b t em ln cho dng vt vo tht st, t tht su vo ca mnh em, u khc dng vt chm vo t cung em, i! ch i! lm sao t ܮc s sung sܧng gn nh in lon ca em lc y. Trong ci th‰ ngi y, hai tay chng m ly t em ri c th‰ m c qua c li, lch bn ny lm bn kia, dng vt chng theo y m m vo t cung em, ch i ! lc y em h‰t sc. Em trn mnh, miŒng ku rn ht h khng ngt mt em nhm nghiŠn li. Dng vt chng hnh nh cng lc cng to hn, cng di hn. N c m th†c ng† ngoy mi khng ngng. Em tht kh, va sܧng t c ngܩi, va thn n day qua day li lm em c ht h rn r lun. M no chng c chu bung em ra u. Chng c lt lch, m t em xi‰t vo, c qua c li Chng c lm mnh dn mnh dn ...Em cng rn ln to hn, vng tay xi‰t cht ly c chng, i kp ly mng chng, sܧng qu em mun ht ln tht to. Em run mnh ln lin ti‰p, nhng dng nht kh bc chy ra sŠn sŒt trng c nh sa tun ra t ca mnh em lai lng. Lc y, chng mi ǥt em nm xung ri nm ph ln ngܩi em, m chm ly tm thn em m th†c vo nh ma bo ..†c..†c... Em li m ln ln, t ny ln lin hi hi th dn dp. Mc em ln ln, chng vn gh ly em m nc thc ti. Em li nghi‰n rng i kp li, nht kh li chy ra dm dŠ. Ti‰ng rn ca em nh tt nghn li v ri bn tai em mt hi th khoan khoi y sung sܧng, t cung nhn lin ti‰p nhng gi†t tinh kh nng bng lm em m. Thn xc em li qua mt m khoi lc ti bi.  
 
m th su
 
Ch ! Chng ban ngy rt bn rn, cng viŒc rt bŠ bn nn d chng th‰ no cng khng th‹ b b ܮc. Xa chng pht no em cng thy nh pht y, v chng mi cܧi l th‰ y! C nhng bui tra nng trong cn phng vng v, em nm trn tr†c, em khng th‹ no ng yn ܮc, c chp mt ܮc mt cht l em bi hi ngh ti s khoi lc ‰n mc in lon m chng ban cho em. Ch i em thy nh chng qu .C chng nh c khi no em ܮc yn u, khng m p em th chng cng s m, nn v em, h‰t s m ri th hn ht mi khng chn. Nhng vt v nht l lc ban m, chng lm th: hn mi, nt lܫi ,b v..ri "cc cng" chng ph phch ‰n khi em rn xi‰t. Ch khi no chng thoi mi xc tht hon ton mi bung em ra. Nhng l lm sao ch i , em nh ng la vi chng vy. N‰u chng khng ng ngng ‰n em th em tm cch khu gi chng. Bui chiŠu va vŠ ti nh, chng tm ‰n em ngay. Em s vo lng chng nng nu. Em bo sao chng vŠ qu mun lm em nh mun ch‰t. Chng mm cܩi hn vo i g m hy hy ca em v bo rng chng cng nh em mun ch‰t vy. Quanh i qun li ch vi nhng cu yu thng thܩng ngy. Chng em tm ra chung v dng cm xong th tri cng va ti m. Bng m thun li cho nhng ngܩi yu nhau. Ch i! m nay so vi my m trܧc tht l mt m sung sܧng nht. Chng chu chung em m†i iŠu, tnh yu chng em cng lc cng thm m thm thi‰t. Thn th‹ ny n ca em thch hp vi b qun o b st hm nay. Nhng ni ng nhn trn ngܩi em ni ln nhng ܩng cong tuyŒt diŒu. Ni thn th‹ em tot ra mt mi hng du du khi‰n chng phi say m ngy ngt. Va khp ca phng li, chng gh em vo lng, gn vo i mi mt n hn nng bng. Chng ngm ly lܫi em nt ngon lnh, vi vng nut ly nhng g thm tho ca miŒng em, tay th s m mng em si‰t cht vo lng chng. Dng vt cng ca chng cha ra nh mun xuyn thng lp qun tm ‰n ca mnh em vy. Chng b‰ em ǥt ln giܩng, nt o em ku ln..bc..bc...ri chi‰c qun em ܮc tut ra nt .Trong chc lt hai thn th‹ em v chng trn trung quyŒn ly nhau. Chng n nh dng vt vo phn na trong ca mnh em ri nc nh nh .V tay chng r m mn m i v non ca em. Ngn tay chng se se vo nm v ang cng cng ngt, m qu chng. Nhng ci li kch thch na chng lm em va ro rc va ut c, sao chng khng t h‰t dng vt vo ca mnh m chi cho em tha mn, c nhp nh nhp nh, xc tht em i hi mnh liŒt. Em nghi‰n rng trn mnh li chu ǿng. Chng c nhp nhp, v ri em khng th‹ chu ǿng ܮc na em bt dy nh chi‰c l xo, chp ly ngܩi chng ny t tht mnh ti,"†t" mt ti‰ng. Em bn rn c tay chn, n vo trong thm cung em ri, by gi chng mi ng ngܩi xung nŒm, dng vt chng sng sng nh mt cy ct cha thng ln trn, chng ‹ em tro ln mnh chng m chi cho . Em khng ngn ngi ‹ n ngay ca mnh em, ri ngi xung trܩn ln mnh chng nhn tht mnh xung ri nc th†c ly chng. Tht ki‹u ny rt mi l trong my ngy qua, chi ki‹u ny em thy sung sܧng h‰t sc, v em ng vai tr ch Ƕng, ch‡ no th em nc tht mnh vo ,t em xoay bn ny tr† bn kia, khi lt khi lch, m‡i ci gp mnh ca em l dng vt chng th†c su vo tn t cung lm em , nc vo †c..†c.. Chng th c ny t ln ph h†a lm em sung sܧng m. Dng vt chng vo su em cn mun vo su hn na. Chng gh ly em rn r v sung sܧng. M‡i lc em nc cng gp †c..†c..†c. ri em trn mnh nghi‰n rng, tinh kh trng c nhn nht t ca mnh em chy ra dm dŠ. S sung sܧng cng tng, chng vn bm st ly em v nc nh v bo. Em li rng mnh, ngܩi em qun qui, c lc em li rn ln hu hu...t em bt u sng qua lch li cho tht . Dng vt chng m bn ny th†c bn kia lm em rng mnh lun. Hi th em gp rt, chng vn dn dp nhn ti tp vo, vo su, su na. Em nghi‰n rng rn r, thn th‹   em ti bi ..†c..†c..†c... Em sung sܧng in ln "Anh, anh i sܧng qu ". Ri chng trn mnh li gh ly em, thm cung em nhn nhng gi†t tinh kh m p ca dng vt chng m bn vo nh sui chy. Em m sung sܧng m t chng nhn vo thm. Ch mt lc ngh dng vt chng li cng ln. Em li tro ln mnh chng m vt v m r ri. Ca mnh em li dܮc mt m tha thch.